Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PGK 1400 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Tiller PGK 1400 A1
Kultivaattori
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Kultywator ogrodowy
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
Gartenkultivator
Originalbetriebsanleitung
IAN 324395_1904
Trädgårdskultivator
Översättning av bruksanvisning i original
Daržo kultivatorius
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGK 1400 A1

 • Seite 1 Tiller PGK 1400 A1 Kultivaattori Trädgårdskultivator Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original Kultywator ogrodowy Daržo kultivatorius Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Gartenkultivator Originalbetriebsanleitung IAN 324395_1904...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 3 13 14...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sisältö Alkusanat Alkusanat ........4 Onnittelumme uuden laitteesi ostosta. Tarkoituksenmukainen käyttö ..4 Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Tämän Yleinen kuvaus ......5 laitteen laatu on tarkastettu valmistuksen ai- Toimitussisältö ........5 kana ja siihen on suoritettu lopputarkastus. Yleiskuva ........5 Laitteesi toimintakyky on siten taattu. Ei kui- Toiminnan kuvaus ......
 • Seite 5: Yleinen Kuvaus

  Osien kuvaukset löydät jäljempänä. tarkasta, että seuraavat osat ovat kokonai- Tekniset tiedot sia: • Laite • Johtokiinnike Kultivaattori ..... PGK 1400 A1 • Käyttöohje Moottorin ottoteho (P) ....1 400 W Nimellis- Yleiskuva tulojännite (U) ....230 V~, 50 Hz Pyörimisluku tyhjäkäynnillä (n ) .
 • Seite 6: Turvallisuusohjeet

  Huomiomerkki, joka sisältää käyttää myös alustavaan tärinäaltistuksen tietoja laitteen parempaan arviointiin. käsittelyyn Varoitus: Sähkötyökalun käytön Laitteessa olevat symbolit aikainen tärinäpäästöarvo voi poiketa ilmoitetusta tärinäpäästöar- Huomio! vosta työkalun kulloisestakin käyttö- Lue käyttöohje tavasta riippuen. On tarpeen määrittää käyttäjän Huomio! Suojaa sateelta ja turvallisuutta edistävät toimenpiteet, kosteudelta.
 • Seite 7: Yleiset Turvallisuusohjeet

  Suojausluokka II tomien henkilöiden käyttää (kaksoiseristys) laitetta. Paikalliset määräykset saattavat määritellä käyttäjän Sähkölaitteet eivät kuulu koti- vähimmäisiän. talousjätteen sekaan. • Laitetta ei saa käyttää milloin- kaan, jos lähettyvillä on henki- löitä, ennen kaikkea lapsia tai Yleiset turvallisuusohjeet kotieläimiä. Varoitus! Tämä laite voi ai- •...
 • Seite 8 käynnistysvipu vaurioiden varal- ylöspäin tai alaspäin. Ole eri- tyisen varovainen, kun muutat • Epätasapainon välttämiseksi ajosuuntaa rinteessä. Älä kos- vaurioituneet työkalut ja pultit kaan työskentele liian jyrkissä saa vaihtaa ainoastaan sarjoit- rinteissä. tain. • Jos jyrkällä maalla on vaara • Käytä vain valmistajan toimit- liukastua tai kaatua, laitetta on tamia ja suosittelemia vara- ja tuettava toisen henkilön sekä...
 • Seite 9 • Vältä laitteen vaurioitumista. Älä esteeseen tai laitteessa ilmenee laita laitteen päälle ylimääräistä epätavallista tärinää. Tarkasta painoa, äläkä vedä laitetta kiin- tällaisessa tapauksessa laite teiden pintojen, kuten laattojen vaurioiden varalta ja korjauta se tai rappusten yli. tarvittaessa. • Poista säännöllisesti kasvit ja •...
 • Seite 10: Jäännösriskit

  keta virtajohtoa, jos pistoketta stuvasta tärinästä, kun laitetta ei ole irrotettu. käytetään pidempiä aikoja taik- • Varmista, että nimellisjännite ka jos sitä ei käytetä tai huolleta vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua oikein. jännitettä. • Vältä koskettamasta maadoi- Varoitus! Tämä sähkötyöka- tettuja osia (esim. metalliaidat ja lu synnyttää...
 • Seite 11: Käyttö

