Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDTS 6.3 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-trennschleifer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR ANGLE GRINDER
PDTS 6.3 A1
HU
SŰRÍTETT LEVEGŐS VÁGÓKORONGOS
DE
AT
GÉP
Kezelési és biztonsági hivatkozások
Az eredeti használati utasítás fordítása
CZ
PNEUMATICKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA
Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny
Originální návod k obsluze
DE
DRUCKLUFT-TRENNSCHLEIFER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 292193
IAN 292193
SL
KOTNI BRUSILNIK NA STISNJENI
ZRAK
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
SK
PNEUMATICKÁ DELIACA BRÚSKA
Návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia
Originálny návod na obsluhu
DE
AT
HU
SL
CZ
DE
SK

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDTS 6.3 A1

 • Seite 1 AIR ANGLE GRINDER PDTS 6.3 A1 SŰRÍTETT LEVEGŐS VÁGÓKORONGOS KOTNI BRUSILNIK NA STISNJENI GÉP ZRAK Kezelési és biztonsági hivatkozások Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Az eredeti használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo PNEUMATICKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA PNEUMATICKÁ DELIACA BRÚSKA Návod k obsluze a bezpečnostní...
 • Seite 2 Olvasás előtt hajtsa ki az ábrát tartalmazó oldalt, és ezután ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Než začnete číst tento návod k obsluze, rozložte stránku s obrázky a seznamte se se všemi funkcemi zařízení.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Tartalomjegyzék A használt piktogramok magyarázata ..............Oldal Bevezetés ...........................Oldal R endeltetésszerűhasználat ....................Oldal Felszerelés ..........................Oldal Műszakiadatok ........................Oldal Szállításiterjedelem......................Oldal Biztonsági utasítások sűrített levegővel működő eszközökhöz .... Oldal A sűrített levegős vágókorongos gépre vonatkozó specifikus figyelmeztetések ..................Oldal Kezelés ..........................Oldal Ü zembehelyezéselőtt ......................Oldal Üzembehelyezés ........................Oldal Kikapcsolás..........................Oldal Karbantartás ........................Oldal...
 • Seite 6: A Használt Piktogramok Magyarázata

  ésvédőkesztyűt. Sohanehasználjonhidrogént, oxigént,szén-dioxidot Sűrítettlevegőtömlő vagymáspalackozottgázt energiaforrásként Környezetbarátmódonártal- Rendszeresenolajozza matlanítsaacsomagolástés akészüléket! akészüléket! SŰRÍTETT LEVEGŐS z Felszerelés VÁGÓKORONGOS GÉP Sűrítettlevegőcsatlakozás PDTS 6.3 A1 Lehúzókar Bekapcsolásellenibiztosítás Ház zz Bevezetés Védőfedél Vágókorong Gratulálunk!Kiválóminőségűtermék Összeszerelőkulcs mellettdöntött.Atermékkelmégaz Imbuszkulcs elsőüzembehelyezéselőttismerked- Zárócsavar jenmeg.Figyelmesenolvassaelabiztonsági z Műszaki adatok utasításokat.Aterméküzembehelyezésétcsak oktatásbanrészesítettszemélyvégezheti.
 • Seite 7: SzállításiTerjedelem

  Bevezetés/Biztonságiutasításoksűrítettlevegővelműködőeszközökhöz Afeltüntetett Rezgés (ISO28927-4szerint):6,41m/s veszélyekmerülhetnekfelasűrített HibahatárK: 1,16m/s levegővelműködőkézivágókoron- z Szállítási terjedelem gosgépekhasználatasorán.Ezenfe- lülafelhasználónakkellmérlegelnie 1x Sűrítettlevegősvágókorongosgép azegyébkockázatokat,melyek 1x Vágókorong felléphetnekahasználatsorán. 1x Összeszerelőkulcs 1x Imbuszkulcs1/4“ 1x Sűrítettlevegőcsatlakozó SÉRÜLÉSVESZÉLY! Szerszámcsere,beállítási-,illetve z Biztonsági utasítások karbantartásimunkálatokelőttszün- sűrített levegővel működő tessemegasűrítettlevegőellátást. eszközökhöz KÉRJÜK,AHASZNÁLAT ROBBANÁSVESZÉLY! ELŐTTALAPOSAN Asűrítettlevegővelműködő OLVASSAELAHASZNÁLATI „...
 • Seite 8 Biztonságiutasításoksűrítettlevegővelműködőeszközökhöz ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ésazonosítócímkékkel.Szükség SZABÁLYOK eseténamunkáltatónak/felhasz- Többszörösveszélyesetén: nálónakfelkellvennieakapcso- † Abiztonságiutasításokatelkell latotagyártóval,éscserecímkét olvasniésértelmeznikellazokat kellkérnie. mégasűrítettlevegősvágóko- KILÖKÖDŐ DARABOK ÁLTAL rongosgéptartozékainakbeál- lítása,üzemeltetése,javítása, JELENTETT VESZÉLY karbantartásavagycseréjeelőtt, Amunkadarabról,atartozékok- † valamintacsavarozásokköze- rólvagyakáraszerszámgépről lébenvégzettmunkálatokelőtt. letörődaraboknagysebességgel Ellenkezőesetbenfennáll kilökődhetnek. asúlyostestisérülésekveszélye. Mindigviseljenütésállóvédő- † Asűrítettlevegősvágókorongos szemüvegetasűrítettlevegős † gépetkizárólagmegfelelőképe- vágókorongosgéphasználatakor. sítésselrendelkezőésmegfelelő Aszükségesvédelmiszintet oktatásbanrészesültszemélyek mindenegyesalkalmazásnál telepíthetik,állíthatjákbe,illetve...
 • Seite 9 Biztonságiutasításoksűrítettlevegővelműködőeszközökhöz Gondoskodjonarról,hogy asúlyosvágásisérülések † avédőfedélfellegyenszerelve, kockázata. azjóállapotbanlegyen,megfe- lelőenlegyenrögzítve,valamint VESZÉLYEK ÜZEMELTETÉS rendszeresenellenőrizvelegyen. KÖZBEN Rendszeresenellenőriznikell, Akezekésegyébtestrészek † † hogyasűrítettlevegősvágóko- vágásisérüléseinekelkerülése rongosgépfordulatszámanem érdekébenneérjenaforgó nagyobb-e,mintagépenmega- orsóhozésazarraszerelt dottfordulatszám.Afordulatszám vágókoronghoz. ellenőrzésétfelszereltvágóko- Agéphasználatasoránakezelő † rongnélkülésagyártóutasításai személykezeikivannaktévepl. szerintkellvégrehajtani. vágásivagyhorzsolásisérülések- Ellenőriznikell,hogyaszorítóka- nek,illetvehőhatásnak.Viseljen † rimákagyártóutasításaiszerint megfelelővédőkesztyűtakezek használják-e,illetvehogyazok védelmeérdekében. jóállapotbanvannak-e,pl.nem Akezelő-éskarbantartósze- †...
 • Seite 10 Biztonságiutasításoksűrítettlevegővelműködőeszközökhöz Védőszemüvegviselésekötelező, Viselnikellszemélyivédőfelsze- † † védőkesztyűésvédőruházat relést,példáulmegfelelővédő- viseléseajánlott. kesztyűt,köténytésvédősisakot. Azeszközzeltörténőmunkavég- Avágássoránkeletkezőszik- † † zéssoránvédősisakotkellviselni. rákkövetkeztébenmeggyullad- Adjamegazáramlásiidőt,ha hataruházat,amisúlyoségési † 5másodpercnélhosszabbideig sérülésekhezvezethet.Megkell tart,ésjavasoljuk,hogyasűrí- győződniarról,hogyaszikrákne tettlevegősvágókorongosgépet aruházatrahulljanak.Viseljen helyezzeleegybiztoshelyre. tűzállóruházatotéstartsonegy Vágásközbenamunkadarabot vödörvizetaközelben. † úgykellmegtámasztani,hogy amunkálatsoránavágatfolya- ISMÉTLŐDŐ MOZGÁSOK ÁLTAL matosanszélesednitudjon. JELENTETT VESZÉLY Haavágókorongelakadavágat- Asűrítettlevegősvágókorongos † †...
 • Seite 11 Biztonságiutasításoksűrítettlevegővelműködőeszközökhöz Haakezelőszemélynekolyan Ahasználatelőttvizsgáljameg † † tüneteivannak,mintpéldául avágóanyagot.Nehasználjon atartósvagyismétlődőrossz olyanvágókorongot,amelyet közérzetvagyegyébpanaszok, potenciálisanleejtettek,vagy lüktetés,fájdalom,bizsergés, amelyenláthatóklepattogzás, zsibbadás,égésvagymerevség, repedésvagyegyébhibák ezeketajeleketnemszabad nyomai. figyelmenkívülhagyni.Akez- Győződjönmegarról,hogy † előszemélynekjelezniekellezen ahasználatelőttavágókorong panaszokatmunkaadójának,és megfelelőenésszorosanrögzítve orvoshozkellfordulni. legyen;járassaasűrítettlevegős vágókorongosgépetlegalább TARTOZÉKOK ÁLTAL JELENTETT 1percigegybiztoshelyenalapjá- VESZÉLY raton;agépetazonnallekell Agépszerszámokvagy állítanihajelentősrezgéseket † tartozékokcseréjevagyfelsze- vagyegyébkárokattapasztal;és reléseelőttválasszaleasűrített felkellderíteniezenhibákokát. levegősvágókorongosgépet Azorsóméreténekésegyéb †...
 • Seite 12 Biztonságiutasításoksűrítettlevegővelműködőeszközökhöz aszorítóerővelelegendőforgó Győződjönmegarról,hogy † hajtásvanjelenavágókorong nelegyenekolyanelektromos kicsúszásánakelkerüléséhez. vezetékek,gázvezetékekstb. Azokbanazesetekben,ami- aközelben,amelyekveszélyt † korszorítókarimákbiztosítottak jelenthetnek,haagéphasználata különféletípusúésméretű soránkárosodnak. vágókorongokhoz,mindigaz alkalmazottvágókoronghozmeg- POR ÉS GŐZÖK ÁLTAL felelőszorítókarimátrögzítse. JELENTETT VESZÉLYEK Agépszerszámhasználataelőtt Asűrítettlevegősvágókorongos † † ésutánneérjenhozzá,mertaz géphasználatasoránkeletkező meleg,illetveéleslehet. porokésgőzökkárosaklehetnek Avágókorongotagyártóutasítá- azegészségre(pl.rákot,szüle- † saiszerintkelltárolniéskezelni. tésirendellenességet,asztmát, és/vagybőrgyulladástokoz- VESZÉLYEK A MUNKATERÜLETEN hatnak);elengedhetetlenezen Amunkaterületisérülésekfő veszélyekkockázatánakfelmé-...
 • Seite 13 Biztonságiutasításoksűrítettlevegővelműködőeszközökhöz Haporokvagygőzök Elengedhetetlenezenveszélyek † † keletkeznek,akkorelsődleges kockázatánakfelméréseés fontosságúezeketfelszabadulá- amegfelelőszabályozási sukhelyszínénkontrollálni. mechanizmusokbevezetése. Mindenolyanberendezéstvagy Akockázatcsökkentésrealkalmas † † tartozékrészt,amelyetaszálló szabályozásimechanizmusnak porvagygőzökfelfogására, minősülpéldáulaszigetelő elnyelésérevagyelnyomására anyagokhasználataamunkada- terveztek,agyártóutasításainak rabokmegmunkálásasoránfel- megfelelőenkellhasználniés lépőcsengőzajcsökkentésére. karbantartani. Használjonfülvédő-felszerelést † Afogyóeszközöket/gépszerszámo- munkáltatójautasításaiszerint † katazútmutatóbanajánlottmódon vagyamunkavédelmielőírások- kellkiválasztani,karbantartaniés nakmegfelelően. kicserélni,hogyelkerülhetőlegyen Asűrítettlevegősvágókorongos † apor-vagygőzképződésfelesle- gépetajelenútmutatóban gesfokozása. foglaltakjavaslatokszerintkell Használjonlégzésvédő-felszere-...
 • Seite 14 Biztonságiutasításoksűrítettlevegővelműködőeszközökhöz REZGÉSEK ÁLTAL JELENTETT Amennyibenlehetséges,hasz- † VESZÉLY náljonállványt,feszítőtvagy Arezgésekhatásárakárosod- kiegyenlítőtagéptömegének † hatnakazidegekésvérkeringés megtartásához. zavarléphetfelakezekbenés Tartsaagépetnemtúlszorosan, † akarokban. debiztosafogva,éshagyjameg Hidegkörnyezetbenvégzett aszükségeskézireakcióerőket, † munkálatokeseténviseljen mertarezgéskockázata melegruházatotéskezeittartsa általábanannálnagyobb,minél melegenésszárazon. erősebbafogás. Habármilyenzsibbadást, Használjonköztesbetéteket, † † bizsergéstvagyfájdalmatérez haazokelérhetőkakötött ujjaibanvagykezében,vagyha vágóanyaghoz. ujjainvagykezeinabőrfehér színűlesz,fejezzebeasűrített PNEUMATIKUS GÉPEKRE levegősvágókorongosgéppel VONATKOZÓ...
 • Seite 15: A Sűrített Levegős Vágókorongos Gépre Vonatkozó Specifikus Figyelmeztetések

