Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PGK 1400 A1 Originalbetriebsanleitung

Gartenkultivator
Vorschau ausblenden

Werbung

Tiller PGK 1400 A1
Havefræser
Oversættelse af den originale driftsvejledning
Tuincultivator
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 324395_1904
Bineuse électrique
Traduction des instructions d'origine
Gartenkultivator
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGK 1400 A1

 • Seite 1 Tiller PGK 1400 A1 Havefræser Bineuse électrique Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine Gartenkultivator Tuincultivator Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 324395_1904...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 3 13 14...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sisältö Introduktion Introduktion .........4 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Formålsbestemt anvendelse ..4 parat.Du har besluttet dig for et produkt af Generel beskrivelse .....5 højeste kvalitet. Leveringsomfang ......5 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret un- Oversigt .......... 5 der produktionen og det blev underkastet Funktionsbeskrivelse ......
 • Seite 5: Generel Beskrivelse

  Tekniske data • Apparat • Kabelklemme • Betjeningsvejledning Havefræser ....PGK 1400 A1 Motorens kapacitet (P) ....1400 W Oversigt Nominel indgangsspænding (U) ..230 V~, 50 Hz 1 Styrrør Tomgangshastighed (n0) ...400 min-1 2 Tilslutningsledning Beskyttelsesklasse ......II 3 Midterste styrrør...
 • Seite 6: Sikkerhedsanvisninger

  Den angivne vibrationsemissionsværdi er Tag stikket ud. målt iht. til en standardiseret afprøvnings- proces og kan anvendes til sammenligning Bær beskyttelseshandsker af elværktøjer. for at undgå snitsår ved ren- Den angivne vibrationsemissonsværdi kan gørings- og vedligeholdelse- også anvendes til en indledende ekspone- sopgaver.
 • Seite 7: Særlige Sikkerhedsanvisninger

  Risiko for kvæstelser på Forberedelse: grund af roterende dele! • Dette apparat må ikke an- Når apparatet er slukket vendes af personer med redu- roterer hakkeknivene stadig. cerede fysiske, sensoriske eller Vent til de står helt stille. psykiske evner eller manglende erfaring og/eller manglende Løberetning viden, medmindre de er under...
 • Seite 8 daler på. ved dårlige vejrforhold, i fugtige • Brug personligt sikkerhedsudstyr omgivelser (som fx. Ved have- og altid beskyttelsesbriller. Når damme eller svømmebassiner). man bærer personligt sikkerhe- Arbejd kun i dagslys eller ved dsudstyr som fx skridsikre sikker- god belysning. hedssko, beskyttelseshjelm eller •...
 • Seite 9 ufuldstændigt eller ændret uden indtil hakkeknivene står stille og producentens tilladelse, må der træk stikket ud, ikke arbejdes med det. Arbejd når du forlader apparatet, ikke med beskadigede eller når du fjerner jord- og plan- manglende sikkerhedsanordnin- tedele, ger. når apparatet ikke •...
 • Seite 10: Restrisici

  • Overhold forskrifterne for vedli- • Bær eller hold ikke apparatet i geholdelse. tilslutningsledningen. Brug ikke tilslutningsledningen til at trække Elektrisk sikkerhed: stikket ud af stikkontakten med. Beskyt tilslutningsledningen mod OBS! Apparatet må kun varme, olie og skarpe kanter. bruges med en fejlfri tilslut- •...
 • Seite 11: Monteringsvejledning

  før de påbegynder ar- Inden ibrugtagning bejdet med elværktøjet. Fold styrrørene op. Fastgør styrrørene med Monteringsvejledning hurtigspændere (11). Træk stikket ud før al arbejde Tænding og slukning ved apparatet. Fold inden ibrugtagning styrrørene ( Sørg for, at tilslutningslednin- 1+3) op og fastgør dem ved hjælp af hur- gen (2) ikke kommer i klem- tigspænderne ( 11).
 • Seite 12: Arbejdsanvisninger

  Rengøring/ Arbejdsanvisninger vedligeholdelse Hold altid apparatet fast med begge hænder Arbejdsopgaver som ikke er under arbejdet og vær beskrevet i denne betjenings- opmærksom på dine vejledning, skal udføres af fødders placering. vores service-center. Anvend Der er fare for ulykker kun originaldele. pga.
 • Seite 13: Skift Af Hakkeknive

