Parkside 600 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Drechselmaschine
Vorschau ausblenden

Werbung

WOODTURNING LATHE 600 A1
GB
WOODTURNING LATHE
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
DE
AT
CH
DRECHSELMASCHINE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 322988_1901
LT
TEKINIMO STAKLĖS
Nurodymai dėl valdymo ir saugumo
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
LT

Werbung

loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside 600 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside 600 A1

 • Seite 1 WOODTURNING LATHE 600 A1 WOODTURNING LATHE TEKINIMO STAKLĖS Operating and Safety Instructions Nurodymai dėl valdymo ir saugumo Translation of Original Operating Manual Originalios naudojimo instrukcijos vertimas DRECHSELMASCHINE Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 322988_1901...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prieš skaitydami išlankstykite lapa su paveiksleliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Operating and Safety Instructions Page Nurodymai dėl valdymo ir saugumo...
 • Seite 3 A ( 1 : 1 ) A ( 1:1 ) A ( 1 : 1 ) A ( 1 : 1 )
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Explanation of the symbols on the equipment ..............................2 Introduction ..........................................3 Device description ....................................... 3 Scope of delivery ........................................ 3 Intended use ........................................3 Safety information ....................................... 4 Remaining hazards ......................................5 Technical data ........................................6 Before putting into operation ....................................
 • Seite 6: Explanation Of The Symbols On The Equipment

  1. Explanation of the symbols on the equipment Warning! Danger to life, risk of injury or damage to the tool are possible by ignoring! Read instruction manual and safety instructions before starting up and pay attention! Wear ear-muffs! Wear a hair net! Wear safety goggles! The use of gloves is prohibited! Protection class II (double shielded)
 • Seite 7: Introduction

  2. Introduction 3. Device description Manufacturer: Motor unit scheppach On/Off switch Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Speed control Günzburger Straße 69 Headstock drive centre D-89335 Ichenhausen Tool support Tool rest Dear Customer, Centering pin we hope your new tool brings you much enjoyment and suc- Counternut cess.
 • Seite 8: Safety Information

  6. Safety information 13. Do not overreach - Keep proper footing and balance at all times. m CAUTION! The following basic safety precau- - Avoid awkward hand positions in which one or both tions must be observed while using electric tools hands could touch the saw blade as the result of a to protect against electric shock, injury and risk of sudden slip.
 • Seite 9: Remaining Hazards

  Warning! During operation, this power tool produces an • Some dust created by power sanding, sawing, grinding, electromagnetic field. Under certain circumstances, this field drilling, and other construction activities, contains chemicals may negatively affect active or passive medical implants. In known to cause cancer, birth defects or other reproductive order to reduce the danger of serious or fatal injuries, we rec- harm.
 • Seite 10: Technical Data

  • The use of incorrect or damaged mains cables can lead to • Before the machine is put into operation, all covers and safe- injuries caused by electricity. ty devices must be properly attached. • Even when all safety measures are taken, some remaining •...
 • Seite 11 At the end of the workpiece, produce an approx. 2 mm It may be necessary to bond the carrier part (wooden deep saw cut along the diagonal, in order to receive the block) with the workpiece and attach it to the carrier part, headstock drive centre (4).
 • Seite 12: Transport

  • To do your turning work, position yourself at the machine so Defective electric connection lines that you can guide the cutting tools effectively on the tool Often, insulation damages occur on electrical connection lines. support. Causes are: • Only use cutting tools, which are recommended for wood •...
 • Seite 13: Troubleshooting

  Old devices must not be disposed of with household waste! This symbol indicates that this product must not be disposed of together with domestic waste in compliance with the Directive (2012/19/ EU) pertaining to waste electrical and electronic equipment (WEEE). This product must be disposed of at a designated collection point. This can occur, for example, by handing it in at an authorised collecting point for the recycling of waste electrical and electronic equip- ment.
 • Seite 14: Warranty Certificate

  17. Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 15 Turinys: Puslapis: Simbolių ant įrenginio aiškinimas ..................................12 Įžanga ..........................................13 Įrenginio aprašymas......................................13 Komplektacija ........................................13 Naudojimas pagal paskirtį ....................................13 Saugos nurodymai ......................................14 Kiti pavojai .........................................15 Techniniai duomenys ......................................16 Prieš pradedant eksploatuoti ....................................16 Montavimas ir valdymas ....................................16 Transportavimas .......................................18 Valymas ir techninė priežiūra ...................................18 Laikymas ..........................................18 Elektros prijungimas ......................................18 Utilizavimas ir pakartotinis atgavimas ................................18...
 • Seite 16: Simbolių Ant Įrenginio Aiškinimas

  1. Simbolių ant įrenginio aiškinimas Įspėjimas! Nesilaikant nurodymų, kyla pavojus gyvybei, pavojus susižaloti arba apgadinti įrankį! Prieš eksploatacijos pradžią perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nurodymus bei jų laikykitės! Naudokite klausos apsaugą! Užsidėkite plaukų tinklelį! Užsidėkite apsauginius akinius! Naudoti pirštines draudžiama! II apsaugos klasė...
 • Seite 17: Įžanga

