Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAS 1200 D3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 D3
ASKESUGER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ASZUIGER
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 322109_1901
ASPIRATEUR DE CENDRES
Traduction des instructions d'origine
ASCHESAUGER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAS 1200 D3

 • Seite 1 ASH VACUUM CLEANER PAS 1200 D3 ASKESUGER ASPIRATEUR DE CENDRES Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine ASCHESAUGER ASZUIGER Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 322109_1901...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 3 2 3 4 5 6 7 16+17 16+17...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Introduktion Introduktion ........ 4 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Anvendelsesformål ..... 4 parat.Du har besluttet dig for et produkt af Generel beskrivelse ....5 højeste kvalitet. Leveringsomfang ......5 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret un- Funktionsbeskrivelse ......5 der produktionen og det blev underkastet Oversigt ..........5 en slutkontrol.
 • Seite 5: Generel Beskrivelse

  Tekniske data tet består af en fleksibel sugeslange, et sugerør i aluminium og en opsats til fuge- rensning. Askesuger ....PAS 1200 D3 En sikkerhedsafbryder forhindrer, at appa- Nominel spænding .220-240 V~, 50/60 Hz ratet kan betjenes uden filter. Nominelt strømforbrug En termoafbryder tjener til frakobling af (tilslutningseffekt) .......
 • Seite 6: Sikkerhedsinformationer

  Sikkerhedsinformationer Dette apparat kan benyttes af * „Afkølet aske“ er aske, der er af- børn fra 8 år og derover samt af kølet tilstrækkeligt længe og ikke personer med indskrænkede fysis- længere indeholder glødereder. ke, sensoriske eller mentale evner Dette kan kontrolleres ved at eller mangel på...
 • Seite 7: Billedtegn I Vejledningen

  er beskadiget eller slidt. Livsfare Billedtegn i vejledningen på grund af elektriske stød. • Hvis dette apparats tilslutnings- Faretegn med angivelser til forebyggelse af person- eller ledning bliver beskadiget, skal materiel skade. den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalificeret person, Påbudstegn med angivelser til forebyggelse af skader.
 • Seite 8 Sådan undgår du ulykker og Forsigtig! Sådan undgår kvæstelser: du skader på apparatet og • Lad aldrig en driftsklar suger tilba- eventuelt deraf resulterende ge på arbejdspladsen uden opsyn. personskader: • Mennesker og dyr må ikke afsu- • Kontroller, at sugeren er samlet korrekt og at filtrene er i den ges med apparatet.
 • Seite 9: Montering

  Montering 3. Sæt beholderlåget (10) på me- talbeholderen (13) og luk det Træk netstikket ud. Der er fare for med låseclipsene (9). kvæstelser ved elektrisk stød. Når beholderlåget (10) sættes på, skal du sørge for, at tænd-/sluk- Montering af rullerne knappen (8) og slangetilslutningen (11) omtrent flugter med hinanden, Sæt de tre ruller (...
 • Seite 10: Tænd/Sluk

  Tænd/sluk • Brug altid bæregrebet ( 5) til trans- port af apparatet. • Metalbeholderen ( Sæt netstikket i stikkontakten. 13) må maksimalt fyldes halvt op, så foldefilteret ( Apparatet er udstyret med en sik- altid er frit. • Tøm beholderen udendørs for at undgå kerhedsafbryder ( 19), der kun muliggør drift, når foldefilteret...
 • Seite 11: Rengøring Og Vedligeholdelse

  Rengøring og 5. Skru foldefilteret (18) fast med uret. vedligeholdelse Foldefilteret (18)skal Træk netstikket ud. Der er fare for ligge påbeholderlå- get(10)og sikkerheds- kvæstelser ved elektrisk stød. kontakten (19) tryk- Sprøjt ikke vand på apparatet, kes nedad. Pilen ved foldefilteret og anvend ingen aggressive (18) skal befinde sig rengørings- eller opløsningsmidler.
 • Seite 12: Reservedele / Tilbehør

