Parkside PKS 1500 B3 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Kapp- und gehrungssäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CROSS CUT MITRE SAW PKS 1500 B3
GB
CROSS CUT MITRE SAW
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
SI
ČELILNA IN ZAJERALNA ŽAGA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SK
SKRACOVACIA A POKOSOVÁ PÍLA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 327261_1904
HU
BÜTÜZŐ ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ
Kezelési és biztonsági útmutató
Az eredeti használati útmutató fordítása
CZ
ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
DE
AT
CH
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
4

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PKS 1500 B3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKS 1500 B3

 • Seite 1 CROSS CUT MITRE SAW PKS 1500 B3 CROSS CUT MITRE SAW BÜTÜZŐ ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ Operating and Safety Instructions Kezelési és biztonsági útmutató Translation of Original Operating Manual Az eredeti használati útmutató fordítása ČELILNA IN ZAJERALNA ŽAGA ZKRACOVACÍ A POKOSOVÁ PILA Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 4 8 11...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Explanation of the symbols on the equipment ..............................2 Introduction ..........................................3 Device description (fig. 1-13) ..................................... 3 Scope of delivery ........................................ 4 Proper use ..........................................4 Safety information ....................................... 4 Technical data ........................................8 Before starting the equipment .................................... 8 Attachment and operation ....................................
 • Seite 7: Explanation Of The Symbols On The Equipment

  1. Explanation of the symbols on the equipment Before commissioning, read and observe the operating instructions and safety instructions! Wear safety goggles! Wear ear-muffs! Wear a breathing mask! Important! Risk of injury. Never reach into the running saw blade! Important! Laser radiation Protection Class II (double insulated)
 • Seite 8: Introduction

  2. Introduction 3. Device description (fig. 1-13) MANUFACTURER: ON/OFF switch scheppach Lock switch Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Handle Günzburger Straße 69 Machine head D-89335 Ichenhausen Moving saw blade guard Saw blade DEAR CUSTOMER, Set screw for rotary table we hope your new tool brings you much enjoyment and suc- Stop rail cess.
 • Seite 9: Scope Of Delivery

  4. Scope of delivery 6. Safety information • Cross cut mitre saw General power tool safety information • Dust bag m WARNING! Read all safety warnings, instruc- • Workpiece clamp tions, illustrations and technical data provided • Allen key 6 mm (C) with this power tool.
 • Seite 10 Maintain power tools and accessories. Check 3) Personal safety for misalignment or binding of moving parts, a) Stay alert, watch what you are doing and use breakage of parts and any other condition common sense when operating a power tool. that may affect the power tool’s operation.
 • Seite 11 The cut-off piece must not be jammed or d) Push the saw through the workpiece. Do not pressed by any means against the spinning pull the saw through the workpiece. To make a cut, raise the saw head and pull it out over saw blade.
 • Seite 12 14. Make sure that fixed reducer rings for securing the inser- Do not overcharge batteries! tion tool have the same diameter and have at least 1/3 Do not mix old and new batteries or batteries of different of the cutting diameter. types or manufacturers! Replace an entire set of batteries 15.
 • Seite 13: Technical Data

  • Use the tool that is recommended in this manual. In doing so, • Try to keep emissions as low as possible, for example by your machine provides optimal performance. limiting your working time. In this regard, all the operational •...
 • Seite 14: Attachment And Operation

  8.4 Sawdust bag (fig. 4) • Loosen the lock nut (26a). The saw is equipped with a debris bag (17) for sawdust and • Adjust the adjusting screw (26) until the angle between the chips. saw blade (6) and rotary table (13) is 90°. Squeeze together the metal ring on the dust bag and attach it •...
 • Seite 15 Attention! For mitre cuts (inclined saw head), the 9.5 Precision adjustment of the stop for mitre cut moveable stop rail (8a) must be fixed in the outer 45° (fig. 1/2/3/6/7/8) • No stop angle included. position. • Lower the machine head (4) and secure it using the locking •...
 • Seite 16: Transport (Fig. 13)

  • Important! Every time that you change the saw blade (6), Replacing the table insert (fig. 14) check to see that it spins freely in the table insert (10) in both Danger! perpendicular and 45° angle settings. With a damaged table insert (10) there is a risk of small parts •...
 • Seite 17: Disposal And Recycling

  Damaged electrical connection cable. Contact your local refuse disposal authority for The insulation on electrical connection cables is often dam- more details of how to dispose of your worn-out aged. electrical devices. This may have the following causes: • Passage points, where connection cables are passed through Old devices must not be disposed of with house- hold waste! windows or doors.
 • Seite 18: Troubleshooting

