Parkside PKS 2200 A1 Originalbetriebsanleitung

Elektro-kettensäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC CHAINSAW PKS 2200 A1
ELEKTRIČNA LANČANA TESTERA
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
ELEKTRO-KETTENSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 307044
FERĂSTRĂU ELECTRIC CU LANŢ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИЖЕН ТРИОН
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKS 2200 A1

 • Seite 1 ELECTRIC CHAINSAW PKS 2200 A1 ELEKTRIČNA LANČANA TESTERA FERĂSTRĂU ELECTRIC CU LANŢ Prevod originalnog uputstva za upotrebu Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ВЕРИЖЕН ТРИОН Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ELEKTRO-KETTENSÄGE Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 2 Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Spisak sadržaja Tehnike sečenja ......19 Uvod..........5 Opšte..........19 Namenska upotreba ....6 Obaranje drva ....... 20 Opšti opis ........6 Obim isporuke ......... 6 Sečenje grana ........ 21 Opis funkcija ........6 Skraćivanje ........22 Održavanje i čišćenje ....22 Pregled..........6 Tehnički podaci ......7 Čišćenje ........
 • Seite 6: Namenska Upotreba

  Namenska upotreba Obim isporuke Električna lančana testera je izrađena Raspakujte uređaj i prekontrolišite da li je samo za sečenje drva. Uređaj nije kompletan: predviđen ni za jedan drugi način prime- ne (npr. sečenje građevinskog materijala, Električna lančana testera plastike ili namernica). Mač...
 • Seite 7: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci Pokušajte da opterećenje vibracija- ma držite što manje. Primer mera Električna lančana testera ..PKS 2200 A1 za smanjenje opterećenja vibraci- Nazivni ulazni napon .230-240 V~, 50 Hz jama su nošenje rukavica prilikom Potrošnja energije P ....2200 W upotrebe alata i ograničenje rad-...
 • Seite 8: Slikovne Oznake Na Uređaju

  nosne povrede. Stoga, zbog lične Ne izlažite mašinu kiši. Uređaj ne bezbednosti i bezbednosti ostalih sme da bude vlažan niti da bude ljudi, uvek poštujte bezbednosne izložen vlažnom okruženju. napomene i posavetujte se sa stručnjakom u slučaju nedoumica. Pažnja! Povratni udar - Prilikom rada, vodite računa o povratnom Slikovne oznake na uređaju udaru mašine.
 • Seite 9: Simboli U Uputstvu Za Upotrebu

  Slikovne oznake na pričvrsnom vijku Opšte bezbednosne poklopca lančanog kola: napomene OTVORENO Pre korišćenja električne lančane testere, dobro se upoznajte sa svim ZATVORENO upravljačkim delovima. Vežbajte rukovanje električnom lančanom tes- Slikovne oznake na poluzi kočnice lanca: terom (skraćivanje oblog drveta na Kočnica lanca: ISKLJUČENA postolju za sečenje drva) i dozvolite da Vam iskusni korisnik ili stručnjak...
 • Seite 10 • Držite električnu lančanu testeru (sa električnim kablom) i na električne alate sa akumulatorskim napajanjem (bez podalje od kiše i vlage. Prodiranje električnog kabla). vode u električni alat povećava opas- nost od električnog udara. • Ne koristite kabl suprotno njeg- Bezbednost na radnom mestu: ovoj nameni, da biste nosili, •...
 • Seite 11 • Budite pažljivi, pazite na to Držite kosu, odeću i rukavice dal- šta činite i razumno obavljajte je od pokretnih delova. Opuštena radove električnom lančanom odeća, nakit ili duga kosa mogu da testerom. Ne koristite električnu budu zahvaćeni pokretnim delovima. lančanu testeru kada ste umorni •...
 • Seite 12 • Električnu lančanu testeru lančane testere, pre nego što pređete koju ne koristite, čuvajte izvan na sledeće drvo. domašaja dece. Nemojte dozvo- • Uklonite prljavštinu, labavu koru, eksere, liti da uređaj koriste lica koja spojnice i žicu sa drveta. nisu upoznata s njim i koja nisu pročitala ova uputstva.
 • Seite 13: Mere Predostrožnosti U Vezi Sa Povratnim Udarom

  električnim kablom. Kontakt lanca slučajnog dodira sa lancem testere u testere sa vodom pod naponom može pokretu. da dovede metalne delove uređaja pod • Sledite uputstva za podmazivan- je, zatezanje lanca i zamenu pri- napon i izazove električni udar. • Nosite zaštitne naočare i štitnike bora.
 • Seite 14: Preostali Rizici

  Pridržavajte se uputstava • Dodir vrhom vodilice može da dovede • proizvođača za oštrenje i do neočekivane reakcije unazad, prili- održavanje lanca testere. Preniski kom koje se vodilica odbija u smeru ka gore i u smeru rukovaoca (pogledajte graničnici dubine povećavaju sklonost sliku 1/ilustraciju a).
 • Seite 15: Funkcije Sigurnosnih Komponenti

  njegov predstavnik (npr. ovlašćena udara pomoću posebno razvije- stručna radionica, korisnička služba nih sigurnosnih uređaja. 17 Kandžasti graničnik itd.). • Polegnite priključni vod tako da ne Pojačava stabilnost prilikom verti- bude zahvaćen granama ili sličnim. kalnog rezanja i olakšava rezanje •...
 • Seite 16: Montaža Lanca Testere I Mača

  Montaža lanca testere i Imajte na umu da se električna lančana mača testera naknadno podmazuje nakon upotrebe i da ulje može da iscuri ako je 1. Stavite uređaj na ravnu površinu. smestite na bok ili glavu. Ovo je norma- 2. Okrenite pričvrsni vijak poklopca lan postupak, koji je uslovljen potrebnim lančanog kola (7) u smeru su- otvorom za vazduh na gornjoj ivici rezer-...
 • Seite 17: Podmazivanje Lanca

  Podmazivanje lanca Zategnutost i podmazivanje lanca značajno utiču na vek trajanja lanca testere. Mač i lanac testere nikada ne sme- ju da ostanu bez ulja. Ako radite Lanac testere je ispravno zategnut kada električnom lančanom testerom sa ne propada na donjoj strani mača i kada premalo ulja, učinak rezanja i vek može potpuno da se povuče oko mača trajanja lanca testere će se smanjiti,...
 • Seite 18: Rukovanje

  Rukovanje 6. Da biste uključili uređaj, pritisnite blokadu uključivanja (14) desnim Uključite električnu lančanu testeru palcem i onda pritisnite prekidač tek kada su mač, lanac testere i za uključivanje/isključivanje (13). poklopac lančanog kola ispravno Električna lančana testera radi montirani. Obratite pažnju na pri maksimalnoj brzini.
 • Seite 19: Provera Podmazanosti Lanca

  Električnu lančanu testeru kretanja kazaljki na satu da biste otpustili zategnutost lanca i ne smete da koristite ako kočnica lanca ne funkcioniše uklonili poklopac lančanog kola (8). ispravno. Postoji opasnost od povreda usled lanca testere, 4. Skinite mač (4) i lanac testere (5). koji se i dalje kreće.
 • Seite 20: Obaranje Drva

