Parkside PLPRS 1.5 B3 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
LAMINATE/PARQUET REPAIR KIT
PLPRS 1.5 B3
LAMINÁLT-/PARKETTAJAVÍTÓ KÉSZLET
Használati utasítás
KOMPLET ZA POPRAVILO
LAMINATNIH/PARKETNIH TAL
Navodila za uporabo
SÚPRAVA NA OPRAVU LAMINÁTOVÝCH
POVRCHOV/PARKIET
Návod na obsluhu
LAMINAT-/PARKETT-REPARATURSET
Bedienungsanleitung
IAN 326890_1904

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PLPRS 1.5 B3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLPRS 1.5 B3

 • Seite 1 LAMINATE/PARQUET REPAIR KIT PLPRS 1.5 B3 LAMINÁLT-/PARKETTAJAVÍTÓ KÉSZLET Használati utasítás KOMPLET ZA POPRAVILO LAMINATNIH/PARKETNIH TAL Navodila za uporabo SÚPRAVA NA OPRAVU LAMINÁTOVÝCH POVRCHOV/PARKIET Návod na obsluhu LAMINAT-/PARKETT-REPARATURSET Bedienungsanleitung IAN 326890_1904...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem obe strani s slikami odprite navzven in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Pred čítaním si odklopte obidve strany s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Gyártja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 6: Bevezető

  . Más vagy ezen túlmenő használat rendeltetésellenes- nek minősül . Nem rendeltetésszerű használatból eredő kár esetén fellépő igények ki vannak zárva . A kockázatot egyedül a felhasználó viseli . ■ 2  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 7: Felhasznált Figyelmeztető Utasítások

  . A szakszerűtlen használat azon- ban személyi és anyagi kárt is okozhat . VESZÉLY Ne használja a készüléket olyan ► helyen, ahol tűz- vagy robbanás- veszély van, pl . gyúlékony folya- dékok vagy gázok közelében . PLPRS 1.5 B3   │  3 ■...
 • Seite 8: Az Elemek Kezelése

  Viseljünk védőkesztyűt! Az elemeket gyermekektől elzárva ► tartsuk . Ha valaki lenyelte volna az elemeket, azonnal forduljunk orvoshoz . Ha hosszabb ideig nem használja ► a készüléket, vegye ki belőle az elemeket . ■ 4  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 9: Alapvető Biztonsági Utasítások

  Ne érje a készüléket közvetlen napsu- ■ gárzás . Vigyázzon, nehogy véletlenül bekap- ■ csolja a viaszolvasztót . Vigyázzon, hogy ne érjen hozzá a ■ viaszolvasztó hegyéhez és vigyázzon a csepegő viasszal . Megégetheti magát! PLPRS 1.5 B3   │  5 ■...
 • Seite 10: Üzembevétel

  . ♦ Nyissa ki a viaszolvasztó hátoldalán lévő elemtartót ♦ Tegye be az elemeket a viaszolvasztóba az elemtartón megadottak szerint (lásd az 1 . ábrát) . ♦ Zárja vissza az elemtartót ■ 6  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 11: Kezelőelemek

  A kívánt színárnyalathoz válassza az alapszínt (első betű pl . J+F) és keverje össze a másik színnel (második betű pl . J+F) . A színárnya- latok kiválasztása csak példaként szolgál . Minden további szín keverhető . PLPRS 1.5 B3   │  7 ■...
 • Seite 12: Kezelés És Üzemeltetés

  és betölteni . Lekerekített felületnél ajánlatos a kerekített simítókanalat használni a keményviasz sérült helyre való betöltéséhez . FIGYELEM ► A viaszolvasztóhegy nagyon felforrósod- hat! A szín keveréséhez használjon megfelelő hőálló anyagból készült alátétet, pl . kerámiát . ■ 8  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 13: Hibaelhárítás

  . Az elemek Tegyen be két új lemerültek . elemet . TUDNIVALÓ ► Ha a fent nevezett lépésekkel nem tudja meg- oldani a problémát, forduljon ügyfélszolgálati forródrótunkhoz (lásd a Szerviz részt) . PLPRS 1.5 B3   │  9 ■...
 • Seite 14: Tisztítás

  . Minden fogyasztó törvényesen köteles az elemek/akkumulátorok leadására községé- nek/városrészének gyújtőhelyén vagy az üzletekben . Ez annak érdekében történik, hogy az elemeket környezetkímélő módon ártalmatlaníthassák . Az elemeket és akkukat csak lemerült állapotban adják le . ■ 10  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 15: Függelék

  . Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik . Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicso- magolás után azonnal jelezni kell . A garanciai lejárta után esedékes javítások díjkötelesek . PLPRS 1.5 B3   │  11 ■...
 • Seite 16 Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vá- sárlást igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba . ■ 12  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 17: Szerviz

