Herunterladen Diese Seite drucken

Podstawowe Wskazówki Bezpieczeństwa - Parkside PLPRS 1.5 B3 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Podstawowe wskazówki
bezpieczeństwa
Aby zapewnić bezpieczne użytkowa-
nie urządzenia, przestrzegaj następu-
jących wskazówek bezpieczeństwa:
Przed przystąpieniem do użytkowania
należy sprawdzić, czy urządzenie nie
ma widocznych uszkodzeń . Nie wol-
no uruchamiać urządzenia, gdy jest
uszkodzone lub upadło na ziemię .
Nie wolno dokonywać samodzielnych
przeróbek ani zmian w urządzeniu .
To urządzenie może być używane
przez dzieci od 8 . roku życia oraz
przez osoby o zmniejszonych zdol-
nościach fizycznych, sensorycznych
lub umysłowych bądź osoby niepo-
siadające odpowiedniego doświad-
czenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod
nadzorem lub po przeszkoleniu
w zakresie bezpiecznego użytkowa-
nia urządzenia oraz potencjalnych
zagrożeń . Dzieciom nie wolno bawić
się urządzeniem . Dzieciom bez opieki
osób dorosłych nie wolno czyścić ani
konserwować urządzenia .
Urządzenie chronić przed wilgocią
i przedostawaniem się cieczy do jego
wnętrza .
Urządzenia nie eksploatować w po-
bliżu otwartych płomieni (np . świec) .
Chronić urządzenie przed bezpośred-
nim nasłonecznieniem .
Unikać przypadkowego uruchomienia
urządzenia do roztapiania wosku .
Unikać kontaktu skóry z końcówką do
roztapiania wosku i chronić się przed
kapiącym woskiem .
Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!
PLPRS 1.5 B3
 29
PL

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PLPRS 1.5 B3

Diese Anleitung auch für:

Pfrs 1.5 b3