  3. Kiinnitä virtajohto (2) mukana tulevalla vapautuspainikkeesta (13) irti. johtokiinnikkeellä (10). Kiinnitä johtoki- Terät (7) alkavat pyöriä ja työntyvät maahan. innike (10) keskivarren keskikappaleen (3) yläpäähän. Paina johtokiinnike 5. Sammuta laite päästämällä käynnistysvi- (10) kiinni keskivarteen (3) ja työnnä vusta (14) irti. johtokiinnike (10) keskivarren (3) pyöre- Huomio! Kun laite sam- ään kohtaan.
 • Seite 12: Puhdistus/Huolto

  • Nosta laitetta, kun siirrät sitä ko- Käytä suojakäsineitä puhdi- vien pintojen, kuten laattojen tai stus- ja huoltotöiden aikana portaitten yli. viiltovammojen välttämiseksi. • Käytä laitetta vain kävelyvauhtia mahdollisimman suoraa linjaa Puhdista laite perusteellisesti jokaisen käy- pitkin maan päällä. tön jälkeen. Pidä laite aina puhtaana. Älä •...
 • Seite 13: Kuljetus

  1. Vedä varmistuspuristin pultista (15) ja Säilytys vedä terän (7) ulommainen kärkipari akselista (16). 2. Irrota itsestään lukittuva mutteri kuusi- • Anna moottorin jäähtyä ennen kuin oruuvista (17) (avainväli 13) ja vedä laitat laitteen suljettuun tilaan. terän (7) sisempi kärkipari akselista •...
 • Seite 14: Varaosat/Lisäosat

  Varaosat/lisäosat Varaosia ja lisäosia saat osoitteesta www.grizzly-service.eu Jos tilauksen kanssa ilmenee ongelmia, käytä yhteydenottolomaketta. Mikäli sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä ”Service-Center” (ks. sivu 16). Teräsetti oikea/vasen ............... tilausnro . 91105174 Pultti, jossa varmistussanka .................91105175 Pyörä (x2) ....................91105172 Pikakiinnitin ....................91105171...
 • Seite 15: Takuu

  Takuu Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvir- heet. Takuuta ei anneta tuoteosille, jotka ovat alttiita normaalille kulutukselle ja jotka Hyvä asiakas, tälle laitteelle annetaan ostopäivästä al- siksi luetaan kuluviksi osiksi eikä myöskään kaen 3 vuoden takuu. helposti rikkoutuvien osien vahingoille. Siinä tapauksessa, että tuotteessa havai- Takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään taan jokin vika tai puute, on asiakkaalla vahingoittuneena, asiaankuulumattomasti...
 • Seite 16: Korjaus-Huolto

  Service-Center välttämiseksi on käytettävä ehdottomasti annettua osoitetta. Varmista, että lä- Huolto Suomi hetysmaksu on maksettu, paketin koko ei aiheuta lisäkustannuksia, lähetys ei Tel.: 010309 3582 E-Mail: grizzly@lidl.fi ole pikalähetys tai muu erikoislähetys. Lähetä laitteen mukana kaikki oston yh- IAN 324395_1904 teydessä...
 • Seite 17: Inledning