  15. Troubleshooting Fault Possible cause Remedy Motor does not work Motor, cable or plug defective, fuses burnt Arrange for inspection of the machine by a specialist. Never repair the motor yourself. Danger! Check fuses and replace as necessary The motor starts up slowly Voltage too low, coils damaged, capacitor burnt Contact the utility provider to check the voltage.
 • Seite 19: Warranty Certificate

  16. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 20 Tartalomjegyzék: Oldal: A készüléken található szimbólumok magyarázata ............................16 Bevezetés ...........................................17 A készülék leírása (1-13. ábra) ..................................17 Szállított elemek ........................................18 Rendeltetésszerűi használatg ...................................18 Biztonsági utasítások ......................................18 Technikai adatok .......................................22 Az üzembe helyezés előtt ....................................23 Felépítés és kezelés ......................................23 Szállítás (13. ábra) ......................................25 Karbantartás ........................................26 Tárolás ..........................................26 Elektromos csatlakoztatás....................................26...
 • Seite 21: A Készüléken Található Szimbólumok Magyarázata

  1. A készüléken található szimbólumok magyarázata Üzembe helyezés előtt olvassa el és vegye figyelembe a kezelési útmutatót és a biztonsági utasítá- sokat! Viseljen védőszemüveget! Viseljen hallásvédőt! Porképződés esetén viseljen megfelelő légzésvédőt! Figyelem! Sérülésveszély! Ne nyúljon a működő fűrészlaphoz! Figyelem! Lézersugárzás II.
 • Seite 22: Bevezetés

  2. Bevezetés 3. A készülék leírása (1-13. ábra) GYÁRTÓ: Be-/Kikapcsoló scheppach Reteszelő kapcsoló Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Markolat Günzburger Straße 69 Gépfej D-89335 Ichenhausen Fűrészlap-védő, mozgatható Fűrészlap TISZTELT VÁSÁRLÓ! Rögzítőcsavar a forgóasztalhoz Sok örömet és sikert kívánunk Önnek, amikor az új készülékét Ütközősín használja.
 • Seite 23: Szállított Elemek

  4. Szállított elemek 6. Biztonsági utasítások • Fejező- és gérvágó fűrész Az elektromos szerszámokra vonatkozó általános • Forgácsgyűjtő zsák biztonsági utasítások • Szerszám befogó m FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági • Imbuszkulcs 6 mm (C) utasítást, utasítást, ábrát és műszaki adatot, ame- •...
 • Seite 24 g) Ha lehetséges a porszívó és -gyűjtő berende- d) Ne használja a csatlakozó vezetéket rendel- zések felszerelése, akkor győződjön meg ar- tetésétől eltérő módon, például az elektro- mos szerszám szállításához, felakasztásához ról, hogy ezek csatlakoztatva vannak és meg- vagy a dugós csatlakozó kihúzására a csatla- felelően használhatók.
 • Seite 25 Ne nyúljon az ütköző mögé, ha a fűrészlap A fogantyúkat és a fogantyúfelületeket min- forog. Mindig tartsa be a legalább 100 mm- dig száraz, tiszta, valamint olajtól és zsírtól mentes állapotban kell tartani. es biztonsági távolságot a keze és a forgó fű- A csúszós fogantyú...
 • Seite 26 o) Mindig használjon fogót vagy egyéb megfe- 14. Ügyeljen arra, hogy a fűrészlap biztosítására használt lelő eszközt a kerek anyagok, mint például rögzített szűkítőgyűrűk átmérője legalább ugyanakkora rudak vagy csövek megfelelő megtámasztá- legyen, mint a fűrészlapé, illetve átmérőjük legalább a sához.
 • Seite 27: Technikai Adatok

  Az elemek kezelésére vonatkozó biztonsági utasí- • Szükségtelenül ne terhelje túl a gépet: a fűrészeléskor kifej- tások tett túl erős nyomás gyorsan megrongálja a fűrészlapot, ami Mindig ügyeljen arra, hogy az elemeket a polaritásuk- a gép teljesítményének csökkenését a megmunkálás és a vá- nak (+ és -) megfelelően helyezze be, ahogy az az ele- gási .pontosság terén.
 • Seite 28: Az Üzembe Helyezés Előtt

  8.2 Munkadarab-támaszték összeszerelése A megadott zajkibocsátási értékek mérése szabványok által előírt mérési eljárással történt, és megfelelő adatok az egyik (2 - 3. ábra) elektromos szerszám másik szerszámmal történő összehason- • Lazítsa meg a (14) rögzítőcsavart, és az ott látható furaton lításához.
 • Seite 29 • A befogó berendezések (15) a rögzített fűrészasztal (9) • Az eltolható ütközősínt (8a) a legbelső pozíciótól akkora mindkét oldalára rögzíthetők. Dugja a befogó berendezé- távolságra kell rögzíteni, hogy az ütközősín (8a) és a fűrész- seket (15) az ütközősín (8) hátoldalán erre acélra kialakított lap (6) közötti távolság legalább 8 mm legyen.
 • Seite 30: Szállítás (13. Ábra)

