Parkside PKS 2200 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ELECTRIC CHAINSAW PKS 2200 A1
ELEKTRYCZNA PIŁA
ŁAŃCUCHOWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ELEKTRO-KETTENSÄGE
Originalbetriebsanleitung
IAN 307044
ELEKTRINIS GRANDININIS
PJŪKLAS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKS 2200 A1

 • Seite 1 ELECTRIC CHAINSAW PKS 2200 A1 ELEKTRYCZNA PIŁA ELEKTRINIS GRANDININIS ŁAŃCUCHOWA PJŪKLAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas ELEKTRO-KETTENSÄGE Originalbetriebsanleitung IAN 307044...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Spis tresci Wstęp ......... 5 Docieranie nowego łańcucha piły ....... 26 Przeznaczenie ......6 Opis ogólny ........ 6 Konserwacja szyny napędowej ..26 Zawartość opakowania ....6 Obracanie miecza ......26 Przegląd ........6 Przechowywanie ...... 27 Utylizacja i ochrona środowiska Opis działania .......
 • Seite 6: Przeznaczenie

  Opis ogólny Instrukcję należy przechowywać starannie, a w przypadku przeka- zania produktu osobom trzecim Ilustracje znajdują się na należy dostarczyć nabywcy kom- okładce przedniej i tylnej. pletną dokumentację. Zawartość opakowania Przeznaczenie Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy jest Elektryczna piła łańcuchowa jest przezna- ono kompletne.
 • Seite 7: Opis Działania

  Dane techniczne wartości, jest to zależne od sposobu używania urządzenia. Elektryczna piła łańcuchowa . PKS 2200 A1 Proszę spróbować maksymalnie Napięcie znamionowe ograniczyć narażenie na wibracje. wejścia U ....230-240 V~, 50 Hz Przykładowymi sposobami zmniej-...
 • Seite 8: Zasady Bezpieczeństwa

  Zasady bezpieczeństwa Noś osobiste wyposażenie ochron- ne. Zasadniczo noś okulary ochron- Ten rozdział zawiera podstawowe zasady ne, nauszniki. bezpieczeństwa dotyczące pracy z elek- tryczną piłą łańcuchową. Noś odporne na przecięcie rękawice. Niebezpieczeństwo Elektryczna piła łańcuchowa zalicza skaleczenia! się do niebezpiecznych urządzeniem, które w przypadku nieprawidłowego Mocno trzymaj lub lekkomyślnego użytkowania może...
 • Seite 9: Symbole Zawarte W Instrukcji

  Symbol na mieczu: Wskazówki zawierające informa- Kierunek biegu łańcucha cje dot. lepszego użytkowania urządzenia. Symbol na korku zbiornika oleju: Ogólne zasady Naoliwić łańcuch piły. bezpieczeństwa Symbol na śrubie mocującej osłony koła łańcuchowego: Przed rozpoczęciem pracy elek- tryczną piłą łańcuchową zapoznaj OTWARTY się...
 • Seite 10 waj adapterów wtyczek razem Niedokładne przestrzeganie zasad z narzędziami elektrycznymi i instrukcji bezpieczeństwa może posiadającymi zestyk ochronny spowodować porażenie prądem, (uziemiający). Nienaruszone wtyczki pożar i/lub inne ciężkie zranienia. i dopasowane gniazdka zmniejszają Zachowaj wszystkie zasady ryzyko porażenia prądem. bezpieczeństwa i instrukcje na •...
 • Seite 11 • Unikaj anormalnych pozycji ciowego musi wynosić co najmniej 2,5 ciała. Zapewnij sobie stabilną . Przed użyciem zawsze całkowicie pozycję i zawsze zachowuj rów- odwinąć kabel z bębna. Sprawdzić ka- nowagę ciała. Dzięki temu możliwe bel zasilający na obecność uszkodzeń. będzie zachowanie lepszej kontroli nad Bezpieczeństwo osób: pilarką...
 • Seite 12 • Przed rozpoczęciem ustawiania chować całkowitą kontrolę w momencie urządzenia, wymiany akceso- „przecięcia“, należy pod koniec piłowa- riów oraz przed odłożeniem nia zmniejszyć docisk bez zwalniania urządzenia wyciągnij wtyczkę mocnego trzymania uchwytów. Zwracać z gniazdka. Ten środek ostrożności uwagę na to, aby łańcuch nie stykał się uniemożliwi przypadkowe uruchomie- z ziemią.
 • Seite 13: Środki Ostrożności Przeciwko Odrzutom

  • Zawsze mocno trzymaj pilarkę cienkie gałęzie i wyrzucić je w stronę prawą ręką za tylny i lewą ręką osoby obsługującej albo spowodować za przedni uchwyt. Trzymanie pilar- utratę równowagi. • Przenoś pilarkę wyłączoną, za ki w odwrotny sposób zwiększa ryzyko przedni uchwyt, za łańcuchem zranień...
 • Seite 14: Zagrożenia Ogólne

  tyzować siłę odrzutu. Stosując rys. 1 odpowiednie środki ostrożności osoba obsługująca może opanować siłę od- rzutu. Nigdy nie puszczaj pilarki. • Unikaj anormalnych pozycji ciała i nie piłuj przedmiotów powyżej wysokości ramion. Pozwoli to unik- • Odrzut może wystąpić, gdy czubek nąć...
 • Seite 15: Dalsze Zasady Bezpieczeństwa

