Parkside PKS 2200 A1 Originalbetriebsanleitung

Elektro-kettensäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC CHAINSAW PKS 2200 A1
ELEKTRISK KÆDESAV
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ELEKTRISCHE KETTINGZAAG
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 315253
TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE
Traduction des instructions d'origine
ELEKTRO-KETTENSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKS 2200 A1

 • Seite 1 ELECTRIC CHAINSAW PKS 2200 A1 ELEKTRISK KÆDESAV TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine ELEKTRISCHE KETTINGZAAG ELEKTRO-KETTENSÄGE Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 315253...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Introduktion ........ 5 Kontroller olieautomatikken ... 18 Anvendelse ......... 6 Udskift sværd ......18 Generel beskrivelse ....6 Saveteknikker ......18 Leveringsomfang ......6 Generelt ........18 Funktionsbeskrivelse ....... 6 Træfældning ....... 19 Oversigt ........6 Afgrening ........20 Tekniske data ......
 • Seite 6: Anvendelse

  Anvendelse Leveringsomfang Den elektriske kædesav er dimensioneret Kontrollér indholdet ved udpakningen af til savning i træ. Saven er ikke egnet til maskinen: anden anvendelse (f.eks. skæring af mur- værk, plastik eller levnedsmidler). Elektrisk kædesav Kædesaven er dimensioneret til hobbyar- Sværd (føringsskinne) bejde.
 • Seite 7: Tekniske Data

  Forsøg at holde belastningen så Tekniske data lav som mulig pga. vibrationer. En måde at reducere vibrationsbe- Elektrisk kædesav ....PKS 2200 A1 lastningen på kan være at bære Nom. handsker ved brug af værktøjet og indgangsspænding ..230-240V~, 50 Hz begrænse den tid, man arbejder...
 • Seite 8: Påskrifter På Maskinen

  En elektrisk kædesav er et farligt Hold altid fast i kædesaven med værktøj, som ved forkert eller uagt- begge hænder som brug kan medføre alvorlige eller endda livsfarlige kvæstelser. Maskinen må ikke udsættes for regn. Derfor bør du for din egen sikker- Apparatet må...
 • Seite 9: Symboler I Vejledningen

  Generelle Billedsymbol på låseskruen til afdækning sikkerhedshenvisninger af kædehjulet: ÅBN Før arbejdet med den elektriske kæ- desav påbegyndes, bedes du gøre dig fortrolig med alle betjeningsele- menter. Øv dig i omgangen med Billedsymbol på håndtaget til kædebrem- saven (afkortning af rundtømmer sen: på...
 • Seite 10 Det i sikkerhedsinformationerne anvendte f.eks. at bære el-kædesaven i ledningen, hænge den op i led- udtryk “elektroværktøj” vedrører net-drevne elværktøjer (med forsyningskabel) og akku- ningen eller rykke i ledningen drevne elværktøjer (uden forsyningskabel). for at trække stikket ud af kon- takten.
 • Seite 11 stikkontakten og før du løfter c) Træk stikket ud af stikkontak- eller bærer den. ten, inden maskinen indstilles, Undgå at bære el-kædesaven med der skiftes tilbehørsdele eller fingeren på afbryderen og sørg for, at maskinen lægges fra. Denne sik- maskinen ikke er tændt når den sluttes til kerhedsforanstaltning forhindrer utilsig- nettet, fordi dette kan medføre ulykker.
 • Seite 12: Sikkerhedsinstruktioner Til Kædesave

  originale reservedele. Dermed sik- grund. En glat undergrund eller ustabil ståflade, som f.eks. når man står på en rer man sik at el-værktøjets sikkerhed opretholdes. stige, kan medføre, at man mister ba- lancen eller kontrollen over kædesaven. Sikkerhedsinstruktioner til • Når der saves i en gren, der er kædesave under spænding, skal du regne med, at den fjedrer tilbage.
 • Seite 13: Sikkerhedsforanstaltninger Mod Tilbageslag

  Sikkerhedsforanstaltninger • Hold fast i saven med begge hænder, så tommelfingre og mod tilbageslag fingre omslutter kædesavens OBS! Pas på tilbageslag! Pas på at greb. Sørg for at stå sikkert og maskinen ikke slår tilbage under arbej- positionér armene på en så- det.
 • Seite 14: Videreførende Sikkerhedsinformationer

  gen. Dette felt kan under visse om- lang og som er beregnet til anvendelse stændigheden påvirke aktive eller udendørs. Elkablets trådgennemsnit passive medicinske implantater. For skal være mindst 2,5 mm2. Hvis du at reducere risikoen for alvorlige anvender en kabeltromle, skal den altid eller dødelige kvæstelser, anbefaler rulles helt ud.
 • Seite 15: Sikkerhedsfunktioner

  Montering Sikkerhedsfunktioner 1 Bagerste greb med hånd- Bær altid beskyttelseshand- beskyttelsebeskytter hån- sker under arbejdet med den (10) mod kviste og grene savkæden og anvend kun og hvis kæden springer af. originale komponenter. Træk 3 Kædebremsehåndtag/ stikket ud, før der udføres håndbeskyttelse arbejde på...
 • Seite 16: Spænd Savkæden

  7. Sæt kædehjulsafdækningen (8) på. Her Efterspænd eller udskift ikke kæden skal først næsen (25) på afdækningen i varm tilstand, da den efter afkøling (8) indsættes i den hertil beregnede rille trækker sig lidt sammen igen. Over- på produktet. Stram fastgørelsesskruen holdes dette ikke, kan det medføre (7) godt.
 • Seite 17: Kædesmøring