  Reservedele / Tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles på www.grizzly-service.eu Hvis du ikke har internet, kan du også henvende dig telefonisk til vores servicecenter (se „Service-Center“, side 15). Hav de nedenfor anførte bestillingsnumre klar. Pos. Pos. Betegnelse Bestillings- Betjenings- Eksplosions- numre vejledning tegning...
 • Seite 13: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Kontrollér stikkontakt, elkabel, ledning, strømstik og sikring, og få Der er ingen strøm dem repareret af en autoriseret elek- triker ved behov Tænd for apparatet Apparatet er ikke tændt se „Tilkobling/frakobling“) Apparatet starter ikke Sikkerhedsstop på grund af Sæt foldefilteret rigtigt i manglende eller forkert indsat (se „Rengøring/vedligeholdelse“)
 • Seite 14: Garanti

  Garanti Garantiens omfang Apparatet blev produceret meget omhyg- Kære kunde! geligt efter strenge kvalitetsretningslinjer På dette apparat yder vi 3 års garanti fra og kontrolleret grundigt inden det forlod købsdato. fabrikken. Skulle der forekomme defekter på dette produkt har du lovpligtige rettigheder mod Garantiydelsen gælder for materiale- eller sælgeren af produktet.
 • Seite 15: Reparations-Service

  Service-Center • Et som defekt registreret produkt kan du, efter aftale med vores kundeservice og med vedlagt købsbilag (kassebon) Service Danmark samt en kort beskrivelse af, hvori de- Tel.: 32 710005 fekten består og hvornår denne defekt E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 322109_1901 er optrådt indsende portofrit til den ser- viceadresse, som du får meddelt.
 • Seite 16: Introduction

  Table des matières Introduction Introduction ....... 16 Toutes nos félicitations pour l’achat de Emploi ........16 votre nouvel appareil. Vous avez ainsi Description générale ....17 choisi un produit de qualité supérieure. La qualité de l’appareil a été vérifiée pen- Volume de la livraison ....
 • Seite 17: Description Générale

  19 Interrupteur de sécurité - Notice d’utilisation Données techniques Description du fonctionnement Aspirateur de cendres ...PAS 1200 D3 L‘aspirateur à cendres est équipé d‘un ré- Tension d’évaluat.. 220-240 V~, 50/60Hz servoir métallique solide avec couvercle et Puissance raccordée roulettes. L‘unité d‘aspiration est composée (puissance connectée) ....
 • Seite 18: Règles De Sécurité

  Règles de sécurité ture du matériau à aspirer excède 40°C (104°F) ! Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et * Par „cendres froides“ il faut plus et par des personnes ayant entendre des cendres qui ont refroidi suffisamment longtemps et des capacités physiques, senso- rielles ou mentales réduites ou...
 • Seite 19: Symboles Utilisés Dans Le Mode D'emploi

  Vous éviterez ainsi les bles- Symboles utilisés dans le sures et les accidents dus au mode d’emploi choc électrique : • Veillez à ne pas endommager le Signes de danger avec conseils de prévention câble d’alimentation en le tirant des accidents sur les sur des bords tranchants, en le personnes ou des dé- coinçant ou en l’utilisant pour...
 • Seite 20 • Ne branchez l’appareil qu’à une de poussière L, M, H) comme par prise de courant équipée d’un exemple de la cendre chaude, interrupteur de protection contre de l’essence, des solvants, des les courants de court-circuit (inter- acides ou de la lessive. Vous ris- rupteur RCD) avec une intensité...
 • Seite 21: Montage

  Montage Vouz éviterez d’endomma- ger l’appareil et des dom- mages pour les personnes : Avant toute intervention sur l’appa- • Faites attention à ce que l’appa- reil, retirez la fiche de secteur. reil soit monté correctement et que Danger de décharge électrique! le filtre soit en position correcte.
 • Seite 22: Monter Le Tuyau D'aspiration

  Mise en marche/Arrêt 3. Posez le couvercle du réservoir (10) sur le réceptacle en métal Branchez la fiche d’alimentation. (13) et vissez-le avec les clips de fermeture (9). L‘appareil est équipé d‘un interrup- Pour placer le couvercle du ré- teur de sécurité ( 19) qui autorise servoir (10), vous devez veiller le fonctionnement uniquement avec...
 • Seite 23: Interrupteur De Nettoyage Du Filtre

