Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSE 2800 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

GENERATOR PSE 2800 B2
GENERATOR
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
GENERÁTOR
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
STROMERZEUGER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 85052
85052_par_Stromerzeuger_cover_LB4_SI_CZ_SK.indd 3
ELEKTRIČNI AGREGAT
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
GENERÁTOR
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
20.11.12 11:52

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSE 2800 B2

 • Seite 1 GENERATOR PSE 2800 B2 GENERATOR ELEKTRIČNI AGREGAT Operation and Safety Notes Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Translation of original operation manual Prevod originalnega navodila za uporabo GENERÁTOR GENERÁTOR Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Překlad originálního provozního návodu...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si odklopte obě dvě strany s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 3 10 9 12 13 A1 85052_par_Stromerzeuger_cover_LB4_SI_CZ_SK.indd 5 20.11.12 11:52...
 • Seite 4 85052_par_Stromerzeuger_cover_LB4_SI_CZ_SK.indd 6 20.11.12 11:52...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction ...........................Page 6 Safety Information ........................Page 6 Layout ..............................Page 8 Intended use ............................Page 8 Technical data .............................Page 8 Before starting the equipment Assembly..............................Page 9 Electrical safety ...........................Page 9 Environmental protection ........................Page 9 Connecting to earth ..........................Page 9 Operation ............................Page 9 Starting the engine ..........................Page 10...
 • Seite 6: Introduction Safety Information

  Exhaust fumes are toxic; do not operate in areas which are not ventilated. Dispose packaging and appliance Explosive material! in an environmentally-friendly way! Generator PSE 2800 B2 IMPOrTanT! Introduction Q When using the equipment, a few safety precautions must be observed to avoid injuries and damage.
 • Seite 7 Safety Information J IMPOrTanT! Danger of poisoning. T he overall length of the extension cables used Emissions, fuels and lubricants are is not allowed to exceed 50 m for 1.5 mm² toxic. Do not inhale emissions. and 100 m for 2.5 mm². J Children are to be kept away from N o changes may be made to the settings of...
 • Seite 8: Layout

  Safety Information Intended use can vary from country to country. Nevertheless, this information makes it possible for the user to be able to make a better assessment of the The device is designed for applications operated dangers and risks involved. with a 230 V alternating current source.
 • Seite 9: Before Starting The Equipment

  Safety Information / Before starting the equipment / Operation Consumption at 2/3 load: approx. 1.36 l/h Electrical safety Weight: 42 kg J E lectric supply cables and connected equipment LpA sound pressure level: 74,2 dB(A) must be in perfect condition. Uncertainty K: 2 dB(A) J...
 • Seite 10: Starting The Engine

  Operation / Cleaning, maintenance, storage, transport and ordering of spare parts Starting the engine S et the ON / OFF switch to the “OFF” position. IMPOrTanT! C lose the petrol cock When starting with the reserve starter , the motor may recoil suddenly as it starts up, resulting in hand Overload cut-out 2 x 230 V injuries.
 • Seite 11: Air Filter

  Cleaning, maintenance, storage, transport and ordering of spare parts Changing the oil and with a clean cloth or blow it down with com- checking the oil level pressed air at low pressure. (before using the equipment) W e recommend that you clean the equipment immediately after you use it.
 • Seite 12: Preparing The Equipment For Transport

  Cleaning, maintenance, storage, transport and ... / Disposal and recycling S tart the engine and run it until the tank and types of material, such as metal and plastic. Defec- fuel line are completely empty and the engine tive components must be disposed of as special stalls.
 • Seite 13: Troubleshooting Guide Maintenance Schedule

  Troubleshooting guide / Maintenance schedule Troubleshooting guide Maintenance schedule Please adhere to the following maintenance fault Cause remedy periods in order to ensure a failure-free operation. Engine does Automatic oil Check oil level, not start cut-out has not top up engine oil IMPOrTanT! The equipment must be responded filled with engine oil and fuel before it...
 • Seite 14 Maintenance schedule Before each after an after an after an after an operating operating operating operating period of period of period of period of 20 hours 50 hours 100 hours 300 hours Cleaning the Distance: 0.6 spark plug mm, replace if necessary Checking and readjusting the...
 • Seite 15: Guarantee Certificate