  Kædesavens betjening Kædesmøring Kæde og sværd må aldrig være Tænd først for den elektriske kæde- uden olie. Drives den elektriske kæ- sav, når sværd, savkæde og kæ- desav med for lidt olie, reduceres dehjulsafdækning er korrekt monte- snitydelsen og savkædens levetid, rede.
 • Seite 18: Kontroller Kædebremsen

  Kontroller Dannes der et oliespor, fungerer kædesa- kædebremsen ven korrekt. Savkæden drejer sig ikke, når kæ- Rengør olieudstrømningskanalen debremsen er i hak. eller lad vores kundeservice repa- rere elkædesaven, hvis der ikke er 1. Læg den elektriske kædesav på et fast, oliespor plant underlag.
 • Seite 19: Træfældning

  • Pas på at savkæden ikke klemmer fast • Sørg for at der ikke opholder sig men- under skæringen. Træstammen må ikke nesker eller dyr i nærheden af arbejds- knække eller splintre. området. Sikkerhedsafstanden mellem • Følg også sikkerhedsforanstaltningerne det træ der skal fældes og nærmeste vedrørende returslag (se sikkerhedshen- arbejdsplads skal være 2 1/2 trælæng- visningerne).
 • Seite 20: Afgrening

  en forsyningsledning, skal Den bør være så dyb, at afstan- forsyningsselskabet straks den til indsnittets linie mindst er informeres. 1/10 af træstammens diameter. Den del af stammen der ikke sa- Klap høreværnet op efter skærin- ves igennem kaldes bruddet. gen så du kan høre lyde og advar- Hængslet forhindrer, at træet selssignaler.
 • Seite 21: Afkortning

  Mange ulykker sker under drejes den igen og resten af afgreningen. Sav aldrig grene over, stammen saves igennem oppefra. når du står på træstammen. Vær 2. Stammen er støttet i den opmærksom på returslagsområdet, ene ende: når grene er under spænding. Sav først nedefra og opefter (med sværdets overside) igennem 1/3 •...
 • Seite 22: Rengøring

  delsesarbejder, som ikke er • I forbindelse med rengøring skal kæ- dehjulsafdækningen ( beskrevet i denne vejledning, 8) tages af, så skal udføres i vores værk- også dette område kan rengøres. sted. Anvend kun originale • Rengør sværdet (føringsskinne) ( Grizzly-reservedele.
 • Seite 23: Smør Savkæden Med Olie

  Smør savkæden med olie • Ved slibning af tænderne skal følgen- de værdier overholdes: Rengør og olier kæden regelmæs- sigt. Derved holdes kæden skarp Slibevinkel (30°) og du sikres den bedste ydelse. Brystvinkel (85°) Ved skader pga. utilstrækkelig ved- Dybdeskarphed (0,65 mm) ligeholdelse af savkæden bortfal- der garantikrav.
 • Seite 24: Indstil Kædespænding

  7. Efter slibningen skal ledene være lige 5. Monter sværdet (4), kædesaven (5) og lange og brede. kædehjulsafdækningen (8) og spænd 8. Efter hver tredje slibning skal dybde- kædesaven til. skarpheden (dybdebegrænsningen) kontrolleres og højden efterfiles med en Når olieåbningerne fungerer perfekt fladfil. Dybdebegrænsningen bør være og oliereguleringsknappen er kor- ca.
 • Seite 25: Opbevaring

  Opbevaring Apparater må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. • Rengør redskabet før opbevaring. • Tøm olietanken før længere driftspau- Mærkede produkter må ikke bortskaffes ser. Bortskaf spildolie miljørigtigt (se via det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres ved et modtagelsessted „Bortskaffelse/miljøbeskyttelse“). • Påsæt beskyttelsesovertrækket til svær- til genanvendelse af elektriske og elektroni- det.
 • Seite 26: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Problem Mulig årsag Afhjælpning af fejl Kontroller kædebremse, løsn evt. Kædebremse låst fast kædebremse Kontroller stikdåse, kabel, ledning, Spænding mangler stik, evt. reparation gennem fag- Apparatet starter mand. Sikringen er udløst ikke Kontroller sikring, se henvisning Start-/stopkontakt ( Reparation af kundeservice defekt Kulbørster slidte Reparation af kundeservice...
 • Seite 27: Garanti

  Garanti Garantiens omfang Apparatet blev produceret meget omhyg- Kære kunde! geligt efter strenge kvalitetsretningslinjer På dette apparat yder vi 3 års garanti fra og kontrolleret grundigt inden det forlod købsdato. fabrikken. Skulle der forekomme defekter på dette produkt har du lovpligtige rettigheder mod Garantiydelsen gælder for materiale- eller sælgeren af produktet.
 • Seite 28: Reparations-Service

  Service-Center • Et som defekt registreret produkt kan du, efter aftale med vores kundeser- vice og med vedlagt købsbilag (kasse- Service Danmark bon) samt en kort beskrivelse af, hvori Tel.: 32 710005 defekten består og hvornår denne E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 315253 defekt er optrådt indsende portofrit til den serviceadresse, som du får med- Importør...
 • Seite 29: Introduction

  Sommaire Introduction .......29 Contrôle de l’arrivée Fins d‘ utilisation ......30 d’huile automatique ......43 Description générale ....30 Remplacement de la lame ....43 Volume de la livraison .....30 Techniques de coupe ....44 Aperçu ..........30 Généralités ........44 Description du fonctionnement ..31 Abattre des arbres ......44 Données techniques ....31 Emonder ........46 Conseils de sécurité...
 • Seite 30: Fins D' Utilisation