  Asűrítettlevegősvágókorongosgéprevonatkozóspecifikusfigyelmeztetések Hauniverzáliselfordíthatócsat- máliskenéseérdekében † lakozókat(körmöscsatlakozókat) (lásda„Kezelés”c.fejezetet használnak,akkorreteszelőcsa- a16.oldalon).Szemmelvagy pokatkellhasználni;Whipcheck bőrreltörténőérintkezéssorán tömlőbiztosítókatkellhasználni gyulladásvagyirritációléphetfel. agépésatömlőktömlőcsatlako- Ezértfontos,hogyamotorola- zásainakmeghibásodásaesetére. jatgondosanvigyékfelasűrített Gondoskodjonarról,hogyne levegővelműködőberendezés † lépjéktúlagépenmegadott sűrítettlevegőcsatlakozójára maximálisnyomást. Alevegővelműködőgépeket † z A sűrített levegős sohaneatömlőnélfogva vágókorongos gépre szállítsa. vonatkozó specifikus figyelmeztetések Csakarendeltetésszerűalkalma- „ zásiterületekenhasználja Avágókorongfelhelyezéseelőtt, „ akészüléket! mindenjavítástkövetőenvagyaz elsőhasználatelőttbiztosítanikell...
 • Seite 16 Asűrítettlevegősvágókorongosgéprevonatkozóspecifikusfigyelmeztetések egyenlő-elegalábbasűrített Mindigazajánlott,asűrített „ levegősvágókorongosgép levegősvágókorongosgéppel névlegesfordulatszámával. szállítottvágókorongothasználja. Amegengedettnélgyorsabban Avédőeszköznyílásanea forgótartozékokszéttörhetnek. kezelőszemélykezefelénézzen. Győződjönmegarról,hogy Avágókorongnemhasználható „ „ avágókorongméretekompa- oldalvágáshoz. tibilis-easűrítettlevegős Avágókorongakészülékkikap- „ vágókorongosgéppel,illetve csolásátkövetőenistovább avágókorongmegfelelően forog.Akikapcsolástkövetően illeszkedik-eazorsóra. akészüléketcsakakkorszabad Avágókorongokatkörültekintően, letenni,haavágókorongmár „ ésagyártóutasításaiszerintkell teljesenmegállt.Asúlyosbalese- tárolniéskezelni. tekelkerülésemellettígyazis Használatelőttellenőrizze elkerülhető,hogyporésforgács „ avágókorongot,ésnehasználjon beszívódjonakészülékbe. lepattogzott,repedtvagyegyéb módonsérültkorongot.
 • Seite 17: Kezelés

  Kezelés z Kezelés Azelsőhasználatelőttésrendszeresidőközön- kéntadjonegycseppsűrítettlevegőskészülé- kekhezvalóolajatvagySAE10-20motorolajat z Üzembe helyezés előtt asűrítettlevegősberendezéssűrítettlevegő csatlakozásához.3-4üzemóránkénttávolítsael Avágókorongfelszerelése azolajtartály -eszárócsavarjátazösszeszerelő kulccsal.Töltsemegazolajtartálysűrítettlevegős Válasszaleasűrítettlevegőellátástacsatlako- készülékekhezvalóolajjalvagySAE10-20moto- zóról. rolajjaléscsavarjabeismétazárócsavart.Teker- jennémiteflontömítőszalagotalégcsatlakozások Használjaazösszeszerelőkulcsot azorsó meneteiköré.Csavarjabealevegőcsatlakozást rögzítéséhez,közbenoldjakiazimbuszcsavartés asűrítettlevegőskészülékbe. akarimátazimbuszkulccsal z Üzembe helyezés Helyezzefelazújvágókorongot éskarimátaz orsóra.Húzzamegazimbuszcsavarokatszorosan imbuszkulccsal.Ellenőrizze,hogyavágóko- Vegyefelavédőruházatotésavédőszemüveget. rongmegfelelőenfelvan-eszerelve,ésszabadon ELLENKEZŐESETBENSÉRÜLÉSVESZÉLYÁLL tud-eforogni. FENN! Védőfedél Ellenőrizze,hogyavágókorongmegfelelőenmeg van-ehúzva.
 • Seite 18: Kikapcsolás

  Kezelés/Garanciávalésszervizszolgáltatássalkapcsolatostudnivalók z Kikapcsolás Asűrítettlevegősszerszámotszárazhelyiségben kelltárolni.Ügyeljenarra,hogynedvességne Engedjeela -eslehúzókartasűrítettlevegős kerüljönasűrítettlevegővelműködőkészülék vágókorongosgépkikapcsolásához. belsejébe. Amunkálatokbefejeztévelválasszaleakészülé- ketasűrítettlevegőellátásról. Rendszeresenellenőrizzeazorsók,menetekés leszorítóberendezésekállapotát,hogyazoknem Tudnivaló: Előszöroldjaleatömlőtasűrített kopottak-eésazoktűréshatáramegfelelő-e levegőellátásróléscsakezutántávolítsael avágóanyagbefogadására. atáptömlőtakészülékről.Ígyelkerülhető atáptömlőkontrollálatlancsapkodása. Karbantartáselőtttisztítsamegakészüléket aveszélyesanyagoktól,amelyek(amunkafolya- matoksorán)lerakódtakazon.Ezekazanyagok z Karbantartás neérjenekabőréhez.Haveszélyesporokhozzá- érnekabőrhöz,azbőrgyulladáshozvezethet. Ahosszúélettartamésahibamentesműködés Akarbantartássoránképződővagyfelkeveredő biztosításaérdekébenfontos,hogybetartsa portvéletlenülbelélegezheti. akövetkezőkarbantartásiutasításokat.Asűrített levegősvágókorongosgéphosszantartóésprob- z Garanciával és szervizszolgál- lémamentesműködésénekfeltételearendszeres tatással kapcsolatos tudnivalók kenés.
 • Seite 19: AGaranciaTerjedelme