  Guarantee certificate Guarantee certificate Ian 85052 85052_par_Stromerzeuger_Content_LB4_SI_CZ_SK.indd 15 20.11.12 11:16...
 • Seite 16: Declaration Of Conformity

  Declaration of conformity Declaration of conformity Generator PSE 2800 B2 (Parkside) 16 GB 85052_par_Stromerzeuger_Content_LB4_SI_CZ_SK.indd 16 20.11.12 11:16...
 • Seite 17 Kazalo Uvod ..............................Stran 18 Varnostni napotki ........................Stran 18 Opis naprave ............................. Stran 20 Predpisana namenska uporaba ......................Stran 20 Tehnični podatki ..........................Stran 20 Pred prvim zagonom Montaža ............................. Stran 21 Električna varnost ..........................Stran 21 Zaščita okolja ............................. Stran 21 Ozemljitev ............................
 • Seite 18: Uvod

  Izpušni plini so strupeni, ne uporabljajte v neprezračenih območjih. Embalažo in napravo odstranite Nevarnost eksplozije okolju prijazno! Električni agregat PSE 2800 B2 materialno škodo. Zato skrbno preberite ta navodila za uporabo/varnostne napotke. Le-te dobro shranite tako, da boste imeli zmeraj pri roki potrebne infor- Uvod Q macije.
 • Seite 19 Varnostni napotki J Otroci naj se ne nahajajo v bližini N ikoli ne prijemajte egeneratorja električnega generatorja električnega toka. toka z mokrimi rokami. J Z avarujte se pred nevarnostjo stika z električnim POzOr! Nevarnost opeklin, ne tokom. J dotikajte se izpušnega sklopa in P ri delu na prostem uporabljajte le za to odo- pogonskega dela agregata.
 • Seite 20: Opis Naprave

  Varnostni napotki varnostnih ukrepov. Faktorji vpliva na aktualni Matice M8 nivo imisije delovne sile vključujejo lastnosti Izvijač delovnega prostora, druge vire hrupa, itd., kot Ključ za vžigalne svečke npr. število strojev in drugi procesi v bližini in čas trajanja izpostavljenosti uporabnika hrupu. Predpisana namenska Prav tako je lahko dopustni nivo imisije različen uporaba...
 • Seite 21: Pred Prvim Zagonom

  Varnostni napotki / Pred prvim zagonom / Upravljanje Pogonsko gorivo: Benzin Električna varnost Prostornina rezervoarja: 15 l E lektrični dovodi in priključene naprave morajo Motorno olje: 0,6 l (15W40) biti v brezhibnem stanju. Poraba pri 2/3 ca. 1,36 l / h D ovoljeno je priključiti izključno take naprave, obremenitve: katerih navedba napetosti se ujema z navedbo...
 • Seite 22: Zagon Motorja

  Upravljanje / Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov zagon motorja Ugašanje motorja POzOr! Pri zagonu z reverzirnim zaganjačem P ustite obratovati generator električnega toka lahko pride z nenadnim vzvratnim sunkom za- za kratki čas brez obremenitve preden ga uga- radi zagona motorja do poškodb na rokah. snete, tako, da se bo lahko agregat “ohladil”.
 • Seite 23: Čiščenje

  Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov Čiščenje Menjava olja, preverjanje stanja olja (pred vsako uporabo) Z aščitno opremo, zračne reže (Slika A / Poz. A1) in ohišje motorja vzdržujte kar se le da v stanju brez prisotnosti prahu in umazanije. Napravo Menjavo motornega olja morate izvršiti v stanju obrišite s suho krpo ali s komprimiranim zrakom toplega motorja.
 • Seite 24: Priprave Za Transport

  Čiščenje, vzdrževanje in naročanje ... / Odstranjevanje in ... / Načrt iskanja napak Samo za dežele EU Po 20. oz. 50. delovnih urah zamenjajte olje. Za to odstranite staro motorno olje iz toplega motorja in dolijte novo. Električnega orodja ne mečite Odstranite vžigalno svečko (sl.
 • Seite 25: Načrt Vzdrževanja

  Načrt vzdrževanja načrt vzdrževanja Upoštevati je potrebno sledeče roke vzdrževanja, da bi lahko zagotovili nemoteno obratovanje naprave. POzOr! Pred prvim zagonom moramo stroj napolniti z motornim oljem in dizelskim gorivom. Pred vsako Po 20 obra- Po 50 obra- Po 100 obra- Po 300 obra- uporabo tovalnih urah...
 • Seite 26: Garancijski List

  Garancijski list Garancijski list Ian 85052 26 SI 85052_par_Stromerzeuger_Content_LB4_SI_CZ_SK.indd 26 20.11.12 11:16...
 • Seite 27: Izjava O Skladnosti

  Izjava o skladnosti Izjava o skladnosti XXX PSE 2800 B2 (Parkside) Električni agregat PSE 2800 B2 (Parkside) 85052_par_Stromerzeuger_Content_LB4_SI_CZ_SK.indd 27 20.11.12 11:16...
 • Seite 28 85052_par_Stromerzeuger_Content_LB4_SI_CZ_SK.indd 28 20.11.12 11:16...
 • Seite 29 Seznam obsahu Úvod ..............................Strana 30 Bezpečnostní pokyny ......................Strana 30 Popis přístroje ........................... Strana 32 Použití podle účelu určení ........................ Strana 32 Technická data ..........................Strana 32 Před uvedením do provozu Montáž ............................. Strana 33 Elektrická bezpečnost ........................Strana 33 Ochrana životního prostředí...
 • Seite 30: Úvod

  Obal i přístroj nechte zlikvidovat v Nebezpečí výbuchu! souladu s předpisy o ochraně život- ního prostředí! Generátor PSE 2800 B2 obsluze / bezpečnostní pokyny. Dobře si ho / je uložte, abyste měli tyto informace kdykoliv po ruce. Pokud předáte přístroj jiným osobám, předejte s Úvod...
 • Seite 31 Bezpečnostní pokyny J POzOr! Nebezpečí popálení! P ři použití prodlužovacích vedení nesmí jejich Nedotýkat se výfukového systému a celková délka překročit 50 m pro 1,5 mm hnacího agregátu. Dbejte na výstražná 100 m pro 2,5 mm J upozornění uvedená na generátoru. N a nastaveních motoru a generátoru nesmějí...
 • Seite 32: Popis Přístroje

  Bezpečnostní pokyny atd., jako např. počet strojů a jiných souvisejí- Šroubovák cích procesů a časové úseky, kterým je obsluha Klíč na zapalovací svíčky vystavena. Stejně tak se může přípustná imisní hladina v jednotlivých zemích lišit. Přesto tato Použití podle účelu určení informace nabízí...
 • Seite 33: Před Uvedením Do Provozu

  Bezpečnostní pokyny / Před uvedením do provozu / Obsluha Obsah nádrže: 15 l Elektrická bezpečnost Motorový olej: cca 0,6 l (15W40) J E lektrická přívodní vedení a připojené přístroje Spotřeba při 2/3 zátěži: cca 1,36 l/h musí být v bezvadném stavu. Hmotnost: 42 kg J...
 • Seite 34: Spuštění Motoru

  Obsluha / Čištění, údržba, uložení, transport a objednání náhradních dílů Spuštění motoru Ochrana proti přetížení 2 x 230 V zásuvek POzOr! Při spouštění reverzním startérem může dojít k náhlému zpětnému úderu způsobenému POzOr! Generátor je vybaven ochra- naskočeným motorem a tím ke zranění ruky. nou proti přetížení.
 • Seite 35: Vzduchový Filtr

  Čištění, údržba, uložení, transport a objednání náhradních dílů narušit plastové díly přístroje. Dbejte na to, aby P o vytečení použitého oleje šroub vypouštěcího se do přístroje nedostala voda. otvoru oleje opět zavřít a generátor opět rovně postavit. M otorový olej naplňte až po horní značku Vzduchový...
 • Seite 36: Příprava Na Transport

  Čištění, údržba, uložení, ... / Likvidace a recyklace / Plán vyhledávání chyb Příprava na transport musí být dopraveno do odpovídajícího ekologického recyklačního závodu. V yprázdněte palivovou nádrž pomocí sacího čerpadla na benzín. alternativa recyklace k výzvě na zpětné N echte motor běžet tak dlouho, až se spotře- odeslání...
 • Seite 37: Plán Údržby

  Plán údržby Plán údržby Dodržovat bezpodmínečně následující termíny údržby, aby byl zajištěn bezporuchový provoz. POzOr! Před prvním uvedením do provozu musí být naplněn motorový olej a palivo. před každým po době po době po době po době použitím provozu provozu provozu provozu 20 hodin...
 • Seite 38: Záruční List

  Záruční list záruční list Ian 85052 38 CZ 85052_par_Stromerzeuger_Content_LB4_SI_CZ_SK.indd 38 20.11.12 11:16...
 • Seite 39: Prohlášení O Shode

  Prohlášení o shode Prohlášení o shode XXX PSE 2800 B2 (Parkside) Generátor PSE 2800 B2 (Parkside) 85052_par_Stromerzeuger_Content_LB4_SI_CZ_SK.indd 39 20.11.12 11:16...
 • Seite 40 85052_par_Stromerzeuger_Content_LB4_SI_CZ_SK.indd 40 20.11.12 11:16...
 • Seite 41 Zoznam obsahu Úvod ..............................Strana 42 Bezpečnostné pokyny ....................... Strana 42 Popis prístroja ........................... Strana 44 Správne použitie ..........................Strana 44 Technické údaje ..........................Strana 44 Pred uvedením do prevádzky Montáž ............................. Strana 45 Elektrická bezpečnosť ........................Strana 45 Ochrana životného prostredia ......................Strana 45 Uzemnenie............................
 • Seite 42: Úvod

  Výfukové plyny sú jedovaté, neprevádz- kujte prístroj v nevetraných priestoroch. Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte Nebezpečenstvo výbuchu! ekologickým spôsobom! Generátor PSE 2800 B2 zabrániť prípadným zraneniam a vecným škodám. Preto si starostlivo prečítajte tento návod na obsluhu / bezpečnostné pokyny. Následne ich starostlivo Úvod Q uschovajte, aby ste mali vždy k dispozícii potrebné...
 • Seite 43 Bezpečnostné pokyny J Z abráňte prístup deťom k elektrickému C hráňte sa pred nebezpečenstvami elektrického generátoru. prúdu. J P ri práci vonku používajte len také predlžovacie POzOr! Nebezpečenstvo popále- káble, ktoré sú na toto použitie určené a sú aj nia, nedotýkať sa výfukovej časti príslušne označené...
 • Seite 44: Popis Prístroja

  Bezpečnostné pokyny použiť ich pre spoľahlivé určenie prípadných Držiak posuvného ramena potrebných dodatočných bezpečnostných Posuvné rameno opatrení. Faktory ovplyvňujúce aktuálnu imisnú Skrutky M8 x 40 hladinu pracovnej sily zahŕňajú vlastnosti pra- Skrutky M8 x 16 covnej miestnosti, iné zdroje hluku, atď., ako Podložky pre kolesá...
 • Seite 45: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Bezpečnostné pokyny / Pred uvedením do prevádzky Maximálny výkon Pmax 2800 W Pred uvedením do prevádzky (S2 2 min): Montáž Nominálne napätie U nom: 2 x 230 V ~ Nominálny prúd Inom: 11,3 A na montáž prístroja potrebujte dva Frekvencia Fnom: 50 Hz vidlicové...
 • Seite 46: Obsluha

  Pred uvedením do prevádzky / Obsluha zaťaženie elektrického a na druhej strane ho spojte s externou kostrou generátora (napr. tyčovým uzemňovačom). P ripojiť príslušné prístroje na 230 V ~ zásuvky Obsluha POzOr! Pri prvom uvedení do prevádzky musí POzOr! Tieto zásuvky smú byť zaťažené byť...
 • Seite 47: Čistenie, Údržba, Skladovanie, Transport A Objednanie Náhradných Dielov

  Obsluha / Čistenie, údržba, skladovanie, transport a objednanie náhradných dielov POzOr! Chybné záťažové vypínače O tvorte obidve sponky (obr. J / J1) a odoberte sa môžu vymeniť iba za konštrukčne kryt vzduchového filtra (obr. J / J2). rovnaké záťažové vypínače s rovnakými O doberte filtračné...
 • Seite 48: Automatické Vypínanie Generátora Pri Nedostatku Oleja

  Čistenie, údržba, skladovanie, ... / Likvidácia a recyklácia Príprava pre transport POzOr! Na skontrolovanie stavu oleja neskrutkovať olejovú mierku (olejovú plniacu skrutku), ale ju len zasunúť na doraz po závit. V yprázdnite benzínovú nádrž vhodnou benzí- S tarý olej musí byť odstránený podľa predpisov. novou odsávacou pumpou.
 • Seite 49: Plán Na Hľadanie Chýb

  Likvidácia a recyklácia / Plán na hľadanie chýb / Plán údržby Plán údržby zberu a musí sa zabezpečiť ich špecifické spraco- vanie v súlade s ochranou životného prostredia (recyklácia). Bezpodmienečne dodržiavajte nižšie uvedené doby údržby, aby ste zabezpečili bezporuchovú recyklačná alternatíva k výzve na spätné prevádzku.
 • Seite 50 Plán údržby POzOr! Pri prvom uvedení do prevádzky musí byť naplnený motorový olej a palivo. pred každým po prevádz- po prevádz- po prevádz- po prevádz- použitím kovej dobe kovej dobe kovej dobe kovej dobe 20 hodín 50 hodín 100 hodín 300 hodín Kontrola moto- rového oleja...
 • Seite 51: Záručný List

  Záručný list záručný list 421 2 45241579 Ian 85052 85052_par_Stromerzeuger_Content_LB4_SI_CZ_SK.indd 51 20.11.12 11:16...
 • Seite 52: Prehlásenie O Zhode

  Prehlásenie o zhode Prehlásenie o zhode XXX PSE 2800 B2 (Parkside) Generátor PSE 2800 B2 (Parkside) 52 SK 85052_par_Stromerzeuger_Content_LB4_SI_CZ_SK.indd 52 20.11.12 11:16...
 • Seite 53 Inhaltsverzeichnis Einleitung ............................Seite 54 Sicherheitshinweise ........................Seite 54 Gerätebeschreibung ...........................Seite 56 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 56 Technische Daten ..........................Seite 56 Vor Inbetriebnahme Montage ..............................Seite 57 Elektrische Sicherheit ...........................Seite 57 Umweltschutz ............................Seite 57 Erdung ..............................Seite 57 Bedienung ............................Seite 57 Motor starten ............................Seite 58 Stromerzeuger belasten ........................Seite 58 Motor abstellen ...........................Seite 58 Überlastungsschutz 2 x 230 V Steckdosen ..................Seite 58...
 • Seite 54: Einleitung

  Abgase sind giftig, kein Betrieb in nicht belüfteten Bereichen. Verpackung und Gerät Explosionsgefahr! umweltgerecht entsorgen! Stromerzeuger PSE 2800 B2 Lesen Sie diese Bedienungsanleitung / Sicherheits- hinweise deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Infor- Einleitung mationen jederzeit zur Verfügung stehen.
 • Seite 55 Sicherheitshinweise Kinder sind vom Stromerzeuger Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene fernzuhalten. und entsprechend gekennzeichnete Verlänge- rungskabel (H07RN). aChTUnG! Verbrennungsgefahr, Bei Verwendung von Verlängerungsleitungen Abgasanlage und Antriebsaggregat darf deren Gesamtlänge für 1,5 mm² 50 m, für nicht berühren. Beachten Sie die 2,5 mm²...
 • Seite 56: Gerätebeschreibung

  Sicherheitshinweise zusätzlicher Vorsichtsmaßnahmen herangezogen Schubbügel werden. Einflussfaktoren auf den aktuellen Im- Schrauben M8 x 40 missionspegel der Arbeitskraft schließen die Schrauben M8 x 16 Eigenschaften des Arbeitsraumes, andere Ge- Unterlegscheiben für Räder räuschquellen, etc., wie z.B. die Anzahl der Sicherungssplinte für Räder Maschinen und anderer angrenzender Prozesse Muttern M8 und die Zeitspanne, die ein Bediener dem Lärm...
 • Seite 57: Vor Inbetriebnahme