  Funkcje bezpieczeństwa wpływać na aktywne lub pasyw- ne implantaty medyczne. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo 1 Tylny uchwyt z osłoną dłoni (10) doznania poważnych lub śmiertel- nych obrażeń, zalecamy osobom chroni dłoń przed konarami i posiadającym implantaty medycz- gałęźmi oraz przed odbitym ne skonsultowanie się...
 • Seite 16: Montaż

  18 Trzpień amortyzujący ok. 45 stopni do góry, co ułatwi łańcucha założenie łańcucha tnącego (5) redukuje niebezpieczeństwo na koło zębate (24). zranienia w przypadku zerwania 5. Załóż miecz (4) i łańcuch (5) lub pęknięcia łańcucha na sworzeń szyny (23). Miecz jest prawidłowo osadzony, Montaż...
 • Seite 17: Napinanie Łańcucha Tnącego

  łańcuch może wyskoczyć z szyny. Osady Upewnij się, czy hamulec zanieczyszczeń mogą także wchłaniać łańcucha jest zwolniony, tzn. olej smarowy. Skutkiem tego jest brak lub czy dźwignia hamulca łańcucha niedostateczne przenikanie oleju smaro- jest dociśnięta do przedniego wego do spodniej strony szyny i obniżenie uchwytu (16).
 • Seite 18: Obsługa Piły Łańcuchowej

  • Stosuj olej biologiczny irmy Grizzly, Uwaga: piła może wydzielać nie- zawierający dodatki zmniejszające wielkie ilości oleju, zobacz „Mon- tarcie i stopień zużycia oraz nie szko- taż łańcucha piły i miecza”. dzący układowi pompy. Możesz go Włączanie zamówić w naszym Centrum Serwisowym .
 • Seite 19: Sprawdzanie Hamulca Łańcucha

  Sprawdzanie hamulca się łańcuch. Zleć naprawę łańcucha pilarki naszemu Centrum Serwisowemu. Łańcuch piły nie obraca się, gdy jest Sprawdzanie automatyczne- zablokowany hamulec łańcucha. go układu oliwienia 1. Połóż elektryczną piłę łańcuchową na twardym, Przed rozpoczęciem pracy sprawdź po- równym podłożu. Piła nie może ziom oleju i automatyczny układ oliwienia. dotykać...
 • Seite 20: Techniki Piłowania

  używaj elektrycznej piły zdemontować miecz (4), trzymaj łańcuchowej, jeżeli czujesz go pod kątem ok. 45 stopni do się niepewnie. góry, co ułatwi zdjęcie łańcucha tnącego (5) z zębnika (24). 5. Wymień miecz i zamontuj miecz Ze względów bezpieczeństwa oraz łańcuch zgodnie z opisem odradzamy niedoświadczonym w rozdziale „Montaż...
 • Seite 21 jeżeli istnieje mo-żliwość usz- Następnie należy wykonać kodzenia mienia lub jeże-li cięcie ukośne pod kątem ok. 45°, drzewo mogłoby upaść na od góry, które trafi dokładnie na przewody. cięcie dolne. Podczas powalania drzew Zapobiegnie to zaciskaniu się należy dopilnować, by inne łańcucha piły lub prowadnicy osoby nie zostały narażone szynowej podczas wykonywania na niebezpieczeństwo, by nie drugiego wycięcia. uszkodzić linii energetycz- nych i nie wyrządzić innych Nigdy nie stawaj przed dr- szkód materialnych. Jeżeli zewem, które zostało już...
 • Seite 22: Okrzesywanie

  5. Wsuń do nacięcia łamiącego klin • Zmień pozycję, żeby spiłować konary z lub łom, gdy tylko pozwoli na to drugiej strony pnia. głębokość nacięcia, aby zapobiec • Rozgałęzione konary należy przycinać zaklinowaniu prowadnicy łańcucha. pojedynczo. 6. Jeżeli średnica pnia jest większa •...
 • Seite 23: Konserwacja I Oczyszczanie

  warsztatowi specjalistyczne- kierunku pierwszego cięcia, aby mu. Używaj tylko oryginal- zapobiec zaklinowaniu pilarki. 3. Pień jest podparty na obu nych części zamiennych irmy. końcach: Przed wszelkimi pracami konserwacyjnymi i oczyszcza- Przepiłuj najpierw z góry do niem zaczekaj, aż maszyna dołu (dolną stroną miecza) ostygnie. Niebezpieczeństwo 1/3 przekroju pnia. Następnie zranienia! przepiłuj pień z dołu do góry (górną...
 • Seite 24: Czasokresy Konserwacyjne

