Руководство Пользователя - Bestway FAST SET 57265 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

ΣΚΑΛΑ Π Σ ΝΑΣ 1.07μ (42")
ΜΟΝΤΕΛΟ: #58330
ΕΓΧΕ Ρ Δ Ο ΧΡΗΣΤΗ
ΔȑΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤȑΣ ΟΔΗΓȑΕΣ ΠΡȑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ.
ΠΡΟΕ ΔΟΠΟ ΗΣΗ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΣΚΑΛΑ ΣΕ ΜȑΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΗ.
ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕȑ ΝΑ ΧΡΗΣȑΜΟΠΟȑΕȑ ΤΗ ΣΚΑΛΑ ΚΑΘΕ
ΦΟΡΑ.
Η ΣΚΑΛΑ ΠΡΕΠΕȑ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕȑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤȑΣ ΟΔΗΓȑΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕȑΣΟΔΟ/ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠȑΣȑΝΑ, ΝΑ
ΚΟȑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΚΑΛΑ. ΑΣΦΑΛȑΣΤΕ ΤΗ ΣΚΑΛΑ ΟΤΑΝ Η ΠȑΣȑΝΑ
ΔΕΝ ΕȑΝΑȑ ΚΑΤΕȑΛΗΜΜΕΝΗ Η ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕȑ ΚΑΠΟȑΟΣ ΕΝΗΛȑΚΑΣ.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕȑ ΠΟΤΕ ΝΑ ΕΠȑΧΕȑΡΗΣΕȑ ΝΑ ΒΟΥΤΗΞΕȑ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΚΑΛΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΠȑΣȑΝΑΣ, Η ΑΠΟ ΚΟΝΤȑΝΟ ΑΝΤȑΚΕȑΜΕΝΟ.
Η ΣΚΑΛΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕȑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕȑ ΣΤΗΝ ΠȑΣȑΝΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ
ΥΠΑΡΧΕȑ ΣΩΣΤΗ ΕΠȑΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΕΝΗΛȑΚΑ.
Οȑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠȑΣȑΝΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕȑ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ ΚΑȑ ΝΑ ΠΑȑΖΟΥΝ
ΜΑΚΡȑΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡȑΟΧΗ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ. Η ΣΚΑΛΑ ΜΠΟΡΕȑ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕȑ ΤΡΑΥΜΑΤȑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠȑΣȑΝΑΣ ΕΑΝ ΔΕΝ
ΘΕΩΡΗΘΕȑ ΩΣ ΕΝΑΣ ΠȑΘΑΝΟΣ ΚȑΝΔΥΝΟΣ.
ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤȑΣ ΒȑΔΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑȑ ΤΑ ΚΛȑΠ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ, ΓȑΑ ΑΚȑΔΕΣ Η ΑȑΧΜΗΡΕΣ ΑΚΜΕΣ ΠΡȑΝ ΑΠΟ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕȑΤΕ ΤΑ ΜΠΟΥΛΟΝȑΑ ΚΑȑ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΜΑΚΡȑΑ ΑΠΟ
ΠΑȑΔȑΑ.
Η ΣΚΑΛΑ ΑΥΤΗ ΕΧΕȑ ΣΧΕΔȑΑΣΤΕȑ ΓȑΑ ΝΑ ΧΡΗΣȑΜΟΠΟȑΕȑΤΑȑ ΣΤΗΝ ΠȑΣȑΝΑ
ΓȑΑ ΤΗΝ ΕȑΣΟΔΟ / ΕΞΟΔΟ. ΜΗΝ ΧΡΗΣȑΜΟΠΟȑΕȑΤΕ ΤΗ ΣΚΑΛΑ ΓȑΑ
ΟΠΟȑΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ.
ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜȑΚΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΚΡȑΑ ΑΠΟ
ΠΑȑΔȑΑ. Η ΣΚΑΛΑ ΔΕΝ ΕȑΝΑȑ ΠΑȑΧΝȑΔȑ, ΕΠȑΔΕȑΞΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ.
Η ΠΑΡΑΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΑΠΑȑΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕȑ ΝΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕȑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚȑΝΔΥΝΟΥΣ ΓȑΑ ΤΗΝ ΥΓΕȑΑ, ΕȑΔȑΚΑ ΓȑΑ ΤΑ
ΠΑȑΔȑΑ.
ΠΡΟΔ ΑΓΡΑΦΕΣ
ΒΑΡΟΣ ΜΕΓȑΣΤΟΥ ΦΟΡΤȑΟΥ: 150KG (330LBS).
Η ΣΚΑΛΑ 1.07μ (42") ΕΧΕȑ ΣΧΕΔȑΑΣΤΕȑ ΚΑȑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕȑ ΓȑΑ ΠȑΣȑΝΕΣ
ΜΕ ΥΨΟΣ ΤΟȑΧΩΜΑΤΟΣ 1.07μ (42") ΚΑȑ ΜΕΓȑΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟȑΧΩΜΑΤΟΣ
30εκατ (11,8").
Bazénové schůdky 1,07m (42")
Model: #58330
PŘÍRUČKA PRO MAJITELE
Před sestavením a používáním bazénových schůdků si přečtěte
veškeré pokyny.
UPOZORNĚNÍ
Umístěte schůdky na pevný podklad.
Na schůdcích smí stát vždy pouze jedna osoba.
Schůdky je třeba nainstalovat podle pokynů výrobce. Při vstupu a
výstupu z bazénu stůjte vždy čelem ke schůdkům. Pokud v bazénu
nikdo není nebo pokud bazén není pod dohledem dospělé osoby,
schůdky zajistěte.
Za žádných okolností se nikdo nesmí pokoušet skákat ze schůdků,
okraje bazénu nebo jiného objektu v blízkosti bazénu.
Schůdky umisťujte do bazénu, pouze je-li přítomen dospělý dozor, který
dává pozor.
Osoby v bazénu musí plavat a hrát si v bezpečné vzdálenosti od