  Description générale Conservez cette notice et remettez- la avec tous les documents si vous cédez le produit à un tiers. Vous trouverez les images correspondantes à l’arrière et Fins d‘ utilisation à l’avant de ce document, sur la couverture. La tronçonneuse est conçue uniquement Volume de la livraison pour couper du bois.
 • Seite 31: Description Du Fonctionnement

  Données techniques Essayez de maintenir aussi faible que possible la contrainte que constituent Tronçonneuse électrique ..PKS 2200 A1 les vibrations. Mesures à titre Tension nominale d‘exemple pour réduire la contrainte à l’entrée U ....230-240 V~, 50 Hz que constituent les vibrations : porter Consommation P ......2200 W...
 • Seite 32: Conseils De Sécurité

  l‘outil électroportatif est éteint, et Portez un casque! ceux au cours desquels il est certes allumé mais fonctionne hors charge). Portez des gants résistant aux entailles! Conseils de sécurité Portez des chaussures de sécurité Ce chapitre traite des consignes de antidérapantes! sécurité...
 • Seite 33: Symboles Utilisés Dans Le Mode D'emploi

  Symbole sous le capot de la roue dentée : Pictogramme de danger avec informations de prévention des dommages aux personnes par décharge électrique. Respecter le sens de rotation de la chaîne de coupe. Attention ! Lire la notice d‘utilisation. Signes indicatifs avec conseils de prévention des dégâts.
 • Seite 34: Consignes De Sécurité Générales Pour Outils Électriques

  Consignes de sécurité géné- 2) Sécurité électrique rales pour outils électriques Il faut que les fiches de l’outil AVERTISSEMENT ! Lisez toutes électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la les consignes de sécurité et fiche de quelque façon que ce les instructions.
 • Seite 35 choc électrique. Raccordez l’appareil à permet un meilleur contrôle de l’outil dans des situations inattendues. une prise protégée par un disjoncteur différentiel (disjoncteur FI) réagissant S’habiller de manière adaptée. dès que l’intensité dépasse 30 mA. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux.
 • Seite 36: Avertissements De Sécurité De La Scie À Chaîne

  ne connaissant pas l’outil ou les tionne. Avant de mettre en présentes instructions de le faire marche la scie à chaîne, s’assu- fonctionner. Les outils sont dangereux rer que la chaîne coupante n’est entre les mains d’utilisateurs novices. pas en contact avec quoi que Observer la maintenance de ce soit.
 • Seite 37: Causes De Rebonds Et Prévention Par L'opérateur

  fonctionner la scie à chaîne uni- • Couper uniquement du bois. Ne pas utiliser la scie à chaîne à quement en se tenant sur une surface fixe, sûre et de niveau. des fins non prévues. Des surfaces glissantes ou instables Par exemple: ne pas utiliser telles que des échelles peuvent pro- la scie à...
 • Seite 38: Autres Risques

  Autres risques • L’une ou l’autre de ces réactions peut provoquer une perte de contrôle de la scie susceptible d’entraîner un acci- Même si vous utilisez cet outil électrique dent corporel grave. Ne pas compter de manière conforme, il existe malgré exclusivement que sur les dispositifs tout d’autres risques.
 • Seite 39: Dispositifs De Sécurité

  • Positionnez le câble de connexion de presque terminé, réduisez la pression d‘applique en fin de coupe sans toute- telle sorte que pendant les travaux de coupe, il ne soit pas atteint par des fois réduire votre préhension ferme sur branches ou similaires. les poignées de la tronçonneuse élec- •...
 • Seite 40: Montage

  5 Chaîne à choc en arrière tendre la chaîne de coupe, faible remplir l‘huile, vérifier le système automatique d‘huile Elle vous aide à maîtriser les chocs en arrière grâce à un dis- et le fonctionnement du frein de la positif de sécurité spécialement chaîne. mis au point.
 • Seite 41: Tension De La Chaîne

  Attention, de l’huile peut s’égoutter Ne pas retendre ou changer la chaîne de la scie. lorsqu’elle est chaude, puisqu’elle se rétracte un peu lorsqu’elle refroidit. Le Veuillez faire attention à ce que de non-respect de cette recommandation l‘huile peut s‘égoutter de la scie, si après peut causer des dommages à...
 • Seite 42: Lubrification De La Chaîne

  Lubrification de la chaîne avant de verser de l‘huile de chaîne. Si l‘huile déborde, il Le guide et la chaîne doivent y a un risque d‘incendie. toujours être huilés. Si vous faites Maniement de la tron- fonctionner la tronçonneuse avec trop peu d’huile, la performance çonneuse et la longévité...
 • Seite 43: Contrôle Du Frein De Chaîne

  6. Pour mettre en marche, débloquez le Si le frein de chaîne ne verrouillage anti-démarrage (14) avec fonctionne pas correctement, le pouce droit et appuyez ensuite sur le vous ne pouvez pas utiliser bouton marche/arrêt (13), la tronçon- la tronçonneuse. Le post- neuse se met en marche à...
 • Seite 44: Techniques De Coupe

  2. Posez la tronçonneuse sur une surface trique. Veiller à ce que la chaîne de sciage ne touche pas le sol. Une fois plane. 3. Tournez la vis de fixation (7) et la vis du la coupe terminée, attendez que la système de tension rapide de la chaîne chaîne de la tronçonneuse électrique (9) dans le sens antihoraire afin s’immobilise avant de retirer cette der- de relâcher la tension de la chaîne et...
 • Seite 45 Il faut éviter que l’arbre qui tombe se 1. Emonder: prenne dans un autre arbre. Observez Enlevez les branches dirigées la direction naturelle de la chute, qui vers le bas en coupant de haut dépend de l’inclinaison et de la torsion en bas.
 • Seite 46: Emonder

