Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDTS 6.3 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Druckluft-trennschleifer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR ANGLE GRINDER
PDTS 6.3 A1
SE
TRYCKLUFTSDRIVEN VINKELSLIP
Användnings- och säkerhetsanvisningar
Översättning av original bruksanvisning
LT
PNEUMATINIS KAMPINIS ŠLIFUOKLIS
Valdymo ir saugos nurodymai
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
IAN 292193
292193 Druckluft-Trennschleifer_cover_LB3.indd 3
PL
PRZECINARKA PNEUMATYCZNA
Wskazówki dotyczące montażu,
obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji
DE
DRUCKLUFT-TRENNSCHLEIFER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
SE
PL
LT
DE
01.12.2017 08:59:33

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDTS 6.3 A1

 • Seite 1 AIR ANGLE GRINDER PDTS 6.3 A1 TRYCKLUFTSDRIVEN VINKELSLIP PRZECINARKA PNEUMATYCZNA Användnings- och säkerhetsanvisningar Wskazówki dotyczące montażu, Översättning av original bruksanvisning obsługi i bezpieczeństwa Tłumaczenie oryginalnej instrukcji eksploatacji PNEUMATINIS KAMPINIS ŠLIFUOKLIS DRUCKLUFT-TRENNSCHLEIFER Valdymo ir saugos nurodymai Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalios naudojimo instrukcijos vertimas...
 • Seite 2 Innan du läser, fäll ut sidan med illustrationerna och bekanta dig med alla funktioner på enheten. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 292193 Druckluft-Trennschleifer_cover_LB3.indd 5 01.12.2017 08:59:34...
 • Seite 4 292193 Druckluft-Trennschleifer_cover_LB3.indd 6 01.12.2017 08:59:34...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Innehållsförteckning Förklaring till använda piktogram ............Sida Inledning ......................... Sida Avsedd användning ..................... Sida Utrustning ........................Sida Tekniska data ......................Sida Leveransomfattning ...................... Sida Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg ......... Sida Specifika varningsanvis ningar för tryckluftsdriven vinkelslip ..Sida 14 Användning ......................Sida 15 Före idrifttagning ......................
 • Seite 6: Förklaring Till Använda Piktogram

  Omhänderta förpackningar och utrustning på ett Olja in utrustningen regelbundet. miljövänligt sätt. TRYCKLUFTSDRIVEN z Utrustning VINKELSLIP PDTS 6.3 A1 Tryckluftsanslutning Avtryckare Inkopplingsspärr zz Inledning Kåpa Skyddskåpa Gratulerar! Med ditt köp har du Kapskiva bestämt dig för en högvärdig produkt.
 • Seite 7: Leveransomfattning

  Inledning / Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg specifika risker som kan uppstå z Leveransomfattning vid all slags användning. 1 st tryckluftsdriven vinkelslip 1 st kapskiva 1 st monteringsnyckel 1 st insexnyckel 1/4" RISK FÖR PERSONSKADOR! 1 st tryckluftsanslutning Avbryt tryckluftsförsörjningen inför verktygsbyte, inställningar och under­ z Säkerhetsanvisningar håll.
 • Seite 8 Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg Den tryckluftsdrivna vinkelslipen Kontrollera att arbetsstycket har † † får endast monteras, ställas in och spänts fast ordentligt. användas av kvalificerade och Kontrollera att kapskivan har † utbildade användare. spänts fast säkert på den Denna maskin får inte ändras. tryckluftsdrivna vinkelslipen.
 • Seite 9 Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg Koppla loss den tryckluftsdrivna Släpp avtryckaren om matningen † † vinkelslipen från energiförsörjning­ av energiförsörjningen avbryts. en innan kapskivan byts ut. Använd endast sådana † smörjmedel som rekommenderats FAROR OM MAN SNÄRJER av tillverkaren. IN SIG Använd skyddsglasögon. †...
 • Seite 10 Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg Personlig skyddsutrustning, t ex smärtor, kliande, förlorad känsel, † lämpliga handskar, förkläden och svidande eller styvhet, får dessa skyddshjälmar, ska användas. tecken inte ignoreras. Användaren Det finns risk för att gnistor som ska informera sin arbetsgivare och †...
 • Seite 11 Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg dragits åt ordentligt innan den risk för att det är varm eller används. Den tryckluftsdrivna uppvisar vassa kanter. vinkelslipen ska köras med tom­ Kapskivan ska förvaras och † gångsvarvtal på en säker plats hanteras enligt tillverkarens i minst 1 minut. Maskinen ska instruktioner.
 • Seite 12 Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg en riskbedömning med hänsyn Använd andningsskyddsutrust­ † till dessa risker. Därefter ska ning enligt instruktionerna från din motsvarande reglerande åtgärder arbetsgivare eller enligt gällande vidtagas. arbetsmiljöregler. Riskbedömningen ska omfatta Om vissa material bearbetas är † † dammbildningen som uppstår det möjligt att damm och ånga när maskinen används samt ev.
 • Seite 13 Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg anges i denna anvisning för att Låt inte det roterande maskinverk­ † undvika en onödig förstärkning av tyget hoppa på arbetsstycket bullernivån. eftersom detta med stor säkerhet Kontrollera alltid, om den tryck­ kommer att förstärka vibrationerna. † luftsdrivna vinkelslipen är utrustad Välj underhåll och byt ut förbruk­...
 • Seite 14: Specifika Varningsanvis Ningar För Tryckluftsdriven Vinkelslip

  Säkerhetsanvisningar för tryckluftsverktyg Rikta aldrig luftflödet mot dig själv Se till att motoroljan SAE 10­20 † „ eller mot andra personer. används rätt för en optimal smörj­ Slangar som slår omkring kan ning av tryckluftsverktyget (se ka­ † orsaka allvarliga personskador. pitel Användning på...
 • Seite 15: Användning

  Specifika varningsanvis ningar för tryckluftsdriven vinkelslip / Användning som kan rotera snabbare än tillåtet Kapskivan fortsätter att rotera efter „ kan brytas sönder och slungas ut. att maskinen har slagits ifrån. Efter Kontrollera att kapskivans mått är att maskinen har slagits ifrån får „...
 • Seite 16: Idrifttagning

  Användning spindel med maximal hastighet. Reglera Anslutningsmuff Snabbkoppling hastigheten genom att trycka in avtryckaren mer eller mindre för att uppnå bästa slipresultat. Tryckluftsslang z Frånslagning Snabbkoppling Tryckreduceringsventil Släpp avtryckaren för att slå ifrån den trycklufts­ Smörjanord­ Filter drivna vinkelslipen. ning Koppla loss maskinen från tryckluftskällan efter att arbetet har avslutats.
 • Seite 17: Information Om Garanti Och Service

  Användning / Information om garanti och service z Garantiomfattning Tryckluftsverktyget ska förvaras i ett torrt utrymme. Kontrollera att ingen fukt tränger in i tryckluftsverk­ tygets inre. Denna apparat har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före Kontrollera spindlar, gängor och spännanordning­ leverans.
 • Seite 18: Miljöinformation Och Uppgifter Om Avfallshantering