  E-Mail: kompernass@lidl .hu IAN 326890_1904 Gyártja Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe . Először forduljon a megjelölt szervizhcez . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NÉMETORSZÁG www .kompernass .com PLPRS 1.5 B3   │  13 ■...
 • Seite 18 ■ 14  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 19 Garancijski list . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 20: Uvod

  . v notranjih prostorih . Kakršna koli druga ali drugačna uporaba od navedene velja za nepredvideno . Uveljavljanje kakršnih koli zahtevkov zaradi škode, nastale zaradi nepredvidene uporabe, je izključeno . Tveganje nosi izključno uporabnik . ■ 16  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 21: Varnostna Opozorila V Teh Navodilih

  Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo . NEVARNOST Naprave ne uporabljajte na mes- ► tih, kjer obstaja nevarnost ognja ali eksplozije, npr . v bližini gorlji- vih tekočin ali plinov . PLPRS 1.5 B3   │  17 ■...
 • Seite 22: Ravnanje Z Baterijami

  . Obstaja nevarnost razjede! Uporabljajte zaščitne rokavice . Baterije hranite zunaj dosega ► otrok . V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč . Če naprave dlje časa ne uporab- ► ljate, vzemite bateriji ven . ■ 18  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 23: Osnovna Varnostna Navodila

  Izogibajte se neposredni sončni ■ svetlobi . Izogibajte se nehotenemu zagonu ■ talilnika voska . Preprečite stik konice talilnika voska ■ s kožo in se zaščitite pred kapljami voska . Obstaja nevarnost opeklin! PLPRS 1.5 B3   │  19 ■...
 • Seite 24: Začetek Uporabe

  Odprite predalček za baterije na hrbtni strani talilnika voska ♦ Baterije vstavite v talilnik voska , kot je označeno v predalčku za baterije (glejte sliko 1) . ♦ Predalček za baterije znova zaprite . ■ 20  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 25: Upravljalni Elementi

  Želeno barvo pripravite tako, da izberete osnovno barvo (prva črka, na primer J+F) in jo zmešate z drugo (druga črka, na primer J+F) . Izbira barv je samo za primer . Zmešati je mogoče veliko več barv . PLPRS 1.5 B3   │  21 ■...
 • Seite 26: Uporaba In Delovanje

  POZOR ► Konica talilnika voska se zelo segreje! Za mešanje barvnega odtenka uporabite podlago iz primernega materiala, odpornega proti vročini, kot npr . keramika . ■ 22  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 27: Odpravljanje Napak

  . Bateriji sta Vstavite novi prazni . bateriji . OPOMBA ► Če s pomočjo zgoraj navedenih korakov svoje težave ne morete odpraviti, se obrnite na servisno telefonsko službo (glejte poglavje Servis) . PLPRS 1.5 B3   │  23 ■...
 • Seite 28: Čiščenje

  . Vsak potrošnik je po zakonu dolžan baterije oddati na zbirališču svoje občine/ mestne četrti ali v trgovini . Namen te obveznosti je zagotovitev okolju prijaznega odstranjevanja baterij . Oddajajte le prazne baterije . ■ 24  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 29: Priloga

  . 14,7 x 3,5 x 2,2 cm Teža (vklj . z baterijama) pribl . 90 g Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NEMČIJA www .kompernass .com Pooblaščeni serviser Servis Slovenija Tel .: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl .si IAN 326890_1904 PLPRS 1.5 B3   │  25 ■...
 • Seite 30: Garancijski List

  (garancijski list, račun) . 11 . Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti proda- jalca za napake na blagu . Prodajalec: Lidl Slovenija d .o .o . k .d ., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda ■ 26  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 31 Dovozca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 32: Úvod

  . Iné alebo tento opis prekračujúce používanie platí ako nezodpo- vedajúce určeniu prístroja . Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené používaním nezod- povedajúcim určeniu sú vylúčené . Riziko nesie výlučne užívateľ . ■ 28  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 33: Použité Varovania

  . Jeho neodborné používanie však môže viesť k poraneniu osôb a k materiálovým škodám . NEBEZPEČENSTVO Nepoužívajte prístroj na miestach, ► kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu, napr . v blízkosti horľavých tekutín alebo plynov . PLPRS 1.5 B3   │  29 ■...
 • Seite 34: Zaobchádzanie S Batériami

  Noste ochranné rukavice . Batérie skladujte tak, aby boli ► deťom neprístupné . V prípade pre- hltnutia batérie ihneď vyhľadajte lekársku pomoc . Pokiaľ prístroj nepoužívate dlhšiu ► dobu, tak z neho vyberte batérie . ■ 30  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 35: Základné Bezpečnostné Pokyny