  Obaranje drva Ne obarajte drveće kada duva jak ili promenljiv vetar, Potrebno je mnogo iskustva kada postoji opasnost od oštećenja imovine ili ako za obaranje drva. Obaraj- te drva samo kada možete bi drvo moglo da pogodi bezbedno da rukujete vodove.
 • Seite 21: Sečenje Grana

  ukleštenje lanca testere ili vodi- 7. Drvo samostalno pada nakon lice prilikom pravljenja drugog izvršenog obarajućeg reza ili reza useka. pada pomoću klina za obaranje ili razvrtača. Nikada ne pristupajte ispred usečenog drveta. Čim drvo počne da pada, iz- vucite električnu lančanu tes- 4.
 • Seite 22: Skraćivanje

  Skraćivanje vodite mašinu ispred tela. Kada je stablo presečeno, pređite Skraćivanje je sečenje oborenih stabala na mašinu desno pored tela (1). male delove. Držite levu ruku što ravnomernije • Vodite računa da lanac testere ne dodirne (2). Obratite pažnju na padajuće tlo prilikom sečenja.
 • Seite 23: Intervali Održavanja

  Intervali održavanja • Uklonite poklopac lančanog kola 8), da biste mogli da čistite i na toj strani. Vršite redovne radove na održavanju, • Očistite mač (vodilicu) ( koji su navedeni u tabeli u nastavku. Vek • Čistite otvore za ventilaciju i površine trajanja električne lančane testere se mašine četkicom, ručnom metlom ili produžava njenim redovnim održavanjem.
 • Seite 24: Podešavanje Zategnutosti Lancan

  • Rezni delovi lanca testere su karike strani. Podignite turpiju kada je sečiva, koje se sastoje od zuba i povlačite unazad. graničnika dubine. Dubina oštrenja 5. Prvo naoštrite zupce na jednoj strani. određuje rastojanje visine između zuba Zatim okrenite električnu lančanu teste- i graničnika dubine.
 • Seite 25: Održavanje Mača

  Održavanje mača mača“. Pritom obratite pažnju na smer kretanja lanca testere! Kada rukujete lancem testere ili mačem, nosite rukavice Smer kretanja lanca testere koje su otporne na rezove. Da biste poravnali lanac testere (5) prili- 1. Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač kom okretanja mača, orijentišite se prema (12).
 • Seite 26: Kako Izjaviti Reklamaciju

  Kako izjaviti Reciklaža pomaže u smanjenju potrošnje sirovina i rasterećenju životne sredine. Infor- reklamaciju? macije o odlaganju i mestu obližnjeg centra za reciklažu možete da dobijete kod Vašeg Molimo Vas: komunalnog preduzeća ili u telefonskom da pozovete korisnički servis: • imeniku (Gelbe Seiten).
 • Seite 27: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 28 7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu. 8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe. Naziv proizvoda: Električna lančana testera PKS 2200 A1 Model: Serijski broj: 201810000001 - 201810038594 Grizzly Tools GmbH & Co. KG Proizvođač:...
 • Seite 29: Pronalaženje Greške

  Pronalaženje greške Mogući uzrok Problem Otklanjanje greške Proverite kočnicu lanca, ot- Kočnica lanca je blokirana pustite kočnicu lanca, ako je potrebno Proverite utičnicu, mrežni priključni vod, vod, mrežni Nema mrežnog napona utikač i neka električar izvrši po- Kućni osigurač iskače pravku, ako je potrebno.
 • Seite 30: Introducere

  Cuprins Introducere ....... 30 Păstrarea ........51 Domeniul de aplicare ....31 Reciclare/Protecţia mediului Descriere generală ....31 înconjurător ......51 Piese de schimb/Accesorii ..52 Inventar de livrare ....... 31 Identiicare defecţiuni ....53 Descrierea modului de funcţionare . 31 Garanţie ........
 • Seite 31: Domeniul De Aplicare

  Domeniul de aplicare Inventar de livrare Moto-ierăstrăul este prevăzut doar pentru Moto-ierăstrău tăierea lemnului. Orice alt tip de utilizare Lamă (şină de ghidare) (deja montat) (de ex. tăierea în piatră, plastic sau produ- Lanţ de moto-ierăstrău (deja montat) se alimentare) este interzis atunci când se Pahar de protecţie a lamei lucrează...
 • Seite 32: Date Tehnice

  Date tehnice Încercați să mențineți efortul cauzat de vibrații la nivele minime. Un Moto-ierăstrău electric ..PKS 2200 A1 exemplu de măsuri care trebuie Racord nominal la reţea . 230-240 V~, 50 Hz luate în scopul reducerii efortului Putere consumată ....2200 Watt cauzat de vibrații este purtarea...
 • Seite 33: Simboluri Înscrise Pe Aparat

  Moto-ierăstrăul electric este un Utilizați îmbrăcăminte de protecție! utilaj periculos, care poate cauza leziuni grave sau chiar mortale, Folosiţi mereu ambele dacă este utilizat în mod greşit mâini pentru a manevra sau neglijent. De aceea, pentru moto-ierăstrăul securitatea Dvs. şi a celor din jur, este necesar să...
 • Seite 34: Simboluri Folosite În Manual

  Instrucţiuni generale de Pictograme pe capacului rezervoru- siguranţă lui cu ulei: Ungeţi cu ulei lanţul ferăstrăului. Înainte de a lucra cu moto- Pictograme pe şurubul de ixare ierăstrăul electric, familiarizaţi-vă pentru capacul roţii de lanţ: cu toate componentele acestuia. Exersaţi pentru a obţine un grad DESCHIS optim de manevrabilitate a ÎNCHIS...
 • Seite 35 Toate instrucţiunile de siguranţă şi şi frigiderelor. În cazul în care şi corpul ghidurile trebuie menţinute în bună Dvs. este protejat prin legare la pământ, stare, pentru a putea i oricând ac- apare un riscul major de şoc electric. cesate •...
 • Seite 36 Siguranţa persoanelor: • Purtaţi îmbrăcăminte adecvată. Nu purtaţi rochii largi sau bijuterii. Atenţionare: Astfel evitaţi acciden- Menţineţi o distanţă apreciabilă faţă tele şi leziunile corporale: de moto-ierăstrău, astfel încât părul, hainele şi pantoii să nu poată i prinşi • Fiţi atenţi la acţiunile pe care le de componentele mobile ale acestuia.
 • Seite 37 împiedică pornirea accidentală a moto- Asiguraţi-vă că ierăstrăul nu atinge so- ierăstrăului electric. lul. După inalizarea tăieturii, aşteptaţi • Moto-ferăstraiele electrice neutilizate tre- ca ierăstrăul să intre în stare de re- buie menţinute în afara accesului copi- paus înainte de a-l îndepărta. Opriţi ilor.
 • Seite 38: Măsuri De Precauţie Împotriva Reculului

  de leziuni corporale şi, de aceea, tre- moto-ierăstrăului. La transportarea sau buie evitată. depozitarea moto-ierăstrăului, purtaţi • Țineți scula electrică doar de suprafețele mereu echipament de protecţie. O izolate de prindere, deoarece lanțul de manipulare atentă a moto-ierăstrăului ferăstrău poate întâlni cabluri de curent diminuează...
 • Seite 39: Riscuri Reziduale

