Használati Útmutató; Lietotāja Rokasgrāmata; Uporabniška Navodila - Bestway FAST SET 57265 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

1,07m (42") medencelétra
Modell: #58330
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
A létra összeszerelés és használata előtt, kérjük, olvassa el a teljes
útmutatót.
FIGYELMEZTETÉS
A létrát szilárd aljzatra kell felállítani.
Egyszerre egy ember használja a létrát.
A létrát a gyártó útmutatója szerint kell összeszerelni. A medencébe való
beszálláskor, illetve a medencéből való kiszálláskor mindig a létra fele
nézve használja a létrát. Ha a medence nincs használatban, vagy nincs
felnőtt felügyelet, biztosítsa a létrát.
Senki sem ugrálhat a medencébe a létráról, a medence pereméről vagy
közeli tárgyról.
A létra csak megfelelő és aktív felnőtt felügyelet esetén helyezhető be a
medencébe.
A medencét használók lehetőleg a létrás területtől távol ússzanak,
illetve játsszanak. A létra sérülést okozhat a medencét használókban,
ha figyelmen kívül használják a sérülés veszélyét.
Használat előtt mindig ellenőrizze az összeszerelt létra csavarjait,
tartókapcsait, illetve hogy nincsenek-e rajta szilánkos repedések vagy
éles peremek.
Ellenőrizze a csavarokat, melyek gyermekek számára hozzáférhetetlen
helyen tartandók.
Ez a létra a medencébe való beszállás, illetve a medencéből való
kiszállás elősegítésére szolgál. Ne használja a létrát másra.
A kisméretű létraalkatrészek gyermekek számára hozzáférhetetlen
helyen tartandók! A létra nem játék, használja körültekintően.
A karbantartási előírások figyelmen kívül hagyása különösen a
gyermekek esetén, súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet.
MŰSZAKI ADATOK
Maximális teherbírás: 150kg (330lbs).
A 1,07m (42") létra 1,07m (42") falmagasságú és maximum
30cm (11,8") falszélességű medencékhez lett tervezve.
1,07m (42col.) baseino kopėčios
Modelio: Nr.:58330
SAVININKO VADOVAS
Prieš surinkdami / naudodami kopėčias, perskaitykite instrukcijas.
ĮSPĖJIMAS
Pastatykite kopėčias ant tvirto pagrindo.
Vienu metu ant kopėčių gali būti tik vienas žmogus.
Kopėčias reikia sumontuoti pagal gamintojo nurodymus. Įlipdami / išlipdami iš
baseino, visada žiūrėkite į kopėčias. Kai baseinas yra tuščias arba jo
neprižiūri suaugusieji, pritvirtinkite kopėčias.
Draudžiama nerti nuo kopėčių, baseino krašto ar netoliese esančių daiktų.
Kopėčias reikėtų įstatyti į baseiną esant tinkamai ir dėmesingai suaugusiųjų
priežiūrai.
Baseino naudotojai turėtų plaukioti ir žaisti atokiau nuo kopėčių. Baseino
naudotojai gali susižaloti į kopėčias, jei jos nelaikomos galimu pavojumi.
Visuomet prieš naudojimą patikrinkite kopėčių konstrukcijos varžtus ir
fiksatorius, apžiūrėkite, kad nebūtų atplaišų ir aštrių kampų.
Patikrinkite varžtus ir laikykite juos toliau nuo vaikų.
Šias kopėčias reikia naudoti tik įlipti į baseiną ir iš jo išlipti. Nenaudokite
kopėčių jokiu kitu tikslu.
Visas smulkias kopėčių dalis laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Kopėčios yra ne žaislas – naudokite jas atsargiai.
Priežiūros nurodymų nesilaikymas gali sukelti pavojų sveikatai, ypač