  Sisältö Inledning Inledning ........17 Gratulerar till köpet av den nya produkten. Föreskriven användning ....17 Du har valt en förstklassig produkt. Allmän beskrivning ....18 Denna produkt har kvalitetskontrollerats Leveransens innehåll ....... 18 under tillverkningen och genomgått slut- Översikt ........18 giltig kontroll. Därmed är funktionaliteten Funktionsbeskrivning .......
 • Seite 18: Allmän Beskrivning

  fi nns med: Tekniska data • Jordfräs • Kabelklämma • Manual Trädgårdskultivator .. PGK 1400 A1 Motorns ineffekt (P) ....1400 W Översikt Nominell ingångs- spänning ......230 V~, 50Hz 1 Handtagsstång Tomgångsvarvtal (n ) ....400 min-1 2 Strömkabel Skyddsklass ........
 • Seite 19: Säkerhetsanvisningar

  Påbudssymbol med anvisnin- Information om buller- och vibrationsvär- den fi nns i de standarder och bestäm- gar för att undvika sakskador. melser som anges i försäkran om överens- Dra ut kontakten. stämmelse. Använd skyddshandskar vid Det vibrationsemissionsvärde som anges rengöring och verktygsbyten har mätts med en standardiserad mätme- för att undvika skärskador.
 • Seite 20: Allmänna Säkerhetsanvisningar

  Risk för personskador på Förberedelse: grund av roterande delar! • Den här produkten ska inte Knivarna fortsätter att snur- användas av personer med be- ra en stund när produkten gränsad fysisk, sensorisk eller stängts av. Vänta tills de står mental förmåga eller bristande helt stilla.
 • Seite 21 produkten om du går barfota • Den här produkten får inte an- eller med öppna sandaler. vändas för att krossa sten eller • Använd personlig skyddsu- gräva upp gräsytor. Då kan pro- trustning och ta alltid på dig dukten skadas. skyddsglasögon.
 • Seite 22 bort det föremål som fastnat (t Glöm inte att dra ut kontakten. ex en rot) innan du fortsätter ar- • Lämna aldrig produkten utan beta. uppsikt på arbetsplatsen. • Arbeta inte med en skadad • Stäng alltid av produkten, vänta eller ofullständig produkt eller tills knivarna stannat och dra ut en produkt som byggts om utan...
 • Seite 23: Restrisker

  • Följ alla underhållsföreskrifter. get. Skydda strömkabeln från värme, olja och vassa kanter. Elsäkerhet: • Anslut bara produkten till ett eluttag med jordfelsbrytare Akta! Produkten får inte (FI-brytare/RCD) med en utlös- användas med en skadad ningsström under 30 mA. ström- eller förlängningska- bel.
 • Seite 24: Montera Stängerna

  Dra ut kontakten innan nå- Chassit ( 5) måste sättas gon form av arbete görs på i arbetsposition innan man produkten. börjar arbeta. Se kapitel Transport. Montera stängerna Se upp så att produkten inte (har redan monterats) kommer åt några föremål när du startar den.
 • Seite 25: Rengöring/Underhåll

  Rör inte drevet - det Serva och rengör produkten med kan bli mycket varmt jämna mellanrum. Då kommer den om man arbetar länge. att fungera säkert och länge. Risk för brännskador! Allmän rengöring och ser- Stäng alltid av produkten, dra vice ut kontakten och vänta tills knivarna (7) stannat när du...
 • Seite 26: Transport

  Transport Byt alltid ut bägge kni- vparen samtidigt för att undvika obalans och Produkten kan sättas i en transportposition skador på produkten. och tre arbetspositioner. Stäng av produkten, dra ut 1. Håll fast produkten i mellanstången (3) kontakten och vänta tills kni- med ena handen.
 • Seite 27: Kassering/Miljöskydd

  Kassering/miljöskydd Lämna in produkten, tillbehören och för- packningen till miljövänlig återvinning. Elektriska apparater får inte kastas i hushållsavfallet. • Lämna in produkten till en återvinnings- station. Produktens plast- och metall- delar kan källsorteras och återvinnas separat. Kontakta vårt servicecenter om du har några frågor. •...
 • Seite 28: Garanti