  • Fjern jordrester og snavs ved hakkekni- Vær opmærksom på den kor- vene (7), drivakslen ( 16), appara- rekte drejeretning af hakke- tets overfl ade og luftgællerne med en knivene (7). Den skrå kant af børste eller en tør klud. hakkeknivene (7) skal vise i •...
 • Seite 14: Bortskaffelse/Miljøbeskyttelse

  Bortskaffelse/ Sammenfoldning af apparatet miljøbeskyttelse Apparatet kan foldes sammen for at spare Apparat, tilbehør og emballage skal afl e- plads. veres til miljøvenlig genanvendelse. Løsn hurtigspænderne (11) og fold styrrørene sammen. Elektriske apparater må ikke borts- Ledningerne må ikke komme i klem- kaffes som husholdningsaffald.
 • Seite 15: Garanti

  Garanti og kontrolleret grundigt inden det forlod fabrikken. Kære kunde! På dette apparat yder vi 3 års garanti fra Garantiydelsen gælder for materiale- eller købsdato. fabrikationsfejl. Denne garanti gælder ikke Skulle der forekomme defekter på dette for produktdele som er udsat for en normal produkt har du lovpligtige rettigheder mod nedslidning og derfor kan anses som slid- sælgeren af produktet.
 • Seite 16: Reparations-Service

  Service-Center står og hvornår denne defekt er optrådt indsende portofrit til den serviceadresse, Service Danmark som du får meddelt. For at undgå proble- mer med modtagelsen og ekstra omkost- Tel.: 32 710005 ninger, bedes du ubetinget benytte den E-Mail: grizzly@lidl.dk adresse, som du får meddelt.
 • Seite 17: Introduction

  Table des matières Introduction Introduction .......17 Toutes nos félicitations pour l’achat de votre Fins d’utilisation ......17 nouvel appareil. Vous avez ainsi choisi un Description générale ....18 produit de qualité supérieure. La qualité de l’appareil a été vérifi ée pen- Volume de la livraison ....18 Description du fonctionnement ..
 • Seite 18: Description Générale

  • Mode d’emploi Données techniques Description du fonctionnement Bineuse électrique ..PGK 1400 A1 Puissance absorbée du moteur (P) 1400 W Le cultivateur de jardin dirigé à la main est Tension d’entrée nominale équipé d’un moteur électrique ne néces- (U) .......230 V~, 50 Hz sitant aucun entretien et d’un engrenage...
 • Seite 19: Consignes De Sécurité

  Risque de brûlure ! des normes et des dispositions mentionnées dans la déclaration de conformité. Symbole d’interdiction et indi- cations relatives à la préventi- La valeur d’émission d’oscillation donnée a on de dommages. été mesurée d’après une procédure d’essai aux normes et peut être utilisée pour com- Débranchez la fi...
 • Seite 20: Consignes Générales De Sécurité

  Attention ! Éteindre et avec toutes les pièces avant débrancher l’appareil avant de vous servir de cet appa- de procéder au nettoyage reil. ou à l’entretien. Si le câble d’alimentation de Danger dû à un câble élec- cet appareil est endommagé, trique détérioré.
 • Seite 21 • Ne mettez jamais l’appareil pareil. N’utilisez pas l’appareil lorsque des personnes, notam- si les dispositifs de sécurité (par ment des enfants et des ani- ex. le blocage anti-démarrage maux domestiques, se trouvent ou la protection de sécurité), les à proximité. pièces du dispositif de coupe •...
 • Seite 22 vaillez uniquement à la lumière éteignez l’appareil et retirez du jour ou avec un bon éclai- la prise de courant. Retirez le rage. corps hétérogène (par exemple, • N’utilisez l’appareil que si vous une racine) avant de remettre vous sentez en état de le faire. l’appareil en service.
 • Seite 23 vous ne disposiez des qualifi ca- gnez l’appareil lorsque vous tions requises. Confi ez tous les changez de zone de travail et attendez que les lames de travaux qui ne sont pas détaillés broyage s’arrêtent complète- dans notre mode d’emploi à ment.
 • Seite 24: Autres Risques

  (par ex. clôtures métalliques, c) Ennuis de santé engendrés par poteaux métalliques). les vibrations affectant les bras • L’accouplement de la rallonge et les mains si l’appareil est utili- doit être protégé contre les sé pendant une longue période éclaboussures, être composé ou s’il n’est pas employé...
 • Seite 25: Utilisation