  • Oldja ki a rögzítőcsavart (23), és a markolattal (3) addig • Most egy kicsit nagyobb erővel lazítsa meg a peremes csa- döntse balra a gépfejet (4), míg a mutató (28) a skála (27) vart (29) az óramutató járásával megegyező irányba. kívánt szögértékére nem mutat.
 • Seite 31: Karbantartás

  11. Karbantartás Letakarással védje az elektromos szerszámot a portól és a ned- vességtől. m Figyelmeztetés! Minden beállítás, karbantartás vagy Tartsa a használati utasítást az elektromos szerszámon. javítás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót! 13. Elektromos csatlakoztatás Általános karbantartási intézkedések A telepített elektromos motor üzemkészen csatla- Időnként törölje le egy kendővel a forgácsot és a port a gép- ről.
 • Seite 32: Megsemmisítés És Újrahasznosítás

  14. Megsemmisítés és újrahasznosítás A szállítási károk megakadályozásához a készülék egy csomagolásban található. Ez a csomagolás nyersanyag és ezáltal ismét felhasználható vagy pedig visszavezethető a nyersanyagi körforgáshoz. A készülék és annak a tartozékai különböző anyagokból állnak, mint például fémből és műanyagokból. Vigye a károsult alkatrészeket a különhulladék megsemmisítési helyhez.
 • Seite 33: Jótállási Tájékoztató

  16. Jótállási tájékoztató JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Bütüző és csapfűrész 327261_1904 A termék típusa: PKS1500B3 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: scheppach scheppach.kiss Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschine GmbH Hösök utja 3 Günzburger Straße 69 HU - 5931 Nagyszenas DE-89335 Ichenhausen...
 • Seite 34 Kijavítást ellenőrző szelvény: A jótállási igény bejelentésének időpontja: A hiba oka: Javításra átvétel időpontja: A hiba javításának módja: A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja: A szerviz bélyegzője, kelt és aláírás: Kicserélést ellenőrző szelvény: A jótállási igény bejelentésének időpontja: Kicserélés időpontja: A jótállási igény bejelentésének időpontja:...
 • Seite 35 Kazalo: Stran: Obrazložitev simbolov na napravi ..................................31 Uvod ..........................................32 Opis naprave (Sl. 1-13) ....................................32 Obseg dostave ........................................33 Predpisana namenska uporaba ..................................33 Varnostni napotkii ......................................33 Tehnični podatki ........................................37 Pred prvim zagonom ......................................37 Zgradba in upravljanje .....................................38 Transport (sl. 13) .......................................40 Vzdrževanje ........................................40 Skladiščenje ........................................40 Električni priključek ......................................40 Odstranjevanje in ponovna uporaba ................................41...
 • Seite 36: Obrazložitev Simbolov Na Napravi

  1. Obrazložitev simbolov na napravi Pred zagonom preberite navodila za uporabo in varnostne napotke ter jih upoštevajte! Nosite zaščitna očala! Nosite zaščito sluha! Pri prašenju nosite zaščito dihal! Pozor! Nevarnost poškodb! Ne posegajte v delujoč žagin list! Pozor! Lasersko žarčenje Razred zaščite II (dvojna izolacija)
 • Seite 37: Uvod

  2. Uvod 3. Opis naprave (Sl. 1-13) PROIZVAJALEC: Stikalo za vklop/izklop scheppach Zaporno stikalo Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Ročaj Günzburger Straße 69 Glava stroja D-89335 Ichenhausen Premična zaščita žaginega lista Žagin list SPOŠTOVANI KUPEC, Pritrdilni vijak za vrtljivo mizo želimo vam veliko veselja in uspeha pri delu z vašim novim Omejevalna tračnica strojem.
 • Seite 38: Obseg Dostave