  .../Környezetvédelemmelkapcsolatostudnivalókésazártalmatlanításadatai Amennyibenahibárakiterjedagarancia, egyébhibalépettföl,előszörlépjenkapcsolatba visszakapjaamegjavítottterméketvagyküldünk telefononvagye-mailbenakövetkezőkbenmeg- önnekegyújterméket.Atermékjavításávalvagy nevezettszervizosztállyal.Ameghibásodottnak cseréjévelnemkezdődikújraagaranciaidő. találtterméketavásárlástigazolódokumentumot (pénztárinyugta),valamintannakmegadását, hogymiahibaésmikorlépettföl,díjmentesen z A garancia terjedelme postázhatjaazönnekmegadottszervizcímre. Tudnivaló: Aterméketszigorúminőségügyiirányelvek alapjángondosangyártottukésakiszállításelőtt A www.lidl-service.comcímenajelen alaposanellenőriztük. útmutatótéstovábbikézikönyveket, termékvideótésszoftverttölthetle. Agaranciaanyag-ésgyártásihibákravonatkozik. Ezagarancianemterjedkiolyantermékele- Így léphet kapcsolatba velünk: mekre,melyeknormálelhasználódásnakvannak kitéve,ésezáltalkopóalkatrésznekszámítanak Név: EuropaKft. vagyakárosodásokolyantörékenyalkatrészeken Internetcím: www.cmc-creative.de történtek,pl.kapcsoló,akkumulátorvagyhasonló, E-Mail: service.hu@cmc-creative.de; melyeküvegbőlkészültek. info@europa-kft.de Telefon:...
 • Seite 20: Eu Megfelelőségi Nyilatkozat

  EU megfelelőségi nyilatkozat Mi,a C. M. C. Kft. Iratfelelős:MarcUhle Katharina-Loth-Str.15 66386St.Ingbert kizárólagosfelelősségetvállalunk,hogyazalább megnevezettterméket Sűrített levegős vágókorongos gép IAN: 292193 Cikksz.: 2087 Gyártáséve: 2018/04 Modell: PDTS 6.3 A1 azoknakavédelmikövetelményeknekmegfelel, melyeketazeurópaiirányelvekben Gépekről szóló irányelv: 2006/42/EK ésazokmódosításaibanmeghatároztak. Amegfelelőségmegállapításasoránakövetkező Harmonizáltszabványoklettekfigyelembevéve: EN ISO 11148-7:2012 St.Ingbert,2017.11.07. ppa.MarcUhle-adokumentumfelelőse...
 • Seite 21: Jótállási Tájékoztató

  Jótállásitájékoztató Tartalomjegyzék JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ Atermékmegnevezése: SŰRÍTETT LEVEGŐS Gyártásiszám: IAN 292181 HOMOKSZÓRÓ PISZTOLY PDSP 1000 C3 Aterméktípusa:PDSP 1000 C3 Atermékazonosításraalkalmasrészeinek meghatározása:Minősítési címkét Agyártócégneve,címeésemailcíme: Aszervizneve,címeéstelefonszáma: C. M. C. Kft. Europa Kft., Katharina-Loth-Str. 15 Erzsébet u. 73, 8630 Balatonboglár 66386 St. Ingbert, Németország service.hu@cmc-creative.de Azimportálóésforgalmazócégneveéscíme: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.
 • Seite 23 Kazalo Legenda uporabljenih piktogramov ..............Stran Uvod .............................Stran Namenska uporaba ......................Stran Oprema ..........................Stran Tehnični podatki ........................Stran Obseg dobave ........................Stran Varnostna opozorila za orodje na stisnjeni zrak ..........Stran Posebna opozorila za kotni brusilnik na stisnjeni zrak ......Stran Upravljanje ........................Stran Pred zagonom ........................Stran Zagon...........................Stran Izklop ...........................Stran Vzdrževanje .........................Stran...
 • Seite 24: Legenda Uporabljenih Piktogramov

  Embalažo in napravo Redno mažite z oljem! odstranite okolju prijazno! KOTNI BRUSILNIK NA STISNJENI z Oprema ZRAK PDTS 6.3 A1 Priključek za stisnjeni zrak Vlečni ročaj Varovalo vklopa zz Uvod Ohišje Zaščitni pokrov Čestitamo! Odločili ste se za Rezalna plošča...
 • Seite 25: Obseg Dobave

  Uvod/Varnostna opozorila za orodje na stisnjeni zrak Navedene nevar- Vibracije (po ISO 28927-4): 6,41 m/s nosti so predvidene za splošno Negotovost K: 1,16 m/s uporabo ročnih kotnih brusilnikov na stisnjeni zrak. Vendar mora uporab- z Obseg dobave nik sam oceniti specifična tveganja, kotni brusilnik na stisnjeni zrak ki se lahko pojavijo med posamezno rezalna plošča...
 • Seite 26 Varnostna opozorila za orodje na stisnjeni zrak NEVARNOSTI ZARADI IZVRŽENIH SPLOŠNA VARNOSTNA PRAVILA Za več nevarnosti: Pred nastav- DELOV † ljanjem, delovanjem, popravili, V primeru zloma obdelovanca ali † vzdrževanjem in zamenjavo dodatne opreme ali celo samega dodatne opreme na kotnem bru- orodja so lahko z visoko hitrostjo silniku na stisnjeni zrak in pred izvrženi deli.
 • Seite 27 Varnostna opozorila za orodje na stisnjeni zrak Preverite, ali se vpenjalne prirob- Pravilno držite orodje: Bodite † † nice uporabljajo v skladu s navodili pripravljeni, da preprečite obi- proizvajalca in so v dobrem stanju, čajne ali nenadne premike – prip- npr.
 • Seite 28 Varnostna opozorila za orodje na stisnjeni zrak (izjema: brusne plošče za stran- vzdržuje ravnotežje. Upravljavec sko brušenje). Kotnih brusilnikov mora med dolgotrajnim delom na stisnjeni zrak ne smete upo- spremeniti držo, s čimer prepreči rabljati pri več kot največji obodni nelagodje in utrujenost.
 • Seite 29 Varnostna opozorila za orodje na stisnjeni zrak ustrezata tipu in velikosti navoja V primerih, ko so za različne tipe † vretena. in velikosti rezalnih plošč na voljo Pred uporabo pripomočka za vpenjalne prirobnice, vedno name- † rezanje ga preglejte. Ne upo- stite pravilno vpenjalno prirobnico rabljajte rezalnih plošč, ki so za uporabljeno rezalno ploščo.
 • Seite 30 Varnostna opozorila za orodje na stisnjeni zrak v teh navodilih za uporabo, da se NEVARNOSTI ZARADI PRAHU IN izognete nepotrebnemu intenziv- HLAPOV Prah in hlapi, ki nastajajo pri nemu nastajanju praha ali hlapov. † uporabi kotnih brusilnikov na Uporabljajte opremo za zaščito †...
 • Seite 31 Varnostna opozorila za orodje na stisnjeni zrak uporabo, da preprečite nepo- Ne drdrajte s strojnim orodjem † trebno povečanje ravni hrupa. po obdelovancu, ker je verjetno, Če je kotni brusilnik na stisnjeni da bo to povzročilo znatno pove- † zrak opremljen z dušilcem zvoka, čanje vibracij.
 • Seite 32: Posebna Opozorila Za Kotni Brusilnik Na Stisnjeni Zrak

  Varnostna opozorila za orodje na stisnjeni zrak Udarjajoče cevi lahko povzročijo Pazite na pravilno uporabo † „ resne telesne poškodbe. Vedno motornega olja SAE 10-20 za preverite, ali so cevi in njihovi optimalno mazanje naprave s pritrdilni elementi nepoškodovani stisnjenim zrakom (glejte pog- oz.
 • Seite 33: Upravljanje

  Varnostna opozorila za orodje na stisnjeni zrak / Upravljanje enaka nazivni hitrosti kotnega za stransko rezanje. brusilnika na stisnjeni zrak. Doda- Rezalna plošča se še naprej „ tna oprema, ki se vrti hitreje, kot vrti tudi po izklopu naprave. Po je dovoljeno, je lahko uničena.
 • Seite 34: Zagon

  Upravljanje s sistemom stisnjenega zraka, kar poveča učinko- Pritisnite varnostno stikalo v smeri vpenjalne vitost orodja ter podaljša njegovo življenjsko dobo. glave. Aktivirajte vlečni ročaj in pričnite z reza- njem. Pri polnem povlečenju ročaja se vrti Priključna objemka naprava z najvišjo hitrostjo. Z različnim vlečenjem Vtič...
 • Seite 35: Napotki Za Garancijo In Servisiranje

  Upravljanje / Napotki za garancijo in servisiranje Po vsakem servisu in vzdrževanju morate preveriti Če naša garancija krije napako, boste prejeli hitrost in vibracije. popravljen ali nov izdelek. S popravilom ali zame- njavo izdelka ne začne teči nova garancijska doba. Orodje na stisnjeni zrak je treba hraniti v suhih prostorih.
 • Seite 36: Okoljski Napotki In Podatki Za Odstranjevanje Med Odpadke

  292193 Servis in informacije Št. art.: 2087 Media-Impeks d.o.o Leto izdelave: 2018/04 Spletna stran: www.cmc-creative.de Model: PDTS 6.3 A1 E-pošta: service.si@cmc-creative.de Telefon: 00386 2 796 3511 izpolnjuje bistvene varnostne zahteve, ki so Sedež: Nemčija navedene v evropskih direktivah IAN 292193...
 • Seite 37: Garancijski List

