Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PGPS 1100 A1 Originalbetriebsanleitung

Gartenpumpen-set
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
GARDEN PUMP SET PGPS 1100 A1
SODO SIURBLIO KOMPLEKTAS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 307048
GARTENPUMPEN-SET
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGPS 1100 A1

 • Seite 1 GARDEN PUMP SET PGPS 1100 A1 GARTENPUMPEN-SET SODO SIURBLIO KOMPLEKTAS Originalbetriebsanleitung Originalios naudojimo instrukcijos vertimas IAN 307048...
 • Seite 2 Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Puslapis DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Turinys Įvadas Įvadas .........4 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas pagal paskirtį...4 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės Pristatomas komplektas ....5 prietaisą. Gamybos metu atlikta šio pri- Veikimo aprašymas ......5 etaiso kokybės kontrolė bei jo galutinis Apžvalga ........5 patikrinimas. Tai užtikrina Jūsų prietaiso Techniniai duomenys ....5 nepriekaištingą...
 • Seite 5: Pristatomas Komplektas

  16 Siurbimo žarnos priešiltrio jungtis Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar yra Techniniai duomenys visos dalys. Sodo siurblio Sodo siurblys komplektas ....PGPS 1100 A1 Rankena 2 tvirtinimo varžtai Vardinė įėjimo įtampa ..230 V~, 50 Hz Siurbimo žarna Galios poreikis ......1100 W Tarpiklis (surinktas) Maks.
 • Seite 6: Saugos Nurodymai

  Dėmesio: Neleiskite siurbliui veikti sausąja eiga! Perkaiti- mo pavojus! Garso galios lygio L nuro- dymas dB. Vandens įtekėjimo G1“ anga Vandens ištekėjimo G1“ anga Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Galia gali sumažėti dėl siauresnių siurbimo žarnų. Instrukcijoje naudojami Saugos nurodymai simboliai Šiame skirsnyje aprašytos pagrin-...
 • Seite 7: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Bendrieji saugos gali būti tiekiamos agresyvios, nurodymai abrazyvinės (šveičiamąjį poveikį turinčios), ėsdinančios, deginančios Šiuo prietaisu gali naudoti vaikai medžiagos (pvz., variklių degalai) nuo 8 metų ir sutrikusių izinių, sen- arba sprogūs skysčiai, druskingas sorinių ar psichinių gebėjimų asme- vanduo, valymo priemonės ir ma- nys arba tie, kuriems trūksta žinių isto produktai. Tiekiamų skysčių ir patirties, jeigu jie yra prižiūrimi temperatūra negali viršyti 35 °C. kitų asmenų arba jeigu jie buvo •...
 • Seite 8: Eksploatavimo Pradžia

  • Pastačius prietaisą ir jį eksploatu- • Nenaudokite prijungimo prie tin- ojant tinklo kištukas turi būti leng- klo laido, jei kištuko nepavyksta vai pasiekiamas. ištraukti iš kištukinio lizdo. Saugo- • Prieš pradėdami naudoti savo kite prijungimo prie tinklo laidą naująją buitinę siurblinę, leiskite nuo karščio, alyvos ir aštrių...
 • Seite 9: Linijos Prijungimas

  • Prietaisą visada statykite aukščiau siurbia- Kai siurbimo vamzdyje yra oro, mo vandens paviršiaus. Jei tai neįmanoma, sodo siurblys gali neveikti. tarp prietaiso ir siurbimo žarnos įtaisykite Sodo siurblio pripildymas sumažėjusiam slėgiui atsparų uždaromąjį įtaisą (galima įsigyti specializuotose arba statybinių medžiagų parduotuvėse). Kas kartą...
 • Seite 10: Įjungimas Ir Išjungimas

  Įjungimas ir išjungimas Bendrieji valymo darbai 1. Maitinimo laidą ( 6) įjunkite į elektros • Pasirūpinkite, kad variklio briaunos ir tinklą. variklio korpusas būtų švarūs. Juos va- 2. Įjungimas: Įjungiklis / išjungiklis ( 5) I lykite drėgna šluoste arba šepečiu. padėtyje.
 • Seite 11: Utilizavimas / Aplinkos Apsauga

  Utilizavimas / aplinkos apsauga Prietaisą, priedus ir pakuotę perduokite utili- zuoti aplinkos apsaugos atliekų utilizavimo įstaigai. Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Išmeski- te atskirose surinkimo vietose. Savivaldybės administracijoje pasitei- raukite apie galiojančią utilizavimo sistemą Elektrinius prietaisus išmetus į sąvar- tynus ar šiukšlių...
 • Seite 12: Garantija

  Garantija Garantijos taikymo apimtis Prietaisas gaminamas laikantis griežtų Gerbiamasis pirkėjau, kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- namas prieš jį išsiunčiant. rantija nuo pirkimo dienos. Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defek- Garantija apima medžiagų arba gamybos tai, prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate defektus.
 • Seite 13: Remonto Paslaugos