  4. Obseg dostave 6. Varnostni napotkii • Čelilna in zajeralna žaga Splošni varnostni napotki za električna orodja • Vreča za trske m OPOZORILO! Preberite vse varnostne napotke, • Vpenjalnik obdelovancev navodila, ilustracije in tehnične podatke, ki so pri- • Imbus ključ 6 mm (C) loženi temu električnemu orodju.
 • Seite 39 b) Ne uporabljajte električnega orodja, ki ima Če se ni mogoče izogniti uporabi električnega okvarjeno stikalo. Električno orodje, ki ga ni orodja v vlažnem okolju, uporabite zaščitno stikalo za okvarni tok. več mogoče vklopiti ali izklopiti, je nevarno in Uporaba zaščitnega stikala za okvarni tok zmanjša tve- ga je treba popraviti.
 • Seite 40 k) Načrtujte svoje delo. Pri vsaki nastavitvi na- b) Če je le mogoče, obdelovanec pritrdite s pri- giba žaginega lista ali poševnega kota pazite mežem. Če držite obdelovanec z rokama, mo- rata biti roki na vsaki strani vedno najmanj na to, da je nastavljen omejevalnik pravilno 100 mm odmaknjeni od žaginega lista.
 • Seite 41 Zaščitite sebe in Vaše okolje s primernimi varno- Preverite stanje žaginih listov, preden začnete uporabljati stnimi ukrepi pred nevarnostjo nezgod! čelilno in zajeralno žago. Uporabljajte le žagine liste, ki so primerni za material, ki • Ne glejte neposredno z nezaščitenimi očmi v laserski žarek. ga boste rezali.
 • Seite 42: Tehnični Podatki

  Ostala tveganja Nivo zvočne moči L ......112,6 dB(A) Stroj je narejen skladno s stanjem v tehniki in pri- Negotovost K ..........3 dB znanimi varnostno tehničnimi pravili. Kljub temu lahko pride pri delu do pojava ostalih tveganj. Nosite glušnike. • Če ne uporabljajte električnih vodnikov, ki so skladni s pred- Zaradi vpliva hrupa lahko oglušite.
 • Seite 43: Zgradba In Upravljanje

  8.2 Namestitev podlage za obdelovance (sl. 2 - 3) • Glavo stroja (4) lahko z odvijanjem pritrdilnega vijaka (23), • Odvijte pritrdilni vijak (14) in potisnite podlago za obde- nagnete maks. 45° na levo. lovance skozi predvideno odprtino na strani fiksno stoječe •...
 • Seite 44 9.7 Zajeralni poševni rez 0°- 45° in vrtljiva miza • Pred rezanjem preverite, da med omejevalno tračnico (8a) 0°- 45° (Sl. 1/2/3/6) in listom žage (6) ne more priti do trkov. • Ponovno privijte pritrdilni vijak (8b). S čelilno in zajeralno žago lahko izvajate zajeralne reze levo •...
 • Seite 45: Transport (Sl. 13)

  • Pozor! Rezalna poševnina zob, t.p. smer vrtenja lista žage Čiščenje varnostne priprave premične zaščite žagi- (6), se mora skladati s smerjo puščice na ohišju. nega lista (5) • Pred nadaljnjim delom preverite delovanje zaščitne opreme. Pred vsakim zagonom preverite, ali je zaščita za žagin list uma- •...
 • Seite 46: Odstranjevanje In Ponovna Uporaba

  Pomembni napotki Embalaža je narejena iz materialov, prijaznih do Pri preobremenitvi motorja se ta samodejno izklopi. Po določe- okolja, ki jih lahko odvržete v lokalnih obratih za nem času hlajenja (različni časi) lahko motor znova vklopite. recikliranje. Poškodovan električni priključni vodnik Več...
 • Seite 47: Pomoč Pri Motnjah

  15. Pomoč pri motnjah Motnja Mogoč vzrok Ukrep Motor ne deluje. Motor, kabel ali vtič so okvarjeni, varovalke so Stroj na pregleda strokovnjak. Motorja nikoli ne pregorele. popravljajte sami. Nevarnost! Preverite varovalke, po potrebi jih zamenjajte. Motor deluje počasi in ne Prenizka napetost, poškodovane tuljave, pregorel Elektro podjetje naj preveri napetost.
 • Seite 48: Garancijski List

  16. Garancijski list Proizvajalec: scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Günzburger Straße 69 DE-89335 Ichenhausen Naslov servisa (SI): Top Nova d.o.o. Brodisce 22 SI - 1236 Trzin Telefonska št. servisa (SI): +800 4003 4003 (0,00 €/Min.) E-poštni naslov (SI): service.SI@scheppach.com S tem garancijskim listom scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili more- bitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
 • Seite 49 Obsah: Strana: Vysvětlení symbolů na přístroji ..................................45 Úvod ..........................................46 Popis přístroje (obr. 1-13) ....................................46 Rozsah dodávky........................................47 Použití podle účelu určení ....................................47 Bezpečnostní pokyny ......................................47 Technická data ........................................51 Před uvedením do provozu ....................................51 Montáž a obsluha ......................................52 Doprava (obr. 13) ......................................54 Údržba ..........................................54 Uložení...
 • Seite 50: Vysvětlení Symbolů Na Přístroji