  • Reculul se poate produce atunci când ceea ce vă permite să deţineţi contro- vârful şinei de ghidare atinge un lul în situaţii neaşteptate. obiect sau când lemnul se curbează, • Folosiţi doar şine de ghidare şi lanţuri lanţul iind blocat în fanta astfel creată recomandate de fabricant.
 • Seite 40: Instrucţiuni Detaliate De Siguranţă

  Instrucţiuni detaliate de 3 Braţul frânei de lanţ/ siguranţă apărătoare frontală de mână • Dacă este necesară utilizarea unui ca- Echipament de siguranţă care blu conector, acesta trebuie să ie pro- opreşte imediat lanţul în cazul dus de fabricant sau de reprezentantul unui recul;...
 • Seite 41: Montarea

  Montarea rotundă inferioară a lamei, lama este aşezată corect. Este normal Atunci când lucraţi cu moto- dacă lanţul (5) este suspendat. ierăstrăul, purtaţi mereu 6. Pretensionaţi lanţul ferăstrăului mănuşi de protecţie şi folosiţi (5), prin rotirea şurubului pentru doar piese de schimb ori- sistemul de tensionare rapidă a ginale. Înaintea efectuării lanţului (9) în sens orar. oricăror lucrări asupra 7.
 • Seite 42: Tensionarea Lanţului

  Tensionarea lanţului frânei de lanţ (3) este împins până la mânerul anterior (16). Tensionarea regulată a lanțului serveşte 2. Slăbiţi şurubul de ixare (7) la siguranța utilizatorului şi reduce resp. împiedică uzura şi deteriorările lanțului. 3. Pentru tensionarea lanţului Recomandăm utilizatorului ca înainte de a ferăstrăului rotiţi şurubul (9) pen- începe lucrul şi la intervale de cca 10 mi- tru sistemul de tensionare rapidă...
 • Seite 43: Operarea Moto-Ierăstrăului

  • Dacă nu aveţi ulei bio de la Grizzly, ulei în rezervor şi realimentaţi, puteţi folosi lubriiant de lanţ fără aditi- dacă este cazul (v. capitol vi adezivi. „Alimentarea cu ulei“). • Goliţi rezervorul de ulei înaintea 2. Dintr-unul din capetele cablului pre- perioadelor mai îndelungate de lungitor formaţi o buclă, pe care nefuncţionare (6-8 săptămâni).
 • Seite 44: Veriicarea Pompei Automate De Ulei

  2. Conectaţi aparatul la tensiunea Dacă se formează o urmă de ulei, de reţea. înseamnă că utilajul funcţionează perfect. 3. Deblocaţi frâna de lanţ îm- pingând braţul frânei de lanţ / Dacă nu se formează nicio urmă apărătoarea frontală de mână (3) de ulei, curăţaţi eventual canalul de în direcţia mânerului anterior (16).
 • Seite 45: Tehnici De Tăiere A Lemnului

  Tehnici de tăiere a Din motive de siguranţă, recomandăm ca utilizatorii lemnului neexperimentaţi să folosească Generalităţi lungul lamei pentru a tăia trunchi- urile de copaci, acesta iind mai • Veţi deţine mai bine controlul dacă mic decât diametrul trunchiului. veţi tăia lemnul cu partea inferioară a lamei (lanţul iind tras), şi nu cu partea •...
 • Seite 46 există riscul ca pomul să Astfel este evitată blocarea distrugă cabluri. lanţului de ferăstrău sau a şinei Atunci când se doboară copa- de ghidare la punerea celei de-a ci trebuie avut grijă, ca alte doua tăieturi. persoane să nu ie expuse pericolelor, să nu ie atinse Nu staţionaţi în faţa unui co- cablurile de utilități și să nu pac care a fost secţionat. ie cauzate niciun fel de pagu- be materiale. Dacă un copac 4. Tăietura de doborâre a atinge cablurile de utilități, copacilor (B): atunci compania de utilități Tăietura de doborâre a copacu- trebuie înștiințată imediat.
 • Seite 47: Tăierea Crengilor

  5. Introduceţi o pană de doborâre moto-ierăstrău. Dacă este posibil, sau o rangă în secţiunea creată, plasaţi picioarele de susţinere a moto- imediat ce adâncimea o permite, ierăstrăului pe trunchiul copacului. pentru a împiedica • Atunci când vă deplasaţi, ţineţi cont blocarea lamei.
 • Seite 48: Curăţire Şi Mentenanţă

  1/3 din diametru, pentru a evi- neincluse în acest manual tre- buie realizate de personalul ta spargerea trunchiului. Apoi atelierului nostru. Folosiţi doar tăiaţi de sus în jos (cu partea piese de schimb de la Grizz- inferioară a lamei) continuând ly. Înainte de a efectua orice tăietura creată anterior, pentru a lucrări de mentenanţă sau evita blocarea lamei. 3. Trunchiul este susţinut la curăţire, lăsaţi utilajul să se ambele extremităţi: răcească. În caz contrar, apare...
 • Seite 49: Intervale De Mentenanţă

  Intervale de mentenanţă Efectuaţi regulat lucrări de mentenanţă respectând intervalele menţionate în acest tabel. Astfel, durata de viaţă a moto- ierăstrăului va i prelungită. În acelaşi timp, veţi obţine performanţe bune de tăiere şi evitaţi accidentele. Tabel cu intervalele de mentenanţă...
 • Seite 50: Reglarea Tensiunii Lanţului

  de înălţime dintre acestea deineşte dinspre partea interioară a dintelui adâncimea de ascuţire. de aşchiere spre exterior. Ridicaţi pila • La ascuţirea dinţilor de aşchiere tre- atunci când reveniţi la poziţia de ple- buie luate în considerare următoarele care. valori: 5.
 • Seite 51: Întreţinerea Lamei

  Întreţinerea lamei ierăstrăului (5) şi lama (4). 3. Rotiţi lama în jurul axei sale Folosiţi mănuşi abrazive orizontale şi montaţi lama şi atunci când manipulaţi lanţul lanţul conform descrierii de la sau lama moto-ierăstrăului. „Montarea lanţului de ferăstrău şi a lamei“. 1. Opriţi moto-ierăstrăul şi deconectaţi Pentru aceasta respectaţi direcţia cablul de reţea (12).
 • Seite 52: Piese De Schimb/Accesorii

  Produsele marcate nu trebuie să ie elimi- Goliţi cu grijă rezervorul de ulei şi predaţi nate cu gunoiul menajer normal, ci trebuie utilajul către o unitate de reciclare. Com- să ie predate la un punct de predare ponentele plastice şi metalice folosite pot i pentru reciclarea aparatelor electrice şi colectate separat, contribuind la eicienti- electronice.
 • Seite 53: Identiicare Defecţiuni

