Parkside PLPRS 1.5 B3 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
LAMINATE/PARQUET REPAIR KIT
PLPRS 1.5 B3
LAMINAATIN JA PARKETIN KORJAUSSETTI
Käyttöohje
REPARATIONSSATS FÖR LAMINAT/PARKETT
Bruksanvisning
ZESTAW DO NAPRAWY
LAMINATU/PARKIETU
Instrukcja obsługi
LAMINATO/PARKETO REMONTO RINKINYS
Naudojimo instrukcija
LAMINAT-/PARKETT-REPARATURSET
Bedienungsanleitung
IAN 326890_1904

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PLPRS 1.5 B3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLPRS 1.5 B3

 • Seite 1 LAMINATE/PARQUET REPAIR KIT PLPRS 1.5 B3 LAMINAATIN JA PARKETIN KORJAUSSETTI Käyttöohje REPARATIONSSATS FÖR LAMINAT/PARKETT Bruksanvisning ZESTAW DO NAPRAWY LAMINATU/PARKIETU Instrukcja obsługi LAMINATO/PARKETO REMONTO RINKINYS Naudojimo instrukcija LAMINAT-/PARKETT-REPARATURSET Bedienungsanleitung IAN 326890_1904...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser ige- nom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / ma- skinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracja- mi, a następnie proszę...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Maahantuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 6: Johdanto

  . Käytä laitetta vain kuivissa tiloissa/ sisätiloissa . Muu tai laajempi käyttö katsotaan määräysten vastaiseksi . Emme vastaa minkäänlai- sista määräysten vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista . Vastuu on yksinomaan käyttäjällä . ■ 2  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 7: Käytetyt Varoitukset

  . Asiaton käsittely voi aiheuttaa henkilö- ja esinevahinkoja . VAARA Älä käytä laitetta paikoissa, joissa ► on olemassa tulipalo- tai räjähdys- vaara, esim . palavien nesteiden tai kaasujen lähettyvillä . PLPRS 1.5 B3   │  3 ■...
 • Seite 8: Paristojen Käsittely

  . Loukkaantu- misvaara! Käytä suojakäsineitä . Säilytä paristot lasten ulottumatto- ► missa . Jos paristo on joutunut nie- luun, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon . Poista paristot laitteesta, jos laite ► on pitkään käyttämättömänä . ■ 4  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 9: Tärkeitä Turvallisuusohjeita

  (esim . kynttilöiden) läheisyydessä . Älä altista laitetta suoralle auringon- ■ paisteelle . Estä vahansulattimen tahaton päälle- ■ kytkeytyminen . Varo, ettei vahansulattimen kärki koske ■ ihoa, ja suojaa itsesi valuvalta vahalta . Palovammavaara! PLPRS 1.5 B3   │  5 ■...
 • Seite 10: Käyttöönotto

  Vahansulattimeen tarvitaan 2 x 1,5 voltin AA/LR6/Mignon-tyypin paristoa . ♦ Avaa vahansulattimen taustapuolella oleva paristolokero ♦ Aseta paristot vahansulattimeen paristolo- kerossa olevien merkintöjen mukaan (ks . kuva 1) . ♦ Sulje sen jälkeen paristolokero Kuva 1 ■ 6  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 11: Käyttöelementit

  Valitse haluaamasi värisävyä varten perusväri (ensimmäinen kirjain esim . J+F) ja sekoita se toisen värin kanssa (toinen kirjain esim . J+F) . Valitut värisävyt ovat vain esimerkki . Voit sekoittaa myös monia muita värejä . PLPRS 1.5 B3   │  7 ■...
 • Seite 12: Käyttö

  HUOMIO ► Vahansulattimen kärki kuumenee erittäin paljon! Käytä värisävyn sekoitukseen alustaa, joka on valmistettu soveltuvasta kuumuutta kestävästä materiaalista, kuten esim . keramii- kasta . ■ 8  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 13: Vianmääritys

  . ei kuumene . Aseta lokeroon Paristot ovat kaksi uutta tyhjentyneet . paristoa . OHJE ► Jos ongelma ei ratkea edellä esitetyillä ohjeilla, ota yhteyttä palvelunumeroon (ks . kappale Huolto) PLPRS 1.5 B3   │  9 ■...
 • Seite 14: Puhdistaminen

  . Kuluttaja on lain mukaan velvoitettu toimittamaan käytetyt paristot/akut niille tarkoitettuun kunnan/kaupunginosan jätteenkeräykseen tai kaupan jätteenkeräys- pisteeseen . Vain näin voidaan taata paristojen ympäris- töystävällinen hävittäminen . Palauta paristot keräykseen tyhjinä . ■ 10  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 15: Liite