  292193 Art.­nr.: 2087 Beakta att följande adress inte är någon Tillverkningsår: 2018/04 serviceadress. Modell: PDTS 6.3 A1 Kontakta i första hand ovanstående serviceställe. uppfyller väsentliga skyddskrav som anges Adress: i europeiska direktiv C. M. C. GmbH Katharina­Loth­Str. 15 Maskindirektiv DE­66386 St. Ingbert...
 • Seite 19 Spis treści Objaśnienie użytych piktogramów ................Strona 20 Wprowadzenie .........................Strona 20 U żytkowaniezgodnezprzeznaczeniem ................Strona 20 Wyposażenie ........................Strona 20 Danetechniczne ........................Strona 20 Zakresdostawy........................Strona 21 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla narzędzi pneumatycznych .................Strona 21 Przecinarka pneumatyczna, specyficzne informacje ostrzegawcze ..Strona 30 Obsługa ..........................Strona 31 P rzeduruchomieniem ......................Strona 31 Uruchomienie........................Strona 32...
 • Seite 20: Objaśnienie Użytych Piktogramów

  Nigdynieużywaćwodoru, tlenu,dwutlenkuwęglalub Wążsprężonegopowietrza innegogazuwbutlachjako źródłaenergii. Opakowanieiurządzenie utylizowaćzgodnie Regularnieoliwić! zprzepisamioochronie środowiskanaturalnego. PRZECINARKA PNEUMATYCZNA z Wyposażenie PDTS 6.3 A1 Przyłączesprężonegopowietrza Dźwigniaspustowa zz Wprowadzenie Zabezpieczenieprzedwłączeniem Obudowa Gratulujemy.Zdecydowalisię Kołpakochronny Państwonazakupproduktuwysokiej Ściernicadocięcia jakości.Przedpierwszymuruchomie- Kluczmontażowy niemnależyzapoznaćsięzproduktem.Wtym Sześciokątnykluczimbusowy celuproszęuważnieprzeczytaćwskazówki Korekgwintowany dotyczącebezpieczeństwa.Zproduktumogą z Dane techniczne korzystaćwyłącznieodpowiednioprzeszkolone...
 • Seite 21: ZakresDostawy