  Czasokresy konserwacyjne Wykonuj regularnie wymienione w poniższej tabeli prace konserwacyjne. Regularna konserwacja piły łańcuchowej przedłuża jej żywotność eksploa-tacyjną i pozwala na uzyskanie optymalnej wydaj- ności cięcia oraz zapobiega wypadkom. Tabela czasokresów konserwacyjnych Przed Po 10 go- Element maszyny Czynność każdym dzinach każdym użyciem...
 • Seite 25: Regulacja Naciągu Łańcucha

  Pilniki o innej średnicy • Tnącymi częściami łańcucha są ogniwa uszkadzają łańcuch i mogą tnące, złożone z zęba tnącego i wypu- powodować zagrożenia pod- stu ograniczającego głębokość cięcia. czas pracy! Różnica wysokości między tymi dwoma elementami określa głębokość ostrzenia. • Przy ostrzeniu zębów tnących należy 4. Ostrzenie musi się odbywać od uwzględnić...
 • Seite 26: Docieranie Nowego Łańcucha Piły

  Gdy stan przepustów olejowych jest Docieranie nowego łańcucha piły optymalny, a regulator oleju prawi- dłowo ustawiony, kilka sekund po Naciąg nowego łańcucha zmniejsza się włączeniu piły łańcuch tnący wy- po pewnym czasie. Dlatego po pierw- dziela automatycznie nieco oleju. szych 5 cięciach, najpóźniej po 10 minu- Obracanie miecza tach cięcia należy ponownie naprężyć...
 • Seite 27: Przechowywanie

  Przechowywanie Maszyn nie należy wyrzucać ra- zem ze śmieciami domowymi. • Przed przechowaniem urządzenie należy oczyścić. Oznaczonych produktów nie wolno • Przed dłuższą przerwą w pracy wyrzucać do śmieci domowych. Należy należy opróżnić zbiornik oleju. Zużyty je oddać do recyklingu w punkcie zbiórki olej zutylizować...
 • Seite 28: Części Zamienne / Akcesoria

  Części zamienne / Akcesoria Części zamienne i akcesoria można zakupić na www.grizzly-service.eu Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 31 " Service-Center "). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogowe. Pokrywa zbiornika oleju ................75118246 Łańcuch tnący Oregon 91P057X ...............30091570 Miecz Oregon ..................30100420 Biologiczny olej łańcuchowy 1 l ...............
 • Seite 29: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Hamulec łańcucha zabloko- Sprawdzić hamulec łańcucha, wany ewent. odluźnić hamulec łańcucha Sprawdź gniazdko sieciowe, ka- bel, przewód, wtyczkę, w razie Brak napięcia sieciowego potrzeby zleć naprawę specjaliście Zadziałał bezpiecznik domo- elektrykowi Urządzenie nie wej sieci elektrycznej Sprawdź...
 • Seite 30: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. dzono przed wysyłką. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 31: Serwis Naprawczy

  Service-Center się z wymienionym niżej działem serwi- sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- Serwis Polska skają Państwo wówczas szczegółowe informacje na temat realizacji reklama- Tel.: 22 397 4996 E-Mail: grizzly@lidl.pl cji. • Uszkodzony produkt mogą Państwo IAN 307044 wysłać po skontaktowaniu się z naszym działem obsługi klienta, załączając do- Importer wód zakupu (paragon) i określając, na...
 • Seite 32: Įvadas

  Turinys Įvadas ........32 Medžių kirtimas ......46 Naudojimas pagal paskirtį..33 Kapojimas ........48 Bendrasis aprašymas ....33 Supjaustymas į dalis ....... 49 Techninė priežiūra ir valymas ..49 Pristatomas komplektas ....33 Veikimo aprašymas ......33 Valymas ........49 Apžvalga ........34 Techninės priežiūros intervalai ..
 • Seite 33: Naudojimas Pagal Paskirtį

  Naudojimas pagal Bendrasis aprašymas paskirtį Pagrindinės įrankio sudeda- Elektriniu grandininiu elektriniu pjūklu mosios dalys pavaizduotos galima pjauti tik medieną. Įrankis neskir- priekiniame ir galiniame tas naudoti kitiems tikslams, pavyzdžiui, išskleidžiamuosiuose puslapiuo- mūrui, plastikui arba maisto produktams pjauti. Pristatomas komplektas Grandininis pjūklas numatytas naudoti namų...
 • Seite 34: Apžvalga

  Techniniai duomenys Apžvalga Grandinis elektrinis 1 Galinė rankena pjūklas ........ PKS 2200 A1 2 Alyvos bakelio dangtelis 3 Grandinės stabdžio svirtis / Vardinė įėjimo priekinė rankos apsauga įtampa U....230-240 V~, 50 Hz 4 Geležtė (kreiptuvas) Galios poreikis P ....... 2200 W 5 Pjūklo grandinė...
 • Seite 35: Saugos Nurodymai