  . Tämä takuu raukeaa, jos tuote on vaurioitunut, tai sitä ei ole käytetty tai huollettu asianmukaisesti . Tuotteen asianmukainen käyttö edellyttää kaikkien käyttöohjeessa esitettyjen ohjeiden tarkkaa nou- PLPRS 1.5 B3   │  11 ■...
 • Seite 16: Huolto

  Tel .: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 326890_1904 Maahantuoja Huomaa, että seuraava osoite ei ole huolto-osoite . Ota ensin yhteyttä mainittuun huoltopisteeseen . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM SAKSA www .kompernass .com ■ 12  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 17 Importör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 18: Inledning

  . Det finns inga som helst möjligheter att ställa krav på ersättning för skador som beror på att produkten använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna . Allt ansvar vilar på användaren . ■ 14  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 19: Varningar

  . FARA Använd inte produkten där det ► finns ökad risk för brand eller ex- plosion, t ex i närheten av bränn- bara vätskor och gaser . PLPRS 1.5 B3   │  15 ■...
 • Seite 20: Handskas Med Batterier

  Förvara batterier oåtkomligt för ► barn . Om någon råkar svälja ett batteri måste man genast uppsöka läkare . Ta ut batterierna om du inte ska ► använda produkten under en längre tid . ■ 16  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 21: Grundläggande Säkerhets Anvisningar

  Se till så att vaxsmältaren inte kan ■ sättas på av misstag . Undvik hudkontakt med vaxsmältarens ■ heta spetsar och akta så att det inte droppar hett vax på huden . Det finns risk för brännskador! PLPRS 1.5 B3   │  17 ■...
 • Seite 22: Förberedelser

  Vaxsmältaren drivs med 2 st . 1,5 V batterier av typ AA/LR6/Mignon . ♦ Öppna batterifacket på vaxsmältarens baksida . ♦ Stoppa in batterierna så som framgår av ritningen i vaxsmältarens batterifack (se bild 1) . ♦ Stäng batterifacket igen . ■ 18  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 23: Komponenter

  J+F) och blanda den sedan med den andra färgen (den andra bokstaven, t ex J+F) för att få fram den nyans du vill ha . Färgnyanserna är bara exempel . Det går att blanda fler färger . PLPRS 1.5 B3   │  19 ■...
 • Seite 24: Användning Och Drift

  . På rundade ytor ska den rundade spateln användas för att fylla i vax på det skadade stället . AKTA ► Vaxmältarens spets blir mycket varm! Använd ett lämpligt, värmetåligt underlägg för att blanda rätt nyans . ■ 20  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 25: Åtgärda Fel

  Lägg in två nya är urlad- batterier . dade . OBSERVERA ► Om det inte går att lösa problemet med hjälp av ovanstående tips ber vi dig att kontakta vår Service Hotline (se kapitel Service) . PLPRS 1.5 B3   │  21 ■...
 • Seite 26: Rengöring

  återför- säljaren . Lagen är till för att batterier ska kunna kas- seras utan att skada miljön . Lämna bara in urladdade batterier . ■ 22  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 27: Bilaga

  ömtåliga delar som t ex knappar, batterier eller delar av glas . Garantin upphör att gälla om produkten skadas eller används och servas på fel sätt . Alla anvis- PLPRS 1.5 B3   │  23 ■...
 • Seite 28: Service

  E-Mail: kompernass@lidl .fi IAN 326890_1904 Importör Observera att följande adress inte är någon serviceadress . Kontakta först det serviceställe som anges . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com ■ 24  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 29 Importer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 30: Wstęp

  Inny sposób użycia lub użycie wykraczające poza powyższy zakres uznaje się za niezgodne z prze- znaczeniem . Wszelkie roszczenia z tytułu szkód wynikających z użytkowania niezgodnego z prze- znaczeniem są wykluczone . Ryzyko takich działań ponosi wyłącznie użytkownik . ■ 26  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 31: Zastosowane Ostrzeżenia

  . NIEBEZPIECZEŃSTWO Urządzenia nie stosować w miej- ► scach, w których istnieje niebez- pieczeństwo pożaru lub wybuchu, np . w pobliżu palnych cieczy lub gazów . PLPRS 1.5 B3   │  27 ■...
 • Seite 32: Postępowanie Z Bateriami

  Nosić rękawice ochronne . Baterie przechowywać w miejscu ► niedostępnym dla dzieci . W przy- padku połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza . Jeśli urządzenie nie będzie ► używane przez dłuższy czas, wyjąć baterie . ■ 28  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 33: Podstawowe Wskazówki Bezpieczeństwa