  .../Wskazówkidotyczącebezpieczeństwadlanarzędzipneumatycznych zpowodunieprzestrzegania NiepewnośćK: 3dB niniejszejinstrukcjieksploatacji. Drgania (zgodniezISO28927-4): 6,41m/s NiepewnośćK: 1,16m/s Podanezagrożenia z Zakres dostawy przewidywalnesądlapowszechne- goużytkowaniatrzymanych 1przecinarkapneumatyczna wręceprzecinarekpneumatycznych. 1ściernicadocięcia 1kluczmontażowy Użytkownikmusijednakponadto 1sześciokątnykluczimbusowy1/4” przeanalizowaćspecyficzneryzyka, 1przyłączesprężonegopowietrza jakiemogąwystąpićnaskutek danegoużytkowania. z Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla narzędzi pneumatycznych NIEBEZPIECZEŃSTWO ZRANIENIA Przedwymianąnarzędzi,nastawia- PRZEDUŻYCIEMPROSZĘ niemiwykonaniemczynności STARANNIEPRZECZYTAĆ konserwacyjnychnależyodłączyćdo- INSTRUKCJĘOBSŁUGI. prowadzeniesprężonegopowietrza.
 • Seite 22 Wskazówkidotyczącebezpieczeństwadlanarzędzipneumatycznych byćpotencjalniełatwozapalne czyprzecinarkapneumatyczna lubwybuchowe. oznakowanajestwyraźnieczytel- nymiwartościamiznamionowymi OGÓLNE ZASADY ioznaczeniamiwymaganymi BEZPIECZEŃSTWA wtejczęścinormyISO11148. Dlaróżnorodnychzagrożeń: Wraziepotrzebyotrzymanieta- † Przedrozpoczęciemnastawiania, bliczeknawymianępracodawca/ eksploatacji,naprawy,konserwacji użytkownikmusiskontaktować orazprzedwymianąakcesoriów sięzproducentem. przecinarkipneumatycznej iprzedrozpoczęciempracywpo- ZAGROŻENIA ZE STRONY bliżumaszynynależyprzeczytać ELEMENTÓW ODRZUCONYCH zezrozumieniemwskazówki PRZEZ SIŁĘ ODŚRODKOWĄ dotyczącebezpieczeństwa. Wprzypadkupęknięciaelementu † Niezastosowaniesiędotej obrabianegolubelementów wskazówkimożedoprowadzić wyposażeniadodatkowego,czy dopoważnychobrażeńciała. teżsamegonarzędziamaszyny Przecinarkapneumatyczna możedojśćdoodrzucenia...
 • Seite 23 Wskazówkidotyczącebezpieczeństwadlanarzędzipneumatycznych Należysprawdzić,czymaksymal- użytkowanianiestwarzają † naroboczaprędkośćobrotowa żadnegozagrożenia. ściernicydocięcia,wprzeliczeniu Przedwymianąściernicydo † naliczbęobrotównaminutę, cięciaiprzedrozpoczęciem jestrównalubwyższaodznamio- czynnościkonserwacyjnych nowejprędkościobrotowej należyodłączyćprzecinarkępneu- wrzeciona.Nienależyumieszczać matycznąodzasilaniaenergią. namaszynachszczotek,których prędkośćobrotowajestwyższa ZAGROŻENIA NA SKUTEK POCHWYCENIA odmaksymalnejdopuszczalnej prędkościobrotowejszczotek. Wprzypadkuniezachowaniaodpo- Upewnićsię,żekołpakochronny wiedniejodległościluźnejodzieży, † jestzamontowany,żejest biżuterii,łańcuszków,włosówlub wdobrymstanieiprawidłowo rękawicodmaszynyielementówjej zamocowanyorazbędzie wyposażeniadodatkowegomoże regularniekontrolowany. występowaćniebezpieczeństwo Należyregularniesprawdzać,czy uduszenia,oskalpowaniai/lubran † prędkośćobrotowaprzecinarki ciętych. pneumatycznejnieprzekracza...
 • Seite 24 Wskazówkidotyczącebezpieczeństwadlanarzędzipneumatycznych Trzymaćmaszynęprawidłowo: należysprawdzić,czyściernica † Należybyćprzygotowanymna docięciajestjeszczeprawidłowo przeciwdziałanietypowymlub zamocowanainieuszkodzona. nagłymruchom–utrzymywać Ścierniciściernicdocięcianie † obieręcewgotowości. wolnoużywaćdocięciabocznego Zwrócićuwagęnazachowanie (wyjątekstanowiąścierniceprze- † równowagiciałaibezpieczny znaczonedocięciabocznego). chwyt. Przecinarekpneumatycznychnie Zwolnićprzyrządsterowniczydo wolnoużywaćzprędkościąob- † uruchamianialubunieruchamia- rotowąwiększąodmaksymalnej niawrazieprzerwaniazasilania prędkościobrotowejściernicydo energią. cięcia. Używaćwyłącznieśrodków Osobaobsługującazobowiązana † † smarowychzalecanychprzez jestupewnićsię,żewbezpośred- producenta. nimsąsiedztwienieznajdująsię Należynosićokularyochronne, żadnestojącewokółosoby. † zalecanesąrękawiceochronne Należynosićtakieśrodki †...
 • Seite 25 Wskazówkidotyczącebezpieczeństwadlanarzędzipneumatycznych związanychzpracąuosoby ZAGROŻENIA ZE STRONY obsługującejmogąwystąpićnie- AKCESORIÓW przyjemneodczuciawdłoniach Przedrozpoczęciemmontażu † iramionach,jakrównież lubwymianynarzędziamaszyny wobszarzeszyiiłopateklub lubelementuwyposażenia winnychczęściachciała. dodatkowegonależyodłączyć Podczasużywaniaprzecinarki przecinarkępneumatycznąod † pneumatycznejosobaobsługu- zasilaniaenergią. jącapowinnaprzyjąćwygodną Używaćwyłącznieelementów † wyposażeniadodatkowego postawęciała,zwracającprzy tymuwagęnastabilneoparcie imateriałóweksploatacyjnych iunikającniekorzystnychpozycji zalecanychprzezproducenta ciałalubtakich,przyktórych przecinarkipneumatycznejwiel- ciężkojestutrzymaćrównowagę. kościitypów.Nieużywaćinnych Wczasiedługotrwającychprac typówlubwielkościelementów osobaobsługującapowinna wyposażeniadodatkowego zmieniaćpostawęciała,co imateriałóweksploatacyjnych. możepomócwuniknięciuniedo- Upewnićsię,żewymiaryściernicy †...
 • Seite 26 Wskazówkidotyczącebezpieczeństwadlanarzędzipneumatycznych idostateczniemocnodokręcona. docięcia,należyzawsze Przecinarkępneumatyczną zamocowaćprawidłowykołnierz należyuruchomićnaconajmniej mocującydlaużywanejściernicy 1minwzabezpieczonympołoże- docięcia. niuzprędkościąobrotowąbiegu Przedipoużyciunarzędzia † jałowego.Wprzypadkuzareje- maszynowegonależyunikać strowaniaznacznychdrgańlub bezpośredniegoznimkontaktu, innychuszkodzeńnależynatych- ponieważmożebyćgorąceimieć miastwyłączyćmaszynę.Należy ostrekrawędzie. ustalićprzyczynętychusterek. Ściernicędocięcianależyprze- † Przezsprawdzeniewymiarów chowywaćiposługiwaćsięnią † iinnychważnychdanychwrze- zgodniezinstrukcjamiproducenta. cionanależyzapobiecsytuacji, ZAGROŻENIA NA STANOWISKU wktórejkoniecwrzecionadotyka dnaotworuściernicgarnkowych, PRACY stożkowychlubtrzpieniowych Poślizgnięcie,potknięcieiupa- † gwintowanymiwkładkami,które dektogłówneprzyczynyobrażeń przewidzianesądozałożeniana ciałanastanowiskupracy.Należy wrzecionamaszyn.
 • Seite 27 Wskazówkidotyczącebezpieczeństwadlanarzędzipneumatycznych źródłamienergiielektrycznej. zredukowaćzawirowaniapyłu Upewnićsię,żeniewystępują wzapylonymotoczeniu. † żadneprzewodyenergii Jeżelipowstająpyłylubopary, † elektrycznej,ruroweprzewody głównymzadaniemjestich gazoweitd.,któremogłyby kontrolawmiejscu,gdziesą prowadzićdozagrożeniawrazie uwalniane. uszkodzeniaspowodowanego Wszystkieelementymontażowe † przezużytkowaniemaszyny. iakcesoriamaszynyprzewidziane doprzechwytywania,odsysania ZAGROŻENIA ZE STRONY PYŁU lubtłumieniapyłulotnegolub I OPARÓW oparównależystosowaćikon- Pyłyioparypowstającepodczas serwowaćzgodniezinstrukcjami † stosowaniaprzecinarkipneu- producenta. matycznejmogąpowodować Materiałyeksploatacyjne/ † uszczerbkinazdrowiu(jaknp. narzędziamaszynynależywy- rak,wadywrodzone,astmai/lub bierać,konserwowaćiwymieniać zapalenieskóry).Nieodzowne zgodniezzaleceniamizawartymi...
 • Seite 28 Wskazówkidotyczącebezpieczeństwadlanarzędzipneumatycznych ZAGROŻENIA ZE STRONY Jeżeliprzecinarkapneumatyczna † HAŁASU wyposażonajestwtłumikaku- Wprzypadkuniewystarczających styczny,należyupewnićsię,że † środkówochronysłuchuoddziały- znajdujesięonnaswoimmiejscu waniewysokiegopoziomuhałasu ijestsprawnyzawsze,kiedy możedoprowadzićdotrwałego maszynapracuje. uszkodzeniasłuchu,utratysłuchu Materiałyeksploatacyjne/narzę- † iinnychproblemów,jaknp. dziamaszynynależywybierać, szumyuszne(dzwonienie,szumy, konserwowaćiwymieniaćzgod- gwizdylubbrzęczeniewuchu). niezzaleceniamizawartymi Nieodzownejestprzeprowadze- wniniejszejinstrukcji,abyuniknąć † nieocenyryzykawodniesieniudo podwyższeniapoziomuhałasu. tychzagrożeńizaimplementowa- ZAGROŻENIA ZE STRONY nieodpowiednichmechanizmów regulacyjnych. DRGAŃ Domechanizmówregulacyjnych Oddziaływaniedrgańmożespo- †...
 • Seite 29 Wskazówkidotyczącebezpieczeństwadlanarzędzipneumatycznych zgodniezzaleceniamizawartymi DODATKOWE INSTRUKCJE wniniejszejinstrukcji. Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA Niedopuszczaćdoturkotania DLA MASZYN PNEUMATYCZNYCH † narzędziamaszynynaelemencie Sprężonepowietrzemożespo- † obrabianym,ponieważzdużym wodowaćpoważneobrażenia prawdopodobieństwemdoprowa- ciała. dzitodoznacznegowzmocnienia Jeślimaszynaniejestużywana † drgań. orazprzedwymianąakcesoriów Materiałyeksploatacyjne/ lubprzedwykonaniemczynno- † narzędziamaszynynależywy- ścinaprawczych,należyzadbać bierać,konserwowaćiwymieniać oto,abydoprowadzeniepowie- zgodniezzaleceniamizawartymi trzazostałozamknięte,abywąż wniniejszejinstrukcji,abyunik- powietrzanieznajdowałsiępod nąćniepotrzebnegowzmocnienia ciśnieniemiabymaszynazosta- drgań. łaodłączonaoddoprowadzenia Doutrzymaniamasymaszyny powietrza. †...
 • Seite 30: Przecinarka Pneumatyczna, Specyficzne Informacje Ostrzegawcze

  .../Przecinarkapneumatyczna,specyficzneinformacjeostrzegawcze zmaszynąlubwężymiędzy zetknięciazoczamilubze sobą. skórąmożedojśćdozapale- Należyzadbaćoto,abypodane nialubpodrażnieńskóry.Ztego † namaszynieciśnieniemaksymal- względuważnejest,abyolej neniebyłoprzekraczane. silnikowywprowadzanybyłsta- Nigdynieprzenosićmaszyn rannieiostrożniedoprzyłącza † zasilanychpowietrzemzawąż. sprężonegopowietrzaurządzeń pneumatycznych. Urządzenianależyużywaćtylko „ wtychobszarachzastosowań, z Przecinarka pneumatyczna, specyficzne informacje doktórychzostałoopracowane. ostrzegawcze Nieprzeciążaćurządzenia. „ Przednałożeniemściernicy „ docięcia,pokażdejnaprawie Nigdynieużywaćwodoru, narzędzialubprzedpierwszym tlenu,dwutlenkuwęglalub użyciemprzecinarkinależy innegogazuwbutlachjakoźródła zawszeprzyużyciutachometru energiidlategonarzędzia,ponieważ zagwarantować,żerzeczywista możetodoprowadzićdowybuchu, prędkośćobrotowabiegujałowe-...
 • Seite 31: Obsługa