  Emonder mauvaise direction. Ne sciez pas cette nervure de part en part. Emonder signifie enlever les branches et Lorsque la coupe d’abattage ramifications d’un arbre abattu. approche de la nervure, l’arbre devrait déjà commencer à chuter. S’il s’avère que l’arbre risque de De nombreux accidents se ne pas chuter dans la bonne di- produisent lors de l’émondage.
 • Seite 47: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage des branches, poutres ou cales sous le tronc pour l’étayer. Suivez les instruc- tions simples pour un sciage facile. Exécutez toujours les travaux d’entretien et de 1. Le tronc est sur le sol: nettoyage moteur arrêté et fiche débranchée.
 • Seite 48: Intervalles D'entretien

  Intervalles d’entretien Exécutez les travaux d’entretien indiqués dans le tableau ci-après régulièrement. Les entretiens régulier prolongent la longévité de votre tronçonneuse. En outre, vous obtiendrez des coupes optimales et vous éviterez les accidents. Tableau des intervalles d’entretien Après 10 Après Avant chaque Pièce Action...
 • Seite 49: Réglage De La Tension De La Chaîne

  Des différences de 7. Après l’aiguisage, tous les maillons doivent avoir la même longueur et la dimensions géométriques peuvent conduire à un même largeur. renforcement du choc en 8. Tous les trois aiguisages, il faut contrô- arrière. Danger d’accident! ler la profondeur d’aiguisage (limite de profondeur) et limer à...
 • Seite 50: Retourner Du Guide

  1. Arrêtez la tronçonneuse et débran- Pour déterminer le sens de la chaîne de chez-la. coupe (5), servez-vous du symbole sous 2. Enlevez la protection de la chaîne (8), le capot de la roue dentée (8) lorsque la la chaîne (5) et le guide (4). lame est tournée.
 • Seite 51: Pièces De Rechange/Accessoires

  mations sur l‘élimination et la localisation de la déchetterie la plus proche auprès du service de nettoyage de la ville ou dans les pages jaunes. Videz soigneusement le réservoir d’huile et remettez votre tronçonneuse dans une déchetterie. Les pièces en matière plastique et en métal peuvent être triées et recyclées.
 • Seite 52: Localisation D'erreur

  Localisation d’erreur Cause possible Elimination de l‘erreur Problème Vérifier le frein de la chaîne, Frein de la chaîne desserrer éventuellement le frein enclenché de la chaîne Absence de tension Vérifier prise, câble, conduite, fiche et éventuellement réparation par un électricien. L‘appareil ne démarre pas Dispositif de sécurité Vérifier les fusibles, cf. déclenché remarque Interrupteur marche/arrêt Réparation par le SAV 13) défectueux...
 • Seite 53: Garantie

  Garantie le déballage. A l’expiration du délai de garantie les réparations occasionnelles Chère cliente, cher client, sont à la charge de l’acheteur. Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 ans, valable à compter de la date d’achat. Volume de la garantie En cas de manques constatés sur ce L’appareil a été...
 • Seite 54: Service Réparations

  • Si des pannes de fonctionnement ou Les appareils envoyés en port dû - comme d’autres manques apparaissent, pre- marchandises encombrantes, en envoi nez d’abord contact, par téléphone ou express ou avec toute autre taxe spéciale par e-Mail, avec le service après-vente ne seront pas acceptés.
 • Seite 55: Inleiding

  Inhoud Inleiding ........55 Kettingsmering kontroleren ....69 Gebruik ........56 Zwaard vervangen ......69 Algemene beschrijving ....56 Zaagtechnieken ......69 Omvang van de levering ....56 Allgemeen ........69 Overzicht ........56 Bomen vellen ......... 70 Functiebeschrijving ......57 Snoeien ........
 • Seite 56: Gebruik

  Gebruik Omvang van de levering De elektrische kettingzaag is enkel voor Pak het apparaat uit en controleer, of de het zagen van hout gekonstrueerd. Voor inhoud volledig is: alle andere toepassingen (bv. het snijden Elektrische Kettingzaag van metselwerk, kunststoffen of levensmid- Zwaard (geleidingsrails) delen) is de zaag niet geschikt. De ketting- (reeds gemonteerd) zaag is voor de doe-het-zelver bedoeld.
 • Seite 57: Functiebeschrijving

  Technische gegevens verschillen. Probeer de belasting door trillin- gen zo gering mogelijk te houden. Elektrische kettingzaag ..PKS 2200 A1 Netspanning U ..230-240 V~, 50 Hz Voorbeeldmaatregelen voor de reductie van trillingsbelasting zijn Prestatievermogen P ....2200 Watt het dragen van handschoenen bij Veiligheidsklasse ......
 • Seite 58: Symbolen Op De Zaag

  Een elektrische kettingzaag is een ge- Opgepast! Terugslag – let op voor vaarlij ke machine, die bij fout of slor- terugslag van de machine dig gebruik ernstige of zelfs dodelij ke verwondingen kan veroorzaken. Let Stel de machine niet bloot aan daarom op volgende richtlij nen voor vocht. De machine mag noch voch- tig zij n noch in vochtige omgeving zowel uw veiligheid als voor die van anderen en vraag bij onzekerheden...
 • Seite 59: Symbolen In De Handleiding