  Garanti Garantin avser material- eller tillverknings- fel. Denna garanti omfattar inte produktde- lar som är utsatta för normalt slitage och Bästa kund! På denna produkt lämnar vi 3 års garanti därför kan betraktas som förbrukningsdelar efter inköpsdatumet. (t.ex. kniv, ackumulator och drivhjul) eller I händelse av defekter hos denna produkt skador på...
 • Seite 29: Reparationsservice

  Service-Center uteslutande av den angivna adressen. Kontrollera att försändelsen inte skickas Service Sverige ofrankerad, som skrymmande gods, express eller med annan specialfrakt. Tel.: 0770 930739 Skicka in produkten med samtliga till- E-Mail: grizzly@lidl.se behör som följde med vid köpet, och IAN 324395_1904 tänk på...
 • Seite 30: Wstęp

  Spis treści Wstęp Wstęp ........30 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Przeznaczenie ......30 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Opis ogólny ......31 Zawartość opakowania ....31 sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem Przegląd ........31 jakości, a także dokonano jego kontroli Opis działania ......
 • Seite 31: Opis Ogólny

  Przegląd Dane techniczne Kultywator 1 Uchwyt 2 Instalacja przyłącza sieciowego ogrodowy ....PGK 1400 A1 3 Środkowa poręcz Moc pobierana silnika (P) ... 1400 W Znamionowe napięcie wejścia 4 Trzonek dolny 5 Podwozie (U) ....... 230 V~, 50 Hz 6 Kółko...
 • Seite 32: Zasady Bezpieczeństwa

  temat ochrony osób i Poziom mocy akustycznej (L zapobiegania szkodom zmierzony ...89,01 dB(A); K = 1,64 dB materialnym. gwarantowany ...... 93 dB (A) Wibracja (a ) ..2,525 m/s = 1,5 m/s Niebezpieczeństwo Wartości akustyczne i prędkość wibracji oparzenia! zostały określone zgodnie z wymogami Znak nakazu z informacjami norm podanych w deklaracji producenta.
 • Seite 33: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

  Uwaga! Przed rozpoczę- wszystkimi elementami obsłu- gi urządzenia. ciem oczyszczania i konser- wacji wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka Jeżeli kabel zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, sieciowego. musi on zostać wymieniony Niebezpieczeństwo wskutek na specjalny kabel zasilają- cy, dostępny u producenta uszkodzenia kabla siecio- wego.
 • Seite 34 • Nigdy nie używaj urządzenia, urządzenia. Nie używaj urzą- jeżeli w pobliżu znajdują się dzenia, jeżeli brakuje mu za- bezpieczeń (np. blokady włącz- ludzie, a szczególnie dzieci i zwierzęta domowe. nika lub osłony ochronnej), • Pamiętaj, że użytkownik urzą- części mechanizmu tnącego lub trzpieni bądź...
 • Seite 35 dobrym oświetleniu. • Nie pracuj uszkodzonym, • Pracuj rozsądnie. Nie pracuj niekompletnym lub przebudo- urządzeniem, jeżeli jesteś zmę- wanym bez zgody producenta czony, masz trudności z kon- urządzeniem. Nigdy nie pracuj centracją lub jeżeli piłeś alkohol urządzeniem z uszkodzonymi albo przyjmowałeś tabletki. lub brakującymi elementami za- Zawsze dostatecznie wcześnie bezpieczającymi.
 • Seite 36 • Wyłączaj urządzenie, czekaj • Przechowuj urządzenie w su- na zatrzymanie noży i wyjmuj chym, zamkniętym i niedostęp- wtyczkę urządzenia z gniazdka nym dla dzieci miejscu. • Obchodź się z urządzeniem sieciowego: starannie i ostrożnie. Dbaj o to, - zawsze, gdy zostawiasz ma- szynę...
 • Seite 37: Zagrożenia Ogólne

  Ostrzeżenie! To urządzenie nych do stosowania na dworze i odpowiednio oznakowanych. elektryczne wytwarza w Przekrój żyły kabla przedłuża- czasie pracy pole elektro- cza musi wynosić co najmniej magnetyczne. Pole to może 2,5 mm . Przed użyciem za- w określonych warunkach wsze odwijaj kabel z bębna wpływać...
 • Seite 38: Obsługa