  Stenkitės kuo labiau sumažinti vibra- Perskaitykite įrankio naudojimo cinį poveikį. Vibracinį poveikį gali- instrukciją ir jos laikykitės! ma sumažinti, pavyzdžiui, mūvint pirštines, kai dirbate su įrankiu, ir ri- Dėvėkite asmeninės apsaugos prie- bojant darbo laiko trukmę. Taip pat mones. būtina atsižvelgti į visas įrankio nau- Dėvėkite klausos ir akių...
 • Seite 36: Instrukcijoje Naudojami Simboliai

  Pavojaus ženklas su infor- Piktogramos po žvaigždutės gaubtu: macija, padedančia apsisau- goti nuo sužalojimų elektros smūgiu. Atkreipkite dėmesį į pjovimo grandinės sukimosi kryptį. Dėmesio! Perskaitykite naudojimo Privalomasis ženklas su duomenimis, instrukciją. kaip išvengti žalos materialiniam turtui. Piktogramos ant pjūklo juostos: Pjovimo grandinės Mūvėkite apsaugines pirštines, kad sukimosi kryptis...
 • Seite 37: Bendrieji Saugos Nurodymai Naudojant Elektrinius Įrankius

  Bendrieji saugos nurody- Elektrinio įrankio prijungimo • mai naudojant elektrinius kištukas turi tikti kištukiniam įrankius lizdui. Draudžiama keisti kiš- tuko konstrukciją. Įžemintiems Dėmesio! Perskaitykite visus elektriniams įrankiams nenau- saugos nurodymus ir instruk- dokite kištukų su adapteriais cijas. Jei nepaisysite tam tikrų sau- Nepakeistos konstrukcijos kištukai ir gos nurodymų...
 • Seite 38 Prieš įjungdami elektrinį įrankį • Naudokite tik leidžiamus naudoti • nuimkite nustatymo įrankius H05RN-F tipo maitinimo laidus, ne arba veržliaraktį. Ant besisukan- ilgesnius kaip 75 m ir skirtus nau- doti lauke. Maitinimo laido gyslų čios prietaiso dalies likęs įrankis arba skerspjūvis turi būti ne mažesnis nei veržliaraktis gali sužaloti.
 • Seite 39 Nenaudokite elektrinio įrankio, • Pjaudami šlaituose visada stovėkite • kurio jungiklis yra sugedęs. Jei aukščiau medžio kamieno. Kad elektrinio įrankio nepavyksta įjungti medžio perpjovimo momentu visiškai arba išjungti, jis kelia pavojų, todėl kontroliuotumėte situaciją, baigdami būtina jį suremontuoti. pjauti sumažinkite pjūklo prispaudimo Ištraukite kištuką...
 • Seite 40: Apsaugos Nuo Atatrankos Priemonės

  Būkite itin atsargūs pjaudami grandinė gali užkabinti drabužius arba • atžalyną ir jaunus medelius. kūno dalis. Visada laikykite grandininį Plona medžiaga gali įstrigti pjūklo • pjūklą dešiniąja ranka už grandinėje ir Jums smogti arba išmušti galinės rankenos, o kairiąja iš pusiausvyros. ranka –...
 • Seite 41: Liekamoji Rizika

  kontroliuoti. Niekada nepaleiskite Bild 1 grandininio pjūklo iš rankų. Venkite nenatūralios kūno • padėties ir nepjaukite aukščiau savo pečių juostos. Taip išvengsite netikėto prisilietimo prie kreiptu- vo viršūnės ir geriau suvaldysite Atatranka gali atsirasti, kai kreiptuvo grandininį pjūklą netikėtose situacijose. •...
 • Seite 42: Papildoma Saugos Informacija

  prieš pradedant naudoti prietaisą atatrankos metu nedelsiant rekomenduojame pasitarti su savo sustabdo pjūklo grandinę; svirtį gydytoju arba medicininių implantų galima paleisti rankiniu būdu; gamintoju. apsaugo naudotojo kairiąją ranką, jei ji nuslysta nuo priekinės Papildoma saugos informacija rankenos. • Jeigu šio elektrinio įrankio laidas Kai grandinės stabdys yra užsiiksavęs, pažeidžiamas, jį, kad nekeltų...
 • Seite 43: Pjūklo Grandinės Ir Geležtės Surinkimas

  susižeisti! Tam pirmiausia gaubto (8) noselę (25) reikia įkišti į tam skirtą Prieš pradėdami naudoti elektrinį įrankio įrantą. Priveržkite tvirtini- grandininį pjūklą turite: mo varžtą (7). kai kuriais atvejais surinkti pjūklo juostą, pjovimo grandinę ir Atsargiai! Pjūklas gali tepti žvaigždutės gaubtą, įtempti pjovimo grandinę, Atkreipkite dėmesį, kad po naudojimo įpilti grandinių...
 • Seite 44: Grandinės Sutepimas