  • Pendant les pauses, vous pouvez enfi- 4. Relâchez alors l‘interrupteur. Répétez la cher le tube d’aspiration ( 16) dans procédure trois fois. le support ( 2) sur le couvercle du Nettoyage/Entretien réservoir ( 10) ou dans un port d’en- fichage sur l’une des roulettes ( 14).
 • Seite 24: Rangement

  Récupération/ 1. Retirez le couvercle du collecteur (10). 2. Tournez le filtre plissé (18) dans le sens Environnement antihoraire et retirez-le. 3. Battez le filtre de plis (18) et nettoyez-le Respectez la réglementation relative à la avec un pinceau ou une balayette. protection de l’environnement (recyclage) Ne lavez pas le filtre de plis (18) dans pour l’élimination de l’appareil, des acces-...
 • Seite 25: Pièces De Rechange/Accessoires

  Pièces de rechange/Accessoires Vous obtiendrez des pièces de rechange et des accessoires à l’adresse www.grizzly-service.eu Si vous ne disposez d’aucun accès Internet, veuillez téléphoner au centre de SAV (voir «Service-Center » page 28). Veuillez tenir prêts les numéros de commande indiqués ci-dessous.
 • Seite 26: Dépistage Des Dysfonctionnement

  Dépistage des dysfonctionnement Problème Cause possible Solution Contrôle de la prise, du câble, de la conduite, de la fiche et du Il n’est pas branché sur le réseau fusible, réparation éventuelle par un électricien. L’appareil n’est pas sous Mettre l’appareil sous tension tension (voir «Mise en marche/Arrêt») L’appareil ne...
 • Seite 27: Garantie

  Garantie Volume de la garantie L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Chère cliente, cher client, de sévères directives de qualité et il a été Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 entièrement contrôlé avant la livraison. ans, valable à compter de la date d’achat. En cas de manques constatés sur ce La garantie s’applique aux défauts de produit, vous disposez des droits légaux...
 • Seite 28: Service Réparations

  Service-Center • En cas de produit défectueux vous pou- vez, après contact avec notre service clients, envoyer le produit, franco de Service France port à l’adresse de service après-vente Tel.: 0800 919270 indiquée, accompagné du justificatif E-Mail: grizzly@lidl.fr IAN 322109_1901 d’achat (ticket de caisse) et en indi- quant quelle est la nature du défaut et quand celui-ci s’est produit.
 • Seite 29: Inleiding

  Inhoud Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Inleiding ........29 Gebruik ........29 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....30 een hoogwaardig product gekozen. Dit apparaat werd tijdens de productie op Omvang van de levering ....30 Functiebeschrijving ......
 • Seite 30: Algemene Beschrijving

  Technische gegevens zuigslang, een aluminium zuigbuis en een hulpstuk voor het reinigen van de voegen. Een veiligheidsschakelaar verhindert dat het Aszuiger ....PAS 1200 D3 apparaat zonder filter kan worden gebruikt. Toegekende s Een thermische schakelaar dient voor panning ..... 220-240 V~, 50/60 Hz...
 • Seite 31: Veiligheidsaanwijzingen

  Veiligheidsaanwijzingen Alleen voor koude as*! Er bestaat gevaar voor Dit apparaat kan door kinderen brand als de temperatuur Max. 40 °C / 104 °F vanaf 8 jaar en ouder en tevens van het zuiggoed hoger is door personen met verminderde fy- dan 40 °C (104°F)! sieke, zintuiglijke of mentale capa- citeiten of met een gebrek aan er-...
 • Seite 32: Symbolen In De Handleiding

  Zo vermijdt u ongevallen Symbolen in de handleiding en verwondingen door een Gevaarsymbolen met elektrische schok: • Let erop dat de netkabel niet gegevens ter preventie van lichamelijke letsels door trekken over scherpe ran- en materiële schade. den, inklemmen of trekken aan de kabel wordt beschadigd.
 • Seite 33 • Stel het apparaat niet bloot aan opgezogen worden! Er bestaat gevaar voor lichamelijk letsel. regen. Gebruik het apparaat niet • Zuig in geen geval fijn brand- in een vochtige of natte omgeving. • Bescherm uzelf tegen een elektri- baar stof op, dit levert explosie- sche schok.
 • Seite 34: Montage