  Gdy urządzenie jest zamontowane je pewnie obydwiema rękami. prawidłowo, końcówki uchwytu są zwrócone w kierunku przeciwnym niż przód urządzenia (patrz rys. 1. Połącz kabel przedłużający z wtyczką prądową urządzenia. 2. Aby zabezpieczyć kabel prze- dłużający przed siłą ciągu, ufor- 3. Zamocuj kabel sieciowy do- muj z jego końca pętlę...
 • Seite 39: Oczyszczanie/Konserwacja

  Nie dotykaj przekładni Oczyszczanie/ – po długiej pracy może konserwacja się ona silnie rozgrze- wać. Niebezpieczeń- Ostrożnie! Prace, które nie zostały opisane w tej instrukcji stwo oparzenia! obsługi, należy zlecać nasze- Po pracy i przed przenie- mu Centrum Serwisowemu. sieniem wyłącz urządzenie, Stosuj tylko oryginalne części.
 • Seite 40: Wymiana Noży Pielących

  • Spryskuj lub nacieraj noże olejem ule- 4. Wsuń nowy nóż rozdrabniający (7) na gającym biodegradacji. wałek napędowy (16) w taki sposób, żeby otwory osi noża pokrywały się z • Zabrudzone uchwyty oczyszczaj wil- gotną szmatką. otworami na wałku napędowym (16). •...
 • Seite 41: Przechowywanie Urządzenia

  Przechowywanie Utylizacja, ochrona urządzenia środowiska • Przed odstawieniem urządzenia w za- Przekaż urządzenie, jego akcesoria i opa- mkniętym pomieszczeniu zaczekaj na kowanie do zgodnej z przepisami o ochro- ostygnięcie silnika. nie środowiska naturalnego utylizacji. • Przechowuj urządzenie w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu.
 • Seite 42: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- waniem staranności zgodnie z surowymi Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 43: Serwis Naprawczy

  Service-Center się z wymienionym niżej działem ser- wisowym telefonicznie lub mailowo. Uzyskają Państwo wówczas szczegó- Serwis Polska łowe informacje na temat realizacji Tel.: 22 397 4996 reklamacji. E-Mail: grizzly@lidl.pl • Uszkodzony produkt mogą Państwo IAN 324395_1904 wysłać po skontaktowaniu się z Importer naszym działem obsługi klienta, za- łączając dowód zakupu (paragon) i...
 • Seite 44: Įvadas

  Įvadas Turinys Įvadas ........44 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės prie- Paskirtis ........44 taisą. Gamybos metu atlikta šio prietaiso Bendrasis aprašymas ....45 kokybės kontrolė bei jo galutinis patikrini- Pristatomas komplektas ....45 Veikimo aprašymas ......45 mas. Tai užtikrina Jūsų prietaiso nepriekaiš- Funkcinės dalys ......
 • Seite 45: Bendrasis Aprašymas

  Prietaisas • Kabelio apkaba Techniniai duomenys • Eksploatavimo instrukcija Sodo kultivatorius .... PGK 1400 A1 Veikimo aprašymas Variklio imamoji galia (P) ... 1400 W Tinklo įtampa (U) ....230 V~, 50 Hz Rankomis valdomame sodo kultivatoriuje įmontuotas elektros variklis, kuriam nerei- Darbinis sūkių...
 • Seite 46: Saugos Nurodymai