  Chronić urządzenie przed bezpośred- ■ nim nasłonecznieniem . Unikać przypadkowego uruchomienia ■ urządzenia do roztapiania wosku . Unikać kontaktu skóry z końcówką do ■ roztapiania wosku i chronić się przed kapiącym woskiem . Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia! PLPRS 1.5 B3   │  29 ■...
 • Seite 34: Uruchomienie

  Otwórz wnękę baterii z tyłu urządzenia do roztapiania wosku ♦ Włóż baterie do urządzenia do roztapiania wosku w sposób oznaczony we wnęce baterii , (patrz rys . 1) . ♦ Zamknij ponownie wnękę baterii ■ 30  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 35: Elementy Obsługowe

  W celu uzyskania żądanego koloru wybierz kolor podstawowy (pierwsza litera, np . J+F) i zmieszaj z drugim kolorem (druga litera, np . J+F) . Wybór odcieni barwnych jest przykłado- wy . Można też uzyskać wiele innych kolorów . PLPRS 1.5 B3   │  31 ■...
 • Seite 36: Obsługa I Eksploatacja

  . UWAGA ► Końcówka urządzenia do roztapiania wosku bardzo się nagrzewa! Do wymieszania odcienia koloru użyj podłoża wykonanego z odpowiedniego materiału żaroodpornego, np . ceramiki . ■ 32  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 37: Usuwanie Usterek

  . Baterie są Włożyć dwie rozładowane . nowe baterie . WSKAZÓWKA ► Jeśli problemu nie można rozwiązać stosując opisane powyżej kroki, należy skontaktować się z infolinią serwisową (patrz Rozdział Serwis) PLPRS 1.5 B3   │  33 ■...
 • Seite 38: Czyszczenie

  . W razie pytań i wątpliwości odnośnie do zasad utylizacji należy zwrócić się do miejscowego zakładu utylizacji odpadów . Informacje na temat możliwości utylizacji wysłużonego urządzenia można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta . ■ 34  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 39: Utylizacja Baterii

  (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia . Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzy- masz z powrotem naprawiony lub nowy produkt . PLPRS 1.5 B3   │  35 ■...
 • Seite 40 (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia . ■ W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpo- wiednim działem serwisu telefonicznie lub przez e-mail . ■ 36  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 41: Serwis

  E-Mail: kompernass@lidl .pl IAN 326890_1904 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu . Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NIEMCY www .kompernass .com PLPRS 1.5 B3   │  37 ■...
 • Seite 42 ■ 38  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 43 Importuotojas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 PLPRS 1.5 B3  ...
 • Seite 44: Įžanga

  . Bet koks kitoks naudojimas arba naudojimas ne pagal nurodymus laikomas naudojimu ne pagal paskirtį . Nepriimamos jokios pretenzijos dėl žalos, atsiradusios naudojant prietaisą ne pagal paskirtį . Riziką prisiima tik naudotojas . ■ 40  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 45: Naudojami Įspėjimai

  . Netinkamai naudojant prietaisą gali būti sužaloti žmonės arba patirta materialinės žalos . PAVOJUS Nenaudokite prietaiso vietose, ku- ► riose gali kilti gaisro ar sprogimo pavojus, pvz ., netoli degių skysčių arba dujų . PLPRS 1.5 B3   │  41 ■...
 • Seite 46: Elgesys Su Baterijomis

  Kyla pavojus nusideginti chemi- nėmis medžiagomis! Mūvėkite apsaugines pirštines . Baterijas laikykite vaikams nepa- ► siekiamoje vietoje . Prariję nedels- dami kreipkitės į gydytoją . Jei prietaiso ilgesnį laiką nenaudo- ► site, išimkite baterijas . ■ 42  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 47: Pagrindiniai Saugos Nurodymai

  (pavyzdžiui, žvakių) . Venkite tiesioginių saulės spindulių . ■ Saugokitės, kad netyčia neįjungtumėte ■ vaško lydytuvo . Stebėkite, kad vaško lydytuvo antgaliu ■ nepriliestumėte prie odos ir saugokitės lašančio vaško . Kyla pavojus nuside- ginti! PLPRS 1.5 B3   │  43 ■...
 • Seite 48: Naudojimo Pradžia

  ♦ Atidarykite baterijų skyrelį vaško lydytuvo užpakalinėje pusėje . ♦ Įdėkite baterijas į vaško lydytuvą , kaip nurodyta baterijų skyrelyje (žr . 1 pav .) . ♦ Vėl uždarykite baterijų skyrelį 1 pav. ■ 44  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 49: Valdymo Elementai