  Avant de mettre l’appareil utilisez une vis, un tendeur rapide en marche, veillez à ce qu’il et une rondelle (11). ne soit pas en contact avec d’autres objets et tenez-le fer- Lorsque le montage est correct, les mement à deux mains. extrémités de la poignée sont orien- tées à...
 • Seite 26: Nettoyage/Entretien

  d’accident pouvant être Protection anti-surcharge: le provoqué par les lames moteur s’arrête automatiquement en de broyage. Attention cas de surcharge. L’appareil n’est de lorsque vous allez en nouveau prêt à l’emploi qu’une fois marche arrière. Vous qu’il a entièrement refroidi. pouvez risquer de tré- Nettoyage/entretien bucher !
 • Seite 27: Remplacer Les Lames De Broyage

  • Enlevez à l’aide d’une brosse ou d’un rieure de la lame de broyage (7) chiffon sec les restes de terre et de de l’arbre d’entraînement (16). saletés adhérant à la lame de broyage 2. Dévissez l’écrou autobloquant de (7), l’arbre d’entraînement ( 16), la la vis à...
 • Seite 28: Stockage

  1. D‘une main, tenez fermement Les câbles ne doivent donc pas être serrés. l‘appareil par le longeron central (3) 2. Pour modifi er la position, détachez le Ne pas utiliser l’appareil verrouillage du châssis en tirant sur lorsque le manche est l‘anneau (18).
 • Seite 29: Garantie

  Garantie Volume de la garantie L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Chère cliente, cher client, de sévères directives de qualité et il a été Ce produit bénéfi cie d’une garantie de entièrement contrôlé avant la livraison. 3 ans, valable à compter de la date d’achat. En cas de manques constatés sur ce produit, La garantie s’applique aux défauts de vous disposez des droits légaux contre le...
 • Seite 30: Service Réparations

  Service-Center • En cas de produit défectueux vous pou- vez, après contact avec notre service clients, envoyer le produit, franco de Service France port à l’adresse de service après-vente Tel.: 0800 919270 indiquée, accompagné du justifi catif E-Mail: grizzly@lidl.fr IAN 324395_1904 d’achat (ticket de caisse) et en indi- quant quelle est la nature du défaut et quand celui-ci s’est produit.
 • Seite 31: Inleiding

  Inhoud Inleiding Hartelij k gefeliciteerd met de aankoop van Inleiding ........31 Gebruik ........31 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrij ving ....32 een hoogwaardig product gekozen. Dit apparaat werd tij dens de productie op Omvang van de levering ....32 Functiebeschrij...
 • Seite 32: Algemene Beschrij Ving

  • Kabelklem Technische gegevens • Gebruiksaanwij zing Functiebeschrij ving Tuincultivator....PGK 1400 A1 Opnamevermogen van de motor De handbediende tuincultivator is uitgerust (P) ......... 1400 W met een onderhoudsvrij e elektromotor en Netspanning (U) ....230 V~, 50 Hz een aandrij ving met oliebadsmering.
 • Seite 33: Veiligheidsvoorschriften

  Er bestaat verbran- De aangegeven trillingemissiewaarde werd dingsgevaar! volgens een genormaliseerd testmethode gemeten en kan ter vergelij king van een Gebodsteken met informatie stuk elektrisch gereedschap met een ander over de preventie van scha- gebruikt worden. De aangegeven trillingemissiewaarde kan ook voor een inleidende inschatting van de Stekker uit het stopcontact blootstelling benut worden.
 • Seite 34: Algemene Veiligheids-Voorschriften

  Opgelet! Voor reinigings- en met het apparaat aan de slag onderhoudswerkzaamhe- gaat. den het apparaat uitscha- kelen en de stekker uit het Als het netsnoer van dit ap- stopcontact trekken. paraat beschadigd wordt, moet het vervangen worden Gevaar door beschadigd door een speciaal netsnoer, netsnoer.
 • Seite 35 huisdieren in de buurt zij n. zij n. Controleer in het bij zonder • Denk eraan dat de gebruiker de netaansluitkabel en de star- voor ongevallen met andere thendel op beschadigingen. personen of met hun eigendom • Om een onbalans te voorkomen, verantwoordelij...
 • Seite 36 tuinvij vers of zwembaden). • Werk niet met een bescha- Werk enkel bij daglicht of bij digd, onvolledig of zonder de goede verlichting. toestemming van de fabrikant • Ga verstandig te werk. Werk omgebouwd apparaat. Werk niet met het apparaat als u moe vooral niet met beschadigde of bent of onvoldoende geconcen- ontbrekende beveiligingsmecha-...
 • Seite 37 • Schakel het apparaat uit, wacht • Onderhoud het apparaat zorg- tot de hakmessen stil staan en vuldig. Houd de messen scherp trek dan de stekker uit het stop- en proper zodat u beter en veili- contact: ger kunt werken. - altij...
 • Seite 38: Restrisico's