  1. Vysvětlení symbolů na přístroji Před uvedením do provozu si přečtěte a dodržujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Noste ochranné brýle! Noste ochranná sluchátka! Bude-li se při práci prášit, noste ochranu dýchacích cest! Pozor! Nebezpečí poranění! Nedotýkejte se pilového listu v provozu! Pozor! Laserové...
 • Seite 51: Úvod

  2. Úvod 3. Popis přístroje (obr. 1-13) VÝROBCE: Za-/vypínač scheppach Závěrný spínač Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Rukojeť Günzburger Straße 69 Hlava stroje D-89335 Ichenhausen Pohyblivá ochrana pilového kotouče Pilový kotouč VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, Zajišťovací šroub pro otočný stůl Přejeme Vám hodně radosti a úspěchů při práci s Vaším novým Dorazová...
 • Seite 52: Rozsah Dodávky

  4. Rozsah dodávky 6. Bezpečnostní pokyny • Zarovnávací a pokosová pila Obecné bezpečnostní pokyny pro elektrické ná- • Vak na piliny stroje • Upínač obrobku m VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnost- • Inbusovým klíčem 6 mm (C) ní pokyny, instrukce, ilustrace a technické údaje, •...
 • Seite 53 4) Používání a ošetřování elektrického nástroje Používáte-li elektrický nástroj venku, použí- vejte prodlužovací vedení vhodná i pro ven- kovní použití. a) Nepřetěžujte elektrický nástroj. Používání vhodného prodlužovacího vedení vhodného Pro svou práci používejte vhodný elektrický nástroj. S pro venkovní použití snižuje riziko zasažení elektrickým vhodným elektrickým nástrojem budete pracovat lépe a bezpečněji v udávaném rozsahu výkonu.
 • Seite 54 k) Svou práci si naplánujte. Při každé změně Bezpečnostní pokyny pro pokosové pily sklonu pilového kotouče nebo úhlu zkosení na a) Pokosové pily jsou určené k řezání dřeva a vý- to, aby byl stavitelný doraz správně seřízený robků ze dřeva, nelze je používat k řezání ma- a obrobek podepřený, aniž...
 • Seite 55 Chraňte sebe a své okolí vhodnými bezpečnostní- Používejte výhradně jen pilové kotouče vhodné pro ře- mi opatřeními před nebezpečím úrazu! zaný materiál. Používejte jen výrobcem určené pilové kotouče. Pokud • Nedívat se nechranickýma očima přímo do laserového pa- jsou pilové kotouče určené k obrábění dřeva nebo po- prsku.
 • Seite 56: Technická Data

  Zbytková rizika Hluk Stroj je zkonstruován podle aktuálního stavu Hluk této pily byl změřen podle normy EN 62841. techniky a podle uznávaných bezpečnostně-tech- Hladina akustického tlaku L ....99,6 dB(A) nických norem. Přesto se mohou během práce vy- Nejistota K ...........3 dB skytnout jednotlivá...
 • Seite 57: Montáž A Obsluha

  8.1 Montáž napínáku obráběného předmětu (obr. 2) • Upevňovací šroub (7) opět utáhněte, abyste zafixovali otoč- • Povolte upevňovací šroub (19) a namontujte napínák obrá- ný stůl. běného předmětu (15) na levou nebo pravou stranu zajiště- • Zlehka zatlačte hlavu stroje (4) dolů a současně vytáhněte ného pilového stolu.
 • Seite 58 9.4 Kapovací řez 90° a otočný stůl 0° - 45° (obr. • Povolte upevňovací šroub (8b) posuvné dorazové lišty (8a) 1/2/3/6) a vysuňte posuvnou dorazovou lištu (8a) ven. Zarovnávací a pokosovou pilou lze provádět šikmé řezy doleva • Posuvná dorazová lišta (8a) musí před polohou nejvíce uvnitř a doprava v úhlu 0°- 45°.
 • Seite 59: Doprava (Obr. 13)

  10. Doprava (obr. 13) • Chránič pilového kotouče (5) vyklopte nahoru natolik, aby byl chránič pilového kotouče (5) nad přírubovým šroubem (29). • Utáhnout zajišťovací rukojeť (7), aby sezajistil otočný stůl • Nasaďte jednou rukou inbusový klíč (C) na přírubový šroub (13).
 • Seite 60: Uložení