  Przecinarkapneumatyczna,specyficzneinformacjeostrzegawcze/Obsługa Sprawdzić,czyprędkośćobroto- Nieużywaćodrębnychtulei „ „ wapodananaściernicydocięcia redukcyjnychlubadapterów,aby jestconajmniejrównaznamiono- możliwebyłoużycieściernicdo wejprędkościobrotowejprzeci- cięciaowiększejśrednicyotworu. narkipneumatycznej.Akcesoria Używaćzawszezalecanego „ obracającesięzprędkością urządzeniaochronnegodostar- wyższąoddopuszczalnejmogą czonegowrazzprzecinarką uleczniszczeniu. pneumatyczną.Otwórurządzenia Upewnićsię,żewymiaryścier- ochronnegomusibyćodwrócony „ nicydocięciasąodpowiednie odoperatora. dlaprzecinarkipneumatycznej Nieużywaćściernicdocięcia „ iżeściernicadocięciapasujena bocznego. wrzeciono. Ściernicadocięciaobracasię „ Ściernicedocięcianależy dalejrównieżpowyłączeniu „ przechowywaćiposługiwać urządzenia.Powyłączeniu sięnimizzachowaniemostroż- wolnoodłożyćurządzenie nościizgodniezzaleceniami dopierowówczas,gdyściernica producenta.
 • Seite 32: Uruchomienie

  Obsługa Osadzićnawrzecionienowąściernicędo Owinąćniecoteflonowejtaśmyuszczelniającej cięcia ikołnierz.Dokręcićśrubyimbusowe wokółgwintuprzyłączypowietrza.Wkręcićprzyłą- zgniazdemsześciokątnym,używającklucza czapowietrzawurządzeniapneumatyczne. imbusowego .Sprawdzić,czyściernicado cięciajestprawidłowozamontowanaimożesię z Uruchomienie swobodnieobracać. Kołpakochronny Założyćodzieżochronnąiokularyochronne. WPRZECIWNYMRAZIEWYSTĘPUJE Przyłączesprężonegopowietrza Śrubazłbem NIEBEZPIECZEŃSTWOZRANIENIA. sześciokątnym Sprawdzić,czyściernicadocięciajestmocno dokręcona. Wrzeciono Kołnierz Sprawdzić,czyelementobrabianyjestprawidłowo Dźwignia Zabezpieczenie spustowa podpartybądźunieruchomiony.Wprzypadku Ściernica przedwłączeniem docięcia75mm elementówobrabianychluzemzalecasięzastoso- Doprowadzenieipodłączeniesprężonego waniezwornicyśrubowej. powietrza.Używaćtylkofiltrowanego,oliwionego iregulowanegosprężonegopowietrza.Poniższy Upewnićsię,żeiskrywystępującepodczas rysunekprzedstawiaprawidłowąmetodę użytkowanianiestanowiązagrożenia,tzn.nie podłączeniadoukładusprężonegopowietrza, trafiająwżadneosobyiniepowodujązapłonu...
 • Seite 33: Konserwacja

  Obsługa/Wskazówkidotyczącegwarancjiiserwisu z Konserwacja Jeżelidojdziedozetknięciaskóryzniebezpiecz- nymipyłami,możetodoprowadzićdopoważnego Abyzagwarantowaćdługiokresużytkowania zapaleniaskóry.Jeżeliwczasiewykonywania ibezzakłóceniowąpracę,ważnejeststosowanie czynnościkonserwacyjnychdojdziedoemisjilub siędoponiższychwskazówekdotyczącychkon- zawirowańpyłu,możedojśćdonarażeniadrogą serwacji.Warunkiemdługotrwałegonienagannego oddechową. działaniaprzecinarkipneumatycznejjestregularne smarowanie. z Wskazówki dotyczące gwarancji i serwisu UWAGA!PRZEDROZPOCZĘCIEMCZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCHUSUNĄĆPRZYŁĄCZE SPRĘŻONEGOPOWIETRZA. Gwarancja firmy Creative Marketing Consulting GmbH Urządzeniapneumatycznenależyutrzymywać wczystości. SzanowniKlienci,naurządzenietoudzielamy Odwrócićnarzędzietak,abyprzyłączesprężonego gwarancjinaokres3latoddatyzakupu. powietrzaskierowanebyłodogóry,iwlaćkilka Wprzypadkuwadtegoproduktuprzysługują kropelolejudourządzeńpneumatycznychluboleju Państwuuprawnieniaustawowewstosunkudo silnikowegoSAE10-20doprzyłączasprężonego jegosprzedawcy.Naszagwarancjaprzedstawiona powietrzaurządzeniapneumatycznego.
 • Seite 34: ZakresGwarancji

  .../Wskazówkidotycząceochronyśrodowiskaiinformacjenatematutylizacji z Zakres gwarancji orazpodając,naczympolegawadabądźusterka ikiedyonawystąpiła. Urządzeniezostałostaranniewyprodukowane Wskazówka: zgodniezsurowymiwytycznymijakościowymi iskrupulatniesprawdzoneprzeddostawą. N astronieinternetowej www.lidl-service.commożnapobrać Gwarancjaobejmujewadymateriałulubpro- tęiwieleinnychinstrukcji,filmów dukcyjne.Niniejszagwarancjanieobejmuje oproduktachorazoprogramowanie. elementówproduktu,któreulegająnormalnemu zużyciuiktórewzwiązkuztymmożnauznaćza Jesteśmy do Państwa dyspozycji: częścizużywającesię,aniuszkodzeńdelikatnych elementów,np.wyłączników,akumulatorówlub elementówwykonanychzeszkła. Nazwa: C.M.C.GmbH Strona www:www.cmc-creative.de Niniejszagwarancjawygasa,jeśliproduktzostanie Adrese-Mail: biuro@vk-distribution.eu uszkodzony,będzienieprawidłowoużytkowanylub Numertelefonu: 0048500671108 konserwowany.Prawidłoweużytkowanieproduktu Siedziba: Niemcyy oznaczastosowaniesiędowszystkichzaleceńza- IAN 292193 wartychwinstrukcjiobsługi.Należybezwzględnie...
 • Seite 35: Deklaracja Zgodności We

  C. M. C. GmbH Osobaodpowiedzialnazadokument:MarcUhle Katharina-Loth-Str.15 DE-66386St.Ingbert NIEMCY oświadczamynawłasnąodpowiedzialność, żeprodukt Przecinarka pneumatyczna IAN: 292193 Nrart.: 2087 Rokprodukcji: 2018/04 Model: PDTS 6.3 A1 spełniazasadniczewymaganiabezpieczeństwa zawartewdyrektywacheuropejskich Dyrektywa w sprawie maszyn: 2006/42/WE orazichzmianach. Wceludokonaniaocenyzgodnościposłużonosię następującyminormamizharmonizowanymi: EN ISO 11148-7:2012 St.Ingbert,07.11.2017 prokurentMarcUhle-Osobaodpowiedzialnaza dokumentację 292193 Druckluft-Trennschleifer_content_LB3.indb 35 01.12.2017 08:56:00...
 • Seite 36 292193 Druckluft-Trennschleifer_content_LB3.indb 36 01.12.2017 08:56:00...
 • Seite 37 Turinys Instrukcijoje naudojamų piktogramų reikšmės .........Puslapis Įvadas ..........................Puslapis N audojimaspagalpaskirtį....................Puslapis Įranga..........................Puslapis Techniniaiduomenys ......................Puslapis Tiekiamas komplektas ....................Puslapis Pneumatinių įrankių saugos nurodymai ............Puslapis Specialūs įspėjamieji nurodymai dėl pneumatinio kampinio šlifuoklio ....................Puslapis Valdymas ........................Puslapis P riešpradedanteksploatuoti ..................Puslapis Eksploatavimopradžia....................Puslapis Išjungimas........................Puslapis Techninėpriežiūra......................Puslapis Nurodymai dėl garantijos ir paslaugų suteikimo ........Puslapis Garantijossąlygos ......................Puslapis Garantijosapimtis ......................Puslapis...
 • Seite 38: Instrukcijoje Naudojamų Piktogramų Reikšmės