  Informacinis ženklas, kuria- Nurodyta vibracijos emisijos vertė gali būti taikoma pradiniam poveikiui įvertinti. me pateikiama informacijos, kaip geriau naudoti prietai- są. Įspėjimas: naudojant elektrinį įrankį tikroji vibracijos emisijos ver- Paveikslėliai ant prietaiso tė gali skirtis nuo nurodytosios, nes ji priklauso nuo elektrinio įrankio Įspėjimas! naudojimo būdo.
 • Seite 47: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Besisukančios dalys gali su- Paruošimas: žeisti! Išjungus smulkinimo peiliai veikia iš inercijos. • Visada prisiminkite, kad nau- dotojas yra atsakingas už ne- Palaukite, kol jie sustos. laimingus atsitikimus su kitais asmenimis ir jų nuosavybei pa- darytą žalą. • Prietaisą leidžiama naudoti tik Sukimosi kryptis išsamiai išmokytiems asmenims.
 • Seite 48 sandalus. • Prietaiso negalima naudoti • Nebandykite įjungti prietaiso, akmenims smulkinti arba vejos kai jis yra ne darbinėje padėty- plotams sukasti. Kyla pavojus sugadinti prietaisą. je, nes galite susipjaustyti. • Prieš kiekvieną naudojimą ap- • Nenaudokite prietaiso lyjant lie- žiūrėdami patikrinkite prietaisą. tui, esant prastam orui, drėgno- Nenaudokite prietaiso, jei nėra je aplinkoje (pavyzdžiui, netoli...
 • Seite 49 žeistu, nevisiškai arba be ga- priežiūros ir remonto darbus, - jei prijungimo laidas pažeis- mintojo sutikimo permontuotu prietaisu. Griežtai draudžiama tas arba susipainiojęs, dirbti, jei apsauginiai įrenginiai - jei dirbant prietaisas atsitren- pažeisti arba neprimontuoti. kia į kliūtį arba pradeda neį- •...
 • Seite 50: Liekamoji Rizika

  • Prijungimo prie tinklo laidą • Jei šio prietaiso prijungimo lai- das pažeistas, jį reikia pakeisti laikykite atokiai nuo pjovimo įrankių. Tinklo kabelio padėtis kitu specialiu prijungimo laidu, visada turi būti už valdymo kurį galima įsigyti iš gamintojo darbus atliekančio asmens. arba jo klientų...
 • Seite 51: Montavimo Instrukcija

  Prieš pradėdami naudoti Montavimo instrukcija Prieš pradėdami visus darbus Atverskite rankenos strypus aukštyn. Užfi k- iš prietaiso ištraukite tinklo suokite rankenos strypus greitaveržlėmis kištuką. (11). Montuodami atkreipkite dė- Įjungimas ir išjungimas mesį, kad neprispaustumėte tinklo kabelio ir jam liktų pa- Prieš...
 • Seite 52: Valymas Ir Techninė Priežiūra

  dar kelias sekundes Apsauga nuo perkrovos: jei prie- sukasi iš inercijos. Ne- taiso apkrova per didelė, variklis lieskite besisukančio automatiškai išsijungia. Prietaisą vėl galima pradėti naudoti tik tada, kai smulkinimo peilio. Kyla pavojus susižeisti. jis visiškai atvėsta. Valymas ir techninė Darbo nurodymai priežiūra Dirbdami prietaisą...
 • Seite 53: Smulkinimo Peilio Keitimas

  Prietaisą kruopščiai nuvalykite po kiekvie- 2. Atsukite šešiabriaunio varžto no naudojimo. Prietaisas visada turi būti (17) užsifi ksuojančią veržlę (rak- švarus. Nenaudokite jokių valymo priemo- to plotis SW 13) ir vidinę pureni- nių ir tirpiklių. mo peilio (7) dalį nutraukite nuo varančiojo veleno (16).
 • Seite 54: Laikymas

  Utilizavimas/aplinkos 3. Pasirinkite gabenimo padėtį (19). 4. Darbui nustatykite darbinę padėtį (20). apsauga Laikymas Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite utilizuoti aplinkos apsaugos atliekų utiliza- • Palaukite, kol variklis atvės ir tik tada vimo įstaigai. prietaisą statykite uždarose patalpose. • Nuvalykite prietaisą ir laikykite sauso- Elektros prietaisų...
 • Seite 55: Garantija