  12. Uložení 14. Likvidace a recyklace Uložte přístroj a jeho příslušenství na tmavém, suchém místě, Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při chráněném před mrazem a nedostupném pro děti. Optimální přepravě. Toto balení je surovina a tím znovu použitelné nebo skladovací...
 • Seite 61: Odstraňování Závad

  15. Odstraňování závad Závada Možná příčina Odstranění Motor nefunguje. Motor, kabel nebo zástrčka je vadná, propálené Stroj nechte zkontrolovat odborníkem. Motor nikdy pojistky neopravujte sami. Nebezpečí! Zkontrolujte pojistky, příp. je vyměňte. Motor se spouští pomalu Příliš nízké napětí, poškozená vinutí, propálený Nechte zkontrolovat napětí...
 • Seite 62: Záruční List

  16. Záruční list Važena zakaznice, važeny zakazniku, naše výrobky podléhají přísné kontrole kvality. Pokud i přesto tento přístroj bezvadně nefunguje, velice toho litujeme a prosíme Vás, abyste se obrátili na náš zákaznický servis, jehož adresa je uvedena na tomto záručním listu. Rádi Vám budeme k dispozici také telefonicky na níže uvedeném servisním čísle.
 • Seite 63 Obsah: Strana: Vysvetlenie symbolov na prístroji ..................................59 Úvod ..........................................60 Popis prístroja (obr. 1-13) ....................................60 Rozsah dodávky........................................61 Správny spôsob použitia ....................................61 Bezpečnostné pokyny .......................................61 Technické údaje ........................................65 Pred uvedením do prevádzky ..................................65 Zloženie a obsluha ......................................66 Doprava (obr. 13) ......................................68 Údržba ..........................................68 Skladovanie ........................................69 Elektrická...
 • Seite 64: Vysvetlenie Symbolov Na Prístroji

  1. Vysvetlenie symbolov na prístroji Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia a dodr- žiavajte ich! Noste ochranné okuliare! Noste ochranu sluchu! Pri tvorbe prachu noste ochranu dýchania! Pozor! Nebezpečenstvo poranenia! Nesiahajte do bežiaceho pílového kotúča! Pozor! Laserové...
 • Seite 65: Úvod

  2. Úvod 3. Popis prístroja (obr. 1-13) VÝROBCA: Zapínač/vypínač scheppach Blokovací spínač Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Rukoväť Günzburger Straße 69 Hlava stroja D-89335 Ichenhausen Pohyblivá ochrana pílového kotúča Pílový kotúč VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, Fixačná skrutka otočného stola Želáme Vám veľa zábavy a úspechov pri práci s Vaším novým Dorazová...
 • Seite 66: Rozsah Dodávky

  4. Rozsah dodávky 6. Bezpečnostné pokyny • Skracovacia a pokosová píla Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elek- • Vrece na piliny trické prístroje • Upínač obrobku m VAROVANIE! Prečítajte si všetky bezpečnostné • Imbusového kľúča 6 mm (C) upozornenia, pokyny, ilustrácie a technické údaje, •...
 • Seite 67 4) Používanie a ošetrovanie elektrického prístroja Ak s elektrickým náradím pracujete vonku, používajte iba predlžovacie vedenia, ktoré sú vhodné aj pre exteriér. a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používanie predlžovacieho vedenia vhodného pre exte- Pri práci používajte elektrické náradie určené na daný riér znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
 • Seite 68 Postarajte sa o to, aby pokosová skracovacia Bezpečnostné upozornenia pre pokosové skraco- píla stála pred použitím na rovnej, pevnej pra- vacie píly covnej ploche. Rovná a pevná pracovná plocha znižu- a) Pokosové skracovacie píly sú určené na reza- je nebezpečenstvo nestability pokosovej skracovacej píly. nie dreva alebo drevitých výrobkov.
 • Seite 69 Pozor: Laserové žiarenie Bezpečnostné upozornenia pre manipuláciu s pílo- Nepozerať sa priamo do lúča vými kotúčmi Trieda laseru 2 Nepoužívajte poškodené ani zdeformované pílové kotú- če. Nepoužívajte pílové kotúče s trhlinami. Prasknuté pílové kotúče vyraďte. Oprava nie je povolená. Nepoužívajte pílového kotúče vyhotovené z rýchloreznej Chráňte seba a Vaše okolie vhodnými bezpečnost- ocele.
 • Seite 70: Technické Údaje

  17. Batérií, ktoré vytiekli, sa NIKDY nedotýkajte bez prísluš- Obrobok musí byť vysoký minimálne 3 mm a širo- nej ochrany. Ak uniknutá kvapalina príde do kontaktu s ký 10 mm. pokožkou, okamžite pokožku umyte pod tečúcou vodou. Prihliadajte na to, aby bol obrobok vždy zaistený V každom prípade zabráňte kontaktu kvapaliny s očami upínacím zariadením.
 • Seite 71: Zloženie A Obsluha

