Herunterladen Diese Seite drucken

Elgesys Su Baterijomis - Parkside PLPRS 1.5 B3 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Elgesys su baterijomis

ĮSPĖJIMAS
Pavojus netinkamai naudo-
jant! Kyla sprogimo ar ištekė-
jimo pavojus!
Elgesio su baterijomis saugos nuro-
dymai, kurių reikia laikytis:
Nemeskite baterijų į ugnį .
Nejunkite baterijų trumpuoju
jungimu .
Nebandykite baterijų įkrauti pa-
kartotinai .
Reguliariai tikrinkite baterijas .
Ištekėjusi baterijų rūgštis gali
visam laikui sugadinti prietaisą .
Su pažeistomis arba ištekėjusiomis
baterijomis elkitės ypač atsargiai .
Kyla pavojus nusideginti chemi-
nėmis medžiagomis! Mūvėkite
apsaugines pirštines .
Baterijas laikykite vaikams nepa-
siekiamoje vietoje . Prariję nedels-
dami kreipkitės į gydytoją .
Jei prietaiso ilgesnį laiką nenaudo-
site, išimkite baterijas .
42 
LT
PLPRS 1.5 B3

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PLPRS 1.5 B3

Diese Anleitung auch für:

Pfrs 1.5 b3