  Identiicare defecţiuni Problemă Cauză posibilă Eliminare eroare Veriicați frâna de lanț, eventual Frâna de lanț blocată slăbiți-o Veriicaţi priza, cablul, conexiunea, ştecherul, Tensiune de reţea - lipseşte contactaţi un specialist pentru eventualele reparaţii. Se declanşează întrerupătorul de siguranţă Veriicaţi întrerupătorul de siguranţă...
 • Seite 54: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte şi este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare. ranţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru aveţi dreptul legal de a solicita compen-...
 • Seite 55: Reparaţii-Service

  prin e-mail, departamentul de service Service-Center menţionat mai jos. Veţi primi informaţii Service România suplimentare referitoare la modalitatea de soluţionare a reclamaţiei Dvs. Tel.: 0800896637 • Produsul evaluat ca iind defect, în E-Mail: grizzly@lidl.ro IAN 307044 urma consultării cu serviciul nostru de relaţii cu clienţii, poate i expediat gratuit către departamentul de service Importator...
 • Seite 56: Увод

  Съдържание Регулиране на изпъването на веригата .........79 Увод .............56 Поставяне на нова Предназначение ........57 режеща верига ......79 Общо описание .........57 Поддръжка на шината ....79 Обем на доставката .....57 Включете меч ........79 Преглед .........57 Съхранение ........80 Изхвърляне/опазване на околната Описание на начина на работа ...58 Технически...
 • Seite 57: Предназначение

  Общо описание Използвайте продукта само съгласно описанието и за посочените области на употреба. Фигурите ще намерите Пазете упътването добре и на предната и задната когато предавате продукта на отваряща се страница. трети лица, предавайте заедно с Обем на доставката него и всички документи. Предназначение...
 • Seite 58: Описание На Начина На Работа

  Технически данни 13 бутон за включване/ изключване 14 блокировка на включването Електрически верижен трион ....PKS 2200 A1 15 електродвигател 16 предна ръкохватка Ном. вход. напрежение 17 палцов ограничител U......230-240 V~, 50 Hz Консумация на мощност P ..2200 W 18 болт...
 • Seite 59: Инструкции За Безопасност

  да се различава от дадената Режещата верига не се върти, стойност в зависимост от ако верижната спирачка вида и начина на употреба на е фиксирана. Освободете електрическия инструмент. верижната спирачка, като Необходимо е да се определят преместите спирачния лост на мерки...
 • Seite 60: Символи В Упътването

  Символи върху типовата табелка: Символи върху винта за системата за бързо натягане на веригата: Не изхвърляйте електроуредите в битовите отпадъци. освобождаване 460 mm Дължина на шината натягане Символи в упътването Защита клас II Символи под капака на верижното Знаци за опасност с данни за колело: предотвратяване...
 • Seite 61: Общи Инструкции За Безопасност Ремонтен Сервиз / За Ел. Инструменти

  Безопасност на работното място: Спазвайте защитата от шум и местните разпоредби при поваляне на дървета. • Поддържайте вашето работно Местните разпоредби място чисто и добре осветено. може да изискват изпит за Липсата на ред или неосветените правоспособност. Попитайте в работни участъци може да доведат лесничейството.
 • Seite 62 в електрическия инструмент • Бъдете внимателни, внимавайте повишава риска от удар от ток. какво правите и подхождайте • Не използвайте кабела, за да разумно към работата с носите електрическия верижен електрическия верижен трион. трион, да го закачвате или за да Не...
 • Seite 63 електрическия верижен трион в • Не използвайте електрически неочаквани ситуации. инструмент с дефектен прекъсвач. • Носете подходящо облекло. Електрически инструмент, който не Не носете широки дрехи или може да се включва или изключва, бижута. Дръжте косата, дрехите и е опасен и трябва да се ремонтира. ръкавиците...
 • Seite 64 вземете предвид условията на да се ремонтират компетентно от работа и дейността, която трябва нашия сервизен център или да се да се извърши. Употребата на сменят, ако не е посочено друго в електрическия верижен трион за упътването за експлоатация. цели, различни от предвидените, може...
 • Seite 65: Предпазни Мерки Срещу Откат

  опасността от нараняване от изпънатата или смазана верига летящи наоколо трески и внезапен може да се скъса или да повиши допир до режещата верига. риска от откат. • Не работете с верижния трион, • Поддържайте ръкохватките сухи, качени на дърво. При експлоатация чисти...
 • Seite 66: Скрити Опасности

  неочаквана, насочена назад трион в неочаквани ситуации. реакция, при която направляващата • Винаги използвайте предписани шина бие нагоре или по посока на от производителя резервни шини обслужващото лице и режещи вериги. Неправилните (вж. изобр. 1/ фиг. a). резервни шини и режещи вериги •...
 • Seite 67: Допълнителни Инструкции За Превод На Оригиналната Безопасност

  на лицата с медицински дървета върху стойка за рязане импланти да се консултират със или поставка. своя лекар или производителя Предпазни функции на медицинския имплант, преди да използват машината. 1 Задна ръкохватка със Допълнителни инструкции защита за ръката (10) за безопасност пази...
 • Seite 68: Монтаж

  14 Блокировка на включването 3. Разгънете режещата верига (5) За включване на уреда под формата на клуп, така че блокировката на включването режещите ръбове да са сочат в посока на часовниковата трябва да се освободи. 18 Болт за захващане на стрелка.
 • Seite 69: Изпъване На Режещата Верига

  съхранява поставен настрани или Не опъвайте и не сменяйте обратно. Това е нормално и се дължи веригата в горещо състояние, на необходимия вентилационен отвор тъй като след охлаждане тя на горния ръб на резервоара и не е отново се свива до определена основание...
 • Seite 70: Смазване На Веригата

  4. Отново затегнете крепежния • Ако няма на разположение болт (7) ( биомасло Grizzly, използвайте смазочно масло за вериги с При нова режеща верига трябва ниско съдържание на добавки за да регулирате изпъването на захващане. веригата след максимум 5 • Изпразвайте...
 • Seite 71: Включване

  Внимание! Верижният трион отпуснете блокировката на може да се смазва повторно, включването (14). вижте глава „Монтаж на веригата 7. Моторният трион се изключва, на триона и острието“. щом отново отпуснете бутона за включване/изключване (13). Включване Не е възможно включване за непрекъсната...
 • Seite 72: Проверка На Смазващата Продукт

  7. Ако верижната спирачка смазване на режещата верига по функционира правилно, време на експлоатация. отпуснете бутона за За тази цел вземете вземете на включване/изключване помощ четка или парцал, за да и освободете верижната избършете остатъците от отвора спирачка. за масло. Смяна...
 • Seite 73: Поваляне На Дървета

  • По време на рязане или след това дървото, което трябва да бъде режещата верига не бива да опира повалено, и най-близкото работно в земята или в друг предмет. място трябва да е 2 1/2 дървесни • Внимавайте режещата верига да дължини.
 • Seite 74 кабели и да не бъдат се предотвратява заклещване причинявани материални на веригата на триона или на водещата шина при започване щети. Ако дърво влезе в контакт със захранващ на втория прорез кабел, тогава незабавно трябва да се извести Никога не се доближавайте електроразпределителното до дърво с клиновиден разрез. дружество 4. Повалящ разрез (B): Веднага след приключване на Направете повалящ разрез от рязането свалете защитата за другата...
 • Seite 75: Изрязване На Клони