  Paisykiteįspėjamųjųirsaugos apsaugąarbakaukęnuo nuorodų! dulkių,apsauginiusakinius irapsauginespirštines. Niekadanenaudokitevandenilio, deguonies,angliesdioksidoar Suslėgtojoorožarna kitųbalionuoseesančiųdujųkaip šioįrankioenergijosšaltinio. Pakuotęirprietaisą utilizuokitenekenkdami Reguliariaisutepkitealyva! aplinkai! z Įranga PNEUMATINIS KAMPINIS ŠLIFUOKLIS PDTS 6.3 A1 Suslėgtojoorotiekimojungtis Gaidukas Įjungimosaugiklis zz Įvadas Korpusas Apsauginisgaubtas Nuoširdžiaisveikiname!Jūsįsigijote Pjovimo diskas aukštoskokybėsgaminį.Prieš Montavimoraktas pradėdaminaudotipirmąkartą, Raktassuvidiniušešiabriauniu susipažinkitesumūsųgaminiu.Atidžiaiperskaity- Uždarymovaržtas kitesaugosnurodymus.Gaminįpradėtieksploa- z Techniniai duomenys tuotigaliatliktitikinstruktuotiasmenys.
 • Seite 39: Tiekiamas Komplektas

  Įvadas/pneumatiniųįrankiųsaugosnurodymai Nurodytosgrėsmės NeapibrėžtisK: 3dB Vibracija galikiltiįprastainaudojantrankose (pagalISO28927-4): 6,41m/s laikomus pneumatiniuskampinius NeapibrėžtisK: 1,16m/s šlifuoklius.Tačiaunaudotojasprivalo z Tiekiamas komplektas atsižvelgtiįgalimąspecifinęriziką, kurikylaįprastainaudojantkiekvieną 1pneumatiniskampinisšlifuoklis kartą. 1 pjovimo diskas 1montavimoraktas 1raktassuvidiniušešiabriauniu1/4“ 1suslėgtojoorotiekimojungtis PAVOJUS SUSIŽEISTI! Prieškeisdamiįrankį,nustatydami z Pneumatinių įrankių saugos iratlikdamitechninėspriežiūros nurodymai darbus,nutraukitesuslėgtojooro tiekimą. PRAŠOMEPRIEŠNAUDO- JANTATIDŽIAIPERSKAITYTI NAUDOJIMOINSTRUKCIJĄ. SPROGIMO PAVOJUS! JIYRAPRIETAISOSUDEDAMOJI Niekadanevalykitesuslėgtojooro...
 • Seite 40 Pneumatiniųįrankiųsaugosnurodymai IŠSVIEDŽIAMŲ OBJEKTŲ BENDROSIOS SAUGOS TAISYKLĖS KELIAMI PAVOJAI Įvairiosgrėsmės:norintjųišvengti, Lūžusapdirbamaidetalei, † † priešreguliuojant,eksploatuojant, priedamsarpačiamprietaisui remontuojant,atliekanttechninę galibūtidideliugreičiuišsviestos priežiūrąirprieškeičiantpneuma- dalys. tiniokampiniošlifuokliopriedus Naudojantpneumatinįkampinį † beipradedantdirbtinetoliprietai- šlifuoklįvisadareikiaužsidėti so,būtinabūtiperskaičiusir smūgiamsatspariusakinius. supratussaugosnurodymus. Reikiamosapsaugoslaipsnisturi Jeineperskaitysite,kilspavojus būtiatskirainustatomaskiekvie- sunkiaisusižeisti. nukonkrečiuprietaisonaudojimo Pneumatinįkampinįšlifuoklį atveju. † derinti,nustatytiarbanaudotigali Būtinaįsitikrinti,kadruošinysyra † tikatitinkamąkvalifikacijąturintys saugiaipritvirtintas. irišmokytiasmenys. Įsitikinkite,kadpjovimodiskas †...
 • Seite 41 Pneumatiniųįrankiųsaugosnurodymai nurodytosūkiųskaičiaus.Sūkių iršiluminiopoveikio.Norėdami skaičiųreikiatikrintinepritvirtinus apsaugotirankasmūvėkite pjovimodiskoiratsižvelgiant tinkamaspirštines. įgamintojopateiktasinstrukcijas. Prietaisonaudotojaiirtechninės † Patikrinkite,arprispaudimojun- priežiūrospersonalasturibūti † gėsnaudojamospagalgamintojo fiziškaipajėgūssuvaldytitokio pateiktusnurodymus,arjos dydžio,svorioirgaliosprietaisą. yratinkamosbūklės,pvz.,be Prietaisąlaikykitetaisyklingai: † įtrūkimųirplyšių,irlygios. būkitepasirengęabiemrankomis Patikrinkite,arsuklysirsuklio suvaldytiįprastusarbastaigius † sriegisnenusidėvėjoirnepažeisti. prietaiso judesius. Užtikrinkite,kadnaudojantįskel- Išlaikykitekūnopusiausvyrąir † † toskibirkštysiratplaišosnesukels stabiliailaikykiteprietaisą. Jeinutrūkuselektrosenergijos pavojaus. † Pneumatinįkampinįšlifuoklįreikia tiekimuinoriteįjungtiarba † atjungtinuoenergijostiekimošal- išjungtiprietaisą,atfiksuokite tinioprieškeičiantpjovimodiskąir...
 • Seite 42 Pneumatiniųįrankiųsaugosnurodymai Jeipjovimodiskasužstringa plaštakose,rankose,kakloirpe- † pjovimoplyšyje,reikiaišjungti čiųsritysebeikitosekūnovietose. pneumatinįkampinįšlifuoklįirat- Dirbdamassupneumatiniukam- † laisvintipjovimodiską.Norėdami piniušlifuokliunaudotojasturi naudotitoliau,patikrinkite,ar atsistotiįpatogiąpadėtį,tvirtai pjovimodiskastinkamaipritvirtin- remtiskojomisirvengtinepatogių tasirnepažeistas. arbatokiųpadėčių,kuriose Šlifavimoirpjovimodiskųnegali- stovintbūtųsunkuišlaikyti † manaudotišoniniamšlifavimui pusiausvyrą.Jeidirbtireikiailgai, (išimtis:naudojamasšlifavimo prietaisonaudotojasturipakeisti diskasšoniniamšlifavimui). laikyseną,kadišvengtųdiskom- Pneumatiniųkampiniųšlifuoklių fortoirnuovargio. negalimanaudotididesniuneidi- Jeiprietaisonaudotojaspajunta † džiausiugalimupjovimopriemo- tokiussimptomuskaipilgalaikė nėsapskritiminiusūkiųskaičiumi. arpasikartojantiprastasavijauta, Prietaisąnaudojantisasmuo negalavimas,padažnėjęspulsas, † privaloįsitikinti,kadnetolinėra skausmas,dilgčiojimas,tirpulys, kitųasmenų.
 • Seite 43 Pneumatiniųįrankiųsaugosnurodymai kitųtipųardydžiųpriedųir pereinamaisiaiselementaisarįvo- eksploataciniųmedžiagų. rėmisturibūtinaudojami,prietaiso Įsitikinkite,kadpjovimodisko naudotojasprivaloįsitikinti,kad † matmenystinkapneumatiniam pereinamasiselementasarbaper- kampiniamšlifuokliuiirpjovimo einamojiįvorėneliečiapriekinės diskągalimauždėtiantsuklio. prispaudimojungėspusės,osu- Įsitikinkite,kadpjovimodisko spaudimojėgapjovimodiskąsuka † sriegiotipasirdydistiksliai tokiugreičiu,kadjisnenukristų. atitinkasukliosriegiotipąirdydį. Jeipjovimodiskuipristatomos † Patikrinkitepjovimopriemonę įvairiųtipųirdydžiųprispaudimo † priešnaudodami.Nenaudokite jungės,prienaudojamopjovimo pjovimodiskų,kuriegalėjobūti diskovisadapritvirtinkitetinkamą nukritęarantkuriųmatosiatplai- prispaudimojungę. šų,įtrūkimųbeikitųpažeidimų. Priešnaudodamiirbaigęnaudoti † Priešnaudodamiįsitikinkite,kad stenkitėstiesiogiaineliestiprietai- † pjovimodiskasyratinkamaipri- soįrankio,nesjisgalibūtišiltasar tvirtintasirpakankamaistipriai aštriais kraštais.
 • Seite 44 Pneumatiniųįrankiųsaugosnurodymai Pneumatiniskampinisšlifuoklis Visomsoresklandančioms † † nėraskirtasnaudotipotencia- dulkėmsarbagaramssurinkti, liaisprogiojeatmosferojeirnėra išsiurbtiarbasuvaldytiskirtos izoliuotasnuosąlyčiosuelektros prietaisokonstrukcinėsdalys srovėsšaltiniais. arbapriedaituribūtitinkamai Įsitikinkite,arnėraelektroslaidų, naudojamiirprižiūrimipagal † dujotiekioirpan.linijų,kuriosgali gamintojonurodymus. keltipavojų,jeibuspažeistos Eksploatacinėsmedžiagosirprie- † taisoįrankiaituribūtiparenkami, šiuo prietaisu. prižiūrimibeikeičiamipagalšios DULKIŲ IR GARŲ KELIAMI PAVOJAI instrukcijosrekomendacijas,kad Naudojantšįpneumatinįkampinį bereikalonesusidarytųperdaug † šlifuoklįsusidarančiosdulkėsir dulkiųargarų. garaigalipakenktisveikatai Pagalinstrukcijasnaudokitesavo † (pvz.,sukeltivėžį,apsigimimus, darbdaviobeidarboirsveikatos astmąir(ar)dermatitą),todėl apsaugospotvarkiuosenurodytą...
 • Seite 45 Pneumatiniųįrankiųsaugosnurodymai Rizikaisumažintitinkatokios Jeipastebite,kadpirštaiar † † priemonėskaipgarsąsugeriančių plaštakosnutirpsta,niežti, medžiagųnaudojimas,siekiant skaudaarbapirštųarplaštakų išvengtiapdirbamosdetalės odapabąla,nutraukitedarbąsu sukeliamo„skambėjimo“. šiuopneumatiniukampiniu Pagalinstrukcijasnaudokitesavo šlifuokliuirkreipkitėsįdarbdavį † darbdaviobeidarboirsveikatos beipasitarkitesugydytoju. apsaugospotvarkiuosenurodytą Pneumatiniskampinisšlifuoklis † ausųapsaugosįrangą. turibūtieksploatuojamasirpri- Pneumatiniskampinisšlifuoklis žiūrimaspagalšiojeinstrukcijoje † turibūtieksploatuojamasirpri- pateiktasrekomendacijas,kad žiūrimaspagalšiojeinstrukcijoje vibracijaperdaugnesustiprėtų. pateiktasrekomendacijas,kad Nelaikykiteprietaisoįrankio † sumažėtųkeliamotriukšmolygis. atremtoįapdirbamądetalętaip, Jeišiamepneumatiniamekam- kadjisstuksentų,nestaipžen- † piniamešlifuoklyjeyraįrengtas kliaisustiprėjaneigiamasvibraci- duslintuvas,visadaįsitikinkite,ar jos poveikis.
 • Seite 46 Pneumatiniųįrankiųsaugosnurodymai Prietaisąnaudokitetiknaudojimo PAPILDOMI SAUGOS „ srityse,kuriomsšisprietaisasyra NURODYMAI NAUDOJANT pritaikytas! PNEUMATINIUS PRIETAISUS Suslėgtasisorasgalisunkiai † sužeisti. Prietaisoapkrovanegalibūtiper „ Kaiprietaisonenaudojate,prieš didelė. † keisdamipriedusarbaprieš atlikdamiremontodarbus,visa- Kaipšiamįrankiuiskirto daišjunkiteorotiekimą,išleiskite energijosšaltinioniekada slėgįišorožarnelėsiratjunkite nenaudokitevandenilio,deguonies, orotiekimoprietaisuiliniją. angliesdvideginioarkitųbalionuose Niekadanenukreipkitesuslėgtojo esančiųdujų,nesgaliįvykti † orosrautoįsavearįkitus sprogimasirkylapavojussunkiai asmenis. susižeisti. Nekontroliuojamaibesiplaikstan- † čiosžarnelėsgalisunkiai PAVOJUS! Rankasirkitas sužeisti.Todėlvisadapatikrinkite, kūnodalislaikykiteatokiai aržarnelėsirjųtvirtinimodalys...
 • Seite 47: Specialūs Įspėjamieji Nurodymai Dėl Pneumatinio Kampinio Šlifuoklio

  Specialūsįspėjamiejinurodymaidėlpneumatiniokampiniošlifuoklio Priešnaudodamipatikrinkite z Specialūs įspėjamieji „ pjovimodiskąirnenaudokitejo nurodymai dėl pneumatinio kampinio šlifuoklio pastebėjęatplaišų,įtrūkimųar kitųpažeidimų. Priešuždėdamipjovimodiską, Priešnaudodamiįsitikinkite,kad „ „ kiekvienąkartąsuremontavę pjovimodiskastinkamaipritvirtin- įrankį,priešpirmąkartąnaudo- tas,tvirtaipriveržtasirpalikite damikampinįšlifuoklįtachometru prietaisąsaugiojepadėtyjebe patikrinkite,arkampiniošlifuoklio apkrovosveikti30sekundžių. tikrasistuščiosioseigossūkių Pastebėjępadidėjusiąvibracijąar skaičiusesant6,3barneviršija pažeidimųnedelsdamiišjunkite gaminiotipolentelėjeįspausto prietaisą.Atsiradustokiomspro- arbaišspausdintosūkiųskai- blemomspatikrinkiteprietaisus, čiaus.Taippatnaudojamą kadrastumėtenetinkamosbūklės kampinįšlifuoklįbūtinapatikrinti priežastį. bentvienąkartąperpamainą. Norintnaudotipjovimodiskussu „...
 • Seite 48: Valdymas

