Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PRTA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS GRASS TRIMMER PRTA 20-Li A1
AKKUKÄYTTÖINEN RUOHOTRIMMERI
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
AKUMULATOROWA PODKASZARKA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-RASENTRIMMER
Originalbetriebsanleitung
IAN 311046
BATTERIDRIVEN GRÄSTRIMMER
Översättning av bruksanvisning i original
AKUMULIATORINĖ ŽOLIAPJOVĖ
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PRTA 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS GRASS TRIMMER PRTA 20-Li A1 AKKUKÄYTTÖINEN RUOHOTRIMMERI BATTERIDRIVEN GRÄSTRIMMER Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original AKUMULATOROWA PODKASZARKA AKUMULIATORINĖ ŽOLIAPJOVĖ Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas AKKU-RASENTRIMMER Originalbetriebsanleitung IAN 311046...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 3 19 20...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sisältö Alkusanat ........4 Pystysuora leikkaus /reunojen Käyttötarkoitus ......4 trimmaus ........13 Yleinen kuvaus ......5 Puhdistus ja huolto ....13 Toimituksen laajuus ......5 Puhdistus ........14 Yleiskuva ........5 Yleiset huoltotyöt ......14 Toiminnon kuvaus ......5 Leikkuuterien vaihto ......
 • Seite 5: Yleinen Kuvaus

  Tekniset tiedot 1 Ylempi kahva 2 Virtakytkin 3 Virranesto Akkukäyttöinen 4 Leikkuuterien säilytysrasia ruohotrimmeri ..PRTA 20-Li A1 5 Lisäkahva Moottorijännite U ......20 V 6 Kahvaosa Tyhjäkäyntikiertonopeus ..8000 min 7 Salpa kahvaosan säätöä varten Suojaluokka ........III 8 Ruuviholkki pituuden säätöä var- Suojatapa ........
 • Seite 6: Turvallisuusmääräykset

  Turvallisuusmääräykset Äänitehotasolukema dB:nä Tämä luku käsittelee periaattellisia turvallisuusmääräyksiä, jotka on Sähkölaitteet eivät kuulu ta- otettava huomioon sähkökuokkalla lousjätteisiin. työskennellessä. Leikkauskehä Symbolit ja kuvat Laitteessa olevat tekstit: Parkside X 20 V TEAM. Huomio!
 • Seite 7: Yleiset Turvaohjeet: Sähköllä Käyvät

  Ohjeessa olevien 1) TYöPAiKAn TuRVALLiSuuS kuvien selitys: a) Pidä työpaikka puhtaana Vaaraan viittaava ja huolehdi riittävästä merkki henlilö- ja esine- valaistuksesta. Epäpuhtaus vahinkojen estämiseksi. ja huono valaistus työpaikalla voivat johtaa loukkaantumisiin. Varoitusmerkki ja oh- b) Älä työskentele sähkö- jeet sähköiskusta aiheu- laitteella räjähdysvaaral- tuvien henkilövahinko- lisella alueella, jossa on...
 • Seite 8 d) Älä käytä kaapelia mihin- suojavarusteiden pito, kuten kään muuhun tarkoituk- turvakengät, suojakypärä ja seen, älä kanna sähkö- kuulosuoja vähentävät loukkaan- laitetta kaapelista kiinni tumisvaaraa. pitäen tai ripusta laitetta c) Vältä tahatonta käynnis- kaapelista, älä myöskään tystä. Varmista, että säh- vedä...
 • Seite 9: Lisää Turvallisuusohjeita

  mään päälle tai pois päältä, on tusta tai koneella tehtäviä töitä, vaarallinen, ja se täytyy korjata. - mahdollisten konevaurioiden tar- c) irrota pistoke pistorasias- kistamiseksi, jos kone koskettaa ta ennen kuin teet laittee- vierasesinettä, seen säätöjä, vaihdat osia - välitöntä tarkistusta varten, jos tai laitat työn lopussa lait- kone alkaa täristä...
 • Seite 10 • Konetta saa käyttää aina vain käyttöä koskevia ohjeita, eivät milloinkaan saa käyttää laitetta! päivänvalossa tai hyvässä kei- Paikalliset määräykset voivat si- notekoisessa valaistuksessa. • Kädet ja jalat on aina pidettävä sältää ikärajan laitteen käytölle. • Älä koskaan anna lasten tai pois leikkuulaitteesta, ennen henkilöiden, jotka eivät ole tu- kaikkea silloin, kun moottori kyt- tustuneet mainittuihin ohjeisiin, ketään päälle.
 • Seite 11: Jäännösriskit