  Controleer de kabel op bescha- magnetisch veld. Dit veld kan digingen. in bepaalde omstandigheden • Gebruik voor het aanbrengen actieve of passieve medische van de verlengkabel de daar- implantaten in negatieve zin be- voor voorziene kabelophan- invloeden. Om het gevaar voor ernstige of dodelij...
 • Seite 39: Bediening

  3. Fixeer het netsnoer met de bij - kabel een lus en hangt deze in gevoegde kabelklemmen (10). de snoerontlasting (12). Plaats de kabelklem (10) op het 3. Sluit het apparaat aan op de bovenste uiteinde van de middel- netspanning. ste stang (3).
 • Seite 40: Reiniging/Onderhoud

  Schakel het apparaat na het Schakel voor alle onderhouds- gebruik en voor het transport en reinigingswerkzaamheden uit, trek de stekker uit het het apparaat uit, trek de stopcontact en wacht tot de stekker uit het stop contact en hakmessen tot stilstand geko- wacht tot de hakmessen tot men zij...
 • Seite 41: Hakmessen Vervangen

  • Controleer de afdekkingen en beveili- 5. Steek de zeskantschroef (17) door het gat dat zich het dichtste bij de aandrij - gingsinrichtingen op beschadigingen en juiste zitting. Vervang indien nodig. ving (8) bevindt en schroef een nieuwe zelfborgende moer erop. Hakmessen vervangen 6.
 • Seite 42: Afvalverwij Dering/ Milieubescherming

  Afvalverwij dering/ Draai de snelspanner los (11) en klap de handgreep samen, zoals milieubescherming afgebeeld. De kabels mogen daarbij niet vast- Breng het apparaat, de toebehoren en de geklemd worden. verpakking naar een geschikt recyclage- punt. Het apparaat mag niet met ingeklapte greep Elektrische apparaten mogen niet gebruikt worden.
 • Seite 43: Garantie

  Garantie verplichte betaling van de kosten uitge- voerd. Geachte cliënte, geachte klant, U krij gt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Het apparaat werd volgens strikte kwali- teitsrichtlij nen zorgvuldig geproduceerd en Ingeval van gebreken aan dit product heeft vóór afl...
 • Seite 44: Reparatieservice