  Valdymas z Valdymas Greitaiužfiksuojamas Prijungimomova kištukas z Prieš pradedant eksploatuoti Suslėgtojoorožarna Greitaiužfiksuojamaskištukas Pjovimodiskomontavimas Slėgioreguliatorius Atjunkitesuslėgtojoorotiekimolinijąnuo Filtras Tepalinė suslėgtojoorotiekimojungties. Montavimoraktu užfiksuokitesuklįirraktusu vidiniušešiabriauniuatlaisvinkitešešiabriaunį Greitaiužfiksuojamaskištukas varžtąirjungę Kompresorius Priešnaudodamipirmąkartą,ovėliau–regulia- Uždėkiteantsuklionaująpjovimodiską irjun- riai,įpneumatinioprietaisosuslėgtojoorotiekimo gę.Raktusuvidiniušešiabriauniutvirtaiprisukite jungtįįlašinkitekelislašeliuspneumatiniams varžtąsuvidiniušešiabriauniu .Patikrinkite,ar prietaisamsskirtosarbavariklinėsalyvos pjovimodiskastinkamaiprimontuotasirgalilaisvai „SAE10-20“.Po3–4eksploatavimovalandųmon- suktis! tavimoraktuatsukitealyvosrezervuarouždarymo varžtą .Įalyvosrezervuarąįpilkitepneumati- niamsprietaisamsskirtosarbavariklinėsalyvos Apsauginisgaubtas „SAE10-20“irvėlužsukiteuždarymovaržtą.Ant Suslėgtojoorotiekimojungtis...
 • Seite 49: Išjungimas

  Valdymas/nurodymaidėlgarantijosirpaslaugųsuteikimo Paspauskiteįjungimosaugiklįgriebtuvokryptimi. DĖMESIO!IŠPUČIAMASALYVOSPERTEKLIUS. Paspauskitegaidukąiratlikitepjovimoveiks- PRIEOROIŠLEIDIMOANGŲNEGALIBŪTI mą.Įspaudusgaidukąikigaloprietaisasveikia ASMENŲIRDAIKTŲ. didžiausiugreičiu.Atitinkamaispausdamigaiduką parinkitetokįsukimosigreitį,kadkampinisšlifuo- Atlikustechninępriežiūrąreikiakiekvienąkartą klisveiktųoptimaliai. patikrintigreitįirvibraciją. Pneumatinįįrankįreikialaikytisausosepatalpose. z Išjungimas Stenkitės,kadįpneumatinioprietaisovidųnepa- tektųdrėgmės. Atleiskitegaiduką ,kadpneumatiniskampinis šlifuoklisišsijungtų. Reguliariaipatikrinkite,arsukliai,sriegiaiirįverži- Baigędirbti,atjunkiteprietaisąnuosuslėgtojooro moįtaisainenusidėvėjo,beišlifavimopriemonės tiekimošaltinio. laikikliomatmenųpaklaidas. Nurodymas: pirmiausianuosuslėgtojoorotieki- Priešatlikdamitechninępriežiūrąnuoprietaiso mošaltinioatjunkitežarnąirtiktadaorotiekimo nuvalykitepavojingasmedžiagas,kuriųsusikaupia žarnąatjunkitenuoprietaiso.Taipbusužtikrinta, (atliekantdarbus).Stenkitės,kadšiųmedžiagų kadžarnanevaldomainesiraitys. nepatektųantodos.Antodospatekusiospavo- jingosmedžiagosgalisukeltisunkųdermatitą. Jeiatliekanttechninępriežiūrąkyladulkiųarbajų z Techninė priežiūra pasklinda,jųgalimaįkvėpti. Kadprietaisasveiktųilgaiirbetrikčių,svarbu z Nurodymai dėl garantijos ir paisytitoliaupateiktųtechninėspriežiūros...
 • Seite 50: GarantijosApimtis

  Nurodymaidėlgarantijosirpaslaugųsuteikimo savonuožiūra,gaminįnemokamaisuremontuosime Gaminionumerįrasitegaminiotipolentelėje, arbapakeisime.Šigarantijagaliojatiktuomet,jei išgraviruotą,savoinstrukcijosantraštiniamelape pertrismetusmumspristatomassugedęsprietai- (apačioje,kairėjepusėje)arbaantantrojearba sas,pirkimodokumentas(kasosčekis)beitrumpas priekinėjepusėjepriklijuotolipduko.Atsiradusvei- defektoaprašymasirjoaptikimodata. kimotriktimsarkitokiemstrūkumams,pirmiausia telefonuarbael.paštususisiekitesutoliaunuro- Jeišiamdefektuimūsųgarantijagalioja,Jumsgrą- dytutechninėspriežiūrosskyriumi.Užregistruotą žinsimesuremontuotąarbanaujągaminį.Suremon- sugedusįgaminįkartusupirkimodokumentu tavusarbapakeitusgaminį,garantijossuteikimo (pirkimočekiu)irdefektoaprašymubeinurodyta laikotarpisišnaujoskaičiuotinepradedamas. defektoaptikimodatagalitenemokamaiišsiųsti Jumsnurodytuadresu. z Garantijos apimtis Nuoroda: i šinternetosvetainės Šisprietaisasbuvokruopščiaipagamintaslaikan- www.lidl-service.comgaliteparsisiųsti tisgriežtųkokybėsreikalavimųirprieštiekiant šiąinstrukcijąirdaugkitųžinynų,gami- sąžiningaipatikrintas. niųvaizdoklipųirprograminėsįrangos. Garantijasuteikiamamedžiagosarbagamybos Mūsų kontaktiniai duomenys: defektams.Šigarantijanetaikomagaminio dalims,kuriosįprastaisusidėvi,todėljosgalibūti priskiriamosnusidėvinčiomsdalims,arbalūžtančių Pavadinimas: C.M.C.GmbH...
 • Seite 51: Nurodymai Dėl Aplinkos Apsaugos Ir Utilizavimo

  EB atitikties deklaracija Mes, „C. M. C. GmbH“ uždokumentųparengimąatsakingas:MarcUhle Katharina-Loth-Str.15 66386St.Ingbert atsakingaipareiškiame,kadgaminys pneumatinis kampinis šlifuoklis IAN: 292193 Gam.Nr.: 2087 Pagaminimometai: 2018/04 Modelis: PDTS 6.3 A1 atitinkaesminiustoliaunurodytųEuropos direktyvųsaugosreikalavimus Mašinų direktyva: 2006/42/EB irjųpakeitimuosenurodytussaugosreikalavimus. Atitiktisbuvoįvertinta,remiantistoliaunurodytais darniaisiaisstandartais: EN ISO 11148-7:2012 292193 Druckluft-Trennschleifer_content_LB3.indb 51 01.12.2017 08:56:02...
 • Seite 52 292193 Druckluft-Trennschleifer_content_LB3.indb 52 01.12.2017 08:56:02...
 • Seite 53 Inhaltsverzeichnis Legende der verwendeten Piktogramme ..........Seite Einleitung ......................Seite Bestimmungsgemäße Verwendung ................Seite Ausstattung .......................Seite Technische Daten .......................Seite Lieferumfang ......................Seite Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ........Seite Druckluft-Trennschleifer Spezifische Warnhinweise ......Seite Bedienung ......................Seite Vor der Inbetriebnahme ....................Seite Inbetriebnahme ......................Seite Ausschalten.......................Seite Wartung ........................Seite Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ........Seite Garantiebedingungen ....................Seite Garantieumfang ......................Seite...
 • Seite 54: Legende Der Verwendeten Piktogramme

  Wasserstoff, Sauerstoff, Druckluftschlauch Kohlendioxid oder anderes Gas in Flaschen als Energiequelle Entsorgen Sie Verpackung und Regelmäßig ölen! Gerät umweltgerecht! DRUCKLUFT-TRENNSCHLEIFER z Ausstattung PDTS 6.3 A1 Druckluft-Anschluss Abzugshebel Einschaltsicherung zz Einleitung Gehäuse Schutzhaube Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Trennscheibe sich für ein hochwertiges Produkt Montageschlüssel...
 • Seite 55: Lieferumfang