  Sicherheitshinweise / Vor Inbetriebnahme / Bedienung Nennstrom I 11,3 A Unterseite des Stromerzeugers und montieren nenn die Räder wie auf Bild F dargestellt. Frequenz F 50 Hz nenn Bauart Antriebsmotor: 4 Takt luftgekühlt Elektrische Sicherheit Hubraum: 208 cm³ Kraftstoff: Benzin Elektrische Zuleitungen und angeschlossene Ge- Tankinhalt: 15 l...
 • Seite 58: Motor Starten

  Bedienung / Reinigung, Wartung, Lagerung, Transport und Ersatzteilbestellung Motor abstellen Eventuell angeschlossenes elektrisches Gerät vom Stromerzeuger trennen. Den Stromerzeuger kurz ohne Belastung laufen lassen, bevor Sie ihn abstellen, damit das Ag- Motor starten gregat „nachkühlen“ kann. Den Ein- / Ausschalter auf Stellung „OFF”...
 • Seite 59: Reinigung

  Reinigung, Wartung, Lagerung, Transport und Ersatzteilbestellung reinigung Ölwechsel, Ölstand prüfen (vor jedem Gebrauch) Halten Sie Schutzvorrichtungen, Luftschlitze (Abb. A / Pos. A1) und Motorengehäuse so staub- und Der Motorölwechsel sollte bei betriebswarmen schmutzfrei wie möglich. Reiben Sie das Gerät Motor durchgeführt werden. mit einem sauberen Tuch ab oder blasen Sie es Nur Motorenöl (15 W 40) verwenden.
 • Seite 60: Transport Vorbereiten

  Reinigung, Wartung, Lagerung, Transport … / Entsorgung und Wiederverwertung Sie das alte Motoröl vom warmen Motor und Führen Sie defekte Bauteile der Sondermüllentsorgung füllen Neues nach. zu. Fragen Sie im Fachgeschäft oder in der Gemein- Entfernen Sie die Zündkerze (Abb. M / Pos. M1). deverwaltung nach! Füllen Sie mit einer Ölkanne ca.
 • Seite 61: Fehlersuchplan

  Fehlersuchplan / Wartungsplan fehlersuchplan Wartungsplan Die nachfolgenden Wartungsfristen unbedingt ein- Störung Ursache Maßnahme halten, um den störungsfreien Betrieb sicherzustellen. Motor kann Ölabschaltau- Ölstand prüfen, nicht gestar- tomatik spricht Motoröl auffüllen aChTUnG! Bei Erstinbetriebnahme muss tet werden Motorenöl und kraftstoff eingefüllt wer- Zündkerze Zündkerze den.
 • Seite 62 Wartungsplan vor jedem nach einer nach einer nach einer nach einer Gebrauch Betriebszeit Betriebszeit Betriebszeit Betriebszeit von 20 von 50 von 100 von 300 Stunden Stunden Stunden Stunden Prüfen und Wie- dereinstellen der Drosselklappe am Vergaser Reinigen des Zylinderkopfes Ventilspiel einstellen achtung: Die Punkte „x*”...
 • Seite 63: Garantieurkunde

  Garantieurkunde Garantieurkunde Ian 85052 DE/AT/CH 85052_par_Stromerzeuger_Content_LB4_SI_CZ_SK.indd 63 20.11.12 11:16...
 • Seite 64: Konformitätserklärung

  Konformitätserklärung konformitätserklärung 64 DE/AT/CH 85052_par_Stromerzeuger_Content_LB4_SI_CZ_SK.indd 64 20.11.12 11:16...
 • Seite 65 EINHELL GERMANY AG Wiesenweg 22 D-94405 Landau / Isar Last Information Update · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 11 / 2012 Ident.-No.: 4152493112012-SI/CZ/SK IAN 85052 85052_par_Stromerzeuger_cover_LB4_SI_CZ_SK.indd 2 20.11.12 11:52...