  Garancijski list Garancijski list Polnilnik za motorna vozila s funkcijo pomoči IAN 290923 pri zagonu ULG 12 B3 Pooblaščeni serviser: C. M. C. GmbH Servisna telefonska številka: Katharina-Loth-Str. 15, 66386 St. Ingbert, Nemčija 00386 (0) 80 28 60 S tem garancijskim listom «C. M. C. GmbH, Katharina-Loth-Str. 15, 66386 St.
 • Seite 39 Obsah Vysvětlení používaných piktogramů ..............Strana 40 Úvod .............................Strana 40 P oužitívsouladusúčelem ....................Strana 40 Vybavení ..........................Strana 40 Technickádata ........................Strana 40 Rozsahdodávky ........................Strana 41 Bezpečnostní pokyny pro pneumatické nástroje .......... Strana 41 Specifické výstražná upozornění k pneumatické úhlové brusce ... Strana 49 Obsluha ..........................Strana 50 P ředuvedenímdoprovozu....................Strana 50...
 • Seite 40: Vysvětlení Používaných Piktogramů

  Upozornění Používejteochranuuší, respirátor/dýchacímasku, Řiďtesevarovnými ochrannébrýleaochranné abezpečnostnímipokyny! rukavice. Jakozdrojenergienikdy Tlakovzdušnáhadice nepoužívejtevodík,kyslík,oxid uhličitýnebojinýplnyvlahvích Zlikvidujteobalapřístroj Pravidelněmažteolejem‘ ekologickýmzpůsobem! PNEUMATICKÁ ÚHLOVÁ z Vybavení BRUSKA PDTS 6.3 A1 Přípojkastlačenéhovzduchu Spoušťovápáčka Pojistkaprotizapnutí zz Úvod Těleso Ochrannýkryt Srdečněblahopřejeme!Rozhodlijste Brusnýkotouč seprokoupivysocekvalitního Montážníklíč výrobku.Předprvnímuvedenímdo Klíčsvnitřnímšestihranem provozuseseznamtesvýrobkem.Ktomusi Šroubovýuzávěr pečlivěpřečtětebezpečnostnípokyny.Tento z Technická data výrobeksmějíuvéstdoprovozupouzepoučené...
 • Seite 41: RozsahDodávky

  Úvod/bezpečnostnípokynypropneumatickénářadí Vibrace Uvedenáohrožení (podleISO28927-4): 6,41m/s NejistotaK: 1,16m/s lzepředvídatpřivšeobecném používánípneumatickýchrukou z Rozsah dodávky drženýchpneumatickýchúhlových brusek.Navícmusíaleuživatel Pneumatickáúhlovábruska vyhodnotitspecifickárizika,ke Brusnýkotouč Montážníklíč kterýmmůžedojítpřikaždém Klíčsvnitřnímšestihranem1/4“ použití. Přípojkastlačenéhovzduchu NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ! z Bezpečnostní pokyny pro Přivýměněnástroje,nastavování pneumatické nástroje aúdržběpřeruštepřívodstlačeného vzduchu. PŘEDPOUŽITÍMSI PEČLIVĚPŘEČTĚTE NÁVODKOBSLUZE. NEBEZPEČÍ VÝBUCHU! JESOUČÁSTÍPŘÍSTROJEAMUSÍ Pročištěnípneumatického BÝTNEUSTÁLEKDISPOZICI! „...
 • Seite 42 Bezpečnostnípokynypropneumatickénástroje VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OHROŽENÁ VYMRŠTĚNÝMI PRAVIDLA ČÁSTMI Provícenásobnéohrožení: Přizlomeníobrobku,částípříslu- † † Jetřebasipředseřízením, šenstvínebodokoncenástroje provozem,opravami,údržbou můžedojítkvymrštěníčástí avýměnoučástípříslušenství o vysokérychlosti. apracívblízkostipneumatické Připoužívánípneumatické † úhlovébruskypřečístbezpeč- úhlovébruskysemusívždy nostnípokynyaporozumětjim. nositnerozbitnáochranaočí. Pokudtomutaknebude,můžeto Stupeňpotřebnéochranybyse způsobitvážnátělesnázraněn. mělzvlášťvyhodnotitprokaždé Pneumatickouúhlovoubruskuby jednotlivépoužití. † měliseřizovat,nastavovatnebo Obrobekmusíbýtdobře † používatvýhradněkvalifikovaní zajištěný. avyškoleníuživatelé. Rozbrušovacíkotoučmusíbýt † Nastrojisenesmíprovádět bezpečněnapnutýnapneuma- †...
 • Seite 43 Bezpečnostnípokynypropneumatickénástroje téhorozbrušovacíhokotouče Používejtevhodnérukavicepro apodleinstrukcívýrobce. ochranurukou. Musíseprověřit,jestliseupínací Personálobsluhyaúdržbymusí † † přírubypoužívajípodleúdajů býtfyzickyschopnýzvládatveli- výrobceajestlijsouvdobrém kost,hmotnostavýkonstroje. stavu,tzn.bezprasklinatrhlin, Držtestrojsprávně:Buďte † ajsourovné. připraveninazachyceníběžných Jetřebazkontrolovat,jestli anáhlýchpohybů–mějte † nejsouvřetenoazávitvřetena připravenéoběruce. poškozenéneboopotřebované. Udržujtetělovrovnováze † Jiskryaúlomkyvznikajícípři astabilnímpostoji. † používánínesmějípředstavovat Vpřípaděpřerušenípřívodu † žádnéohrožení. elektrickéenergieuvolněte Pneumatickáúhlovábruskase ovládacízařízeníprospouštění † musípředvýměnourozbrušova- nebozastavování. cíhokotoučeapředprováděním Používejtepouzemaziva †...
 • Seite 44 Bezpečnostnípokynypropneumatickénástroje uvolnit.Předpokračováním Proprácispneumatickouúhlo- † vprácizkontrolujte,zdaje voubruskouzaujmětepohodlný rozbrušovacíkotoučstáleřádně postoj,dbejtenadobroustabilitu připevněnýazdanenípoškozený. avyvarujtesenevhodnýchpozic Brusnékotoučearozbrušovací přidrženítělaatakovýchpozic, † kotoučesenesmípoužívat ukterýchjeobtížnéudržovat kbroušenístranoukotouče rovnováhu.Pracovníkobsluhy (výjimka:brusnékotoučekboč- bymělběhemprací,kterétrvají nímubroušení).Pneumatické dlouhoudobu,měnitdrženítěla, úhlovébruskysenesmípoužívat cožmůžepomocizabránitúnavě přivyššíchotáčkách,nežjsou anepříjemnýmpocitům. maximálníobvodovéotáčky Pokudseupracovníkaobsluhy † rozbrušovacíhokotouče. objevísymptomyjakonapř.trvalá Ujistětese,žesevbezprostřední nevolnost,obtíže,bušenísrdce, † blízkostinenacházejížádné bolest,mravenčení,hluchota, postávajícíosoby. páleníneboztuhlost,nemělby Musísepoužívatosobní tytovarujícísignályignorovat. † ochrannépomůckyjakovhodné Mělbytutoskutečnostsdělit rukavice,zástěry,ochranné...
 • Seite 45 Bezpečnostnípokynypropneumatickénástroje Zajistěte,abybylyrozměry Urozbrušovacíchkotoučů † † rozbrušovacíhokotoučebylykom- dodávanýchsredukceminebo patibilnísrozměrypneumatické sredukčnímipouzdrynebosnimi úhlovébruskyaabyserozbrušo- používanýmimusíuživatelzajis- vacíkotoučhodilnavřeteno. tit,abyseredukceneboredukční Zajistěte,abytypavelikostzávitu pouzdronedotýkalyčelnístrany † rozbrušovacíhokotoučepřesně upínacípřírubyaabyupínacísíla odpovídalytypuzávituavelikosti zajišťovaladostatečnýrotační závituvřetena. pohon,abynedošlokprokluzo- Rozbrušovacíprostředekzkontro- vánírozbrušovacíhokotouče. † lujtepředpoužitím.Nepoužívejte Vpřípadech,kdysedodávají † žádnérozbrušovacíkotoučem upínacípřírubyprorůznétypy kterépřípadněspadlynazem avelikostirozbrušovacích nebokterémajíodštípnutí, kotoučů,upevnětevždysprávnou prasklinynebojinéchyby. upínacípřírubupropoužívaný Musítezajistit,abybylrozbrušo- rozbrušovacíkotouč. † vacíkotoučpředpoužitímřádně Předapopoužitínástroje †...
 • Seite 46 Bezpečnostnípokynypropneumatickénástroje kabelemnebojinýmizásobova- Odpadnívzduchsemusíodvádět † címivedeními. tak,abysezvířeníprachu Pneumatickáúhlovábruskanení vprašnémprostředísnížilona † určenapropoužitívevýbušných minimálnímožnouúroveň. atmosféráchaneníizolované Vznikají-liprachnebopáry,je † protikontaktusezdrojielektrické hlavnímúkolemjekontrolovat energie. vmístějejichuvolňování. Zajistěte,abynamístě,kde Namontovanédílynebodílypří- † † chcetevrtatnebošroubovat, slušenstvípneumatickéhonářadí nebylažádnáelektrická, určenékzachycení,odsávání plynovávedeníatd.,kterávpří- nebopotlačenívznikupoléta- paděpoškozenípoužitímstroje véhoprachuneboparbyseměly mohlazpůsobitohrožení. řádněpoužívataudržovatpodle pokynůvýrobce. OHROŽENÍ PRACHEM A VÝPARY Spotřebnímateriálapoužívaný † Prachapáryvznikajícípřipou- nástrojjetřebavolit,udržovat †...
 • Seite 47 Bezpečnostnípokynypropneumatickénástroje hučení,pískánínebobzučení Připrácivchladnémprostředí † vuchu). nostetepléoblečení,vašeruce Jenezbytnéprovéstposouzení musíbýttepléasuché. † rizikasohledemnatatoohrožení Pokudzjistíte,žepokožkana † arealizovatvhodnáopatření. prstechneborukáchznecitlivěla, Mezivhodnáopatřeníkesnížení brní,bolínebozbledla,přestaňte † rizikapatřínapř.používání spneumatickouúhlovoubrus- izolace,ježzabraňujevzniku koupracovat,informujtesvého zvonivéhohlukuuobrobků. zaměstnavateleakonzultujte Používejteochrannépracovní slékařem. † pomůckykochraněsluchupodle Pneumatickouúhlovou † pokynůzaměstnavateleatak, bruskupoužívejteajejíúdržbu jaktovyžadujípředpisyochrany provádějtepodledoporučení zdraví. uvedenýchvtomtonávodu. Pneumatickouúhlovoubrusku Tímzabránítezbytečnému † používejteajejíúdržbu zvýšeníhlučnosti. provádějtepodledoporučení Nenechávejtenástrojnaobrobku †...
 • Seite 48 Bezpečnostnípokynypropneumatickénástroje Používejtevložky,pokudjsou Nikdynenostepneumatickéstroje † † určenyprobrusivospojivem. zahadici. DODATEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ Používejtepřístrojjenprooblasti „ POKYNY PRO PNEUMATICKÉ použití,prokterébylkoncipován! STROJE Stlačenývzduchmůžezpůsobit Přístrojnepřetěžujte. † „ vážnázranění. Pokudpneumatickénářadí Jakozdrojenergietohoto † nepoužíváte,předvýměnoudílů nástrojenepoužívejtenikdy příslušenstvínebopřiprovádění vodík,kyslíknebooxiduhličitýnebo opravvždyuzavřetepřívodvzdu- jinýplynvlahvích,protožebymohlo chu,odtlakujtevzduchovouhadici dojítkexploziatímkvážným aodpojtepneumatickénářadíod úrazům. přívodustlačenéhovzduchu. Proudvzduchunikdynesměřujte NEBEZPEČÍ! MějteVaše † nasebenebojinéosoby. ruceneboostatníkončetiny Uvolněnéhadicešlehajícíokolo vbezpečnévzdálenostiod...
 • Seite 49: Specifické Výstražná Upozornění K Pneumatické Úhlové Brusce

