Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Montāžas Instrukcija; Sr Uputstvo Za Montažu - HANSGROHE 41745XXX Montageanleitung

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Latvian
Drošības norādes
Montāžas laikā, lai izvairītos no saspiedumiem un
iegriezumiem, nepieciešams nēsāt cimdus.
Roktura 41744XXX pareiza lietošana: rokturis nav
medicīnisks produkts, tas ir piemērots nevis personām
ar īpašām fiziskām vajadzībām, bet gan tikai privātai
lietošanai.
Turēšanai drīkst izmantot vienīgi rokturi 41744XXX,
pārējie produkti nav piemēroti šim nolūkam.
Nepieciešams periodiski (reizi gadā) pārbaudīt, vai
uzmontētie produkti ir pareizi piestiprināti un labi
turas.
Norādījumi montāžai
• Pirms montāžas nepieciešams pārbaudīt, vai
produktam transportēšanas laikā nav radušies
bojājumi. Pēc iebūvēšanas bojājumi, kas radušies
transportēšanas laikā, vai virsmas bojājumi netiek
atzīti.
• Ja izstrādājuma montāžu veic kvalificēti speciālisti,
jāseko, lai nostiprināšanas virsma visā nostiprināša-
nas zonā būtu gluda (šuves un flīzes nav izvirzītas uz
āru), lai sienas konstrukcija būtu piemērota izstrādā-
juma montāžai un būtu pietiekami izturīga. Komplek-
tā esošās skrūves un dībeļi ir paredzēti tikai šī
izstrādājuma nostiprināšanai. Ja sienas konstrukcija
ir citāda, jāievēro dībeļu ražotāja norādījumi.
• 41773XXX, 41774XXX: Līmējamām virsmām jābūt
izturīgām, tīrām, sausām, atdalošiem slāņiem,
vaskam un taukiem jābūt noņemtiem. Parasti pietiek
kārtīgi noslaucīt virsmu ar tīru un sausu auduma
gabalu. Nelietojiet parastus tīrīšanas līdzekļus, kas
satur atdalošas vielas. Nepieciešamības gadījumā
lietojiet tīrīšanas līdzekli uz tīra alkohola bāzes. Pirms
iztvaikošanas noslaucīt ar tīru, sausu auduma
gabalu.
Simbolu nozīme
Neizmantot silikonu, kas satur etiķskābi!
Rezerves daļas (skat. lpp. 26)
Tīrīšana (skat. lpp. 28)
Lietošana (skat. lpp. 21)
Lai piepildītu un iztīrītu, noņemt sūkni un vāciņu.
Montāža
(skat. lpp. 17)
Srpski
Sigurnosne napomene
Prilikom montaže se radi sprečavanja prignječenja i
posekotina moraju nositi rukavice.
Namenska upotreba drške 41744XXX: Drška nije
medicinski proizvod i nije podesna za korišćenje od
strane telesno hendikepiranih osoba, već je
namenjena isključivo za upotrebu u privatnom
okruženju.
Za držanje sme da se koristi isključivo drška
41744XXX, svi ostali proizvodi su za tu svrhu
nepodesni.
Propisna pričvršćenost i stabilnost postavljenih
proizvoda treba redovno da se proverava (jednom
godišnje).
Instrukcije za montažu
• Pre montaže se mora proveriti da li je proizvod
oštećen pri transportu. Nakon ugradnje se ne
priznaju nikakve reklamacije koje se odnose na
površinska i transportna oštećenja.
• Kada proizvod montira kvalifikovano stručno osoblje
treba paziti da čitava površina na koju se učvršćuje
bude ravna (bez istaknutih fuga ili krivljenja pločica),
da je zidna konstrukcija primerena montaži
proizvoda, i posebno da nema slabih mesta.
Priloženi zavrtnji i tiplovi prikladni su samo za beton.
Kod drugih zidnih nadgradnji treba obratiti pažnju
na navode proizvođača tiplova.
• 41773XXX, 41774XXX: Površine koje se lepe moraju
da budu nosive, bez separatora, čiste, suve i
očišćene od eventualnih masnoća i voska. U većini
slučajeva najbolje je površine dobro prebrisati samo
čistom i suvom krpom. Nemojte upotrebljavati
uobičajena sredstva za čišćenje koja sadrže
separatore. Ako je neophodno, možete upotrebiti
čisto alkoholno sredstvo za čišćenje, a kod
voskiranog prirodnog kamena sredstvo za čišćenje
koje rastvara i uklanja vosak. Pre isparavanja
prebrišite suvom i čistom krpom.
Opis simbola
Nemojte koristiti silikon koji sadrži sirćetnu
kiselinu!
Rezervni delovi (vidi stranu 26)
Čišćenje (vidi stranu 28)
Rukovanje (vidi stranu 21)
Kod punjenja i čišćenja pumpe skinite poklopac.
Montaža
(vidi stranu 17)
13

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis