Návod Na Použitie; Instrukcja Obsługi - Bestway FAST SET 57265 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

1,07m (42") Poolstege
Modell: #58330
ANVÄNDARENS HANDBOK
Läs alla instruktioner före montering / användning av stegen.
VARNING
Placera stegen på ett solitt underlag.
Bara en person i taget ska använda stegen.
Stegen skall installeras enligt tillverkarens instruktioner. När du går in i
poolen eller går ur den, skall du alltid vara vänd mot stegen. Spärra
stegen när poolen inte används eller det inte finns någon vuxen
närvarande.
Ingen person skall någonsin försöka dyka från stegen, poolsidan eller
näraliggande föremål.
Stegen skall bara vara placerad i poolen när gott vuxet överinseende är
närvarande och observant.
Poolanvändare skall simma och leka bort från stegområdet. Stegen kan
förorsaka skada på poolanvändarna om den inte betraktas som en
möjlig fara.
Kontrollera alltid stegens monteringsskruvar och fasthållningsklämmor,
flisor eller skarpa eggar före användning.
Övervaka bultar och håll dem borta från barn.
Denna stege är utformad för att användas i poolen för att komma in och
ut. Använd inte stegen för något annat ändamål.
Håll alla små delar av stegen utom räckhåll för barn. Stegen är inte en
leksak, använd försiktighet vid användning.
Att ignorera underhållskrav kan resultera i allvarliga hälsorisker, speciellt
för barn.
SPECIFIKATION
Maximal belastningsvikt: 150kg (330pund).
Stegen som är 1,07m (42tum) är utformad för en vägghöjd på
1,07m (42tum) och maximum 30cm (11,8tum) väggbreddspooler.
1,07m (42") Bazénové schodíky
Model: č.58330
NÁVOD NA POUŽITIE
Pred montážou/použitím schodíkov si prečítajte pokyny.
UPOZORNENIE
Schodíky postavte na pevný podklad.
Schodíky môže používať súčasne len jedna osoba.
Schodíky je potrebné nainštalovať v súlade s pokynmi výrobcu. Pri
vstupovaní do bazéna/vystupovaní z bazéna stojte vždy tvárou k schodíkom.
Ak bazén nepoužívate alebo nie sú prítomné žiadne dospelé osoby, schodíky
zaistite.
Skákanie zo schodíkov, bočnej steny bazéna alebo blízko stojaceho
predmetu je neprípustné.
Bazénové schodíky môžu byť používané len v prípade, že je prítomná
zodpovedná dospelá osoba.
Pri kúpaní v bazéne využívajte najmä priestor mimo dostupovej zóny
schodíkov. Ak schodíky nie sú vnímané ako potenciálne riziko, môžu
spôsobiť vážne poranenie osôb.
Pred použitím schodíkov vždy skontrolujte montážne skrutky a poistné spony.
Spoje pravidelne kontrolujte a nedovoľte, aby sa s nimi hrali deti.
Tieto schodíky sú určené na vstupovanie do/vystupovanie z bazéna.
Schodíky nepoužívajte na žiadne iné účely.
Malé časti schodíkov uschovajte mimo dosahu detí. Schodíky nie sú hračka,
pri ich používaní dbajte na bezpečnosť.
Nedodržiavanie pokynov pre vykonávanie údržby môže mať za následok
vážne poranenia, najmä u detí.
ŠPECIFIKÁCIA
Maximálne zaťaženie: 150kg (330lb).
1,07m (42") schodíky sú určené a vyrobené pre bazény s výškou steny
maximálne 1,07m (42") a hrúbkou steny maximálne 30cm (11,8").
Uima-allastikkaat, 1.07m (42")
KÄYTTÖOPAS
Lue kaikki ohjeet ennen tikkaiden kokoamista/käyttöä.
VAROITUS
Aseta tikkaat tukevalle alustalle.
Vain yksi henkilö kerralla saa käyttää tikkaita.
Tikkaat on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti. Nouse ja laske