  Bezpečnostnípokynypropneumatickénástroje Předpoužitírozbrušovacíkotouč z Specifické výstražná „ zkontrolujteanepoužívejtežádný upozornění k pneumatické úhlové brusce odštípnutý,prasklýnebojinak vadnýkotouč. Přednasazenímrozbrušovacího Předpoužitímmusíbýtrozbru- „ „ kotouče,pokaždéopravěnářadí šovacíkotoučsprávněupevněný nebopředprvnímpoužitímúhlové apevněutažený.Nechtenářadí bruskyjetřebavždypomocíotáč- běžetvbezpečnépoloze koměruzajistit,abyskutečnévol- 30sekundbezzatížení.Pokud noběžnéotáčkyúhlovébruskypři dojdekvětšímvibracímnebo 6,3nepřekročilyotáčkyvytištěné zjistítevadu,nářadíihned natypovémštítkuRovněžse zastavte.Pokuddojdektako- musíúhlovábruska,skterouse vémupřípadu,zkontrolujenářadí, pracuje,zkontrolovatminimálně abystenašlipříčinu. jednouzasměnu. Propoužitírozbrušovacích „ Jetřebadbátnato,abyse kotoučůsvětšímprůměremotvoru „...
 • Seite 50: Obsluha

  Bezpečnostnípokynypropneumatickénástroje/pneumatickáúhlovábruska... z Obsluha Předprvnímpoužitímavpravidelnýchintervalech přidávejteněkolikkapekolejepropneumatické nářadínebomotorovéhoolejeSAE10-20dpří- z Před uvedením do provozu pojkystlačenévzduchupneumatickéhonářadí.Po 3-4provozníchhodináchodstraňtepomocímon- Namontujterozbrušovacíkotouč. tážníhoklíčešroubovýuzávěr nádržkynaolej. Nádržkunaplňteolejempropneumatickénářadí Odpojtepřívodstlačenévzduchuodpřípojky. nebomotorovýmolejemSAE10-20ašroubový uzávěropětzavřete.Okolozávitupřípojekomo- Proaretacivřetenepoužijtemontážníklíč tejtetrochuteflonovétěsnicípásky.Našroubujte ,přitompovoltešroubsešestihrannouhlavou přípojkydopneumatickéhonářadí. apříruboupomocíimbusovéhoklíče z Uvedení do provozu Nasaďtenovýrozbrušovacíkotouč apřírubu navřeteno.Pomocíimbusovéhoklíčepevně našroubujtešroubysvnitřnímšestihranem Použijteochrannýoděvaochrannébrýle.JINAK Zkontrolujte,jestlijerozbrušovacíkotoučsprávně HROZÍNEBEZPEČÍÚRAZU! namontovanýamůžesevolněotáčet! Zkontrolujte,jestlijerozbrušovacíkotoučpevně Ochrannýkryt utažený. Zkontrolujte,jestlijeobrobeksprávněpodepřený Šroub Přípojkastlačenéhovzduchu...
 • Seite 51: Údržba

  Pneumatickáúhlovábruskaspecifickévýstražnáupozornění/obsluha Upozornění Uvolnětenejdřívehadiciodzdroje používání).Vžádnémpřípaděsetěchtolátek stlačenéhovzduchuateprvepakodstraňte nedotýkejte.Pokuddojdekestykupokožky přívodníhadiciodnářadí.Taksemůžezabránit snebezpečnýmprachem,můžedojítkvážnému nekontrolovanémupohybupřívodníhadicesem zánětupokožky.Pokudseběhemprovádění atam. údržbyvytvoříarozvíříprach,můžesevdechnout. z Údržba z Pokyny k záruce a provádění servisu Prozajištěnídlouhéživotnostiabezporuchového provozujedůležitédodržovatnásledujícípokyny Záruka společnosti Creative Marketing proúdržbu.Předpoklademtrvalebezvadnéhofun- Consulting GmbH govánípneumatickéúhlovébruskyjepravidelné mazání. Váženázákaznice,váženýzákazníku,natento výrobekdostávátezáruku3rokyodednezakou- POZOR:PŘEDPROVÁDĚNÍMÚDRŽBY pení.Vpřípadě,žesenatomtovýrobkuprojeví ODPOJTEPŘÍPOJKUSTLAČENÉHO závady,můžetevůčiprodejciuplatnitsvápráva VZDUCHU! podlezákona.Tatozákonnáprávanejsou omezenanašimizáručnímipodmínkami,které Pneumaticképřístrojeudržujtevčistémstavu.
 • Seite 52: RozsahZáruky

  Obsluha Upozornění: z Rozsah záruky Z estráneknawebovéadrese Zařízeníbylopečlivěvyrobenovsouladuspřís- www.lidl-service.comsimůžete nýmipožadavkynakvalituapředexpedicíbylo stáhnouttentonávodimnohodalších svědomitěodzkoušeno. příruček,produktovýchvideíasoftware. Zárukasevztahujenamateriálovéavýrobnívady. Zde nás najdete: Tatozárukasenevztahujenačástivýrobku,které jsouvystavenyběžnémuopotřebeníakterélze protochápatjakorychleopotřebitelnésoučásti, Název: C.M.C.CreativeMarketing& nevztahujesenapoškozenírozbitnýchčástí, ConsultingGmbHServiceCZ např.spínačů,bateriínebočástí,kteréjsou Internetová zhotovenyzeskla. adresa: www.cmc-creative.de E-mail: info@bohemian-dragomans. Zárukapozbýváplatnosti,jestližejevýrobek poškozený,nenípřiměřenýmzpůsobempoužíván Telefon: 00420608600485 neboudržován.Přiměřenépoužívánívýrobku Sídlo: Německo předpokládá,žebudoupřesnědodržovány IAN 292193 všechnypokynyuvedenévnávodukobsluze. Jebezpodmínečněnutnésevyhnouttakovým...
 • Seite 53: Prohlášení O Shodě S Eu

  My,firma C. M. C. GmbH Zadokumentacizodpovědnýpracovník: MarkUhle Katharina-Loth-Str.15 66386St.Ingbert Německo Prohlašujemenavlastníodpovědnost,ževýrobek Pneumatická úhlová bruska IAN: 292193 Č.výr. 2087 Rokvýroby: 2018/04 Model: PDTS 6.3 A1 splňujezákladníbezpečnostnípožadavky,které jsouuvedenyvevropskýchsměrnicích Směrnice o strojních zařízeních: 2006/42/EU ajejichzměnách. ProvyhodnoceníshodybylyPoužitynásledující harmonizovanénormy: EN ISO 11148-7:2012 St.Ingbert,7.11.2017 ppa.MarcUhle-Osobaodpovědnázadokumen- taci...
 • Seite 55 Obsah Legenda k použitým piktogramom ................Strana 56 Úvod .............................Strana 56 P oužitievsúladesurčením ....................Strana 56 Vybavenie ..........................Strana 56 Technickéúdaje ........................Strana 56 Rozsahdodávky ........................Strana 57 Bezpečnostné pokyny pre pneumatické náradie ........... Strana 57 Špecifické výstražné pokyny k pneumatickej deliacej brúske ....Strana 65 Obsluha ..........................Strana 67 P reduvedenímdoprevádzky ....................Strana 67...
 • Seite 56: Legenda K Použitým Piktogramom