  variklį, nes grandinė per standžiai mažės, o ilgaamžiškumas trumpės, bus prigludusi prie pjūklo juostos. nes grandinė greičiau atšips. Kad yra per mažai alyvos, matysite Grandinės naudojimo trukmė labai priklauso iš dūmų susidarymo ir pakitusios nuo grandinės įtempimo ir grandinės tepimo. geležtės spalvos.
 • Seite 45: Įjungimas

  grandinės krumpliaračio dangtelis. 7. Prietaisas išsijungs, kai tik vėl atlei- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa site įjungimo / išjungimo jungiklį atitinka nurodytąją techninių (13). Nuolatinio veikimo įjungimas duomenų lentelėje. Paleisdami neįmanomas. prietaisą įsitikinkite, kad stovite Grandinės stabdžio tvirtai. Prieš paleisdami prietaisą tikrinimas įsitikinkite, kad grandininis elektrinis pjūklas neliečia jokių...
 • Seite 46: Grandinės Tepimo Patikrinimas

  pjūklo grandinės. Paveskite 4. Nuimkite pjūklo juostą (4) ir pjo- mūsų klientų aptarnavi- vimo grandinę (5). mo skyriui sutaisyti Jūsų Išrinkdami pjūklo juostą (4) laiky- grandininį elektrinį pjūklą. kite maždaug 45 laipsnių kampu nukreiptą į viršų, kad pjovimo Grandinės tepimo grandinę...
 • Seite 47 tada, jei galite užtikrintai val- medis gali kliudyti laidus. dyti grandininį elektrinį pjūklą. Leidžiant medžius reikia Jokiu būdu nenaudokite gran- stebėti, kad nekiltų pavojus dininio elektrinio pjūklo, jei kitiems asmenims, nebūtų nesijaučiate užtikrintai. užkliudyti elektros laidai ar padaryta materialinės žalos. Jei medis kliudytų...
 • Seite 48: Kapojimas

  Niekada neikite prieš medį, 7. Padarius vertimo įpjovą medis kuriame padaryta kryptinė virsta savaime arba kirtimo įpjova. pleišto arba laužtuvo pagalba. Ištraukite pjūklą iš pjūvio 4. Vertimo įpjova (B): vietos tik pradėjus medžiui Atlikite vertimo įpjovą iš kitos virsti, sustabdykite variklį, kamieno pusės, stovėdami kairėje padėkite pjūklą...
 • Seite 49: Supjaustymas Į Dalis

  4. Pjovimas ant pjovimo ožio: • Smulkesnes šakas nupjaukite vie- nu pjūviu, kaip pavaizduota Tvirtai laikykite grandininį elektrinį paveikslėlyje. pjūklą abiem rankomis ir pjauda- mi mašiną nukreipkite nuo kūno. Supjaustymas į dalis Kai perpjaunate kamieną, tada nukreipkite mašiną dešiniąja puse Supjaustymas į...
 • Seite 50: Techninės Priežiūros Intervalai

  Techninės priežiūros • Po kiekvieno naudojimo išvalykite pjūklo grandinę. Naudokite šepetėlį intervalai arba šluotelę. Grandinės nevalykite jokiais skysčiais. Išvalę grandinę sutep- Reguliariai atlikite lentelėje nurodytus kite ją šiek tiek grandinės alyva. techninės priežiūros darbus. Reguliariai • Valydami nuimkite ir žvaigždutės atlikdami grandininio pjūklo techninę...
 • Seite 51: Pjūklo Grandinės Galandimas

  Pjūklo grandinės grandinės galandimą specialistui arba galandimas specialioje dirbtuvėje. Jei manote, kad pats sugebėsite galąsti grandinę, nusipirki- Netinkamai pagalandus te įrankius specializuotoje parduotuvėje. pjūklo grandinę padidėja atatrankos rizika! Dėvėkite 1. Išjunkite pjūklą ir ištraukite iš liz- įpjovimui atsparias pirštines, do kištuką. kai darbuojatės su grandine 2.
 • Seite 52: Naujos Pjūklo Grandinės Naudojimo Pradžia

  Naujos pjūklo grandinės Pjūklo juostos naudojimo pradžia apvertimas Naujos grandinės įtempimo jėga po Dėvėkite įpjovimui atsparias kažkiek laiko sumažėja. Todėl po pirmųjų pirštines, kai darbuojatės su grandi- 5 pjūvių arba vėliausiai po 10 minučių pjo- ne arba geležte. vimo turite papildomai įtempti grandinę. Pjūklo juostą...
 • Seite 53: Utilizavimas / Aplinkos Apsauga