  • Blus hete asdeeltjes nooit met wa- 1. Plaats het plooienfilter (18) op het om- ter, want door het plotselinge tem- gedraaide deksel van het filterhuis (10). 2. Schroef het plooienfilter (18) rechtsom peratuurverschil kunnen er scheu- ren in uw schoorsteen ontstaan. vast.
 • Seite 35: In-/Uitschakelen

  Instructies voor de eindstuk met het opgedrukte symbool) in de slangaansluiting (11) en werking schroef het rechtsom vast (bajonetsluiting). Het opzuigen van brandbare, Pak bij het monteren c.q. losdraaien explosieve stoffen of stoffen, die gevaarlijk voor de ge- van de zuigslang (15) altijd het zondheid zijn, is verboden.
 • Seite 36: Filterreinigings-Schakelaar

  Filterreinigings- • Neem het deksel van het reservoir 10) en leeg het metalen reservoir schakelaar 13). Reinig daarna het metalen Plug de netstekker van het apparaat reservoir ( 13) met water en laat het in en schakel het apparaat in goed drogen.
 • Seite 37: Reserveonderdelen/Accessoires

  Opslag Wegdoen van het apparaat/ • Als u het apparaat wilt opbergen, wik- milieubescherming kelt u het elektrische snoer (1) rond de houder (6) op het deksel van het reser- Breng het apparaat, de toebehoren en de voir (10). verpakking naar een geschikt recyclagepunt. •...
 • Seite 38: Opsporing Van Fouten

  Opsporing van fouten Mogelijke oorzaak Probleem Oplossing van de fout Stopcontact, kabel, leiding, stekker en zekering nakijken, eventueel herstel- Netspanning ontbreekt ling door vakkundig elektrotechnicus Het apparaat is niet ingescha- Het apparaat inschakelen keld (zie „In-/uitschakelen“) Apparaat start Veiligheidsstop vanwege een Het harmonicafilter correct aanbren- niet ontbrekend of verkeerd ge-...
 • Seite 39: Garantie

  Garantie ties worden tegen verplichte betaling van de kosten uitgevoerd. Geachte cliënte, geachte klant, U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Het apparaat werd volgens strikte kwali- teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en Ingeval van gebreken aan dit product heeft vóór aflevering nauwgezet getest.
 • Seite 40: Reparatieservice

  • Gelieve het artikelnummer uit het type- De afvalverwerking van uw defecte inge- zonden apparaten voeren wij gratis door. plaatje. • Indien er zich functiefouten of andere Service-Center gebreken voordien, contacteert u in eer- ste instantie de hierna vernoemde ser- viceafdeling telefonisch of per e-mail.
 • Seite 41: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........41 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......41 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ..42 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........42 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....42 trolle unterzogen.
 • Seite 42: Allgemeine Beschreibung

  Die Sauggarnitur besteht aus einem flexiblen Saugschlauch, einem Alu- Technische Daten Saugrohr und einem Aufsatz zur Fugenrei- nigung. Aschesauger ....PAS 1200 D3 Ein Sicherheitsschalter verhindert, dass das Gerät ohne Filter betrieben werden kann. Bemessungs- spannung ....220-240 V~; 50/60 Hz Ein Thermo-Schalter dient der Abschaltung des Stromkreises bei Überhitzung oder...
 • Seite 43: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Nur für kalte Asche*! Es besteht Brandgefahr, Dieses Gerät kann von Kindern ab wenn das Sauggut eine Max. 40 °C / 104 °F 8 Jahren und darüber sowie von Temperatur von 40°C Personen mit verringerten physi- (104°F) überschreitet! schen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfah- * „Kalte Asche“...
 • Seite 44: Bildzeichen In Der Anleitung