  5. Вкарайте клин или желязо в • Клоните под напрежение трябва да повалящия се режат отдолу нагоре, за да се разрез, ако дълбочината на предотврати засядане на верижния разреза позволява това, за да трион. предотвратите засядане на • При рязане на по-дебели клони шината.
 • Seite 76: Поддръжка И Почистване

  Поддръжка и земята. Ако има възможност почистване да завъртите стеблото, го разрежете на 2/3. След това завъртете стеблото обратно и По принцип извършвайте отрежете остатъка отгоре. работите по поддръжката и 2. Стеблото е подпряно от почистването при изключен единия край: двигател и издърпан Първо отрежете отдолу нагоре щепсел. Опасност от (с горната страна на шината) нараняване! Възлагайте...
 • Seite 77: Интервали За Поддръжка

  Интервали за поддръжка • За почистване отстранете също капака на верижното колело ( 8), за да можете да Извършвайте редовно работите по почистите и на това място. поддръжката, изброени в следващата • Почистете острието (водещата таблица. Чрез редовна поддръжка на шина) ( вашия...
 • Seite 78: Заточване На Режещите Зъби

  Заточване на режещите зъби към откат. Повишена опасност от злополуки! Неправилно шлифованата режеща верига повишава За заточване на веригата са опасността от откат! необходими специални инструменти, които гарантират, че ножовете Използвайте устойчиви на са заточени под правилен ъгъл срязване ръкавици, когато работите с веригата или с и на правилната дълбочина. На неопитните ползватели на верижни шината. триони препоръчваме да дадат Острата...
 • Seite 79: Регулиране На Изпъването На Веригата

  8. След всяко трето заточване трябва 1. Изключете триона и издърпайте да се проверява дълбочината щепсела (12). на заточване (ограничител на 2. Демонтирайте капака на верижното дълбочината), а височината да се колело (8), режещата отнема с помощта на плоска пила. верига...
 • Seite 80: Среда

  Изхвърляне/опазване 3. Завъртете острието около на околната среда хоризонталната му ос и монтирайте острието и веригата както е описано Изхвърляйте отработеното масло, в „Монтаж на веригата на без да вредите на околната среда - триона и острието“. При предавайте го на събирателен пункт. това...
 • Seite 81: Резервни Части / Принадлежности

  Резервни части / Принадлежности Резервни части и принадлежности можете да получите на адрес www.grizzly-service.eu Ако нямата Интернет, моля обърнете се по телефона към Сервизния център (вижте “ Сервизно обслужване “ страница 84). Пригответе посочените по- долу номера за поръчка. капачка на масления резервоар...
 • Seite 82: Диагностика

  Диагностика Проблем Възможна причина Отстраняване на повредата Проверете спирачката Спирачката на веригата е на веригата, евентуално блокирана освободете спирачката на веригата Проверете контакта, кабела, Липсва мрежово проводника, щепсела, при напрежение необходимост ремонт от Уредът не тръгва електротехник. Задейства се домашният Проверете...
 • Seite 83: Общи Инструкции За Безопасност 60 Гаранция

  Гаранция Гаранционен срок и законови пре- тенции при дефекти Уважаеми клиенти, Гаранционната услуга не удължава за този уред получавате 3 години гаран- гаранционния срок. Това важи също и ция от датата на покупката. В случай за сменените и ремонтирани части. За на...
 • Seite 84: Сервизно Обслужване

  Процедура при гаранционен случай ще Ви направи предварителна калку- За да се гарантира бърза обработка лация. Можем да обработваме само на Вашия случай, следвайте следните уреди, които са достатъчно опаковани указания: и изпратени с платени транспортни • За всички запитвания подгответе разходи.
 • Seite 85 бира между извършване на ремонт на (4) Привеждането на потребителската стоката или замяната й с нова, освен стока в съответствие с договора за ако това е невъзможно или избраният продажба е безплатно за потребителя. от него начин за обезщетение е непро- Той...
 • Seite 86 ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребител- ската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да уп- ражни...
 • Seite 87: Εισαγωγή

   εισαγωγή ..........87      ......... 88   ......... 110   ......88    110 Παραδοτέα υλικά ......88 Συντήρηση κατευθυντήριας λάμας .110 Αναποδογύρισμα  ..........88 κατευθυν τήριας λάμας ....110   ....89 Φύλαξη..........111 ...
 • Seite 88: Παραδοτέα Υλικά

  Παραδοτέα υλικά   Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία και     ελέγξτε, αν είναι πλήρης. Διαθέστε τα υλικά      συσκευασίας σύμφωνα με τους κανονισμούς. .         (..  , - Ηλεκτρικό...
 • Seite 89 θα τις βρείτε στις ακόλουθες περιγραφές. Προειδοποίηση: Η τιμή   μετάδοσης της δόνησης μπορεί να διαφέρει κατά την πραγματική ηλεκτρικό αλυσοπρίονο ..PKS 2200 A1 χρήση της ηλεκτρικής συσκευής από την αναφερόμενη τιμή,    U ....230-240 V~, 50 Hz ανάλογα...
 • Seite 90: Επιγραφές Πάνω Στη Συσκευή

  και ο χρόνος κατά τον οποίο      το ηλεκτρικό εργαλείο είναι μεν   ! ενεργοποιημένο, αλλά λειτουργεί χωρίς επιβάρυνση). Φοράτε προστατευτικά ματιών και ακοής.      Φοράτε προστατευτικό κράνος.      ...
 • Seite 91: Σύμβολα Στις Οδηγίες

  Σύμβολα στις οδηγίες         Σύμβολα κινδύνου με στοιχεία . για την πρόληψη προσωπικών 460 mm και υλικών ζημιών.  ( ) Εικονοσύμβολο κάτω από την Σύμβολα κινδύνων με επικάλυψη οδοντωτού τροχού: πληροφορίες για την πρόληψη βλαβών σε άτομα από ηλεκτροπληξία. Προσέξτε την κατεύθυνση κίνησης της αλυσίδας. Προσοχή! Διαβάστε τις οδηγίες Σύμβολο...
 • Seite 92: Ηλεκτρικά Εργαλεία ...........................92 Σέρβις Επισκευής