  Toista tapahtuma toisella muoviterällä Huomio! noudata turvalli- (13). suusohjeita, jotka on annettu Parkside X 20 V Team -sar- Varateriä voi säilyttää lisäkahvaan jan akun käyttöohjeessa. 5) sijoitetussa säilytysrasiassa Lisäkahvan asennus: 4. Kierrä auki ja irrota esiasennettu ruuvi (24) lisäkäsikahvasta (5).
 • Seite 12: Käyttö

  Käyttö Laitteeseen tehtävät säädöt Huomio! Loukkaantumis- vaara! Älä käytä laitetta Lisäkahvan asennus: ilman suojakantta. Työsken- Lisäkahvan asentoa voi muuttaa. Säädä nellessä on käytettävä sopi- lisäkahva niin, että työasennossa leikkuu- vaa vaatetusta ja silmä- ja kiekko on kallistunut hieman eteenpäin. kuulosuojaa. Varmista käyt- ...
 • Seite 13: Ohjeita Työskentelyyn

  Pystysuora leikkaus /reuno- Välikappaleen (kukkasuoja) säätö: jen trimmaus Välikappale ei estä leikattavia kasveja tai oksia leikkuulaitteesta etäällä. Leikkuukiekkoa pystysu- … oraan ohjatessa on oltava Käännä välikaari (15) alas. Jos väli- kaarta ei tarvita, käännä se ylös, pysä- erityisen varovainen ja tark- köintiasentoon..
 • Seite 14: Puhdistus

  Leikkuuterien vaihto Kytke laite pois päältä ja ennen kaikkea poista akku laitteesta. 1. Työnnä leikkuukiekossa (14) ter- Seuraavat puhdistus- ja huoltotyöt on teh- ää (13) sisäänpäin ja paina se tävä säännöllisesti. Siten takaat laitteen irti tapista (22). pitkäikäisyyden ja luotettavan käytön. 2.
 • Seite 15: Takuu

  Takuu Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvir- heet. Takuuta ei anneta tuoteosille, jotka Hyvä asiakas, ovat jatkuvasti normaalissa kulutuksessa tälle laitteelle annetaan ostopäivästä alka- ja jotka katsotaan olevan kuluvia osia en 3 vuoden takuu. (esim muoviveitsi tai leikkaus levy) eikä Siinä tapauksessa, että tuotteessa havai- myöskään helposti rikkoutuvien osien va- taan jokin vika tai puute, on asiakkaalla hingoille (esim akku, laturi, leikkaus levy,...
 • Seite 16: Korjaus-Huolto

  Service-Center Vastaanotto-ongelmien ja lisäkustannuk- sien välttämiseksi on käytettävä ehdotto- masti annettua osoitetta. Varmista, että Huolto Suomi lähetysmaksu on maksettu, paketin koko Tel.: 010309 3582 E-Mail: grizzly@lidl.fi ei aiheuta lisäkustannuksia, lähetys ei IAN 311046 ole pikalähetys tai muu erikoislähetys. Lähetä laitteen mukana kaikki oston yh- teydessä...
 • Seite 17: Felsökning

  Felsökning Tapaturman tai toimintahäiriön sattuessa, ota akku välittömästi irti laitteesta! Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa leikkuuhaavoja. Ongelma Mahdollinen syy. Vianpoisto Lataa akku ( 17) (noudata erillisiä akun Akun ( 17) asennus ja laturin käyttöohjeita) Akkua ( 17) ei ole laitettu Aseta akku ( 17) paikalleen (noudata Laite ei käynnisty...
 • Seite 18 Innehållsförteckning Arbetshänvisningar ....27 inledning ........18 Användningsområde....18 Trimning av gräs ......27 Allmän beskrivning ....19 Rengöring och underhåll .... 27 Leveransomfattning ......19 Rengöring ........28 Funktionsbeskrivning ....19 Allmänt underhåll ......28 Översikt ........19 Byte av skärplatta ......28 Tekniska data ......
 • Seite 19: Allmän Beskrivning