  (pirmoji raidė, pvz ., J+F) ir sumaišykite ją su antrąja spalva (antroji raidė, pvz ., J+F ) . Šiuos atspalvius pateikia- me kaip pavyzdį . Galima sumaišyti ir kitas spalvas . PLPRS 1.5 B3   │  45 ■...
 • Seite 50: Valdymas Ir Naudojimas

  DĖMESIO ► Vaško lydytuvo antgalis stipriai įkaista! Norėdami sumaišyti atspalvį, naudokite pagrindą iš tinkamos karščiui atsparios medžiagos, pvz ., keramikos . ■ 46  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 51: Trikčių Šalinimas

  . Baterijos Įdėkite dvi naujas išsikrovė . baterijas . NURODYMAS ► Jei negalite išspręsti problemos pirmiau nurodytais veiksmais, karštąja linija kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą . (žr . skyrių „Priežiūra“) PLPRS 1.5 B3   │  47 ■...
 • Seite 52: Valymas

  . Kiekvienas naudotojas teisiškai įpareigotas išmesti baterijas surinkimo vietoje, esančioje jo savivaldybėje/miesto rajone arba prekyvietėje . Šis įpareigojimas reikalingas tam, kad baterijos būtų šalinamos nekenkiant aplinkai . Išmeskite tik išsikrovusias baterijas . ■ 48  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 53: Priedas

  Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams . Šis garantija netaikoma įprastai dy- lančioms dalims, priskiriamoms prie susidėvinčių dalių kategorijos, arba lūžtančių (dužių) dalių, pavyzdžiui, jungiklių, akumuliatorių ar iš stiklo pagamintų dalių, pažeidimams . PLPRS 1.5 B3   │  49 ■...
 • Seite 54: Priežiūra

  IAN 326890_1904 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės prie- žiūros tarnybos adresas . Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VOKIETIJA www .kompernass .com ■ 50  │   PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 55 Importeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 PLPRS 1.5 B3 DE │...
 • Seite 56: Einleitung

  Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß . Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen . Das Risiko trägt allein der Benutzer . ■ 52  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 57: Verwendete Warnhinweise

  GEFAHR Benutzen Sie das Gerät nicht ► an Orten, wo Feuergefahr oder Explosionsgefahr besteht, z . B . in der Nähe von brennbaren Flüssig- keiten oder Gasen . PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  53 ■...
 • Seite 58: Umgang Mit Batterien

  Batterien für Kinder unzugänglich ► aufbewahren . Bei Verschlucken umgehend einen Arzt aufsuchen . Entnehmen Sie die Batterien, wenn ► Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen . ■ 54  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 59: Grundlegende Sicherheitshinweise

  . Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte ■ Inbetriebnahme des Wachsschmelzers . Vermeiden Sie Hautkontakt mit der ■ Wachsschmelzerspitze und schützen Sie sich vor tropfendem Wachs . Es besteht Verbrennungsgefahr! PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  55 ■...
 • Seite 60: Inbetriebnahme

  Wachsschmelzers ♦ Legen Sie die Batterien, wie im Batteriefach gekennzeichnet, in den Wachsschmelzer ein (siehe Abb . 1) . ♦ Schließen Sie das Batteriefach wieder . ■ 56  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 61: Bedienelemente

  Farbe (zwei- ter Buchstabe z . B . J+F) . Die Auswahl der Farb- töne ist exemplarisch . Etliche weitere Farben sind mischbar . PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  57...
 • Seite 62: Bedienung Und Betrieb

  ACHTUNG ► Die Wachsschmelzerspitze wird sehr heiß! Verwenden Sie zum Anmischen des Farbtons einen Unter grund aus geeignetem hitzebe- ständigem Material wie z . B . Keramik . ■ 58  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 63: Fehlerbehebung

  . ein . HINWEIS ► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service) . PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  59 ■...
 • Seite 64: Reinigung

  Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben . Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien einer umweltschonenden Entsorgung zuge- führt werden können . Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück . ■ 60  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 65: Anhang

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vor- handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  61...
 • Seite 66 Rück- oder Unterseite des Produktes . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nach- folgend benannte Serviceabteilung telefo- nisch oder per E-Mail . ■ 62  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 67: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com PLPRS 1.5 B3 DE │ AT │ CH   │  63 ■...
 • Seite 68 ■ 64  │   DE │ AT │ CH PLPRS 1.5 B3...
 • Seite 69 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 08 / 2019 · Ident.-No.: PLPRS1.5B3-052019-2 IAN 326890_1904...

Diese Anleitung auch für:

Pfrs 1.5 b3

Inhaltsverzeichnis