  Algemene Pictogram op de bevestigingsschroef voor veiligheidsrichtlij nen de kettingwielafdekking: OPEN Maakt u zich vooraleer u met de elek- tronische kettingzaag gaat werken met DICHT alle onderdelen vertrouwd. Oefen het hanteren van de zaag (doorzagen van Pictogram op de kettingremhendel: rond hout op een zaagbok) en vraag uitleg aan een ervaren gebruiker of Kettingrem: UIT...
 • Seite 60 king op elektrisch gereedschap met netvoe- water in elektrisch gereedschap verhoogt het risico op een elektrische schok. ding (met netsnoer) en op elektrisch gereed- schap met batterijvoeding (zonder netsnoer). d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doeleinde om de elek- 1) Veiligheid op de werkplaats: trische kettingzaag te dragen, op te hangen of om de stekker a) Houd uw werkterrein netjes en...
 • Seite 61 als antislip veiligheidsschoenen, broek bestemde elektrische gereed- met snijbescherming, veiligheidshelm of schap. Met het passende elektrische gehoorbescherming verlaagt het risico gereedschap werkt u beter en veiliger in op verwondingen. het aangegeven vermogensgebied. c) Vermijd een onopzettelijke inge- b) Gebruik geen elektrisch gereed- bruikname. Vergewis u dat de schap, waarvan de schakelaar elektrische kettingzaag uitgescha- defect is.
 • Seite 62: Veiligheidsinstructies Voor Kettingzagen

  schap, enz. in overeenstemming vast omdat de zaagketting in met deze aanwijzingen. Neem contact met verborgen stroom- daarbij de arbeidsomstandighe- leidingen of met het netsnoer den en de uit te voeren werk- kan komen. Het contact van de zaamheid in acht. Het gebruik van zaagketting met een spanningvoerende de elektrische kettingzaag voor andere leiding kan metalen apparaatonderde-...
 • Seite 63: Veiligheidsmaatregelen Tegen Terugslag

  kettingzaag steeds de bescher- • Terugslag kan zich voordoen wanneer mende afdekking opzetten. Een het uiteinde van de geleiderail een zorgvuldige omgang met de ketting- voorwerp raakt of wanneer het hout zaag verlaagt de waarschijnlijkheid dat kromt en de kettingzaag in de snede er per vergissing contact met de draai- vastklemt (zie afb.
 • Seite 64: Restrisico's

  boven schouderhoogte. Daardoor sonen met medische implantaten, wordt een onopzettelijk contact met het hun arts en de fabrikant van het uiteinde van de rail vermeden en een medische implantaat te raadplegen betere controle van de kettingzaag in voordat de machine bediend wordt. onverwachte situaties mogelijk gemaakt. Verdergaande • Gebruik steeds door de fabri- veiligheidsinstructies kant voorgeschreven reserver- ails en zaagkettingen.
 • Seite 65: Veiligheidsfunkties

  Veiligheidsfunkties • Waarschuwing! Dit elektrische gereed- schap genereert tijdens het bedrijf een elektromagnetisch veld. Dit veld kan achterste handvat met onder bepaalde omstandigheden ac- bescherming voor de hand (10) tieve of passieve medische implantaten beschermt de hand tegen takken en twijgen en als de ketting losspringt. negatief beïnvloeden. Om het risico op ernstige of dodelijke letsels te redu- kettingremhendel / ceren, adviseren wij personen met me-...
 • Seite 66: Montage

  Montage 6. Span de ketting (5) voor, door de schroef voor ketting-snelspansysteem Draag bij het werken met (9) rechtsom te draaien. de kettingzaag altijd veilig- 7. Plaats de kettingwielkap (8). Plaats heidshandschoenen en ge- eerst de nok (25) op de afdekking in bruik enkel de originele on- de daarvoor bedoelde inkeping op het derdelen.
 • Seite 67: Kettingsmering

  Tijdens werken met de zaag wordt de ketting Een nieuwe zaagketting moet u na warm en zet daardoor een beetje uit. Met minimaal 5 zaagsneden nogmaals dit “langer worden” moet in het bijzonder bij opspannen. nieuwe kettingen rekening worden gehouden. Kettingsmering De ketting niet aanspannen of vervan- gen als deze nog heet is, omdat ze na Zwaard en ketting mogen nooit zon- het afkoelen opnieuw een beetje in- der olie vallen.
 • Seite 68: Bedienen Van De Kettingzaag

  Doordat er olie overloopt, de hoogste snelheid. Laat de startver- grendeling los. ontstaat er brandgevaar. 7. De motorzaag stopt als u de aan- en Bedienen van de uitschakelaar (13) weer loslaat. Een continu-schakeling is niet mogelijk. kettingzaag Kettingrem kontroleren Start de kettingzaag pas als het zwaard, de ketting en de ketting- wielbescherming juist gemonteerd De motor kan niet starten als de ket-...
 • Seite 69: Kettingsmering Kontroleren

  gemakkelijker van het kettingrondsel Kettingsmering kontroleren (24) te kunnen afnemen. Kontroleer voor het starten het oliepeil en 5. Vervang het zwaard en monteer de kettingsmering. zwaard en ketting zoals onder „Zaagketting en zwaard monteren“ • Start de kettingzaag en houdt ze boven beschreven. een lichte ondergrond.
 • Seite 70: Bomen Vellen

  geweld uit de boom te trek- • Kleine bomen met een diameter van 15-18 cm kunnen normaal met 1 snede ken. Er bestaat verwondings- gevaar. Zet de motor af en afgezaagd worden. • Bij bomen met een grotere diameter gebruik een wig of een hef- moet er met kerfsnijwerk en een val- boomarm om de elektrische kettingzaag los te krijgen.
 • Seite 71: Snoeien

  wig van hout, kunststof of alu- 3. Kerven zagen Maak een valkerf in de richting minium om de snede te openen waarin de boom moet vallen. Be- en de boom om te leggen in de gewenste vallijn. gin met de onderste, horizontale 5. Schuif een wig of een breekijzer snede.
 • Seite 72: Doorzagen