  Utilizavimas / aplinkos apsauga Šalinkite seną alyvą aplinkai tinkamu būdu Rūpestingai ištuštinkite alyvos bakelį ir pri- - priduokite ją į atliekų surinkimo punktą. duokite prietaisą atliekų perdirbimo punk- Nepilkite senos alyvos į kanalizaciją arba tui. Panaudotos plastikinės ir metalinės į nuotekas. dalys gali būti rūšiuojamos pagal rūšį...
 • Seite 54: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Problema Galima priežastis Klaidos šalinimas Patikrinti grandinės stabdį, jei Užsiiksavęs grandinės stab- reikia, atlaisvinti grandinės stabdį Patikrinti lizdą, kabelį, laidą, Nėra maitinimo įtampos kištuką, jei reikia, remontą pa- Suveikia saugiklis vesti elektrikui Patikrinti namo saugiklį Prietaisas neužsiveda Sugedęs įjungimo ir išjungimo Remontuoja klientų...
 • Seite 55: Garantija

  Garantija atliekamas pasibaigus garantijos galiojimo laikotarpiui, už remontą imamas atlygis. Gerbiamasis pirkėjau, Garantijos taikymo apimtis Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- rantija nuo pirkimo dienos. Prietaisas gaminamas laikantis griežtų Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defek- kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- tai, prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate namas prieš...
 • Seite 56: Remonto Paslaugos

  • Jeigu nustatytumėte funkcijos triktį arba Dėmesio: Prašome savo prietaisą mūsų vienokius ar kitokius defektus, pirmiau- techninės priežiūros centrui siųsti išvalytą ir sia telefonu arba e.laišku susisiekite su pridėjus defekto aprašymą. toliau išvardytais techninės priežiūros Prietaisai, kurių persiuntimo paštu išlaidos centrais.
 • Seite 57: Einleitung

  Inhalt Einleitung ........57 Sägetechniken ......73 Bestimmungsgemäße Allgemeines ........73 Verwendung ......58 Bäume fällen ........73 Allgemeine Beschreibung ...58 Entasten ........75 Lieferumfang ........58 Ablängen ........75 Wartung und Reinigung ..76 Funktionsbeschreibung ....58 Übersicht ........59 Reinigung ........76 Technische Daten ......59 Wartungsintervalle ......
 • Seite 58: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Bestimmungsgemäße Allgemeine Verwendung Beschreibung Die Elektrokettensäge ist nur zum Sägen Die Abbildung der wichtigsten von Holz konstruiert. Für alle anderen Funktionsteile inden Sie auf Anwendungsarten (z. B. Schneiden von der vorderen und hinteren Aus- Mauerwerk, Kunststoff oder Lebensmitteln) klappseite. ist das Gerät nicht vorgesehen. Lieferumfang Die Elektrokettensäge ist für den Einsatz im Heimwerkerbereich bestimmt.
 • Seite 59: Übersicht

  Übersicht Technische Daten Elektro-Kettensäge ....PKS 2200 A1 1 Hinterer Griff 2 Öltankkappe Nenneingangs- 3 Kettenbremshebel/ spannung U ....230-240 V~, 50 Hz vorderer Handschutz Leistungsaufnahme P ....2200 W 4 Schwert (Führungsschiene) Schutzklasse ........5 Sägekette Schutzart ........IPX0 6 Umlenkstern Kettengeschwindigkeit v ...
 • Seite 60: Sicherheitshinweise

  Bildzeichen auf dem Gerät Warnung: Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsäch- Machen Sie sich vor der Arbeit mit lichen Benutzung des Elektro- allen Bedienelementen gut vertraut. werkzeugs von dem Angabewert Üben Sie den Umgang mit der Elek- unterscheiden, abhängig von der trokettensäge und lassen Sie sich Art und Weise, in der das Elektro- Funktion, Wirkungsweise und Sä-...
 • Seite 61: Symbole In Der Betriebsanleitung

  Bildzeichen am Kettenbremshebel: Achtung! Rückschlag - Achten Sie beim Arbeiten auf Rückschlag der Kettenbremse: AUS Maschine. Kettenbremse: EIN Achtung! Ziehen Sie bei Beschä- digung oder Durchschneiden des Bildzeichen auf der Schraube für das Ket- Netzkabels sofort den Netzstecker tenschnellspann-System: aus der Steckdose. Garantierter Schallleistungspegel lösen Bildzeichen auf dem Typenschild:...
 • Seite 62: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Allgemeine Bewahren Sie alle Sicherheitshin- weise und Anweisungen für die Sicherheitshinweise Zukunft auf. Bevor Sie mit der Elektrokettensäge Der in den Sicherheitshinweisen verwende- arbeiten, machen Sie sich mit allen te Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich Bedienteilen gut vertraut. Üben Sie auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit den Umgang mit der Elektroket- Netzkabel) und auf akkubetriebene Elekt- tensäge (Ablängen von Rundholz...
 • Seite 63 • Vermeiden Sie Körperkontakt beltrommel vor Gebrauch immer ganz mit geerdeten Oberlächen wie ab. Überprüfen Sie das Netzkabel auf von Rohren, Heizungen, Herden Schäden. und Kühlschränken. Es besteht Sicherheit von Personen: ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. •...
 • Seite 64 schalten. Ein Werkzeug oder Schlüs- Verwendung und Behandlung der Elektrokettensäge: sel, der sich in einem drehenden Ge- räteteil beindet, kann zu Verletzungen • Überlasten Sie das Gerät nicht. führen. • Vermeiden Sie eine abnormale Verwenden Sie für Ihre Arbeit Körperhaltung. Sorgen Sie für das dafür bestimmte Elektro- einen sicheren Stand und halten werkzeug.
 • Seite 65 • Halten Sie Schneidwerkzeuge Beschädigte Schutzvorrichtungen und scharf und sauber. Sorgfältig ge- Teile müssen sachgemäß durch unser plegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Service-Center repariert oder ausge- Schneidkanten verklemmen sich weniger wechselt werden, soweit nichts anderes und sind leichter zu führen. in der Betriebsanleitung angegeben ist. •...
 • Seite 66: Vorsichtsmaßnahmen Gegen Rückschlag