  Service-Center toliau išvardytais techninės priežiūros centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums iš- Paslaugos Lietuva samią informaciją apie jūsų pretenzijų tenkinimo eigą. Tel.: 880033144 • Jeigu prietaisas būtų pripažintas de- e-mail: grizzly@lidl.lt IAN 307048 fektiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba, pridė- Importuotojas jus pirkimo įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defekto apibūdinimą...
 • Seite 14: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........14 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......14 ein hochwertiges Gerät entschieden. Dieses Allgemeine Beschreibung ...15 Gerät wurde während der Produktion auf Lieferumfang ........ 15 Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung ....
 • Seite 15: Allgemeine Beschreibung

  Funktionsteile inden Sie auf der vorderen und hinte- Technische Daten ren Ausklappseite. Lieferumfang Gartenpumpen-Set ... PGPS 1100 A1 Nenneingangsspannung ..230 V~, 50 Hz Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Leistungsaufnahme ..... 1100 W Sie, ob es vollständig ist.
 • Seite 16: Sicherheitshinweise

  Achtung! Trockenlauf der Pumpe vermeiden! Überhitzungsgefahr! Angabe des Schallleistungs- pegels in dB G1“ Wassereingang G1“ Wasserausgang Elektrogeräte gehören nicht Engere Saugschläuche können die in den Hausmüll. Leistung reduzieren. Sicherheitshinweise Bildzeichen in der Betriebsanleitung Dieser Abschnitt behandelt die Gefahrenzeichen mit grundlegenden Sicherheitsvorschrif- Angaben zur Verhütung ten bei der Arbeit mit der Garten- von Personen- oder...
 • Seite 17: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Allgemeine Nichtbeachtung besteht Brand- Sicherheitshinweise oder Explo sions gefahr. • Nicht für Wasser mit abrasiven Dieses Gerät kann von Kindern ab Partikeln wie Sand verwenden. 8 Jahren und darüber sowie von Die Förderung von aggressiven, Personen mit verringerten physi- abrasiven (abschabenden), schen, sensorischen oder mentalen ätzenden, brennbaren (z. B. Fähigkeiten oder Mangel an Er- Motorenkraftstoffe) oder explo- fahrung und Wissen benutzt wer- siven Flüssigkeiten, Salzwasser, den, wenn sie beaufsichtigt oder Reinigungsmitteln und Lebens- bezüglich des sicheren Gebrauchs...
 • Seite 18 Bemessungsfehlerstrom von Betriebsanleitung. Alle darüber hinausgehenden Maßnahmen, nicht mehr als 30 mA an; Siche- insbesondere das Öffnen des rung mindestens 10 Ampere. • Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Gerätes, sind von einer Elektro- Gerät, Netzanschlussleitung und fachkraft auszuführen. Wenden Sie sich im Reparaturfall immer Stecker auf Beschädigungen.
 • Seite 19: Inbetriebnahme

  des Verlängerungskabels muss - Verwenden Sie den Saugschlauch nicht mindestens 2,5 mm betragen. als Druckleitung. Inbetriebnahme 1. Entfernen Sie die Abdeckkappen (1) und (3) vom Gerät. Tragegriff montieren 2. Falls nicht bereits vormontiert, verschrauben Sie den Vorilter Befestigen Sie den Tragegriff (7) mit den mit Rückluss-Stopp (15) mit dem Befestigungsschrauben (8) am Gerät.
 • Seite 20: Prüfungen Vor Inbetriebnahme

  Überlastschutz: Bei Überbean- 1. Öffnen Sie die Einfüllschraube ( 9) an dem Gerät. spruchung schaltet sich das Gerät 2. Füllen Sie Wasser bis an die Einfüllstelle automatisch ab. Zum Wiederanlauf auf und verschrauben Sie die Einfüll- lassen Sie das Gerät abkühlen und schraube ( 9) wieder.
 • Seite 21: Gartenpumpe Entleeren

  Alle darüber hinausgehenden Maßnahmen, • Vor einer längeren Aufbewahrung insbesondere das Öffnen der Gartenpum- (z. B. Überwintern) entleeren Sie die pe, sind von einer Elektrofachkraft auszu- Pumpe (siehe „Gartenpumpe entlee- führen. Wenden Sie sich im Reparaturfall ren“). Infolge von Ablagerungen und immer an unser Service-Center.
 • Seite 22: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Die Garantieleistung gilt für Material- oder Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts Fabrikationsfehler.
 • Seite 23: Reparatur-Service

  Service-Center ceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere Informationen Service Deutschland über die Abwicklung Ihrer Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Produkt können Tel.: 0800 54 35 111 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kun- E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 307048 denservice, unter Beifügung des Kauf- belegs (Kassenbons) und der Angabe, Service Österreich...
 • Seite 25: Originalios Eb Atitikties Deklaracijos Vertimas

    deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Sodo siurblio komplektas serija PGPS 1100 A1 Serijos Nr. 201810000001 - 201810014800 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2014/35/EU • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 27: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Gartenpumpen-Set Baureihe PGPS 1100 A1 Seriennummern 201810000001 - 201810014800 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/35/EU • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 29: Trimatis Vaizdas

  Trimatis vaizdas • Explosionszeichnung 2018-10-11_rev02_sh...
 • Seite 32 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stan informacji · Stand der Informationen: 10 / 2018 · Ident.-No.: 79000060102018-LT IAN 307048...