  • Bij het afzagen van dikkere takken ge- het zwaard) voor 1/3 door, om te bruikt men dezelfde techniek als bij het voorkomen dat stam scheurt. Zaag verzagen. vervolgens de boom van boven • Werk links van de stam en zo dicht naar beneden (met de onderkant mogelijk bij de elektrische kettingzaag. van het zwaard) naar de eerste Laat het gewicht van de zaag zoveel zaagsnede toe, om te voorkomen mogelijk op de stam rusten.
 • Seite 73: Reiniging

  • Verwijder voor het schoonmaken ook nele vervangstukken. Laat de machine eerst afkoelen de kettingwielafdekking ( 8), om ook vooraleer u de machine gaat op die plaats te kunnen schoonmaken. reinigen of herstellen. Ge- • Reinig het zwaard ( vaar voor verbranding! • Reinig de verluchtingsgaten en de op- pervlakken van de machine met een Reiniging penseel, handveger of droge vod.
 • Seite 74: Ketting Slijpen

  Ketting slijpen gebruikers van kettingzagen raden wij aan de ketting door een vakman of in een Een fout geslepen ketting ver- werkplaats te laten slepen. Als u toch zelf hoogt het risico op terugslag! de ketting wil slepen, koop dan het nood- Gebruik snijvaste handschoe- zakelijke gereedschap in de vakhandel.
 • Seite 75: Spanning Instellen

  0,65 mm tegenover de zaagtand Bi optimale oliedoorvoer en juist naar achter geplaatst worden. ingestelde olietoevoerknop sproeit Rond daarna de dieptebegrenzing de ketting enkele seconden auto- een beetje naar voor af. matisch een beetje olie nadat de zaag wordt gestart Spanning instellen Zwaard omdraaien Het instellen van de kettingspanning is in Gebruik snijvaste handschoe- het gedeelte over Montage, kettingzaag...
 • Seite 76: Berging En Milieu

  • Breng de zwaardbeschermer aan. maar moeten bij een inzamelpunt voor de • Bewaar het apparaat op een droge, recycling van elektrische en elektronische stofvrije plek en buiten bereik van kin- apparaten worden ingeleverd. deren. Recycling helpt bij de reductie van het verbruik van grondstoffen en de ontlasting Berging en milieu van het milieu.
 • Seite 77: Foutmeldingen

  Foutmeldingen Mogelijke oorzaak Probleem Oplossing Kettingrem controleren, evt. ket- Kettingrem vergrendeld tingrem loszetten Stopcontact, kabel, leiding, Geen stroom stekker kontroleren, indien no- dig reparatie door vakman. Zekering kontroleren, zie aan- Zekering springt Machine start wijzing Aan- en uitschakelaar Reparatie door klantendienst 13) is defekt Koolborstel is versleten Reparatie door klantendienst...
 • Seite 78: Garantie

  Garantie garantieperiode tot stand komende repara- ties worden tegen verplichte betaling van Geachte cliënte, geachte klant, de kosten uitgevoerd. U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Omvang van de garantie Ingeval van gebreken aan dit product Het apparaat werd volgens strikte kwali- teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en heeft u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Deze wettelijke...
 • Seite 79: Reparatieservice

  • Gelieve het artikelnummer uit het type- Opgelet: Gelieve uw apparaat gereinigd en met een aanwijzing op het defect naar plaatje. ons servicefiliaal te zenden. • Indien er zich functiefouten of andere gebreken voordien, contacteert u in eer- Ongefrankeerd – als volumegoed, per ste instantie de hierna vernoemde ser- expresse of via een andere speciale ver- zendingswijze – ingezonden apparaten viceafdeling telefonisch of per e-mail.
 • Seite 80: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........80 Kettenschmierung prüfen ....94 Bestimmungsgemäße Schwert wechseln ......94 Verwendung ......81 Sägetechniken ......95 Allgemeine Beschreibung ...81 Allgemeines ........95 Lieferumfang ........81 Bäume fällen ........95 Funktionsbeschreibung ....81 Entasten ........97 Übersicht ........81 Ablängen ........97 Technische Daten ......82 Wartung und Reinigung .....98 Sicherheitshinweise ....83...
 • Seite 81: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Bestimmungsgemäße Lieferumfang Verwendung Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Die Elektrokettensäge ist nur zum Sägen Sie, ob es vollständig ist: von Holz konstruiert. Für alle anderen Anwendungsarten (z. B. Schneiden von Elektrokettensäge Mauerwerk, Kunststoff oder Lebensmitteln) Schwert (Führungsschiene) ist das Gerät nicht vorgesehen. (bereits montiert) Die Elektrokettensäge ist für den Einsatz im Sägekette (bereits montiert)
 • Seite 82: Technische Daten