  Προσοχή! Κατά τη χρήση σπινθήρες που μπορούν να ηλεκτρικών εργαλείων, πρέπει να αναφλέξουν τη σκόνη και τους ατμούς. λαμβάνονται τα ακόλουθα βασικά Να κρατάτε μακριά τα παιδιά κατά • τη διάρκεια χρήσης του ηλεκτρικού μέτρα ασφαλείας, για την προστασία αλυσοπρίονου. Εάν δεν είστε καλά από...
 • Seite 93 λάδι, αιχμηρές άκρες και φαρμάκων. Μόνο μία στιγμή κινούμενα τμήματα της συσκευής. απροσεξίας κατά τη χρήση του Τα ελαττωματικά ή μπερδεμένα θαμνοκοπτικού μπορεί να προκαλέσει καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρούς τραυματισμούς. Να χρησιμοποιείτε τα μέσα ηλεκτροπληξίας. • Εάν εργάζεστε με το ηλεκτρικό ατομικής...
 • Seite 94 εξαρτήματα. Τα φαρδιά ρούχα, τα Βγάλτε το βύσμα από την πρίζα • κοσμήματα ή τα μακριά μαλλιά θα και/ή αφαιρέστε το συσσωρευτή μπορούσαν να πιαστούν από τα προτού κάνετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή, πριν αλλάξετε εξαρτήματα κινούμενα εξαρτήματα. • Εάν είναι δυνατή η συναρμολόγηση ή...
 • Seite 95 συνθήκες εργασίας και το είδος αναγνωρισμένο εξειδικευμένο της εργασίας σας. Η χρήση του συνεργείο εάν δεν αναφέρεται κάτι ηλεκτρικού αλυσοπρίονου για άλλες διαφορετικό στην Οδηγία χρήσης. εργασίες εκτός αυτών για τις οποίες Υποδείξεις ασφαλείας για όλα τα προορίζεται, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες...
 • Seite 96: Κατά Αντίκρουσης .............................96 Εισαγωγέας

  χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο ολισθηρή ή ασταθής όπως μία σκάλα, μπορεί να χάσετε την ισορροπία σας ή για να κόβετε πλαστικά, τοίχους ή και τον έλεγχο επί του αλυσοπρίονου. οικοδομικά υλικά που δεν είναι από όταν κόβετε ένα κλαδί που ξύλο. Η χρήση του αλυσοπρίονου •...
 • Seite 97: Υπολειπομενοι Κινδυνοι

  προς τα πίσω, όπου ο οδηγός πετιέται του αλυσοπρίονου σε απρόβλεπτες προς τα πάνω και προς την κατεύθυνση περιστάσεις. του χειριστή (βλ. Εικ 1/απεικ. A). Να χρησιμοποιείτε πάντα τα • ανταλλακτικά και τις αλυσίδες • Το μπλοκάρισμα της αλυσίδας στην που...
 • Seite 98: Περαιτέρω Υποδείξεις Ασφαλείας

  αποφυγή του κινδύνου σοβαρών ή   και θανατηφόρων τραυματισμών, συνιστούμε σε άτομα με ιατρικά 1     εμφυτεύματα να συμβουλευθούν τον  (10) γιατρό τους και τον κατασκευαστή      του ιατρικού εμφυτεύματος, πριν ...
 • Seite 99: Συναρμολόγηση

  4. Τοποθετήστε την αλυσίδα (5) 11   στην εγκοπή κατευθυντήριας     λάμας. Για τη συναρμολόγηση     κρατάτε την κατευθυντήρια   . λάμα (4) σε μια γωνία περ. 45 18    μοιρών...
 • Seite 100 αερισμού στο άνω άκρο δοχείου και Η τάνυση και η λίπανση αλυσίδας δεν αποτελεί αιτία απαιτήσεων. Επειδή επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη κάθε ηλεκτρικό πριόνι ελέγχεται κατά τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας. διαδικασία κατασκευής και δοκιμάζεται με λάδι, ενδέχεται παρά την εκκένωση να Η...
 • Seite 101: Συγχαρητήρια Για Την Αγορά Της Νέας

  χωρητικότητα περ. για 250 ml λάδι.     •    -  .  Parkside,                     ...
 • Seite 102  1.         1. Ελέγξτε πριν την εκκίνηση εάν    . υπάρχει αρκετό λάδι αλυσίδας 2.    στο δοχείο και εφόσον απαιτείται     γεμίστε με λάδι (βλ. Κεφάλαιο ...
 • Seite 103: Αντικατάσταση Λόγχης

  Αντικατάσταση λόγχης   . Κίνδυνος τραυματισμού από την αλυσίδα που συνεχίζει 1. Απενεργοποιήστε το πριόνι και ίγο να κινείται.   βγάλτε το βύσμα δικτύου. 2. Τοποθετήστε το πριόνι σε    επίπεδη επιφάνεια.    3. Γυρίστε τη βίδα στερέωσης ...
 • Seite 104 •                                  2 ½    . ...
 • Seite 105 με καλώδια παροχής ρεύματος κατά τη διεξαγωγή της δεύτερης και να μην προκληθούν υλικές λοξοτομής. ζημιές. Σε περίπτωση επαφής ενός δέντρου με ένα καλώδιο      παροχής ρεύματος, θα πρέπει    . να ενημερωθεί άμεσα η εταιρεία διανομής...
 • Seite 106 να γυρίσετε το δέντρο στην •     , επιθυμητή γραμμή πτώσης.    . 5. ,     •        ,        ...
 • Seite 107 1.      (1).                   (2).           .      ...
 • Seite 108 • Καθαρίστε τη δίοδο λαδιού ( •      26) για να εξασφαλίσετε ένα  .  απροβλημάτιστο, αυτόματο λάδωμα ’        της αλυσίδας κατά τη διάρκεια της .    λειτουργίας.
 • Seite 109: Να Χρησιμοποιείτε Το Προϊόν Μόνο Όπως

                            -      .       - ! ...
 • Seite 110: Κατευθυν Τήριας Λάμας

  2. Απομακρύνετε την επικάλυψη .     οδοντωτού τροχού (8), την αλυσίδα      (5) και την κατευθυντήρια λάμα (4). 0,65 mm     . 3. Ελέγξτε την κατευθυντήρια     λάμα...
 • Seite 111: Φύλαξη

     3. Περιστρέψτε την κατευθυντήρια λάμα γύρω από τον οριζόντιο της άξονα και   συναρμολογήστε αυτήν και την αλυσίδα όπως περιγράφεται στο απόσπασμα        «Συναρμολόγηση αλυσίδας και    .  κατευθυντήριας...
 • Seite 112  Ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.grizzly-service.eu Εάν δεν έχετε Internet, απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο Κέντρο Σέρβις (βλέπε Service-Center στη σελίδα 115). Να έχετε πρόχειρους τους αριθμούς « » παραγγελίας που αναφέρονται πιο κάτω.    ................75118246 ...
 • Seite 113   Πρόβλημα Πιθανή αιτία Άρση βλάβης Ελέγξτε το φρένο αλυσίδας, Ασφαλισμένο φρένο ενδεχομένως λύστε το φρένο αλυσίδας αλυσίδας Ελέγξτε την πρίζα, το καλώδιο, τον Δεν υπάρχει ρεύμα ρευματολήπτη, ενδεχ. επισκευή Ενεργοποιείται η ασφάλεια από ειδικό ηλεκτρολόγο. σπιτιού Ελέγξτε την ασφάλεια σπιτιού, βλ. Η...
 • Seite 114: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Εγγύηση

  Εγγύηση διαπιστώνονται κατά την αγορά, πρέπει να δηλωθούν αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα. Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, Για όλες τις επισκευές που καθίστανται για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε απαραίτητες μετά τη λήξη της εγγύησης εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της επιβαρύνεστε...
 • Seite 115: Service-Center