  Nosteochranusluchu, ochranudýchacíchciest/pro- Dodržiavajtevýstražné tiprachovúmasku,ochranné abezpečnostnéupozornenia! okuliareaochrannérukavice. Akozdrojenergienikdy Pneumatickáhadica nepoužívajtevodík,kyslík,oxid uhličitýaniinýplynvofľaši Obalazariadeniezlikvidujte Pravidelneolejujte! ekologicky! z Vybavenie PNEUMATICKÁ DELIACA BRÚSKA PDTS 6.3 A1 prípojkastlačenéhovzduchu páčkaspúšte poistkaprotizapnutiu zz Úvod teleso ochrannýkryt Srdečnevámblahoželáme!Rozhodli rozbrusovacíkotúč stesaprevýrobokvysokejkvality. montážnykľúč Predprvýmuvedenímdoprevádzky inbusovýkľúč sazoznámtesvýrobkom.Pozornesiktomu uzavieraciaskrutka prečítajtebezpečnostnépokyny.Uvedenietohto z Technické údaje výrobkudoprevádzkysmierealizovaťiba...
 • Seite 57: RozsahDodávky

  Úvod/bezpečnostnépokynyprepneumatickénáradie Uvedenéohrozenia Vibrácia (podľaISO28927-4): 6,41m/s jemožnépredvídaťprevšeobecné NeistotaK: 1,16m/s použitieručnýchpneumatických z Rozsah dodávky deliacichbrúsok.Avšakokremtoto musíužívateľzhodnotiťšpecifické 1x pneumatickádeliacabrúska riziká,ktorésamôžuvyskytnúťpri 1x rozbrusovacíkotúč akomkoľvekpoužití. 1x montážnykľúč 1x inbusovýkľúč1/4“ 1x prípojkastlačenéhovzduchu NEBEZPEČENSTVO PORANENIA! Predvýmenou,nastavenímaúdrž- z Bezpečnostné pokyny pre bovýmiprácaminanáradíprerušte pneumatické náradie prívodstlačenéhovzduchu. PREDPOUŽITÍMSISTA- ROSTLIVOPREČÍTAJTE, NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU! PROSÍM,NÁVODNA Načisteniepneumatickéhozaria- „...
 • Seite 58 Bezpečnostnépokynyprepneumatickénáradie VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ vaťvýrobcu,abyvprípade potrebyobdržalnáhradnýštítok. PRAVIDLÁ Previacnásobnéohrozenia: † Bezpečnostnépokynysimusíte OHROZENIA KVÔLI prečítaťprednastavením, VYMRŠŤOVANÝM DIELOM prevádzkou,opravou,údržbou Vprípadezlomeniaobrobku † avýmenoudielovpríslušenstva alebodielovpríslušenstvaalebo pneumatickejdeliacejbrúsky dokoncastrojovéhonástroja atiežpredprácouvblízkosti samotnéhosamôžudielyvymrš- strojaatýmtomusíteporozumieť. ťovaťvysokourýchlosťou. Vopačnomprípadetomôže Počasprevádzkypneumatic- † viesťkťažkýmtelesným kejdeliacejbrúskyjepotrebné poraneniam. vždynosiťochranuočíodolnú Pneumatickúdeliacubrúsku protinárazu.Stupeňpožadova- † bymalincializovať,nastavovať nejochranybysamalzhodnotiť alebopoužívaťvýlučneodpove- samostatneprekaždéjednotlivé dajúckvalifikovanéaškolené použitie. obsluhujúceosoby. Jepotrebnézabezpečiť,abybol...
 • Seite 59 Bezpečnostnépokynyprepneumatickénáradie abystehopravidelne OHROZENIA POČAS PREVÁDZKY kontrolovali. Vyvarujtesakontaktusrotujúcim † Pravidelnejepotrebnékontro- vretenomasupevneným † lovať,čiotáčkypneumatickej rozbrusovacímkotúčom,abyste deliacejbrúskyniesúvyššieako zabránilireznýmranámnarukách otáčkyuvedenénastroji.Kon- alebonainýchčastiachtela. trolyotáčoksamusiavykonávať Pripoužitístrojamôžubyťruky † bezupnutéhorozbrusovacieho obsluhujúcejosobyvystavené kotúčaaodpovedajúcinštruk- ohrozeniam,akonapríklad ciámvýrobcu. porezaniamatiežodreninám Jepotrebnéskontrolovať,čisa ateplu.Nostevhodnérukavice † upínaciaprírubapoužívaodpove- naochranurúk. dajúcúdajomvýrobcuačije Obsluhujúcaosobaapersonál † vdobromstave,napríkladbez údržbymusiabyťfyzickyschopní trhlínaprasklín,ačijerovná. ovládaťveľkosť,hmotnosť Jepotrebnéskontrolovať,činie avýkonstroja. †...
 • Seite 60 Bezpečnostnépokynyprepneumatickénáradie Jepotrebnéuviesťdobuvýtoku, Oddelenímvygenerovaných † † pokiaľtátotrvádlhšieako5s iskiersamôžezapáliťodev amusímevámodporučiť,aby amôžuvyvolaťťažképopále- stepneumatickúdeliacubrúsku niny.Jepotrebnézabezpečiť,aby odkladalivbezpečnejpolohe. iskrynepadalinaodev.Noste Prirozbrusovanísamusíobrobok nehorľavýodevapostarajtesa † podoprieťtak,abymalarozbruso- oto,abystálovblízkostivedro vanáštrbinapočasceléhoobrá- vody. baniakonštantnúaleborastúcu OHROZENIA KVÔLI šírku. Aksarozbrusovacíkotúčvzprieči OPAKOVANÝM POHYBOM † vrozbrusovanejštrbine,je Pripoužitípneumatickejdeliacej † potrebnévypnúťpneumatickú brúskynavykonávaniečinností deliacubrúskuauvoľniťrozbru- súvisiacichsprácoumôže sovacíkotúč.Predpokračovaním pravdepodobneuobsluhujúcej prevádzkyjepotrebnéskontrolo- osobydochádzaťknepríjemným vať,čijerozbrusovacíkotúč pocitomvrukácharamenách, ešteriadneupevnenýačinieje atiežvoblastikrkuapliecalebo...
 • Seite 61 Bezpečnostnépokynyprepneumatickénáradie ťažkosti,búšeniesrdca,bolesť, uktorýchpravdepodobnedošlo svrbenie,necitlivosť,pálenie kpádualebovykazujúodlupova- alebomeravosť,nemalabytieto nie,trhlinyaleboinéchyby. príznakyignorovať.Obsluhu- Jepotrebnézabezpečiť,abybol † júcaosobabymalatotooznámiť rozbrusovacíkotúčpredpoužitím zamestnávateľoviamalaby riadneupevnenýadostatočne tokonzultovaťsodpovedajúc pevneutiahnutý;pneumatickú kvalifikovanýmlekárom. deliacubrúskujepotrebnépre- vádzkovaťnajmenej1minútu OHROZENIA KVÔLI DIELOM vzabezpečenejpolohepriotáč- kachnaprázdno;strojsamusí PRÍSLUŠENSTVA Prednamontovanímalebo ihneďvypnúť,akspozorujete † výmenoustrojovéhonástroja značnévibráciealeboinéškody; alebodielupríslušenstvaodpojte jepotrebnézistiťpríčinutejto pneumatickúdeliacubrúskuod chyby. energetickéhonapájania. Prekontrolovanímrozmerov † Používajtevýlučnedielypríslu- ainýchdôležitýchúdajovvre- † šenstvaaspotrebnémateriály tenajepotrebnézabrániť,abysa veľkostíatypovodporúčaných...
 • Seite 62 Bezpečnostnépokynyprepneumatickénáradie abysazabránilošmýkaniu Zabezpečte,abyneboliprí- † rozbrusovaciehokotúča. tomnéžiadneelektrickévedenia, Vprípadoch,vktorýchsadodáva potrubnévedeniaatď,ktorémôžu † upínaciaprírubaprerôznetypy vprípadepoškodeniapoužíva- aveľkostirozbrusovacích nímstrojaviesťkohrozeniu. kotúčov,upevnitevždysprávnu OHROZENIA KVÔLI PRACHU upínaciuprírubuprepoužitý rozbrusovacíkotúč. A PARÁM Predapopoužitístrojového Prachaparyvznikajúcepri † † nástrojasavyvarujtepriamemu použitípneumatickýchdeliacich kontaktusním,pretožetento brúsokmôžuspôsobiťpoškode- môžebyťhorúcialebomôžemať niazdravia(akonapríkladrako- ostréhrany. vinu,vrodenéchyby,astmua/ Rozbrusovacíkotúčjepotrebné alebodermatitídu);jenevyhnutné † uschovaťapracovaťsnímodpo- vykonaťposúdenierizikapokiaľ vedajúcinštrukciámvýrobcu. ideotietoohrozeniaaimplemen- tovaťregulačnémechanizmy. OHROZENIA NA PRACOVISKU Doposúdeniarizikabysamal...
 • Seite 63 Bezpečnostnépokynyprepneumatickénáradie Všetkymontážnedielyadiely odpovedajúceregulačné † príslušenstvastrojaurčenéna mechanizmy. odsávaniealebopotlačenie Kregulačnýmmechanizmom † popolčekaalebopárbysamali vhodnýmnazmiernenierizík používaťaudržiavaťodpoveda- patriaopatreniaakonapríklad júcinštrukciámvýrobcu. použitieizolačnýchmateriálov, Spotrebnémateriály/strojové abysazabránilozvoneniu,ktoré † nástrojejepotrebnézvoliť,udr- savyskytujenaobrobkoch. žiavaťavymieňaťodpovedajúc Používajteosobnéchrániče † odporúčaniamtohtonávodu,aby sluchupodľainštrukciívášho sazabránilonežiadúcejintenzifi- zamestnávateľaalebotak,ako káciitvoreniaprachuapár. satopožadujepodľapracovných Používajteochranudýchacích bezpečnostnýchpredpisov † ciestpodľainštrukciívášho apredpisovnaochranuzdravia. zamestnávateľaalebotak,ako Pneumatickúdeliacubrúskuje † sapožadujepodľapracovných potrebnéprevádzkovaťavykoná- bezpečnostnýchpredpisov vaťpreňuúdržbupodľaodporú- apredpisovnaochranuzdravia. čaníuvedenýchvtomtonávode,...
 • Seite 64 Bezpečnostnépokynyprepneumatickénáradie krvnéhoobehuvrukácharame- uchopenímprizachovaní nách. požadovanýchreakčnýchsílruky, Počasprácvchladnomprostredí pretožerizikovibráciíbude † nosteteplýodevaudržiavajte spravidlasnarastajúcousilou svojerukyvtepleasuchu. uchopeniaväčšie. Akmátepocitnecitlivosti,svrbe- Používajtemedzipolohy,ak † † niealebobolestivovašichprs- súurčenépreviazanébrúsne toch,aleborukách,alebosakoža prípravky. navašichrukáchaleboprstoch DODATOČNÉ BEZPEČNOSTNÉ sfarbídobiela,zastavteprácu spneumatickoudeliacoubrúskou, INŠTRUKCIE PRE PNEUMATICKÉ informujtevášhozamestnávateľa STROJE akonzultujtetolekárom. Stlačenývzduchmôžespôsobiť † Pneumatickúdeliacubrúskuje vážneporanenia. † potrebnéprevádzkovaťavykoná- Vprípade,aksastrojnepoužíva, † vaťpreňuúdržbupodľaodporú- atiežpredvýmenoudielov čaníuvedenýchvtomtonávode, príslušenstvaalebopredvykona-...
 • Seite 65: Špecifické Výstražné Pokyny K Pneumatickej Deliacej Brúske

  .../Špecifickévýstražnépokynypneumatickejdeliacejbrúsky ponúkliochranupreprípad dochádzaťkzápalomalebo zlyhaniaspojahadicesostrojom kpodráždeniamkože.Pretoje ahadícnavzájom. dôležité,abysamotorovýolej Postarajtesaoto,abysa starostlivoaopatrnenaniesol † neprekročilmaximálnytlak doprípojkystlačenéhovzduchu uvedenýnastroji. pneumatickýchzariadení. Vzduchomprevádzkovanéstroje † nikdynenostezahadicu. z Špecifické výstražné pokyny k pneumatickej deliacej brúske Zariadeniepoužívajteiba „ voblastiachpoužitia,prektoré Prednasadenímrozbrusovacieho „ bolkoncipovaný! kotúča,pokaždejopravenástroja alebopredprvouprevádzkou Zariadenienepreťažujte. „ deliacejbrúskyjepotrebnévždy zabezpečiťstachometrom,aby Akozdrojenergietohto skutočnéotáčkynaprázdno náradianikdynepoužívajte deliacejbrúskyprihodnote vodík,kyslík,oxiduhličitýaleboiný 6,3barneprekročiliotáčkyvyra-...
 • Seite 66 Špecifickévýstražnépokynypneumatickejdeliacejbrúsky príslušenstvo,ktorésaotáča Otvorochrannéhozariadenia rýchlejšieakojedovolené. musímodifikovaťoperátor. Zabezpečte,abybolirozmery Rozbrusovaciekotúčenepouží- „ „ rozbrusovaciehokotúčaprime- vajtenarezaniečelomkotúča. ranédeliacejbrúskeaabybol Rozbrusovacíkotúčsaďalej „ rozbrusovacíkotúčvhodnýpre otáčaajpovypnutízariadenia. vreteno. Povypnutísazariadeniesmie Skladovanieamanipulácia odložiťažvtedy,aksarozbru- „ srozbrusovacímikotúčmimusia sovacíkotúčcelkomzastavil. byťopatrnéaodpovedajúc Odhliadnucodvyvarovaniasa inštrukciámvýrobcu. vážnychúrazovsatýmitobez- Predpoužitímvykonajteinšpek- pečnostnýmiopatreniamizabráni „ ciurozbrusovaciehokotúča tomu,abysaprachatriesky anepoužívajterozbrusovací nasalidozariadení. kotúč,ktorýsaodlupuje,skáče alebojeinýmspôsobomchybný. Predpoužitímzabezpečte,aby „ bolrozbrusovacíkotúčsprávne umiestnenýapevneutiahnutý, anechajtezariadeniebezzáťaže bežať30sekúndnabezpeč- nejpozícii.Zariadenieihneď...
 • Seite 67: Obsluha

  Obsluha z Obsluha pripojovaciapríruba konektorrýchlouzáveru z Pred uvedením do prevádzky pneumatickáhadica konektorrýchlouzáveru Namontovanierozbrusovaciehokotúča regulátortlaku Odpojteprívodstlačenéhovzduchuodprípojky filter stlačenéhovzduchu. olejnička Používajtemontážnykľúč abystearetovali vreteno,pritomuvoľniteskrutkusošesťhrannou konektorrýchlouzáveru hlavouaprírubuinbusovýmkľúčom kompresor Nasaďtenovýrozbrusovacíkotúč aprírubuna Predprvýmpoužitímavpravidelnýchintervaloch vreteno.Pevnenaskrutkujteskrutkysošesťhran- nakvapkajteniekoľkokvapiekolejaprepneuma- nouhlavouinbusovýmkľúčom .Skontrolujte, tickézariadeniaalebomotorovýolejSAE10-20 čijerozbrusovacíkotúčsprávnenamontovaný doprípojkystlačenéhovzduchupneumatického ačisamôževoľneotáčať! zariadenia.Vždypo3-4prevádzkovýchhodinách odstráňtemontážnymkľúčomuzavieraciuskrutku ochrannýkryt zásobníkanaolej.Zásobníknaolejnaplňte olejomprepneumatickézariadeniaalebomoto- skrutkaso prípojkastlačenéhovzduchu šesťhrannou...
 • Seite 68: Vypnutie

  Obsluha/informácietýkajúcesazárukyaservisu Potlačtepoistkuprotizapnutiuvsmereupínacieho POZOR!PREBYTOČNÝOLEJSAVYFÚKNE. puzdra.Aktivujtepáčkuspúšteavykonajterezné VÝPUSTUDRŽIAVAJTEVDOSTATOČNEJ práce.Priplnomutiahnutípáčkysazariadenie VZDIALENOSTIODOSÔBALEBOPREDMETOV. otáčanajvyššourýchlosťou.Nadosiahnutie optimálnychvýsledkovbrúseniaregulujterýchlosť Pokaždejúdržbeaservisesamusiaskontrolovať otáčaniavariabilnýmuťahovacímtlakom. rýchlosťavibrácie. Pneumatickénáradiebysamalouschovávať z Vypnutie vsuchýchpriestoroch.Dbajtenato,abysado vnútrapneumatickéhozariadenianedostala Pustitepáčkuspúšte ,abystevyplipneuma- žiadnavlhkosť. tickúdeliacubrúsku. Poukončenípráceodpojtezariadenieodzdroja Pravidelnekontrolujtevretená,závityaupínacie stlačenéhovzduchu. prípravky,činiesúopotrebovanéatoleranciepre upnutiebrúsnychprípravkov. Upozornenie: Uvoľnitenajskôrhadicuodzdroja stlačenéhovzduchuaažpotomodstráňte Predúdržbouočistitezariadenieodnebezpečných napájaciuhadicuzozariadenia.Taktozabránite substancií,ktorésauložili(kvôlipracovnýmproce- nekontrolovanýmpohybomnapájacejhadice. som)naňom.Vyvarujtesaakémukoľvekkontaktu kožestýmitosubstanciami.Aksadostanekoža dokontaktusnebezpečnýmprachom,môžeto z Údržba viesťkťažkejdermatitíde.Aksapočasúdržbo- výchprácvytvoríaleborozvíriprach,môžesa Abystezabezpečilidlhúživotnosťabezporu- tentovdýchnuť.
 • Seite 69: RozsahZáruky