  Benutzung des Elektro- Technische Daten werkzeugs von dem Angabewert unterscheiden, abhängig von der Elektro-Kettensäge ....PKS 2200 A1 Art und Weise, in der das Elektro- Nenneingangs- werkzeug verwendet wird. spannung U ....230-240 V~, 50 Hz Versuchen Sie, die Belastung durch Leistungsaufnahme P ....
 • Seite 83: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Tragen Sie Sicherheitsschuhe mit fester Sohle! Dieser Abschnitt behandelt die grundle- genden Sicherheitsvorschriften bei der Schutzkleidung benutzen! Arbeit mit dem Gerät. Verwenden Sie die Eine Elektrokettensäge ist ein ge- Elektrokettensäge immer mit beiden fährliches Gerät, das bei falscher Händen. oder nachlässiger Benutzung ernst- hafte oder sogar tödliche Verletzun- Setzen Sie die Maschine nicht dem...
 • Seite 84: Symbole In Der Betriebsanleitung

  Bildzeichen auf dem Schwert: Hinweiszeichen mit Informationen zum besseren Umgang mit dem Laufrichtung der Sägekette Gerät Allgemeine Bildzeichen auf der Öltankkappe: Sicherheitshinweise Sägekette ölen. Bildzeichen auf der Befestigungsschraube Bevor Sie mit der Elektrokettensäge der Kettenradabdeckung: arbeiten, machen Sie sich mit allen Bedienteilen gut vertraut.
 • Seite 85 Bewahren Sie alle Sicherheitshin- und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen weise und Anweisungen für die Zukunft auf. Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. Der in den Sicherheitshinweisen verwende- c) Halten Sie Elektrowerkzeuge te Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich von Regen oder Nässe fern.
 • Seite 86 Ein Moment der Unachtsamkeit beim g) Wenn Staubabsaug- und Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann -auffangeinrichtungen zu ernsthaften Verletzungen führen. montiert werden können, b) Tragen Sie persönliche Schutz- vergewissern Sie sich, dass aus rüstung und immer eine diese angeschlossen sind und Schutzbrille. Das Tragen persönli- richtig verwendet werden.
 • Seite 87: Sicherheitshinweise Für Kettensägen

  funktionieren und nicht klem- ren, dass Bekleidung oder Körperteile men, ob Teile gebrochen oder von der Sägekette erfasst werden. so beschädigt sind, dass die • Halten Sie die Kettensäge immer Funktion des Elektrowerkzeuges mit Ihrer rechten Hand am hinte- beeinträchtigt ist. Lassen Sie be- ren Griff und Ihrer linken Hand schädigte Teile vor dem Einsatz am vorderen Griff.
 • Seite 88: Ursachen Und Vermeidung Eines Rückschlags

  Ursachen und Vermeidung in den Holzfasern freikommt, kann der eines Rückschlags gespannte Ast die Bedienperson treffen und/oder die Kettensäge der Kontrolle entreißen. Achtung Rückschlag! Achten Sie • Seien Sie besonders vorsichtig beim Arbeiten auf Rückschlag der beim Schneiden von Unterholz Maschine.
 • Seite 89: Restrisiken

  Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen b) Gehörschäden, falls kein geeigneter oder fehlerhaften Gebrauchs des Gehörschutz getragen wird. Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeigne- c) Gesundheitsschäden, die aus Hand- te Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend Arm-Schwingungen resultieren, falls das beschrieben, verhindert werden: Gerät über einen längeren Zeitraum ver- •...
 • Seite 90: Sicherheitsfunktionen

  Beschädigte Schutzvorrichtungen und • Schmutz, Steine, lose Rinde, Nägel, Klammern und Draht sind vom Baum zu Teile müssen sachgemäß durch unser Service-Center repariert oder ausge- entfernen. wechselt werden, soweit nichts anderes • Befolgen Sie sorgfältig die Wartungs-, in der Betriebsanleitung angegeben ist. Kontroll- und Serviceanweisungen in •...
 • Seite 91: Montage

  13 Ein-/Ausschalter mit Ketten- 4. Legen Sie die Sägekette (5) in die Sofort-Stopp Schwertnut ein. Halten Sie das Schwert Bei Loslassen des Ein-/Ausschalters (4) zur Montage in einem Winkel von ca. 45 Grad nach oben geschwenkt, schaltet das Gerät sofort ab. 14 Einschaltsperre um die Sägekette (5) leichter auf das Zum Einschalten des Gerätes muss die Kettenritzel (24) führen zu können.
 • Seite 92: Sägekette Spannen

  Vor dem Wechsel der Sägekette ist die Nut der Führungsschiene von Schmutz zu reinigen, da bei vorhandenen Schmutzab- lagerungen die Sägekette aus der Schiene 10 min springen kann. Die Ablagerungen können auch das Kettenöl aufsaugen. Die Folge 1. Vergewissern Sie sich, dass die wäre, dass das Kettenöl nicht oder nur zu ei- Kettenbremse gelöst ist, d.
 • Seite 93: Bedienung

  Kettenöl einfüllen: Achtung! Die Elektrokettensäge • Prüfen Sie regelmäßig die Ölstandsan- kann nachölen, siehe Kapitel „Mon- zeige ( 21) und füllen Sie bei Errei- tage - Sägekette und Schwert mon- chen der Minimummarke „MIN“ tieren“. 22) der Ölstandsanzeige Öl nach. Der Öltank fasst ca. 250 ml Öl.
 • Seite 94: Kettenschmierung Prüfen

  1. Legen Sie die Elektrokettensäge auf Wenn sich eine Ölspur zeigt, arbeitet die eine feste, ebene Unterlage. Sie darf Elektrokettensäge einwandfrei. keine Gegenstände berühren. 2. Schließen Sie das Gerät an die Wenn sich keine Ölspur zeigt, reini- Netzspannung an. gen Sie eventuell den Öldurchlass 3.
 • Seite 95: Sägetechniken