  • Gelieve het artikelnummer uit het type- worden niet geaccepteerd. plaatje. De afvalverwerking van uw defecte inge- zonden apparaten voeren wij gratis door. • Indien er zich functiefouten of andere gebreken voordien, contacteert u in Service-Center eerste instantie de hierna vernoemde serviceafdeling telefonisch of per e- mail.
 • Seite 45 Inhalt Einleitung Einleitung ........45 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......45 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ...46 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........46 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 46 Sie bitte den nachfolgenden Beschrei- • Betriebsanleitung bungen. Technische Daten Übersicht 1 Griffholm Gartenkultivator ..PGK 1400 A1 2 Netzanschlussleitung Aufnahmeleistung des Motors (P) 1400 W 3 Mittelholm Nenneingangs- 4 Unterer Holm spannung (U) ....230 V~, 50 Hz 5 Fahrgestell Leerlaufdrehzahl (n ) ....
 • Seite 47 Gebotszeichen mit Angaben Der angegebene Schwingungsemissions- zur Verhütung von Schäden. wert ist nach einem genormten Prüfverfah- ren gemessen worden und kann zum Ver- Netzstecker ziehen. gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Tragen Sie bei Reinigungs- Der angegebene Schwingungsemissionswert und Wartungsarbeiten Schutz- kann auch zu einer einleitenden Einschät- handschuhe, um Schnittverlet-...
 • Seite 48 Verletzungsgefahr durch Vorbereitung: rotierende Teile! Nach dem • Dieses Gerät ist nicht dafür be- Ausschalten laufen Hack- stimmt, durch Personen mit ein- messer nach. Stillstand ab- geschränkten physischen, senso- warten. rischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/ Laufrichtung oder mangels Wissen benutzt zu werden;...
 • Seite 49 • Tragen Sie geeignete Arbeits- bei der Inbetriebnahme, von kleidung wie festes Schuhwerk den Hackmessern fern. Es mit rutschfester Sohle und eine besteht Verletzungsgefahr! robuste, lange Hose. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie • Beachten Sie den Lärmschutz barfuß gehen oder offene San- und örtliche Vorschriften.
 • Seite 50 • Halten Sie das Gerät während • Achten Sie auf besondere der Arbeit immer mit beiden Gefahren beim Arbeiten auf Händen gut fest. schwierigen (steinigen, harten • Führen Sie das Gerät nur im oder ähnlichen) Böden. Schritttempo. • Achten Sie darauf, dass die Arbeitsunterbrechungen: Griffe trocken und sauber sind.
 • Seite 51 • Benutzen Sie das Gerät nicht Netzanschlussleitung während in der Nähe von entzündbaren des Gebrauchs beschädigt, tren- Flüssigkeiten oder Gasen. Bei nen Sie sie sofort vom Netz. Berühren Sie auf keinen Fall die Nichtbeachtung besteht Brand- Netzanschlussleitung, solange der oder Explo sions gefahr. Netzstecker nicht gezogen ist.
 • Seite 52 Achten Sie bei der Montage Restrisiken darauf, dass die Netzan- Auch wenn Sie dieses Elektrowerk- schlussleitung (2) nicht einge- zeug vorschriftsmäßig bedienen, klemmt wird und genügend bleiben immer Restrisiken bestehen. Spiel hat. Folgende Gefahren können im Zusammenhang mit der Bauweise Griffholme montieren und Ausführung dieses Elektrowerk- (bereits montiert)
 • Seite 53 Ein- und Ausschalten Arbeitshinweise Halten Sie das Gerät Klappen Sie vor der Inbetriebnahme die während der Arbeit im- Holme ( 1+3) auf und befestigen Sie sie mer mit beiden Händen mit Hilfe der Schnellspanner ( 11). gut fest und achten Sie Vor dem Starten müssen Sie auf Ihre Füße.
 • Seite 54 Reinigung/Wartung • Entfernen Sie anhaftende Boden- und Schmutzreste an Hackmessern (7) , Lassen Sie Arbeiten, die nicht 16), Geräteoberfl ä- Antriebswelle ( in dieser Betriebsanleitung che und Lüftungsschlitzen mit einer Bür- beschrieben sind, von un- ste oder mit einem trockenen Lappen. serem Service-Center durch- •...
 • Seite 55 Transport (SW 13) und ziehen Sie den inneren Teil des Hackmessers (7) von der An- triebswelle (16) ab. Das Gerät besitzt eine Transport-Position 3. Reinigen Sie die Antriebswelle (16) mit und drei Arbeitspositionen. biologisch abbaubarem Öl. 4. Schieben Sie die neuen Hackmesser 1.
 • Seite 56 Entsorgung/ Umweltschutz Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- ckung einer umweltgerechten Wiederver- wertung zu. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll. • Geben Sie das Gerät an einer Verwer- tungsstelle ab. Die verwendeten Kunst- stoff- und Metallteile können sortenrein getrennt werden und so einer Wieder- verwertung zugeführt werden.
 • Seite 57 Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Geräts stehen Die Garantieleistung gilt für Material- Ihnen gegen den Verkäufer des Geräts oder Fabrikationsfehler.
 • Seite 58 Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de • Ein als defekt erfasstes Gerät können IAN 324395_1904 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 60: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Havefræser af serien PGK 1400 A1 Serienummer 201909000001 - 201909088760 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt natio- nale standarder og regler anvendt: EN 709:1997/A4:2009 •...
 • Seite 61: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de tuincultivator bouwserie PGK 1400 A1 Seriennummer 201909000001 - 201909088760 de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstem- ming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 709:1997/A4:2009 •...
 • Seite 62 Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Gartenkultivator Modell PGK 1400 A1 Seriennummer 201909000001 - 201909088760 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 709:1997/A4:2009 •...
 • Seite 63: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  CE originale Nous certifi ons par la présente que la Bineuse électrique série PGK 1400 A1 Numéro de série 201909000001 - 201909088760 est conforme depuis aux directives EU actuellement en vigueur: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité...
 • Seite 64: Eksplosionstegning

  Explosionszeichnung Eksplosionstegning • Explosietekening Vue éclatée PGK 1400 A1 informativ, informatif, informatief...
 • Seite 65 Explosionszeichnung Eksplosionstegning • Explosietekening Vue éclatée PGK 1400 A1 informativ, informatif, informatief 2019-09-09_rev02_TvRsh...
 • Seite 66 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 08/2019 Ident.-No.: 76005646082019-DK/BE/NL IAN 324395_1904...