schůdků. Pokud si nejste vědomi potenciálního rizika, mohou schůdky
způsobit zranění osob v bazénu.
Před použitím vždy zkontrolujte šrouby a příchytné klipy schůdků a také
třísky nebo ostré hrany.
Sledujte šrouby a udržujte je mimo dosah dětí.
Tyto schůdky jsou určeny k použití ke vstupu do bazénu a výstupu z něj.
Nepoužívejte je k žádnému jinému účelu.
Uchovávejte malé součásti schůdků mimo dosah dětí. Schůdky nejsou
hračka, při jejich použití buďte opatrní.
Nerespektování doporučení pro údržbu může vést k vážným zdravotním
rizikům, zvláště u dětí.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Maximální zatížení: 150 kg
Schůdky 1,07m (42") jsou určeny a vyrobeny pro použití s bazény, jejichž
stěny jsou vysoké 1,07m (42") a mají maximální šířku 30cm (11,8").
Лестница для бассейна 1.07м.
№ модели: #58330
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Прочитайте инструкцию до сборки и использования лестницы.
ВНИМАНИЕ
Разместите лестницу на твердой поверхности.
Лестницей не могут пользоваться несколько человек одновременно.
Лестница должна быть установлена в соответствии с инструкциями
производителя.
При спуске в бассейн и подъеме из него необходимо всегда
находиться лицом к лестнице.
Всегда блокируйте лестницу, когда бассейн не используется или
когда поблизости нет взрослых.
Никогда не пытайтесь нырять в бассейн с лестницы, с бортика
бассейна или любого другого находящегося поблизости предмета.
Опускайте лестницу в бассейн только тогда, когда поблизости
находятся взрослые и внимательно следят за детьми.
Играя и плавая в бассейне, держитесь вдали от лестницы.
Лестница может стать причиной травм, если не рассматривать ее
как потенциально опасный предмет.
Перед тем, как использовать лестницу, всегда проверяйте
надежность болтов и удерживающих кронштейнов, а также
отсутствие на лестнице занос и острых краев.
Следите за болтами и храните их в недоступном для детей месте.
Лестница предусмотрена для использования во время спуска в
бассейн и подъема из него.
Не используйте лестницу в других целях.
Храните все мелкие части лестницы в недоступном для детей
месте.
Лестница - не игрушка, соблюдайте осторожность во время ее
использования.
Несоблюдение правил установки и обслуживания лестницы может
привести к серьезнымтравмам, особенно в случае детей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная допустимая нагрузка: 150 кг.
Лестница высотой 1.07м. предназначается для бассейна со
стенками высотой 1.07м. И шириной максимум 30см.
1,07m bassengstige
Modell: #58330
BRUKERHÅNDBOK
Les alle instruksjonene før montering/bruk av stigen.
ADVARSEL
Plasser stigen på et solid underlag.
Bare en person bør bruke stigen om gangen.
Stigen skal installeres etter produsentens instruksjoner. Man skal
alltid stå vendt mot stigen når man går inn/ut av bassenget. Sikre
stigen når bassenget ikke er i bruk eller det ikke er en voksen
der.
Forsøk aldri å stupe fra stigen, bassengkanten, eller fra noe
objekt i nærheten.
Stigen bør bare plasseres i bassenget når en voksen er til stede
og har tilsyn.
Bassengbrukere bør svømme og leke unna stigeområdet. Stigen
kan forårsake skade for bassengbrukere dersom farene ikke blir
tatt hensyn til.
Sjekk alltid stigens monteringsskruene og holdeklemmene, og
kontroller at det ikke finnesfliser eller skarpe kanter før bruk.
Ha oppsyn med bolter, og hold dem borte fra barn.
Denne stigen er kobstruert for å komme seg opp i eller ut av
bassenget. Bruk ikke stigen for noe annet formål.
Oppbevar alle små deler utenfor rekkevidde for barn. Stigen er
ikke et leketøy, utvis forsiktighet ved bruk.
Hvis du unnlater å utføre påkrevd vedlikehold kan det føre til
alvorlige helserisiko, spesielt for barn.
SPESIFIKASJONER
Maksimum belastning: 150kg (330lbs).
Den 1,07m (42") høye stigen er konstruert og produsert for
1,07m (42") vegghøyde og bassenger med maksimum 30
centimeters (11,8") veggtykkelse.
4

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway FAST SET 57265

Inhaltsverzeichnis