  Sägetechniken Bäume fällen Allgemeines Es ist viel Erfahrung erforder- lich, um Bäume zu fällen. Fäl- len Sie nur Bäume, wenn Sie • Sie haben eine bessere Kontrolle, wenn Sie mit der Unterseite des Schwertes sicher mit der Elektroketten- (mit ziehender Sägekette) und nicht mit säge umgehen können.
 • Seite 96 • Bei Bäumen mit einem größeren Durch- 3. Fallkerbe schneiden (A): messer müssen Kerbschnitte und ein Setzen Sie eine Fallkerbe in die Fällschnitt angesetzt werden Richtung, in die der Baum fal- (siehe len soll. Beginnen Sie mit dem unteren, horizontalen Schnitt. Fällen Sie keinen Baum, Die Schnitttiefe soll etwa 1/3 wenn ein starker oder wech-...
 • Seite 97: Entasten

  sich zurückneigt und die Sägekette • Unter Spannung stehende Äste müssen festklemmt, den Fällschnitt unterbre- von unten nach oben gesägt werden, chen und zur Öffnung des Schnitts um ein Festklemmen der Elektrokettensä- und zum Umlegen des Baumes in ge zu verhindern. die gewünschte Falllinie Keile aus •...
 • Seite 98: Wartung Und Reinigung

  Wartung und Reinigung 2. Stamm ist an einem Ende abgestützt: Sägen Sie zuerst von unten Führen Sie Wartungs- und Rei- nach oben (mit der Oberseite gungsarbeiten grundsätzlich des Schwertes) 1/3 des bei ausgeschaltetem Motor Stammdurchmessers durch, und gezogenem Netzstecker um ein Splittern zu vermeiden. durch.
 • Seite 99: Wartungsintervalle

  Wartungsintervalle nem Pinsel, Handfeger oder trockenem Lappen. Benutzen Sie zur Reinigung keine Flüssigkeiten. Führen Sie die in der nachfolgenden • Reinigen Sie den Öldurchlass ( 26), Tabelle aufgeführten Wartungsarbeiten regelmäßig durch. Durch regelmäßige um ein störungsfreies, automatisches Ölen der Sägekette während des Be- Wartung Ihrer Elektrokettensäge wird die triebs zu gewährleisten.
 • Seite 100: Kettenspannung Einstellen

  - Schärfwinkel (30°) 5. Schärfen Sie zuerst die Zähne einer - Brustwinkel (85°) Seite. Drehen Sie dann die Sägekette - Schärftiefe (0,65 mm) um und schärfen Sie die Zähne der anderen Seite. Abweichungen von den Maß- 6. Die Sägekette ist abgenutzt und muss angaben der Schneidengeo- gegen eine neue Sägekette ersetzt metrie können zu einer Erhö-...
 • Seite 101: Schwert Warten

  Schwert warten 3. Drehen Sie das Schwert um seine horizontale Achse und montieren Sie Benutzen Sie schnittfeste Schwert und Kette wie unter „Sägekette Handschuhe, wenn Sie mit und Schwert montieren“ beschrieben. der Sägekette oder mit dem Beachten Sie dabei die Laufrichtung der Schwert hantieren.
 • Seite 102: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/Umweltschutz Entsorgen Sie Altöl umweltgerecht - ge- Recycling hilft, den Verbrauch von Roh- ben Sie es an einer Entsorgungsstelle ab. stoffen zu reduzieren und die Umwelt zu Schütten Sie Altöl nicht in die Kanalisation entlasten. Informationen zur Entsorgung oder in den Abfluss. und der Lage des nächsten Recyclinghofes Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpackung erhalten Sie z.
 • Seite 103: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Kettenbremse überprüfen, evtl. Kettenbremse eingerastet Kettenbremse lösen Steckdose, Netzanschluss- leitung, Leitung, Netzstecker Netzspannung fehlt prüfen, ggf. Reparatur durch Haussicherung spricht an Gerät startet nicht Elektrofachmann. Haussicherung prüfen Ein-/Ausschalter ( 13) defekt Reparatur durch Kundendienst Kohlebürsten abgenutzt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt Reparatur durch Kundendienst...
 • Seite 104: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 105: Reparatur-Service

  Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Deutschland • Ein als defekt erfasstes Gerät können Tel.: 0800 54 35 111 Sie, nach Rücksprache mit unserem E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 315253 Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht Service Österreich...
 • Seite 107: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  Traduction de la déclaration de conformité CE originale Nous certifions par la présente que la Tronçonneuse électrique Série PKS 2200 A1 Numéro de série 201903000001 - 201903041748 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité les normes harmonisées ainsi que les normes et décisions nationales suivantes ont été...
 • Seite 108: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Elektro-Kettensäge Modell PKS 2200 A1 Seriennummer 201903000001 - 201903041748 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 109: Vertaling Van De Originele Ce- Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Elektrische kettingzaag bouwserie PKS 2200 A1 Serienummer 201903000001 - 201903041748 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 111: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Elektrisk kædesav af serien PKS 2200 A1 Seriennummer 201903000001 - 201903041748 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationale standarder og regler anvendt: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 113: Eksplosionstegning

  Eksplosionstegning ∙ Vue éclatée Explosietekening ∙ Explosionszeichnung 20190322_rev02_sh...
 • Seite 114 0°- 45°...
 • Seite 116 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 02/ 2019 Ident.-No.: 75018241022019-DK/BE/NL IAN 315253...

Diese Anleitung auch für:

Pks 2200wPks 2200Ian 340600_1910

Inhaltsverzeichnis