  Allmän beskrivning Översikt Bilder på de viktigaste funk- 1 Övre handtag tionsdelarna finns på de 2 På-/av-knapp uppvikbara sidorna i början 3 Inkopplingsspärr 4 Förvaringslåda för skärplatta och i slutet av anvisningen. 5 Extrahandtag Leveransomfattning 6 Handtagsdel 7 Regel för justering av handtags- Ackumulator-Trimmern delen 8 Skruvhylsa för längdjustering Skärskiva 1 skruv (vänstergänga) Skyddskåpa med två skruvar 9 Teleskoprör Distansrulle med två...
 • Seite 20: Tekniska Data

  Tekniska data Försök att hålla vibrationsbelast- ningen på så låg nivå som möjligt. Batteridriven Användning av skyddshandskar grästrimmer .....PRTA 20-Li A1 vid användning av verktyget och Motorspänning U ......20 V begränsningar av arbetstiden är Tomgångsvarvtal ....8000 min exempel på åtgärder som redu- Skyddsklass ........III...
 • Seite 21: Allmänna Säkerhetshänvisningar För Elverktyg

  Elektriska apparater hör inte ningar och anvisningar. hemma bland hushållsavfallet. Det begrepp „elverktyg“ som an- Skärområde vänds i säkerhetshänvisningarna avser nätdrivna elverktyg (med nät- Parkside X 20 V TEAM. kabel) och batteridrivna elverktyg (utan nätkabel). Bildsymboler i bruksanvisningen: 1) ARBETSPLATSSÄKERHET: Risksymbol med uppgif- a) Håll arbetsområdet rent och väl...
 • Seite 22 2) ELEKTRiSK SÄKERHET: 3) SÄKERHET FöR PERSOnER: Var försiktig: så undviker Var försiktig: så undviker Du olyckor och skador Du olyckor och skador: från elektriska stötar: a) Var uppmärksam: tänk på vad a) Anslutningskontakten till elverkty- Du gör och använd elverktyget förnuftigt. Använd inte elverkty- get måste passa i uttaget.
 • Seite 23: Ytterligare Säkerhetsinformation

  tyg med vassa skärkanter fastnar eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från rörliga mindre och är lättare att använda. • Använd elverktyget, tillbehören, delar. Löst sittande klädesplagg, smycken eller långt hår kan fån- insatsverktygen o.s.v. enligt des- gas upp av de rörliga delarna. sa anvisningar. Beakta arbets- förhållandena och det moment som skall utföras. Användning 4) AnVÄnDninG OCH SKöT- av elverktyget till andra uppgif- SEL AV ELVERKTYGET: ter än de föreskrivna kan leda...
 • Seite 24 • Personer med nedsatt fysisk, • Använd inte maskinen vid dåliga sensorisk eller mental förmåga väderförhållanden, i synnerhet om det föreligger risk för åsknedslag. eller personer som saknar till- räckliga kunskaper eller erfaren- • Varning! Vidrör inte några rörli- het får inte använda produkten. ga farliga delar förrän batteriet • Lokala anvisningar kan stipule- har tagits bort och de rörliga ra åldersbegränsning för använ- farliga delarna står helt stilla. • Iaktta försiktighet så att fötter daren. • Observera att användaren är eller händer inte skadas. ensam ansvarig för olyckor eller • Avbryt användningen av mas- kinen när någon, framför allt risker som berör andra personer eller deras egendom.
 • Seite 25: Kvarvarande Risiker

  • Ta ut det uttagbara batteriet hetsanvisningarna i innan underhåll eller några ren- instruktionen till göringsarbeten utförs. batteriet i modellserie • Använd endast reserv- och till- Parkside X 20 V Team. behörsdelar som rekommende- Monteringsanvisning ras av tillverkaren. • Besikta och underhåll maskinen med jämna mellanrum. Repare- Ta ut batteriet ur produkten ra endast maskinen i en auktori- före monteringen.
 • Seite 26: Handhavande

  terade skruven (24) för extra- när maskinen har stängts handtaget (5). av går klippanordningen i 5. Dra isär ändarna av extrahandta- ytterligare en stund. Låt den get (5) och skjut dem över hand- stanna helt. Vidrör inte skär- tagsfästet (23). plattor som går, och bromsa 6.
 • Seite 27: Arbetshänvisningar