  ■ nému žiareniu . Zabráňte neúmyselnému uvedeniu taviča ■ vosku do prevádzky . Zabráňte kontaktu pokožky s hrotom ■ taviča vosku a chráňte sa pred kvap- kajúcim voskom . Hrozí nebezpečen- stvo popálenia! PLPRS 1.5 B3   │  31 ■...
 • Seite 36: Uvedenie Do Prevádzky

  AA/LR6/Mignon . ♦ Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane taviča vosku ♦ Vložte batérie do taviča vosku podľa označenia v priehradke na batérie (pozri obrázok 1) . ♦ Znova zatvorte priehradku na batérie ■ 32  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 37: Obsluhovacie Prvky

  Pre želané farby si vyberte základnú farbu (prvé písmeno, napr . J+F) a zmiešajte ju s druhou farbou (druhé písmeno, napr . J+F) . Výber farebných odtieňov je príkladný . Je možné namiešať niekoľko ďalších farieb . PLPRS 1.5 B3   │  33 ■...
 • Seite 38: Obsluha A Prevádzka

  , aby sa tak tvrdý vosk mohol lepšie naniesť na miesto poškodenia . POZOR ► Hrot taviča vosku sa veľmi zohrieva! Na namiešanie farebného odtieňa použite podklad z vhodného teplovzdorného materiálu, ako napr . keramika . ■ 34  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 39: Odstraňovanie Porúch

  . Batérie sú Vložte dve nové vybité . batérie . UPOZORNENIE ► Ak pomocou vyššie uvedených krokov nemôžete odstrániť problém, obráťte sa hotline servisu (pozri kapitolu Service) PLPRS 1.5 B3   │  35 ■...
 • Seite 40: Čistenie

  . Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný, odovzdať batérie do zberne svojej obce/svojho mesta alebo v obchode . Táto povinnosť má prispieť k ekologickej likvidácii batérií . Batérie odovzdávajte vždy len vo vybitom stave . ■ 36  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 41: Dodatok

  To platí aj pre vymenené a opravené diely . Poško- denia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení . Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku . PLPRS 1.5 B3   │  37 ■...
 • Seite 42 Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odo- slať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená . ■ 38  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 43: Servis

  IAN 326890_1904 Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska . Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NEMECKO www .kompernass .com PLPRS 1.5 B3   │  39 ■...
 • Seite 44 ■ 40  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 45 Importeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 PLPRS 1.5 B3 DE │...
 • Seite 46: Einleitung

  Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß . Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen . Das Risiko trägt allein der Benutzer . ■ 42  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 47: Verwendete Warnhinweise

  GEFAHR Benutzen Sie das Gerät nicht ► an Orten, wo Feuergefahr oder Explosionsgefahr besteht, z . B . in der Nähe von brennbaren Flüssig- keiten oder Gasen . PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  43 ■...
 • Seite 48: Umgang Mit Batterien

  Batterien für Kinder unzugänglich ► aufbewahren . Bei Verschlucken umgehend einen Arzt aufsuchen . Entnehmen Sie die Batterien, wenn ► Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen . ■ 44  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 49: Grundlegende Sicherheitshinweise

  . Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte ■ Inbetriebnahme des Wachsschmelzers . Vermeiden Sie Hautkontakt mit der ■ Wachsschmelzerspitze und schützen Sie sich vor tropfendem Wachs . Es besteht Verbrennungsgefahr! PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  45 ■...
 • Seite 50: Inbetriebnahme

  Wachsschmelzers ♦ Legen Sie die Batterien, wie im Batteriefach gekennzeichnet, in den Wachsschmelzer ein (siehe Abb . 1) . ♦ Schließen Sie das Batteriefach wieder . ■ 46  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 51: Bedienelemente

  Farbe (zwei- ter Buchstabe z . B . J+F) . Die Auswahl der Farb- töne ist exemplarisch . Etliche weitere Farben sind mischbar . PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  47...
 • Seite 52: Bedienung Und Betrieb

  ACHTUNG ► Die Wachsschmelzerspitze wird sehr heiß! Verwenden Sie zum Anmischen des Farbtons einen Unter grund aus geeignetem hitzebe- ständigem Material wie z . B . Keramik . ■ 48  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 53: Fehlerbehebung

  . ein . HINWEIS ► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service) . PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  49 ■...
 • Seite 54: Reinigung

  Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben . Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zuge- führt werden können . Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück . ■ 50  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 55: Anhang

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vor- handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  51...
 • Seite 56 Rück- oder Unterseite des Produktes . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nach- folgend benannte Serviceabteilung telefo- nisch oder per E-Mail . ■ 52  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 57: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  53 ■...
 • Seite 58 ■ 54  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 59 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij Stav informácií · Stand der Informationen: 08 / 2019 · Ident.-No.: PLPRS1.5B3-052019-2 IAN 326890_1904...

Inhaltsverzeichnis