  • Τον αριθμό προϊόντος θα τον βρείτε Μπορούμε να αναλάβουμε την επεξερ- στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής, γασία συσκευών που μας απεστάλησαν σε χαραγμένη σημείωση στο προϊόν, καλά συσκευασμένες και με πληρωμένα στο εξώφυλλο των Οδηγιών χρήσης ταχυδρομικά τέλη. Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη (κάτω...
 • Seite 116: Einleitung

  Inhalt Sägetechniken ......132 Einleitung .........116 Allgemeines ........132 Bestimmungsgemäße Bäume fällen ........132 Verwendung ......117 Allgemeine Beschreibung ..117 Entasten ........134 Lieferumfang ........ 117 Ablängen ........134 Funktionsbeschreibung ....117 Wartung und Reinigung ..135 Übersicht ........118 Reinigung ........135 Technische Daten ......118 Wartungsintervalle .......
 • Seite 117: At Ch

  Bestimmungsgemäße Allgemeine Verwendung Beschreibung Die Elektrokettensäge ist nur zum Sägen Die Abbildung der wichtigsten von Holz konstruiert. Für alle anderen Funktionsteile inden Sie auf Anwendungsarten (z. B. Schneiden von der vorderen und hinteren Aus- Mauerwerk, Kunststoff oder Lebensmitteln) klappseite. ist das Gerät nicht vorgesehen. Die Elektrokettensäge ist für den Einsatz im Lieferumfang Heimwerkerbereich bestimmt.
 • Seite 118: Übersicht

  Technische Daten Übersicht Elektro-Kettensäge ....PKS 2200 A1 1 Hinterer Griff 2 Öltankkappe Nenneingangs- 3 Kettenbremshebel/ spannung U ....230-240 V~, 50 Hz vorderer Handschutz Leistungsaufnahme P ....2200 W 4 Schwert (Führungsschiene) Schutzklasse ........5 Sägekette Schutzart ........IPX0 6 Umlenkstern Kettengeschwindigkeit v ...
 • Seite 119: Sicherheitshinweise

  Bildzeichen auf dem Gerät Warnung: Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsäch- Machen Sie sich vor der Arbeit mit lichen Benutzung des Elektro- allen Bedienelementen gut vertraut. werkzeugs von dem Angabewert Üben Sie den Umgang mit der Elek- unterscheiden, abhängig von der trokettensäge und lassen Sie sich Art und Weise, in der das Elektro- Funktion, Wirkungsweise und Sä-...
 • Seite 120: Symbole In Der Betriebsanleitung

  Bildzeichen am Kettenbremshebel: Achtung! Rückschlag - Achten Sie beim Arbeiten auf Rückschlag der Kettenbremse: AUS Maschine. Kettenbremse: EIN Achtung! Ziehen Sie bei Beschä- digung oder Durchschneiden des Bildzeichen auf der Schraube für das Ket- Netzkabels sofort den Netzstecker tenschnellspann-System: aus der Steckdose. Garantierter Schallleistungspegel lösen Bildzeichen auf dem Typenschild:...
 • Seite 121: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Bewahren Sie alle Sicherheitshin- Allgemeine weise und Anweisungen für die Sicherheitshinweise Zukunft auf. Bevor Sie mit der Elektrokettensäge Der in den Sicherheitshinweisen verwende- arbeiten, machen Sie sich mit allen te Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich Bedienteilen gut vertraut. Üben Sie auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit den Umgang mit der Elektroket- Netzkabel) und auf akkubetriebene Elekt- tensäge (Ablängen von Rundholz...
 • Seite 122 • Vermeiden Sie Körperkontakt beltrommel vor Gebrauch immer ganz mit geerdeten Oberlächen wie ab. Überprüfen Sie das Netzkabel auf von Rohren, Heizungen, Herden Schäden. und Kühlschränken. Es besteht Sicherheit von Personen: ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. •...
 • Seite 123 schalten. Ein Werkzeug oder Schlüs- Verwendung und Behandlung sel, der sich in einem drehenden Ge- der Elektrokettensäge: räteteil beindet, kann zu Verletzungen • Überlasten Sie das Gerät nicht. führen. Verwenden Sie für Ihre Arbeit • Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für das dafür bestimmte Elektro- einen sicheren Stand und halten werkzeug.
 • Seite 124 • Halten Sie Schneidwerkzeuge Beschädigte Schutzvorrichtungen und scharf und sauber. Sorgfältig ge- Teile müssen sachgemäß durch unser plegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Service-Center repariert oder ausge- Schneidkanten verklemmen sich weniger wechselt werden, soweit nichts anderes und sind leichter zu führen. in der Betriebsanleitung angegeben ist. •...
 • Seite 125: Vorsichtsmaßnahmen Gegen Rückschlag

  • Arbeiten Sie mit der Kettensäge • Halten Sie Griffe trocken, sauber nicht auf einem Baum. Bei Betrieb und frei von Öl und Fett. Fettige, einer Kettensäge auf einem Baum be- ölige Griffe sind rutschig und führen zum steht Verletzungsgefahr. Verlust der Kontrolle.
 • Seite 126: Restrisiken

  • Das Verklemmen der Sägekette an der • Verwenden Sie stets vom Her- steller vorgeschriebene Ersatz- Oberkante der Führungsschiene kann schienen und Sägeketten. Falsche die Schiene heftig in Bedienerrichtung zurückstoßen. Ersatzschienen und Sägeketten können • Jede dieser Reaktionen kann dazu zum Reißen der Kette und/oder zu führen, dass Sie die Kontrolle über die Rückschlag führen.
 • Seite 127: Weiterführende Sicherheitshinweise

  Weiterführende Sicherheitsfunktionen Sicherheitshinweise 1 Hinterer Griff mit hinterem Handschutz (10) • Wenn die Anschlussleitung des Elek- trowerkzeuges beschädigt ist, muss schützt die Hand vor Ästen und sie durch eine speziell vorgerichtete Zweigen und bei abspringender Anschlussleitung ersetzt werden, die Sägekette. über die Kundendienstorganisation 3 Kettenbremshebel/ vorderer Handschutz...
 • Seite 128: Montage

  Montage 5. Setzen Sie das Schwert (4) und Sägekette (5) auf den Tragen Sie beim Arbeiten mit Schienenbolzen (23) auf. Wenn der Sägekette stets Schutz- die Nase, rechts unterhalb des handschuhe und verwenden Schienenbolzens (23), in der unteren runden Aussparung am Sie nur Originalteile.
 • Seite 129: Sägekette Spannen

  auch das Kettenöl aufsaugen. Die Folge 1. Vergewissern Sie sich, dass die wäre, dass das Kettenöl nicht oder nur zu Kettenbremse gelöst ist, d. h. der einem geringen Teil an die Schienenunter- Kettenbremshebel (3) gegen den seite gelangt und die Schmierung verrin- vorderen Griff (16) gedrückt ist.
 • Seite 130: Bedienung