  Tryck på regeln (7) för att öppna „ Med lodrät klippskiva måste låsningen och vrid greppdelen (6) man vara särskilt uppmärk- tills den fastnar i 0° 90° 180° sam och försiktig. Håll tillräck- önskad position. ligt avstånd till klippanordnin- gen så att skador undviks. Justering av distansbygel (bloms- kydd): Distansbygeln håller växter och inställningar för lodrät klipp- plantor, som inte skall klippas, borta från ning:...
 • Seite 28: Rengöring

  Säilytys Rengöring • Förvara trimmern torrt och dammskyd- Produkten får varken sprutas dat och utom räckhåll för barn. över med vatten eller läggas • Lägg inte trimmern på skyddskåpan Det i vatten. Risk för stötar! bästa är att hänga upp den i det övre • Håll ventilationsöppningar, motorkåpa handtaget så att skyddskåpan inte vidr- och handtag rena. Använd en fuktig ör några andra föremål. Annars finns det risk för att kåpan blir deformerad trasa eller en borste.
 • Seite 29: Garanti

  Garanti Garantin avser material- eller tillverknings- fel. Denna garanti omfattar inte produkt- delar som är utsatta för ett normalt slitage Bästa kund! och därför kan betraktas som förbruknings- På denna produkt lämnar vi 3 års garanti efter inköpsdatumet. I händelse av defekter delar (t.ex. plast kniv eller kapskiva) eller hos denna produkt omfattas du av lagstad- skador på ömtåliga delar (t.ex. batteri, gade rättigheter gentemot säljaren av pro- laddare, skärplattan, det skyddande höljet, dukten.
 • Seite 30: Reparationsservice

  Service-Center mottagningsproblem och extrakostna- der ber vi dig använda dig uteslutande av den meddelade adressen. Kontrol- Service Sverige lera att försändelsen inte skickas ofran- Tel.: 0770 930739 kerad, som skrymmande gods, express E-Mail: grizzly@lidl.se eller med annan specialfrakt. Skicka in IAN 311046 produkten med samtliga tillbehör som Service Finland du fick med vid köpet, och tänk på att emballera väl inför transporten.
 • Seite 31: Felsökning

  Felsökning Ta genast ut batteriet ur produkten i händelse av olycksfall eller driftstörning! Ur- aktlåtenhet kan leda till skärskador. Problem Möjlig orsak Avhjälpande Ladda ackumulatorn ( 17) (obser- vera separat bruksanvisning för up- Ackumulatorn ( 17) urladdad pladdningsbart batteri och laddare) Sätt i ackumulatorn ( 17) (obser- Maskinen vera separat bruksanvisning för up- Ackumulatorn ( 17) ej isatt startar inte pladdningsbart batteri och laddare) 2) defekt På-/av-knappen (...
 • Seite 32: Wstęp

  Spis tresci Wstęp ........32 Przycinanie trawy ......43 Przeznaczenie ......32 Przycinanie pionowe - przycinanie krawędzi trawnika ......43 Opis ogólny ....... 33 Zawartość opakowania ....33 Oczyszczani i konserwacja..43 Opis działania ......33 Oczyszczanie ......43 Przegląd........33 Ogólne czynności konserwacyjne... 44 Wymiana płytki tnącej ....
 • Seite 33: Opis Ogólny

  Urządzenie może być używane tylko w ruchomą głowicę silnikową, regulowany przez osoby dorosłe. Osoby młodociane teleskop aluminiowy i pałą dystansowy. powyżej 16 roku życia mogą używać Urządzenie posiada osłonę zabezpiecza- urządzenia tylko pod nadzorem. jącą, która osłania mechanizm tnący i Użytkownik odpowiedzialny jest za wypadki której zadaniem jest ochrona użytkownika lub obrażenia wywołane u innych osób oraz przed zranieniami. za powstałe uszkodzenie ich własności. Funkcje elementów urządzenia są podane w poniższym opisie. Producent nie odpowiada za szkody wy- wołane niezgodnym z przeznaczeniem Przegląd użytkowaniem lub nieprawidłową obsługą urządzenia. To urządzenie nie jest prze- znaczone do zastosowania komercyjnego. 1 Górny uchwyt W przypadku użytkowania komercyjnego 2 Włącznik-wyłącznik wygasają prawa z tytułu gwarancji. 3 Blokada włącznika 4 Pojemnik do przechowywania Opis ogólny płytek tnących 5 Uchwyt dodatkowy...
 • Seite 34: Dane Techniczne