tikkaita aina kasvot tikkaisiin päin. Varmista, että tikkaita ei voi käyttää,
kun uima-allas ei ole käytössä tai lähettyvillä ei ole aikuisia.
Altaaseen ei koskaan saa sukeltaa tikkailta, altaan reunalta tai lähellä
olevalta esineeltä.
Tikkaat tulee asettaa altaaseen vain, kun uima-allasta valvoo aikuinen
asianmukaisella tavalla.
Uima-altaan käyttäjien on pysyttävä leikkien aikana poissa tikkaiden
läheisyydestä ja uitava poispäin tikkaista. Tikkaat voivat vahingoittaa
uima-altaan käyttäjiä, jos niihin ei suhtauduta asianmukaisella
varovaisuudella.
Tarkista tikkaiden kokoamiseen käytetyt ruuvit, paikallaan pysymiseen
käytetyt kiinnikkeet, mahdolliset terävät kulmat, kielekkeet, sälöt, sirut
yms. ennen käyttöä.
Tarkkaile muttereita ja pidä ne poissa lasten lähettyviltä.
Tikkaat on suunniteltu pidettäväksi vedessä altaaseen laskeutumista ja
sieltä nousemista varten. Älä käytä tikkaita mihinkään muuhun
tarkoitukseen.
Pidä tikkaiden kaikki pienet osat poissa lasten saatavilta. Tikkaat eivät
ole lelu, niitä on käytettävä varovaisesti.
Huollon laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia terveysriskejä erityisesti
lapsille.
TEKNISET TIEDOT
Maksimikuorma: 150kg.
1.07m (42") tikkaat on suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi
uima-altaissa, joiden seinämän korkeus on enintään 1.07m (42") ja
seinämän leveys enintään 30cm (11.8").
Drabina 1,07m do basenu
Model: #58330
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Przed zmontowaniem/użyciem drabiny należy przeczytać
wszystkie instrukcje.
OSTRZEŻENIE
Drabinę należy ustawić na stabilnym podłożu.
Z drabiny może korzystać tylko jedna osoba naraz.
Drabina musi być instalowana zgodnie z instrukcjami
producenta. Osoby wchodzące do basenu lub z niego
wychodzące muszą być przez cały czas zwrócone twarzą do
drabiny. Jeśli z basenu nie korzystają żadne osoby lub w pobliżu
nie ma dorosłych, należy zabezpieczyć dostęp do drabiny.
Nie wolno skakać do basenu korzystając z drabiny, brzegu
basenu lub przedmiotów w jego pobliżu.Drabinę wolno
umieszczać w basenie wyłącznie pod warunkiem, że w pobliżu
znajdują się osoby dorosłe.
Użytkownicy basenu powinni pływać i bawić się z dala od
drabiny.Nie wolno ignorować zagrożenia, jakim dla
użytkowników basenu może być drabina.
Zawsze przed użyciem należy sprawdzać śruby i zaczepy
drabiny, a także upewniać się, że na drabinie nie ma żadnych
odprysków ani ostrych krawędzi.
Należy pilnować wszystkich śrub i przechowywać je w miejscu
niedostępnym dla dzieci.
Drabina służy do wchodzenia do basenu i wychodzenia z
niego.Nie wolno używać drabiny do żadnych innych celów.
Wszystkie drobne części drabiny należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci. Drabina nie jest zabawką.
Należy korzystać z niej ostrożnie.
Zaniedbanie konserwacji może stwarzać poważne zagrożenie, w
szczególności dla dzieci.
SPECYFIKACJE
Maksymalny udźwig: 150kg.
Drabina ma długość 1,07m i została zaprojektowana i
wyprodukowana do użytku w basenach ze ścianami o wysokości
1,07m orazgrubości nieprzekraczającej 30cm.
5
Malli: #58330

Quicklinks ausblenden:

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway FAST SET 57265

Inhaltsverzeichnis