  • Verwenden Sie Bio-Öl, das Zusätze Einschalten zur Her absetzung von Reibung und Abnutzung enthält. Sie können es über 1. Überprüfen Sie vor dem Starten, unser Service-Center bestellen. ob sich genügend Kettenöl im • Wenn Grizzly Bio-Öl nicht zur Ver- Tank beindet und füllen Sie ggf.
 • Seite 131: Kettenbremse Prüfen

  Kettenbremse prüfen Kettenschmierung prüfen Die Sägekette läuft nicht, wenn die Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn den Ölstand Kettenbremse eingerastet ist. und die Funktion der Kettenschmierung. 1. Legen Sie die Elektrokettensäge • Schalten Sie die Elektrokettensäge ein auf eine feste, ebene Unterlage. und halten Sie sie über einen hellen Sie darf keine Gegenstände berüh- Grund.
 • Seite 132: Sägetechniken

  Halten Sie das Schwert (4) zur Bäume fällen Demontage in einem Winkel von ca. 45 Grad nach oben Es ist viel Erfahrung erforder- lich, um Bäume zu fällen. Fäl- geschwenkt, um die Sägekette len Sie nur Bäume, wenn Sie (5) leichter vom Kettenritzel (24) sicher mit der Elektroketten- abnehmen zu können.
 • Seite 133 3. Fallkerbe schneiden (A): • Bei Bäumen mit einem größeren Durch- messer müssen Kerbschnitte und ein Setzen Sie eine Fallkerbe in die Fällschnitt angesetzt werden Richtung, in die der Baum fal- (siehe len soll. Beginnen Sie mit dem unteren, horizontalen Schnitt. Fällen Sie keinen Baum, Die Schnitttiefe soll etwa 1/3 wenn ein starker oder wech-...
 • Seite 134: Entasten

  sich zurückneigt und die Sägekette • Unter Spannung stehende Äste müssen festklemmt, den Fällschnitt unterbre- von unten nach oben gesägt werden, chen und zur Öffnung des Schnitts um ein Festklemmen der Elektrokettensä- und zum Umlegen des Baumes in ge zu verhindern. die gewünschte Falllinie Keile aus •...
 • Seite 135: Wartung Und Reinigung

  Wartung und 2. Stamm ist an einem Ende abgestützt: Reinigung Sägen Sie zuerst von unten nach oben (mit der Oberseite Führen Sie Wartungs- und des Schwertes) 1/3 des gungsarbeiten grund- Reini sätzlich bei ausgeschaltetem Stammdurchmessers durch, um ein Splittern zu vermeiden. Motor und gezogenem Netz- stecker durch.
 • Seite 136: Wartungsintervalle

  • Reinigen Sie die Lüftungsschlitze und Wartungsintervalle die Oberlächen der Maschine mit ei- nem Pinsel, Handfeger oder trockenem Führen Sie die in der nachfolgenden Lappen. Benutzen Sie zur Reinigung Tabelle aufgeführten Wartungsarbeiten keine Flüssigkeiten. regelmäßig durch. Durch regelmäßige • Reinigen Sie den Öldurchlass ( 26), Wartung Ihrer Elektrokettensäge wird die um ein störungsfreies, automatisches...
 • Seite 137: Schneidzähne Schärfen

  Zum Schärfen der Sägekette sind Spezial- Schneidzähne schärfen werkzeuge erforderlich, die gewährleisten, Eine falsch geschärfte Säge- dass die Messer im richtigen Winkel und kette erhöht die Rückschlag- in der richtigen Tiefe geschärft sind. Für gefahr! Benutzen Sie schnitt- den unerfahrenen Benutzer von Ketten- feste Handschuhe, wenn Sie sägen empfehlen wir, die Sägekette von einem Fachmann oder von einer Fach-...
 • Seite 138: Kettenspannung Einstellen

  8. Nach jedem dritten Schärfen muss die Schwert warten Schärftiefe (Tiefenbegrenzung) geprüft Benutzen Sie schnittfeste werden, und die Höhe mit Hilfe einer Handschuhe, wenn Sie mit Flachfeile nachgefeilt werden. Die Tiefenbegrenzung sollte um ca. 0,65 der Sägekette oder mit dem Schwert hantieren.
 • Seite 139: Schwert Umdrehen

  Aufbewahrung Schwert umdrehen Benutzen Sie schnittfeste Hand- • Reinigen Sie das Gerät vor der schuhe, wenn Sie mit der Sägekette Aufbewahrung. oder mit dem Schwert hantieren. • Entleeren Sie den Öltank vor längeren Betriebspausen. Entsorgen Sie Altöl Das Schwert (4) muss ca. alle 10 Ar- umweltgerecht (siehe „Entsorgung/ beitsstunden umgedreht werden, um eine Umweltschutz“).
 • Seite 140: Fehlersuche

  Fehlersuche Mögliche Ursache Problem Fehlerbehebung Kettenbremse überprüfen, evtl. Kettenbremse eingerastet Kettenbremse lösen Steckdose, Netzanschluss- leitung, Leitung, Netzstecker Netzspannung fehlt prüfen, ggf. Reparatur durch Haussicherung spricht an Gerät startet nicht Elektrofachmann. Haussicherung prüfen Ein-/Ausschalter ( 13) defekt Reparatur durch Kundendienst Kohlebürsten abgenutzt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt Reparatur durch Kundendienst...
 • Seite 141: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 143). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Öltankkappe ................... 75118246 Sägekette Oregon 91P057X..............30091570 16“ Oregon Ersatzschwert ................30100420 Bio-Sägekettenöl 1 l ................
 • Seite 142: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 143: Reparatur-Service

  E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service-Center formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Gerät können Tel.: 0800 54 35 111 Sie, nach Rücksprache mit unserem E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 307044 Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 144: Prevod Originalne Ez Izjave O Konformitetu

  Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, Električna lančana testera Serija proizvodnje PKS 2200 A1 Broj serije: 201810000001 - 201810038594 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i nacionalne norme i odredbe: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 145: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta conirmăm că Moto-ierăstrăul electric aparţine seriei PKS 2200 A1 Numărul serial 201810000001 - 201810038594 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme...
 • Seite 146 Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Електрическият верижен трион серия PKS 2200 A1 Сериен номер 201810000001 - 201810038594 отговаря на следните директиви на EС в съответната им действаща редакция: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* За...
 • Seite 147: Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι η ηλεκτρικό αλυσοπρίονο σειρά κατασκευής PKS 2200 A1 Αριθμός σειράς 201810000001 - 201810038594 ανταποκρίνεται στις ακόλουθες Οδηγίες της ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή τους: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* ...
 • Seite 148: Original Eg- Konformitätserklärung

  Original EG- Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Elektro-Kettensäge Modell PKS 2200 A1 Seriennummer 201810000001 - 201810038594 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 149: Detaljni Crtež

  Eксплозија цртеж • Schemă de explozie Explosionszeichnung • Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα Технически чертеж 2018-11-26-rev02-op...
 • Seite 150 0°- 45°...
 • Seite 152 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 11/2018 Ident.-No.: 75018227112018-RS/RO/BG/GR IAN 307044...

Inhaltsverzeichnis