vaikams.
SPECIFIKACIJOS
Didžiausia apkrova: 150kg (330sv.)
1,07m (42col.) kopėčios sukurtos ir pagamintos baseinams, kurių sienelių
aukštis yra 1,07m (42col.), o plotis – 30cm (11,8col.).
1,07m (42") baseina kāpnes
Modelis: #58330
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
Izlasiet visus norādījumus pirms kāpņu salikšanas/izmantošanas.
BRĪDINĀJUMS
Novietojiet kāpnes uz cietas pamatnes.
Kāpnes vienlaicīgi var izmantot tikai viena persona.
Kāpnes ir jāuzstāda atbilstoši ražotāja norādījumiem. Kad
iekāpjat/izkāpjat no baseina, vienmēr esiet ar seju pret kāpnēm.
Nostipriniet kāpnes, kad baseins netiek izmantots vai tuvumā nav
pieaugušo.
Nedrīkst lēkt no kāpnēm, baseina malas vai tuvumā esošajiem
priekšmetiem.
Kāpnes drīkst ievietot baseinā tikai pienācīgā pieaugušo uzraudzībā.
Baseinā jāpeld un jāspēlējas drošā attālumā no kāpnēm. Kāpnes var
radīt traumas baseina lietotājiem, ja tās neuzskata par potenciālu
bīstamības avotu.
Pirms izmantošanas vienmēr pārbaudiet kāpņu savienošanas skrūves
un fiksatorus, un visas asās malas.
Uzraugiet aizbīdņus un turiet tos pa gabalu no bērniem.
Kāpnes ir paredzētas, lai iekāptu/izkāptu no baseina. Neizmantojiet
kāpnes nekādiem citiem mērķiem.
Turiet visas mazās kāpņu daļas bērniem nesasniedzamā vietā. Kāpnes
nav rotaļlieta, izmantojiet tās ar piesardzību.
Apkopes prasību ignorēšana var radīt nopietnus riskus, īpaši bērniem.
SPECIFIKĀCIJA
Maksimālās slodzes masa: 150kg (330mārciņas).
1,07m (42") kāpnes ir paredzētas un ražotas sienas augstumam
1,07m (42"), un maksimālajam baseinu sienas biezumam 30cm (11,8").
Bazenska lestev dolžine 1,07m (42")
Model: #58330
UPORABNIŠKA NAVODILA
Pred montažo/uporabo lestve v celoti preberite navodila.
OPOZORILO
Lestev postavite na trdno podlago.
Lestev naj uporablja le ena oseba naenkrat.
Lestev namestite skladno z navodili proizvajalca. Ko vstopate v
bazen ali iz njega izstopate, bodite vedno obrnjeni proti lestvi. Ko
bazena ne uporabljate ali v bližini ni odraslih oseb, lestev
zaščitite.
Nihče naj ne skače z lestve, s stranice bazena ali z bližnjih
predmetov.
Lestev postavite v bazen le, če je zagotovljen stalni nadzor
odrasle osebe.
Kopalci v bazenu naj ne plavajo in se ne igrajo v bližini lestve.
Kopalci se na lestvi lahko poškodujejo, če je ne obravnavajo kot
morebitne nevarnosti.
Pred uporabo lestve vedno preverite vse montažne vijake in
pritrdilne sponke, okrušene dele in morebitne ostre robove.
Nadzirajte vijake in jih shranjujte zunaj dosega otrok.
Ta lestev je namenjena za vstopanje v bazen in izstopanje iz
njega. Ne uporabljajte je v druge namene.
Vse majhne delce lestve shranjujte zunaj dosega otrok. Lestev ni
igrača, zato bodite pri njeni uporabi previdni.
Neupoštevanje zahtev glede vzdrževanja lahko resno ogrozi
zdravje uporabnikov, zlasti otrok.
SPECIFIKACIJE
Največja obremenitev: 150kg (330lbs).
1,07m (42'') dolga lestev je zasnovana in izdelana za
1,07m (42'') visoke in največ 30cm (11,8'') debele stene bazena.
6

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway FAST SET 57265

Inhaltsverzeichnis