  • Arbeiten Sie mit der Kettensäge • Halten Sie Griffe trocken, sauber nicht auf einem Baum. Bei Betrieb und frei von Öl und Fett. Fettige, einer Kettensäge auf einem Baum be- ölige Griffe sind rutschig und führen zum steht Verletzungsgefahr. Verlust der Kontrolle.
 • Seite 67: Restrisiken

  Verwenden Sie stets vom Her- • Das Verklemmen der Sägekette an der • steller vorgeschriebene Ersatz- Oberkante der Führungsschiene kann schienen und Sägeketten. Falsche die Schiene heftig in Bedienerrichtung zurückstoßen. Ersatzschienen und Sägeketten können • Jede dieser Reaktionen kann dazu zum Reißen der Kette und/oder zu führen, dass Sie die Kontrolle über die Rückschlag führen.
 • Seite 68: Weiterführende Sicherheitshinweise

  Weiterführende Sicherheitsfunktionen Sicherheitshinweise 1 Hinterer Griff mit hinterem Handschutz (10) • Wenn die Anschlussleitung des Elek- trowerkzeuges beschädigt ist, muss schützt die Hand vor Ästen und sie durch eine speziell vorgerichtete Zweigen und bei abspringender Anschlussleitung ersetzt werden, die Sägekette. 3 Kettenbremshebel/ über die Kundendienstorganisation vorderer Handschutz...
 • Seite 69: Montage

  Montage 5. Setzen Sie das Schwert (4) und Sägekette (5) auf den Tragen Sie beim Arbeiten mit Schienenbolzen (23) auf. Wenn der Sägekette stets Schutz- die Nase, rechts unterhalb des handschuhe und verwenden Schienenbolzens (23), in der unteren runden Aussparung am Sie nur Originalteile.
 • Seite 70: Sägekette Spannen

  auch das Kettenöl aufsaugen. Die Folge 1. Vergewissern Sie sich, dass die wäre, dass das Kettenöl nicht oder nur zu Kettenbremse gelöst ist, d. h. der einem geringen Teil an die Schienenunter- Kettenbremshebel (3) gegen den seite gelangt und die Schmierung verrin- vorderen Griff (16) gedrückt ist.
 • Seite 71: Bedienung

  Einschalten • Verwenden Sie Bio-Öl, das Zusätze zur Her absetzung von Reibung und Abnutzung enthält. Sie können es über 1. Überprüfen Sie vor dem Starten, unser Service-Center bestellen. ob sich genügend Kettenöl im • Wenn Grizzly Bio-Öl nicht zur Ver- Tank beindet und füllen Sie ggf.
 • Seite 72: Kettenbremse Prüfen

  Kettenbremse prüfen Kettenschmierung prüfen Die Sägekette läuft nicht, wenn die Prüfen Sie vor Arbeitsbeginn den Ölstand und die Funktion der Kettenschmierung. Kettenbremse eingerastet ist. 1. Legen Sie die Elektrokettensäge • Schalten Sie die Elektrokettensäge ein auf eine feste, ebene Unterlage. und halten Sie sie über einen hellen Sie darf keine Gegenstände berüh- Grund.
 • Seite 73: Sägetechniken

  Bäume fällen Halten Sie das Schwert (4) zur Demontage in einem Winkel Es ist viel Erfahrung erforder- von ca. 45 Grad nach oben lich, um Bäume zu fällen. Fäl- geschwenkt, um die Sägekette len Sie nur Bäume, wenn Sie (5) leichter vom Kettenritzel (24) sicher mit der Elektroketten- abnehmen zu können.
 • Seite 74 3. Fallkerbe schneiden (A): • Bei Bäumen mit einem größeren Durch- messer müssen Kerbschnitte und ein Setzen Sie eine Fallkerbe in die Fällschnitt angesetzt werden Richtung, in die der Baum fal- (siehe len soll. Beginnen Sie mit dem unteren, horizontalen Schnitt. Fällen Sie keinen Baum, Die Schnitttiefe soll etwa 1/3 wenn ein starker oder wech-...
 • Seite 75: Entasten

  sich zurückneigt und die Sägekette • Unter Spannung stehende Äste müssen festklemmt, den Fällschnitt unterbre- von unten nach oben gesägt werden, chen und zur Öffnung des Schnitts um ein Festklemmen der Elektrokettensä- und zum Umlegen des Baumes in ge zu verhindern. die gewünschte Falllinie Keile aus •...
 • Seite 76: Wartung Und Reinigung