  Garantija atliekamas pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui, už remontą imamas atlygis. Gerbiamasis pirkėjau, Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- Garantijos taikymo apimtis Prietaisas gaminamas laikantis griežtų rantija nuo pirkimo dienos. Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defek- kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- tai, prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate namas prieš...
 • Seite 56: Remonto Paslaugos

  Service-Center sia telefonu arba e.laišku susisiekite su toliau išvardytais techninės priežiūros centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums iš- Paslaugos Lietuva samią informaciją apie jūsų pretenzijų Tel.: 880033144 tenkinimo eigą. E-Mail: grizzly@lidl.lt • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defek- IAN 324395_1904 tiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų Importuotojas aptarnavimo tarnyba, pridėjus pirkimo įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defek-...
 • Seite 57: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........57 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......57 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ...58 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........58 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 58: Allgemeine Beschreibung

  Sie bitte den nachfolgenden Beschrei- • Betriebsanleitung bungen. Technische Daten Übersicht 1 Griffholm Gartenkultivator ..PGK 1400 A1 2 Netzanschlussleitung Aufnahmeleistung des Motors (P) 1400 W 3 Mittelholm Nenneingangs- 4 Unterer Holm spannung (U) ....230 V~, 50 Hz 5 Fahrgestell Leerlaufdrehzahl (n ) ....
 • Seite 59: Sicherheitshinweise

  Gebotszeichen mit Angaben Der angegebene Schwingungsemissions- zur Verhütung von Schäden. wert ist nach einem genormten Prüfverfah- ren gemessen worden und kann zum Ver- Netzstecker ziehen. gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Tragen Sie bei Reinigungs- Der angegebene Schwingungsemissionswert und Wartungsarbeiten Schutz- kann auch zu einer einleitenden Einschät- handschuhe, um Schnittverlet-...
 • Seite 60: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Verletzungsgefahr durch Vorbereitung: rotierende Teile! Nach dem • Dieses Gerät ist nicht dafür be- Ausschalten laufen Hack- stimmt, durch Personen mit ein- messer nach. Stillstand ab- geschränkten physischen, senso- warten. rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/ Laufrichtung oder mangels Wissen benutzt zu werden;...
 • Seite 61 • Tragen Sie geeignete Arbeits- bei der Inbetriebnahme, von kleidung wie festes Schuhwerk den Hackmessern fern. Es mit rutschfester Sohle und eine besteht Verletzungsgefahr! robuste, lange Hose. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie • Beachten Sie den Lärmschutz barfuß gehen oder offene San- und örtliche Vorschriften.
 • Seite 62 • Halten Sie das Gerät während • Achten Sie auf besondere der Arbeit immer mit beiden Gefahren beim Arbeiten auf Händen gut fest. schwierigen (steinigen, harten • Führen Sie das Gerät nur im oder ähnlichen) Böden. Schritttempo. • Achten Sie darauf, dass die Arbeitsunterbrechungen: Griffe trocken und sauber sind.
 • Seite 63 • Benutzen Sie das Gerät nicht Netzanschlussleitung während in der Nähe von entzündbaren des Gebrauchs beschädigt, tren- Flüssigkeiten oder Gasen. Bei nen Sie sie sofort vom Netz. Berühren Sie auf keinen Fall die Nichtbeachtung besteht Brand- Netzanschlussleitung, solange der oder Explo sions gefahr. Netzstecker nicht gezogen ist.
 • Seite 64: Restrisiken

  Achten Sie bei der Montage Restrisiken darauf, dass die Netzan- Auch wenn Sie dieses Elektrowerk- schlussleitung (2) nicht einge- zeug vorschriftsmäßig bedienen, klemmt wird und genügend bleiben immer Restrisiken bestehen. Spiel hat. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise Griffholme montieren und Ausführung dieses Elektrowerk- (bereits montiert)
 • Seite 65: Ein- Und Ausschalten