  Ostrzeżenie: Dane techniczne Wartość emisji drgań może się różnić w czasie korzystania z urządzenia od Akumulatorowa podkaszarka podanej wartości, jest to zależne do trawy ....PRTA 20-Li A1 Napięcie silnika U ....20 V od sposobu używania urządzenia. Prędkość obrotowa przy pracy Proszę spróbować maksymalnie jałowej .......8000 min ograniczyć narażenie na wibracje. Przykładowymi sposobami zmniej- Klasa zabezpieczenia .......III szenia narażenia na wibracje jest Typ zabezpieczenia ...... IPX0 noszenie rękawic w trakcie pracy Czas pracy ......ok. 45 min* Okrąg przycinania ....250 mm z narzędziem i ograniczenie czasu...
 • Seite 35: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Doty- Czące Narzędzi Elektrycznych

  Okrąg przycinania dem, pożar i/lub inne cięż- kie zranienia. Parkside X 20 V TEAM. Zachowaj wszystkie zasady bezpieczeństwa i instrukcje Symbole w instrukcji obsługi na przyszłość. Symbol niebezpieczeń- Użyte w zasadach bezpieczeństwa pojęcie „narzędzie elektryczne“ stwa z informacjami na dotyczy narzędzi elektrycznych...
 • Seite 36 1) BEZPIECZEŃSTWO MIEJ- ryzyko porażenia prądem jest większe. SCA PRACY c) Trzymaj narzędzia elek- a) Zapewnij porządek i wy- tryczne z daleka od desz- starczające oświetlenie w czu i wilgoci/wody. Dostanie miejscu pracy. Nieporządek się wody do wnętrza urządzenia lub nieoświetlone miejsce pracy elektrycznego zwiększa ryzyko może spowodować wypadek. porażenia prądem. b) Nie pracuj narzędziem d) Nie używaj kabla do prze- noszenia narzędzia elek- elektrycznym w atmos-...
 • Seite 37 albo jeżeli pod wpływem zachowanie lepszej kontroli nad urządzeniem elektrycznym w narkotyków, alkoholu albo leków. Chwila nieuwagi nieoczekiwanych sytuacjach. f) Noś odpowiednie ubra- podczas używania narzędzia nie. Nie zakładaj obszer- elektrycznego może doprowa- nych, luźnych ubrań ani dzić do poważnych zranień. b) Noś środki ochrony oso- ozdób. Trzymaj włosy, bistej, zawsze zakładaj części ubrania i rękawice okulary ochronne.
 • Seite 38: Pozostałe Uwagi Dotyczące Bezpie- Czeństwa

  wyjmij wtyczkę z gniazd- konywanej pracy. Używanie ka i/lub wyjmij baterię. Ten narzędzi elektrycznych do celów środek ostrożności uniemożliwi niezgodnych z ich przeznacze- niem może prowadzić do nie- przypadkowe uruchomienie na- rzędzia elektrycznego. bezpiecznych sytuacji. d) Przechowuj nieużywane h) Należy pamiętać, że otwory narzędzia elektryczne w wentylacyjne powinny być za- niedostępnym dla dzie- wsze wolne od zanieczyszczeń. i) Należy wyjąć akumulator ci miejscu.
 • Seite 39 • Urządzenia nie mogą PRACA używać osoby o ograniczonej • Przez cały czas użytkowania sprawności fizycznej, czucio- maszyny nosić ochronę oczu, wej lub umysłowej, lub osoby długie spodnie i solidne obuwie. nieposiadającej dostatecznej • Uunikać używania maszyny wiedzy lub doświadczenia. w warunkach złej pogody, w • Przepisy lokalne mogą określać szczególności w przypadku ry- ograniczenia dotyczące wieku zyka uderzenia pioruna. użytkowników. • Ostrzeżenie! Przed wyjęciem • Zwracamy uwagę, że akumulatora i przed użytkownik ponosi sam całkowitym zatrzymaniem się odpowiedzialność za wypadki ruchomych części nie dotykać lub zagrożenia dla innych osób poruszających się, niebezpiecz- lub ich własność. nych części maszyny. • Nigdy nie zezwalaj na • Zachować ostrożność! używanie maszyny przez dzieci i Niebezpieczeństwo obrażeń...
 • Seite 40: Zagrożenia Ogólne