  • Pred stlačením vypínača zap/vyp musí byť pílový kotúč správ- • Fixačnú skrutku (7) opäť pevne utiahnite, aby ste zafixovali ne namontovaný. Pohyblivé diely musia mať ľahký chod. otočný stôl. • Pred zapojením skontrolovať, či sú všetky údaje na dátovom •...
 • Seite 72 9.4 Kapovací rez 90° a otočný stôl 0°-45° • Otvorte fixačnú skrutku (8b) posuvnej dorazovej lišty (8a) a (obr. 1/2/3/6) vytlačte posuvnú dorazovú lištu (8a) von. Skracovacou a pokosovou pílou je možné vykonať šikmé rezy • Posuvné dorazové lišty (8a) sa musia zaaretovať tak ďaleko doľava a doprava od 0°...
 • Seite 73: Doprava (Obr. 13)

  10. Doprava (obr. 13) • Chránič pílového kotúča (5) vyklopte nahor tak, aby sa uvoľ- nil chránič pílového kotúča (5) nad prírubovou skrutkou (29). • Jednou rukou nasaďte inbusový kľúč (C) na prírubovú skrut- • Pevne dotiahnuť aretačnej rukoväť (7) a zafixovať tak otoč- ku (29).
 • Seite 74: Skladovanie

  12. Skladovanie 14. Likvidácia a recyklácia Prístroj a jeho príslušenstvo skladujte na tmavom, suchom a ne- Prístroj sa nachádza v obale za účelom zabránenia poškode- zamŕzajú-com mieste neprístupnom pre deti. Optimálna sklado- niu pri transporte. Tento obal je vyrobený zo suroviny a tým vacia teplota sa nachádza medzi 5 a 30 ˚C.
 • Seite 75: Odstraňovanie Porúch

  15. Odstraňovanie porúch Porucha Možná príčina Náprava Motor nefunguje. Motor, kábel alebo zásuvka sú chybné, poistky Stroj nechajte skontrolovať odborníkom. Nikdy motor ne- spálené. opravujte sami. Nebezpečenstvo! Skontrolujte poistky, príp. ich vymeňte. Motor beží pomaly a Napätie je príliš nízke, vinutia poškodené, konden- Napätie nechajte skontrolovať...
 • Seite 76: Záručný List

  16. Záručný list Vážená zákazníčka, vážený zákazník, naše výrobky podliehajú prísnej kontrole kvality. V prípade, že nebude prístroj napriek tomu bezchybne fungovať, je nám to veľmi ľúto a prosíme Vás, aby ste sa obrátili na našu servisnú službu na adrese uvedenej na tomto záručnom liste. Radi Vám budeme k dispozícii taktiež telefonicky na uvedenom servisnom telefónnom čísle.
 • Seite 77 Inhalt: Seite: Erklärung der Symbole auf dem Gerät................................73 Einleitung ...........................................74 Gerätebeschreibung (Abb. 1-13) ..................................74 Lieferumfang ........................................75 Bestimmungsgemäße Verwendung ..................................75 Sicherheitshinweise ......................................75 Technische Daten ......................................80 Vor Inbetriebnahme ......................................80 Aufbau und Bedienung .....................................81 Transport (Abb. 13) ......................................83 Wartung..........................................83 Lagerung ..........................................84 Elektrischer Anschluss......................................84 Entsorgung und Wiederverwertung .................................84 Störungsabhilfe .........................................85 Garantieurkunde .......................................86...
 • Seite 78: Erklärung Der Symbole Auf Dem Gerät

  1. Erklärung der Symbole auf dem Gerät Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten! Schutzbrille tragen! Gehörschutz tragen! Atemschutz tragen! Achtung! Verletzungsgefahr! Nicht in das laufende Sägeblatt greifen! Achtung! Laserstrahlung Schutzklasse II (Doppelisolierung) DE/AT/CH...
 • Seite 79: Einleitung

  2. Einleitung 3. Gerätebeschreibung (Abb. 1-13) HERSTELLER: Ein-/Ausschalter scheppach Sperrschalter Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Handgriff Günzburger Straße 69 Maschinenkopf D-89335 Ichenhausen Sägeblattschutz beweglich Sägeblatt VEREHRTER KUNDE, Feststellschraube für Drehtisch Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Anschlagschiene Ihrem neuen Gerät.
 • Seite 80: Lieferumfang