  Informácietýkajúcesazárukyaservisu z Postup v prípade poškodenia vám–podľanášhozváženia–bezplatneopravíme v záruke alebovymeníme.Totozáručnéplneniepredpokladá, ževrámcitejtotrojročnejlehotypredložítechybné zariadenieadokladokúpe(pokladničnýblok) Abysmevedelizabezpečiťrýchlespracovanie avkrátkostiuvediete,oakýnedostatokide vašejžiadosti,postupujte,prosím,podľanasle- akedysavyskytol. dovnýchpokynov:Prevšetkyotázkymajteako dokladokúpepripravenýpokladničnýdoklad Pokiaľjetátochybakrytánašouzárukou,vrátime ačíslovýrobku(napr.IAN).Číslovýrobkusi vámopravenýalebonovývýrobok.Opravoualebo vyhľadajte,prosím,natypovomštítku,narytine, výmenouvýrobkuzačínaplynúťnovázáručná natitulnejstranevášhonávodu(dolevľavo)alebo lehota. nanálepkenazadnejalebodolnejstrane.Pokiaľ bysavyskytlifunkčnéchybyaleboinénedostatky, najprvsatelefonickyaleboprostredníctvome-ma- z Rozsah záruky iluobráťtenanižšieuvedenéservisnéoddelenie. Výrobokoznačenýakochybnýmôžetepotom Zariadeniebolostarostlivovyrobenépodľa spoluspriloženýmdokladomokúpe(pokladnič- prísnychkvalitatívnychnoriemapreddistribúciou nýmblokom)auvedením,oakýdruhnedostatku svedomiteodskúšané. ideakedysavyskytol,bezplatnezaslaťnaadresu servisu,ktorávámbolaoznámená. Záručnéplneniesavzťahujenamateriálové Upozornenie: avýrobnéchyby.Tátozárukasanevzťahujena...
 • Seite 70: Ekologické Pokyny A Údaje Týkajúce Sa Likvidácie

  ES vyhlásenie o zhode C. M. C. GmbH Zodpovednýzadokumenty:MarkusZimmer Katharina-Loth-Str.15 66386St.Ingbert Nemecko vyhlasujemenavlastnúzodpovednosť,ževýrobok Pneumatická deliaca brúska IAN: 292193 Číslovýrobku: 2087 Rokvýroby: 2018/04 Model: PDTS 6.3 A1 spĺňazákladnépožiadavkynaochranu,ktorésú stanovenéveurópskychsmerniciach Smernica o strojoch: 2006/42/ES aichúpravách. Priposudzovanízhodysapoužili nasledovnéharmonizovanénormy: EN ISO 11148-7:2012...
 • Seite 71 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ......................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung ................Seite Ausstattung .......................Seite Technische Daten .......................Seite Lieferumfang ......................Seite Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ........Seite Druckluft-Trennschleifer Spezifische Warnhinweise ......Seite Bedienung ......................Seite Vor der Inbetriebnahme ....................Seite Inbetriebnahme ......................Seite Ausschalten.......................Seite Wartung ........................Seite Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ........Seite Garantiebedingungen ....................Seite Garantieumfang ......................Seite...
 • Seite 72: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Wasserstoff, Sauerstoff, Druckluftschlauch Kohlendioxid oder anderes Gas in Flaschen als Energiequelle Entsorgen Sie Verpackung und Regelmäßig ölen! Gerät umweltgerecht! DRUCKLUFT-TRENNSCHLEIFER z Ausstattung PDTS 6.3 A1 Druckluft-Anschluss Abzugshebel Einschaltsicherung zz Einleitung Gehäuse Schutzhaube Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Trennscheibe sich für ein hochwertiges Produkt Montageschlüssel...
 • Seite 73: Lieferumfang

  Einleitung / Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge z Lieferumfang Die angegebenen Gefährdungen sind für den allgemei- Druckluft-Trennschleifer nen Gebrauch von handgehaltenen Trennscheibe Druckluft-Trennschleifern vorhersehbar. Montageschlüssel Innensechskantschlüssel 1/4“ Jedoch muss darüber hinaus der Druckluft Anschluss Benutzer spezifische Risiken bewer- ten, die aufgrund jeder Verwendung auftreten können.
 • Seite 74 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ALLGEMEINE Bemessungswerten und Kenn- SICHERHEITSREGELN zeichnungen gekennzeichnet ist. Für mehrfache Gefährdungen: Der Arbeitgeber/Benutzer muss † Die Sicherheitshinweise sind vor den Hersteller kontaktieren, um dem Einstellen, dem Betrieb, der erforderlichenfalls Ersatzschilder Reparatur, der Wartung und dem zu erhalten. Austausch von Zubehörteilen an GEFÄHRDUNGEN DURCH dem Druckluft-Trennschleifer sowie...
 • Seite 75 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge GEFÄHRDUNGEN DURCH Stellen Sie sicher, dass die † VERFANGEN Schutzhaube montiert ist, dass sie in gutem Zustand und ordnungs- Es kann Erstickungs-, Skalpierungs- gemäß befestigt ist und sie und/oder Schnittverletzungsgefahr regelmäßig kontrolliert wird. bestehen, wenn locker sitzende Es ist regelmäßig zu prüfen, Kleidung, Schmuck, Halsketten, †...
 • Seite 76 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Achten Sie darauf, dass Ihr nahme: Schleifscheiben † Körper im Gleichgewicht ist und zum Seitenschleifen). Druck- dass Sie sicheren Halt haben. luft-Trennschleifer dürfen bei Geben Sie Befehlseinrichtung nicht mehr als der maximalen Um- † zum Ingang- oder Stillsetzen im fangsdrehzahl eines Trennmittels Falle einer Unterbrechung der verwendet werden.
 • Seite 77 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Bei der Verwendung eines Verwenden Sie ausschließlich † † Druckluft-Trennschleifers sollte die Zubehörteile und Verbrauchs- Bedienungsperson eine bequeme materialien der vom Hersteller Körperhaltung einnehmen, des Druckluft-Trennschleifers emp- dabei auf sicheren Halt achten fohlenen Größen und Typen. Ver- und ungünstige Körperhaltungen wenden Sie keine anderen Typen oder solche, bei denen es schwie-...
 • Seite 78 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge andere Schäden wahrgenommen Die Trennscheibe ist entsprechend † werden; die Ursache für diese den Anweisungen des Herstellers Fehler ist zu ermitteln. aufzubewahren und zu hand- Durch Überprüfung der Maße haben. † und anderer wichtiger Daten der GEFÄHRDUNGEN Spindel ist zu vermeiden, dass AM ARBEITSPLATZ das Spindelende den Boden...
 • Seite 79 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge GEFÄHRDUNGEN DURCH Alle zum Auffangen, Absaugen † STAUB UND DÄMPFE oder zur Unterdrückung von Flug- Die beim Einsatz von Druckluft- staub oder Dämpfen vorgesehe- † Trennschleifern entstehenden nen Einbau- oder Zubehörteile der Stäube und Dämpfe können Maschine sollten den Anweisun- gesundheitliche Schäden (wie gen des Herstellers entsprechend z.
 • Seite 80 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Es ist unerlässlich, eine Risiko- unnötige Erhöhung des Lärm- † bewertung in Bezug auf diese pegels zu vermeiden. Gefährdungen durchzuführen GEFÄHRDUNGEN und entsprechende Regelungs- DURCH SCHWINGUNGEN mechanismen zu implementieren. Zu den für die Risikominderung Die Einwirkung von Schwingun- †...
 • Seite 81 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Die Verbrauchsmaterialien/ nicht unter Druck steht und dass † Maschinenwerkzeuge sind den die Maschine von der Luftzufuhr Empfehlungen dieser Anleitung getrennt wird. entsprechend auszuwählen, zu Richten Sie den Luftstrom niemals † warten und zu ersetzen, um gegen sich selbst oder gegen eine unnötige Verstärkung der andere Personen.
 • Seite 82: Druckluft-Trennschleifer Spezifische Warnhinweise

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge / Druckluft-Trennschleifer ... Verwenden Sie niemals dass die tatsächliche Leerlauf- Wasserstoff-, Sauerstoff-, drehzahl des Trennschleifers bei Kohlendioxid oder anderes Gas in 6,3 bar die auf dem Typenschild Flaschen als Energiequelle dieses eingestempelte oder gedruckte Werkzeuges, da dies zu einer Drehzahl nicht überschreitet.
 • Seite 83: Bedienung

  Druckluft-Trennschleifer Spezifische Warnhinweise / Bedienung Stellen Sie vor der Verwendung dass Staub und Späne in die „ sicher, dass die Trennscheibe Geräte gesaugt werden. korrekt angebracht und fest an- gezogen ist, und lassen Sie das z Bedienung Gerät ohne Last 30 Sekunden an einer sicheren Position laufen.
 • Seite 84: Inbetriebnahme

  Bedienung Drücken Sie die Einschaltsicherung in Richtung Spannfutter. Betätigen Sie den Abzugshebel und Anschlussmuffe Schnellverschluss-Stecker führen Sie die Schneidarbeiten aus. Bei vollem Anziehen des Hebels dreht das Gerät mit höchster Geschwindigkeit. Regulieren Sie mit variablem Druckluftschlauch Anzugsdruck die Drehgeschwindigkeit für optimale Schnellverschluss-Stecker Schleifergebnisse.
 • Seite 85: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Bedienung / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ACHTUNG! ÜBERSCHÜSSIGES ÖL WIRD Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum AUSGEBLASEN. HALTEN SIE DEN AUSLASS VON dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfeh- PERSONEN ODER GEGENSTÄNDEN FERN. ler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl –...
 • Seite 86: Abwicklung Im Garantiefall

  Druckluft-Trennschleifer So erreichen Sie uns: 292193 IAN: DE, AT, CH 2087 Art.-Nr.: 2018/04 Name: C. M. C. GmbH Herstellungsjahr: PDTS 6.3 A1 Internetadresse: www.cmc-creative.de Modell: E-Mail: service.de@cmc-creative.de service.at@cmc-creative.de den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, service.ch@cmc-creative.de die in den Europäischen Richtlinien Telefon: +49 (0) 6894 9989740 (Normal-Tarif dt.
 • Seite 87 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Információk státusza · Stanje informacij · Poslední aktualizace informací · Posledná aktualizácia informáciíj · Stand der Informationen: 11/2017 Ident.-No.: PDTS6.3A1112017-4 IAN 292193...