  Ein- und Ausschalten Arbeitshinweise Halten Sie das Gerät Klappen Sie vor der Inbetriebnahme die während der Arbeit im- Holme ( 1+3) auf und befestigen Sie sie mer mit beiden Händen mit Hilfe der Schnellspanner ( 11). gut fest und achten Sie Vor dem Starten müssen Sie auf Ihre Füße.
 • Seite 66: Reinigung/Wartung

  Reinigung/Wartung • Entfernen Sie anhaftende Boden- und Schmutzreste an Hackmessern (7) , Lassen Sie Arbeiten, die nicht 16), Geräteoberfl ä- Antriebswelle ( in dieser Betriebsanleitung che und Lüftungsschlitzen mit einer Bür- beschrieben sind, von un- ste oder mit einem trockenen Lappen. serem Service-Center durch- •...
 • Seite 67: Transport

  Transport (SW 13) und ziehen Sie den inneren Teil des Hackmessers (7) von der An- triebswelle (16) ab. Das Gerät besitzt eine Transport-Position 3. Reinigen Sie die Antriebswelle (16) mit und drei Arbeitspositionen. biologisch abbaubarem Öl. 4. Schieben Sie die neuen Hackmesser 1.
 • Seite 68: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ Umweltschutz Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- ckung einer umweltgerechten Wiederver- wertung zu. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. • Geben Sie das Gerät an einer Verwer- tungsstelle ab. Die verwendeten Kunst- stoff- und Metallteile können sortenrein getrennt werden und so einer Wieder- verwertung zugeführt werden.
 • Seite 69: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Geräts stehen Die Garantieleistung gilt für Material- Ihnen gegen den Verkäufer des Geräts oder Fabrikationsfehler.
 • Seite 70: Service-Center

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de • Ein als defekt erfasstes Gerät können IAN 324395_1904 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 71: Original Eg-Konformitäts- Erklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Gartenkultivator Modell PGK 1400 A1 Seriennummer 201909000001 - 201909088760 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 709:1997/A4:2009 •...
 • Seite 72: Översättning Av Originalet Av För- Säkran Om Överensstämmelse

  Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi, att Trädgårdskultivator Serie PGK 1400 A1 Serienummer 201909000001 - 201909088760 har klassifi cerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade standarder samt nationella standarder och bestämmelser:...
 • Seite 73: Alkuperäisen Ce Yhdenmukai- Suustodistuksen Käännös

  Alkuperäisen EY-vaatimustenmu- kaisuusvakuutuksen käännös Täten vakuutamme, että Kultivaattori mallisarja PGK 1400 A1 Sarjanumero: 201909000001 - 201909088760 vastaa seuraavia asiaankuuluvia ja voimassaolevia EU-direktiivejä: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi on käytetty seuraavia harmonisoituja standardeja, kansallisia standardeja sekä määräyksiä: EN 709:1997/A4:2009 •...
 • Seite 74: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Kultywator ogrodowy typu PGK 1400 A1 Numer seryjny 201909000001 - 201909088760 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 75: Atitikties Deklaracija

  Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Daržo kultivatorius serijos PGK 1400 A1 Serijos numeris 201909000001 - 201909088760 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai stand- artai bei nuostatos: EN 709:1997/A4:2009 •...
 • Seite 76: Räjähdyspiirustus

  Explosionszeichnung • Räjähdyspiirustus Sprängskiss • Rysunek samorozwijający Trimatis vaizdas PGK 1400 A1 informativ, informatiivinen, informatyvus, pouczający...
 • Seite 77 Explosionszeichnung • Räjähdyspiirustus Sprängskiss • Rysunek samorozwijający Trimatis vaizdas PGK 1400 A1 informativ, informatiivinen, informatyvus, pouczający 2019-09-24_rev02_TvR...
 • Seite 78 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 08/2019 ∙ Ident.-No.: 76005643082019-3 IAN 324395_1904...