Herunterladen Diese Seite drucken

Naudojami Įspėjimai; Sauga - Parkside PLPRS 1.5 B3 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Naudojami įspėjimai
Šioje naudojimo instrukcijoje rasite toliau
aprašytų įspėjimų:
PAVOJUS
Šiuo pavojaus įspėjimu įspėjama apie
gresiančią pavojingą situaciją .
Jei pavojingos situacijos neišvengiama, galima
mirtis arba sunkūs sužalojimai .
Laikykitės šio įspėjimo nurodymų, kad būtų
išvengta mirties arba žmonių sunkių sužaloji-
mų pavojaus .
ĮSPĖJIMAS
Šiuo pavojaus įspėjimu įspėjama apie
galimą pavojingą situaciją .
Jei pavojingos situacijos neišvengiama, kyla
pavojus susižaloti .
Laikykitės šio įspėjimo nurodymų, kad nebūtų
sužaloti žmonės .
DĖMESIO
Šiuo pavojaus įspėjimu įspėjama apie
galimą materialinę žalą .
Jei situacijos neišvengiama, gali būti patirta
materialinės žalos .
Laikykitės šio įspėjimo nurodymų, kad išveng-
tumėte materialinės žalos .
NURODYMAS
Nurodymu pateikiama papildomos informaci-
jos, padėsiančios lengviau naudoti prietaisą .

Sauga

Šiame skyriuje pateikta svarbių prietaiso nau-
dojimo saugos nurodymų . Šis prietaisas atitinka
nustatytus saugos reikalavimus . Netinkamai
naudojant prietaisą gali būti sužaloti žmonės
arba patirta materialinės žalos .
PAVOJUS
Nenaudokite prietaiso vietose, ku-
riose gali kilti gaisro ar sprogimo
pavojus, pvz ., netoli degių skysčių
arba dujų .
PLPRS 1.5 B3
 41
LT

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PLPRS 1.5 B3

Diese Anleitung auch für:

Pfrs 1.5 b3