  Wartung und 2. Stamm ist an einem Ende abgestützt: Reinigung Sägen Sie zuerst von unten Führen Sie Wartungs- und nach oben (mit der Oberseite gungsarbeiten grund- des Schwertes) 1/3 des Reini sätzlich bei ausgeschaltetem Stammdurchmessers durch, Motor und gezogenem Netz- um ein Splittern zu vermeiden.
 • Seite 77: Wartungsintervalle

  Wartungsintervalle • Reinigen Sie die Lüftungsschlitze und die Oberlächen der Maschine mit ei- nem Pinsel, Handfeger oder trockenem Führen Sie die in der nachfolgenden Lappen. Benutzen Sie zur Reinigung Tabelle aufgeführten Wartungsarbeiten keine Flüssigkeiten. regelmäßig durch. Durch regelmäßige • Reinigen Sie den Öldurchlass ( 26), Wartung Ihrer Elektrokettensäge wird die um ein störungsfreies, automatisches...
 • Seite 78: Schneidzähne Schärfen

  Schneidzähne schärfen Zum Schärfen der Sägekette sind Spezial- werkzeuge erforderlich, die gewährleisten, Eine falsch geschärfte Säge- dass die Messer im richtigen Winkel und kette erhöht die Rückschlag- in der richtigen Tiefe geschärft sind. Für gefahr! Benutzen Sie schnitt- den unerfahrenen Benutzer von Ketten- feste Handschuhe, wenn Sie sägen empfehlen wir, die Sägekette von mit der Sägekette oder mit...
 • Seite 79: Kettenspannung Einstellen

  8. Nach jedem dritten Schärfen muss die Schwert warten Schärftiefe (Tiefenbegrenzung) geprüft Benutzen Sie schnittfeste werden, und die Höhe mit Hilfe einer Handschuhe, wenn Sie mit Flachfeile nachgefeilt werden. Die der Sägekette oder mit dem Tiefenbegrenzung sollte um ca. 0,65 mm gegenüber dem Schneidzahn Schwert hantieren.
 • Seite 80: Schwert Umdrehen

  Aufbewahrung Schwert umdrehen Benutzen Sie schnittfeste Hand- • Reinigen Sie das Gerät vor der schuhe, wenn Sie mit der Sägekette Aufbewahrung. oder mit dem Schwert hantieren. • Entleeren Sie den Öltank vor längeren Betriebspausen. Entsorgen Sie Altöl Das Schwert (4) muss ca. alle 10 Ar- umweltgerecht (siehe „Entsorgung/ beitsstunden umgedreht werden, um eine Umweltschutz“).
 • Seite 81: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Kettenbremse überprüfen, evtl. Kettenbremse eingerastet Kettenbremse lösen Steckdose, Netzanschluss- leitung, Leitung, Netzstecker Netzspannung fehlt prüfen, ggf. Reparatur durch Haussicherung spricht an Gerät startet nicht Elektrofachmann. Haussicherung prüfen Ein-/Ausschalter ( 13) defekt Reparatur durch Kundendienst Kohlebürsten abgenutzt Reparatur durch Kundendienst Motor defekt Reparatur durch Kundendienst...
 • Seite 82: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 84). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Öltankkappe ................... 75118246 Sägekette Oregon 91P057X..............30091570 16“ Oregon Ersatzschwert ................30100420 Bio-Sägekettenöl 1 l ................
 • Seite 83: Garantie

  Garantieumfang Garantie Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 84: Reparatur-Service

  Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Gerät können Tel.: 0800 54 35 111 Sie, nach Rücksprache mit unserem E-Mail: grizzly@lidl.de Kundenservice, unter Beifügung des IAN 307044 Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 85: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że Elektryczna piła łańcuchowa konstrukcja PKS 2200 A1 numer seryjny 201810000001 - 201810038594 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 86: Originalios Eb Atitikties Deklaracijos Vertimas

  Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Grandininis elektrinis pjūklas serija PKS 2200 A1 Serijos Nr. 201810000001 - 201810038594 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2006/42/EC • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standartai bei nuostatos: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 87: Original Eg- Konformitätserklärung

  Original EG- Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Elektro-Kettensäge Modell PKS 2200 A1 Seriennummer 201810000001 - 201810038594 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 88 2018-11-08-rev02-op...
 • Seite 89: Rysunek Samorozwijający

  Rysunek samorozwijający • Trimatis vaizdas Explosionszeichnung...
 • Seite 90 0°- 45°...
 • Seite 92 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stan informacji · Informacijos pobūdis Stand der Informationen: 11/2018 Ident.-No.: 75018222112018-PL / LT IAN 307044...

Inhaltsverzeichnis