  2. Įžanga 3. Įrenginio aprašymas GAMINTOJAS: Variklis scheppach Įj./išj. jungiklis Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Sūkių skaičiaus reguliatorius Günzburger Straße 69 Priekinės galvutės pavaros centras D-89335 Ichenhausen Įrankių atramos Įrankio atrama GERBIAMAS KLIENTE, Centravimo antgalis Mes linkime Jums daug džiaugsmo ir didelės sėkmės dirbant Antveržlė...
 • Seite 18: Saugos Nurodymai

  6. Saugos nurodymai 12. Pritvirtinkite ruošinį - Ilgiems ruošiniams reikia papildomos atramos (stalo, m Dėmesio! Naudojant elektrinius įrankius, norint stovų ir t. t.), kad įrenginys neapvirstų. apsisaugoti nuo elektros smūgio, pavojaus susi- - Visada spauskite ruošinį tvirtai prie darbinio pavir- žaloti ir gaisro pavojaus, būtina imtis pagrindinių...
 • Seite 19: Kiti Pavojai

  21. DĖMESIO! • Įstatykite ruošinį į pjovimo įrankį tik prieš sukimosi kryptį. Ruo- - Naudojant kitus įstatomus įrankius ir priedus, galima šinys visada turi suktis į Jus. susižaloti. • Nepalikite įrenginio be priežiūros. Jei jis įjungtas į kištukinį 22. Paveskite elektrinį įrankį suremontuoti kvali- lizdą, jį...
 • Seite 20: Techniniai Duomenys

  9. Prieš pradedant eksploatuoti • Pavojus susižaloti dėl nesaugiai kreipiamo įrankio esant ne- tiksliai pristumtai įrankio atramai ir atšipusiam tekinimo įran- kiui. Tinkamo tekinimo sąlyga yra nepriekaištingas, aštrus • Atidarykite pakuotę ir atsargiai išimkite įrenginį. tekinimo įrankis. • Nuimkite pakavimo medžiagą ir ištraukite pakavimo / trans- •...
 • Seite 21 Arkliuko nustatymas (1; 5 pav.) Prieš montuodami ant tekinimo skydo (15), išpjaukite ruo- Atlaisvinkite arkliuko (9) įtempimo svirtį (11), kad nusta- šinio formą, kuri būtų kuo panašesnė į galutinę formą. tytumėte atstumą tarp arkliuko (9) ir priekinės galvutės Pritvirtinkite tekinimo skydą (15) tvirtai prie ruošinio. Pri- pavaros centro (4).
 • Seite 22: Transportavimas

  14. Elektros prijungimas • Naujus ruošinius pradėkite tekinti visada mažiausiuoju grei- čiu ir didinkite jį didėjant tekinamo ruošinio masyvumui. • Nenaudokite medžio pjovimo diskų su suspaudimo plyšiais, Prijungtas elektros variklis yra parengtas naudoti. Jungtis ati- nes veikiant išcentrinėms jėgoms jie kelia didelį sprogimo tinka tam tikras VDE ir DIN nuostatas.
 • Seite 23: Sutrikimų Šalinimas

  Nemeskite senų prietaisų į buitines atliekas! Šis simbolis rodo, kad pagal Direktyvą dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (2012/19/ES) ir nacionalinius įstatymus šio gaminio negalima mesti į buitines atliekas. Šį gaminį reikia atiduoti į tam numatytą surinkimo punktą. Tai galima, pvz., atlikti perkant atiduodant panašų...
 • Seite 24: Garantinis Dokumentas

  17. Garantinis dokumentas Gerbiami klientai, mūsų gaminių kokybė griežtai tikrinama. Tačiau, jei nepaisant to, šis įrenginys blogai veiktų, mes dėl to labai apgailestautumėme ir prašytu- me kreiptis į mūsų techninės priežiūros tarnybą šioje garantinėje kortelėje nurodytu adresu. Su mumis taip pat galite susisiekti telefonu toliau nurodytu techninės priežiūros tarnybos iškvietimo numeriu.
 • Seite 25 Inhalt: Seite: Erklärung der Symbole auf dem Gerät................................22 Einleitung ...........................................23 Gerätebeschreibung ......................................23 Lieferumfang ........................................23 Bestimmungsgemäße Verwendung ..................................23 Sicherheitshinweise ......................................24 Restrisiken ..........................................26 Technische Daten ......................................26 Vor Inbetriebnahme......................................26 Aufbau und Bedienung ....................................27 Transport ...........................................28 Reinigung und Wartung ....................................28 Lagerung ..........................................28 Elektrischer Anschluss......................................29 Entsorgung und Wiederverwertung .................................29 Störungsabhilfe .........................................30 Garantieurkunde .......................................31...
 • Seite 26: Erklärung Der Symbole Auf Dem Gerät