  4. Lieferumfang Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen • Kapp- und Gehrungssäge Einsatz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleis- • Spänesack tung, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industrie- betrieben sowie bei gleichzusetzenden Tätigkeiten eingesetzt •...
 • Seite 81 g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtun- Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung gen montiert werden können, sind diese an- nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, auf- zuhängen oder um den Stecker aus der Steck- zuschließen und richtig zu verwenden. Verwen- dose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern dung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Staub verringern.
 • Seite 82 Kreuzen Sie nie die Hand über die vorgese- Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, hene Schnittlinie, weder vor noch hinter dem sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Sägeblatt. Abstützen des Werkstücks ,,mit gekreuzten Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Händen“, d.
 • Seite 83 m) Ziehen Sie keine anderen Personen als Ersatz Verwenden Sie nur die vom Hersteller festgelegten Sä- für eine Tischverlängerung oder zur zusätzli- geblätter. Die Sägeblätter müssen, wenn Sie zum Bear- chen Abstützung heran. Eine instabile Abstützung beiten von Holz oder ähnlichen Werkstoffen vorgesehen des Werkstücks kann zum Klemmen des Blatts führen.
 • Seite 84 Achtung: Laserstrahlung 15. Unbenutzte Batterien in der Originalverpackung aufbe- Nicht in den Strahl blicken wahren und von Metallgegenständen fern halten. Aus- Laserklasse 2 gepackte Batterien nicht mischen oder durcheinander werfen! Dies kann zum Kurzschluss der Batterie und da- mit zu Beschädigungen, zu Verbrennungen oder gar zu Brandgefahr führen.
 • Seite 85: Technische Daten

  7. Technische Daten 8. Vor Inbetriebnahme Wechselstrommotor ........220 - 240 V ~ 50Hz • Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Gerät vor- Nennleistung S1 ............1200 Watt sichtig heraus. Betriebsart ............S6 25%* 1500W • Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie Verpackungs-/ Leerlaufdrehzahl n ............
 • Seite 86: Aufbau Und Bedienung

  9.2 Feinjustierung des Anschlags für Kappschnitt 90° 8.4 Spänefangsack (Abb. 4) Die Säge ist mit einem Spänefangsack (17) für Späne ausge- (Abb. 5) stattet. • Anschlagwinkel nicht im Lieferumfang enthal- Drücken Sie die Metallringflügel des Staubbeutels zusammen ten. und bringen Sie ihn an der Auslassöffnung im Motorbereich •...
 • Seite 87 9.6 Gehrungsschnitt 0°- 45° und Drehtisch 0° • Die verschiebbare Anschlagschiene (8a) muss soweit vor (Abb. 1/2/3/6) der innersten Position arretiert werden, dass der Abstand zwischen Anschlagschiene (8a) und Sägeblatt (6) maximal Mit der Kapp- und Gehrungssäge können Gehrungsschnitte 8 mm beträgt. nach links von 0°- 45°...
 • Seite 88: Transport (Abb. 13)

  9.12 Justieren des Lasers (Abb. 12) 9.8 Schnitttiefenbegrenzung (Abb. 3) • Mittels der Schraube (24) kann die Schnitttiefe stufenlos Falls der Laser (35) nicht mehr die korrekte Schnittlinie anzeigt, eingestellt werden. Hierzu die Sicherungsmutter (24a) an kann dieser nachjustiert werden. Öffnen Sie hierzu die Schrau- der Schraube (24) lösen.
 • Seite 89: Lagerung

  Bürsteninspektion • Isolationsschäden durch Herausreißen aus der Wandsteck- Prüfen Sie die Kohlebürstenbürsten bei einer neuen Maschine dose. nach den ersten 50 Betriebsstunden, oder wenn neue Bürsten • Risse durch Alterung der Isolation. montiert wurden. Prüfen Sie sie nach der ersten Prüfung alle 10 Solch schadhafte Elektro-Anschlussleitungen dürfen nicht ver- Betriebsstunden.
 • Seite 90: Störungsabhilfe

  Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und natio- nalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abge- geben werden.
 • Seite 91: Garantieurkunde

  16. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 93: Declaration Of Conformity

  декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми för följande artikeln за артикул Marke / Brand: Parkside Art.-Bezeichnung / Article name: MITRE SAW - PKS 1500 B3 3901225974; 3901225976-3901225980; 39012259915-39012259916 Art.-Nr. / Art. no.: 01001 - 79489 Ident.-Nr. / Ident. no.: 2014/29/EU...
 • Seite 96 C142442 ® C142442 ® C142442 ® SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen C142442 ® Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen Update: 09 / 2019 · Ident.-No.: 327261_1904_3901225977 IAN 327261_1904...

Inhaltsverzeichnis