  • Überprüfen Sie vor jeder Benut- Bildzeichen in der zung die Netzanschlussleitung Anleitung und das Verlängerungskabel auf Gefahrenzeichen mit Schäden und Alterung. Benutzen Angaben zur Verhütung Sie das Gerät nicht, wenn das Ka- von Personen- oder bel beschädigt oder abgenutzt ist. •...
 • Seite 45 • Schützen Sie sich vor elektri- • Saugen Sie keine feinen brenn- schem Schlag. Vermeiden Sie baren Stäube ein, es besteht Körperberührung mit geerdeten Explosionsgefahr. • Saugen Sie keine heiße Asche Teilen (z. B. Rohren, Radiatoren, Elektroherden, Kühlgeräten). und heiße, glühende oder •...
 • Seite 46: Montage

  • Benutzen Sie nur Ersatz- und Faltenfilter montieren Zubehörteile, die von unserem Service-Center geliefert und Vor der ersten Inbetriebnahme ist der Faltenfilter (18) bereits vormontiert. empfohlen werden. Der Einsatz von Fremdteilen führt 1. Setzen Sie den Faltenfilter (18) auf den zum sofortigen Verlust des Garantieanspruches.
 • Seite 47: Saugschlauch Montieren

  Ein-/Ausschalten Saugschlauch montieren 1. Schließen Sie den Saugschlauch (15) Stecken Sie den Netzstecker des an. Dazu stecken Sie das drehbare Gerätes ein. Kunststoff-Endstück mit dem aufgedruck- ten Symbol in den Schlauchan- Das Gerät ist mit einem Sicherheits- schluss (11) und schrauben es im Uhr- schalter ( 19) ausgestattet, der zeigersinn fest (Bajonett-Verschluss).
 • Seite 48: Filter-Reinigungs-Schalter

  Reinigung/Wartung rohr ( 16) in die Halterung ( 2) am Behälterdeckel ( 10) oder in einen Aufsteckport an einer der Rollen ( Vor allen Arbeiten an dem Gerät 14) stecken. den Netzstecker ziehen. • Verwenden Sie zum Transport des Gerä- Gefahr durch elektrischen Schlag! tes stets den Tragegriff ( •...
 • Seite 49: Faltenfilter Reinigen

  Faltenfilter reinigen Aufbewahrung Ersetzen Sie den Faltenfilter • Zur Aufbewahrung wickeln Sie die 18), wenn er verschlissen, Netzanschlussleitung (1) um die Halte- rung (6) auf dem Behälterdeckel (10). beschädigt oder stark verschmutzt • Bewahren Sie das Gerät an einem ist (siehe „Ersatzteile/Zubehör“). trockenen Ort und außerhalb der Reich- 1.
 • Seite 50: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Kabel, Leitung, Stecker Netzspannung fehlt und Sicherung prüfen, ggf. Repa- ratur durch Elektrofachmann Gerät einschalten Gerät ist nicht eingeschaltet Gerät startet (siehe „Ein-/ Ausschalten“) nicht Faltenfilter korrekt einsetzen Sicherheitsstopp wegen fehlendem oder falsch eingesetztem Faltenfilter ( (siehe „Reinigung/Wartung“) Ein-/Ausschalter ( 8) defekt...
 • Seite 51: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 52: Reparatur-Service

  Service-Center Sie erhalten dann weitere Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Produkt können Service Deutschland Sie, nach Rücksprache mit unserem Kun- Tel.: 0800 54 35 111 denservice, unter Beifügung des Kauf- E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 322109_1901 belegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die...
 • Seite 53: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hiermit bestätigen wir, dass der Askesuger af serien PAS 1200 D3 Serienummer 201903000001 - 201908281075 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationa- le standarder og regler anvendt: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 54: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  Traduction de la déclaration de conformité CE originale Nous certifions par la présente que l’ Aspirateur de cendres de construction PAS 1200 D3 Numéro de série 201903000001 - 201908281075 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité...
 • Seite 55: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Aszuiger bouwserie PAS 1200 D3 Seriennummer 201903000001 - 201908281075 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 56: Original

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Aschesauger Baureihe PAS 1200 D3 Seriennummer 201903000001 - 201908281075 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 57: Eksplosionstegning

  Eksplosionstegning • Vue éclatée Explosietekening • Explosionszeichnung PAS 1200 D3 informativ, informatif, informatief 2019-04-25_rev02_ks...
 • Seite 58 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 04/2019 Ident.-No.: 72080650042019-DK/BE IAN 322109_1901...