  Einleitung / Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge z Lieferumfang Die angegebenen Gefährdungen sind für den allgemei- Druckluft-Trennschleifer nen Gebrauch von handgehaltenen Trennscheibe Druckluft-Trennschleifern vorhersehbar. Montageschlüssel Innensechskantschlüssel 1/4“ Jedoch muss darüber hinaus der Druckluft Anschluss Benutzer spezifische Risiken bewer- ten, die aufgrund jeder Verwendung auftreten können.
 • Seite 56 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge ALLGEMEINE Bemessungswerten und Kenn- SICHERHEITSREGELN zeichnungen gekennzeichnet ist. Für mehrfache Gefährdungen: Der Arbeitgeber/Benutzer muss † Die Sicherheitshinweise sind vor den Hersteller kontaktieren, um dem Einstellen, dem Betrieb, der erforderlichenfalls Ersatzschilder zu erhalten. Reparatur, der Wartung und dem Austausch von Zubehörteilen an GEFÄHRDUNGEN DURCH dem Druckluft-Trennschleifer sowie...
 • Seite 57 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Stellen Sie sicher, dass die GEFÄHRDUNGEN DURCH † VERFANGEN Schutzhaube montiert ist, dass sie in gutem Zustand und ordnungs- Es kann Erstickungs-, Skalpierungs- gemäß befestigt ist und sie und/oder Schnittverletzungsgefahr regelmäßig kontrolliert wird. bestehen, wenn locker sitzende Es ist regelmäßig zu prüfen, Kleidung, Schmuck, Halsketten, †...
 • Seite 58 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Achten Sie darauf, dass Ihr nahme: Schleifscheiben † Körper im Gleichgewicht ist und zum Seitenschleifen). Druck- dass Sie sicheren Halt haben. luft-Trennschleifer dürfen bei Geben Sie Befehlseinrichtung nicht mehr als der maximalen Um- † zum Ingang- oder Stillsetzen im fangsdrehzahl eines Trennmittels Falle einer Unterbrechung der verwendet werden.
 • Seite 59 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Bei der Verwendung eines Verwenden Sie ausschließlich † † Druckluft-Trennschleifers sollte die Zubehörteile und Verbrauchs- Bedienungsperson eine bequeme materialien der vom Hersteller Körperhaltung einnehmen, des Druckluft-Trennschleifers emp- dabei auf sicheren Halt achten fohlenen Größen und Typen. Ver- und ungünstige Körperhaltungen wenden Sie keine anderen Typen oder solche, bei denen es schwie-...
 • Seite 60 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge andere Schäden wahrgenommen Die Trennscheibe ist entsprechend † werden; die Ursache für diese den Anweisungen des Herstellers Fehler ist zu ermitteln. aufzubewahren und zu hand- Durch Überprüfung der Maße haben. † und anderer wichtiger Daten der GEFÄHRDUNGEN Spindel ist zu vermeiden, dass AM ARBEITSPLATZ das Spindelende den Boden...
 • Seite 61 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge GEFÄHRDUNGEN DURCH Alle zum Auffangen, Absaugen † STAUB UND DÄMPFE oder zur Unterdrückung von Flug- Die beim Einsatz von Druckluft- staub oder Dämpfen vorgesehe- † Trennschleifern entstehenden nen Einbau- oder Zubehörteile der Stäube und Dämpfe können Maschine sollten den Anweisun- gesundheitliche Schäden (wie gen des Herstellers entsprechend z.
 • Seite 62 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Es ist unerlässlich, eine Risiko- unnötige Erhöhung des Lärm- † bewertung in Bezug auf diese pegels zu vermeiden. Gefährdungen durchzuführen GEFÄHRDUNGEN und entsprechende Regelungs- DURCH SCHWINGUNGEN mechanismen zu implementieren. Zu den für die Risikominderung Die Einwirkung von Schwingun- †...
 • Seite 63 Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge Die Verbrauchsmaterialien/ nicht unter Druck steht und dass † Maschinenwerkzeuge sind den die Maschine von der Luftzufuhr Empfehlungen dieser Anleitung getrennt wird. entsprechend auszuwählen, zu Richten Sie den Luftstrom niemals † warten und zu ersetzen, um gegen sich selbst oder gegen eine unnötige Verstärkung der andere Personen.
 • Seite 64: Druckluft-Trennschleifer Spezifische Warnhinweise

  Sicherheitshinweise für Druckluftwerkzeuge / Druckluft-Trennschleifer ... Verwenden Sie niemals dass die tatsächliche Leerlauf- Wasserstoff-, Sauerstoff-, drehzahl des Trennschleifers bei Kohlendioxid oder anderes Gas in 6,3 bar die auf dem Typenschild Flaschen als Energiequelle dieses eingestempelte oder gedruckte Werkzeuges, da dies zu einer Drehzahl nicht überschreitet.
 • Seite 65: Bedienung

  Druckluft-Trennschleifer Spezifische Warnhinweise / Bedienung Stellen Sie vor der Verwendung dass Staub und Späne in die „ sicher, dass die Trennscheibe Geräte gesaugt werden. korrekt angebracht und fest an- gezogen ist, und lassen Sie das z Bedienung Gerät ohne Last 30 Sekunden an einer sicheren Position laufen.
 • Seite 66: Inbetriebnahme

  Bedienung Drücken Sie die Einschaltsicherung in Richtung Spannfutter. Betätigen Sie den Abzugshebel und Anschlussmuffe Schnellverschluss-Stecker führen Sie die Schneidarbeiten aus. Bei vollem Anziehen des Hebels dreht das Gerät mit höchster Geschwindigkeit. Regulieren Sie mit variablem Druckluftschlauch Anzugsdruck die Drehgeschwindigkeit für optimale Schnellverschluss-Stecker Schleifergebnisse.
 • Seite 67: Hinweise Zu Garantie Und Serviceabwicklung

  Bedienung / Hinweise zu Garantie und Serviceabwicklung ACHTUNG! ÜBERSCHÜSSIGES ÖL WIRD Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum AUSGEBLASEN. HALTEN SIE DEN AUSLASS VON dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfeh- PERSONEN ODER GEGENSTÄNDEN FERN. ler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl –...
 • Seite 68: Abwicklung Im Garantiefall

  Druckluft-Trennschleifer So erreichen Sie uns: 292193 IAN: DE, AT, CH 2087 Art.-Nr.: 2018/04 Name: C. M. C. GmbH Herstellungsjahr: PDTS 6.3 A1 Internetadresse: www.cmc-creative.de Modell: E-Mail: service.de@cmc-creative.de service.at@cmc-creative.de den wesentlichen Schutzanforderungen genügt, service.ch@cmc-creative.de die in den Europäischen Richtlinien Telefon: +49 (0) 6894 9989740 Maschinen-Richtlinie: (Normal-Tarif dt.
 • Seite 69 C.M.C. GmbH Katharina-Loth-Str. 15 DE-66386 St. Ingbert GERMANY Informationsstatus · Stan na · IInformacijos pobūdis · Stand der Informationen: 11/2017 Ident.-No.: PDTS6.3A1112017-3 IAN 292193 292193 Druckluft-Trennschleifer_cover_LB3.indd 2 01.12.2017 08:59:32...