  1. Erklärung der Symbole auf dem Gerät Warnung! Bei Nichteinhaltung Lebensgefahr, Verletzungsgefahr oder Beschädigung des Werk- zeugs möglich! Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten! Gehörschutz tragen! Haarnetz tragen! Schutzbrille tragen! Benutzen von Handschuhen verboten! Schutzklasse II (Doppelisolierung) DE/AT/CH...
 • Seite 27: Einleitung

  2. Einleitung 3. Gerätebeschreibung Hersteller: Motoreinheit scheppach Ein/Aus-Schalter Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Drehzahlregler Günzburger Straße 69 Spindelstock-Antriebszentrum D-89335 Ichenhausen Werkzeugunterstützung Werkzeugauflage Verehrter Kunde, Zentrierspitze wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Kontermutter Ihrem neuen Gerät. Reitstock 10. Handrad Hinweis: 11.
 • Seite 28: Sicherheitshinweise

  m Bitte beachten Sie, dass unsere Geräte bestimmungsgemäß 10. Schließen Sie die Staubabsaug-Einrichtung an nicht für den gewerblichen, handwerklichen oder industriellen Ein- - Falls Anschlüsse zur Staubabsaugung und Auffang- satz konstruiert wurden. Wir übernehmen keine Gewährleistung, einrichtung vorhanden sind, überzeugen Sie sich, wenn das Gerät in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben dass diese angeschlossen und richtig benutzt werden.
 • Seite 29 20. Überprüfen Sie das Elektrowerkzeug auf • Wartung, Einstellung, Kalibrierung und Reinigung dürfen nur eventuelle Beschädigungen bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden. - Vor weiterem Gebrauch des Elektrowerkzeugs müs- • Die Maschine ist nur für den Einsatz mit Drechselmeißeln sen Schutzvorrichtungen oder leicht beschädigte Teile vorgesehen.
 • Seite 30: Restrisiken

  • Personen mit Herzschrittmachern sollten vor der Anwendung • Bevor Sie Einstell- oder Wartungsarbeiten vornehmen, schal- ihren Arzt konsultieren. Elektromagnetische Felder in der Nähe ten Sie das Gerät ab und ziehen den Netzstecker. des Herzschrittmachers können zu Störungen des Herzschritt- 8.
 • Seite 31: Aufbau Und Bedienung

  • Schließen Sie die Maschine nur an eine ordnungsgemäß Mit einem Holzhammer (nicht im Lieferumfang enthal- installierte Schutzkontakt-Steckdose an, die mit mindestens ten) das Spindelstock-Antriebszentrum (4) in die Stelle 16 A abgesichert ist. treiben, an der die Diagonale über das Werkstückende schneidet.
 • Seite 32: Transport

  Das Trägerteil (Holzklotz) muss eventuell mit dem Werk- • Überschreiten Sie nicht die maximalen Werkstückgrößen. stück verklebt und mit dem Trägerteil verbunden werden, • Bei Werkzeugen, die blockiert werden: Ziehen Sie zuerst das dann mit Schrauben (nicht im Lieferumfang enthal- den Netzstecker, bevor Sie mit der Fehlersuche beginnen.
 • Seite 33: Elektrischer Anschluss

  14. Elektrischer Anschluss Der installierte Elektromotor ist betriebsfertig angeschlossen. Der Anschluss entspricht den einschlägigen VDE- und DIN- Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Bestimmungen. Der kundenseitige Netzanschluss sowie die Materialien, über örtlichen verwendete Verlängerungsleitung müssen diesen Vorschriften Recyclingstellen entsorgen können. entsprechen. Schadhafte Elektro-Anschlussleitung An elektrischen Anschlussleitungen entstehen oft Isolations- Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten...
 • Seite 34: Störungsabhilfe

  16. Störungsabhilfe Störung Mögliche Ursache Abhilfe Die Schnittqualität ist Schneidwerkzeug ist stumpf. Schneidwerkzeug schärfen oder ersetzen. schlecht. Zu aggressiv geschnitten. Reduzieren Sie den Arbeitsdruck. Das Schneidwerkzeug wird unterhalb der Schneidwerkzeug auf maximal 3 mm über der Werkstückmitte Werkstückmittellinie positioniert. absenken. Drehgeschwindigkeit zu langsam Geschwindigkeit einstellen Übermäßige Vibrationen...
 • Seite 35: Garantieurkunde

  17. Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 36: Declaration Of Conformity

  декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми för följande artikeln за артикул Marke / Brand: Parkside Art.-Bezeichnung / Article name: WOODTURNING LATHE - PDM 600 A1 3902303976-3902303980; 39023039915 Art.-Nr. / Art. no.: 01001 - 21273 Ident.-Nr. / Ident. no.: 2014/29/EU...
 • Seite 40 SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen C142442 ® Last Information Update · Datum av information · Stan informacji · Informacijos pobudis · Stand der Informationen Update: 06 / 2019 · Ident.-No.: 322988_1901_ 3902303976 IAN 322988_1901...