  Przestrzegaj • Maszynę regularnie sprawdzać wskazówek bezpieczeństwa i konserwować. Naprawy mas- podanych w instrukcji zyny przeprowadzać tylko w obsługi akumulatora serii autoryzowanym punkcie serwi- Parkside X 20 V Team. sowym. Instrukcja montażu ZAGROŻENIA OGÓLNE Przed montażem wyjąć aku- Nawet przy przepisowej obsłudze mulator z urządzenia. Aku- urządzenia elektrycznego wystę- mulator włożyć dopiero po pują tzw. zagrożenia ogólne. W...
 • Seite 41: Obsługa

  Montaż zespołu tnącego: nie wolno blokować w po- zycji włączonej. Po zwolnie- 3. Nasadzić tarczę tnącą (14) na niu włącznika-wyłącznika oś. Istnieje tylko jedno położenie musisz wyłączyć silnik urzą- montażowe. Przykręcić tarczę dzenia. Jeżeli którykolwiek tnącą (14) do osi. Zwrócić uwa- z przełączników jest uszko- gę na lewy gwint. Prosimy zwra- dzony, urządzenia nie wolno cać uwagę na mocne dokręcenie używać. śruby (21). Załóż płytkę tnącą (13) na sworzeń (22) tarczy tną- cej (14) i pociągnij płytkę tnącą Przestrzegaj zasad ochrony przed do zewnątrz tak, by nastąpiło jej hałasem i przepisów lokalnych.
 • Seite 42: Ustawienia W Urządzeniu

  Ustawienia w urządzeniu Regulacja pałąka dystansowego (ochrony kwiatów): Pałąk dystansowy zabezpiecza przed me- Regulacja uchwytu dodatkowego: Uchwyt dodatkowy można ustawiać w chanizmem tnącym rośliny i łodygi, które różnych pozycjach. Ustaw uchwyt tak, nie mają zostać przycięte. żeby tarcza tnąca była w pozycji roboczej Rozłożyć pałąk dystansowy (15) w … pochylona lekko do przodu. dół. Jeśli pałąk dystansowy nie jest Poluzuj śrubę uchwytu (24) i ustaw potrzebny, należy unieść go w górę,  uchwyt dodatkowy (5) w żądane po- składając w położeniu spoczynkowym. łożenie. Dokręć śrubę uchwytu. Zinte- Wskazówki dotyczące growane w uchwycie stopnie blokady zapobiegają przypadkowemu przesta- pracy z urządzeniem wieniu się uchwytu.
 • Seite 43: Przycinanie Trawy

  ƒ • Kąt cięcia: 90° (patrz Przycinanie trawy • Pałąk dystansowy w pozycji spo- Przycinaj trawę, czynkowej. przesuwając urzą- Oczyszczani dzenie w prawo i w lewo. Przycinaj po- i konserwacja woli, podczas przy- Ostrzeżenie! cinania przytrzymuj Niebezpieczeństwo obrażeń urządzenie w pozy- ciała przez niebezpieczne, ru- cji pochylonej o ok. chome części! 30 stopni do przodu. Długą trawę przyci- naj warstwami od góry do dołu.
 • Seite 44: Ogólne Czynności Konserwacyjne

  • Po każdym przycinaniu oczyszczaj osłona ochronna nie dotykała żadnych osłonę ochronną i mechanizm tnący z przedmiotów. W innym razie istnieje niebezpieczeństwo zniekształcenia trawy i ziemi. • W celu dokładnego oczyszczenia osłony ochronnej, co może spowodo- mechanizmu tnącego zdejmij płytkę wać zmianę mających wpływ na bez- tnącą (   13) (patrz „Wymiana płytki pieczeństwo użytkowania wymiarów i tnącej“) i wyczyść sworzeń (   22) cech roboczych urządzenia ostrym nożem. Usuwanie i ochrona Ogólne czynności środowiska konserwacyjne Wyjmij akumulator z urządzenia i przekaż • Przed każdym użyciem sprawdzaj, czy urządzenie, jego akcesoria i opakowanie urządzenie nie ma widocznych wad do zgodnej z przepisami o ochronie śro- i usterek, takich jak np. luźne, zużyte dowiska naturalnego utylizacji. lub uszkodzone części.
 • Seite 45 cięcia płyta z tworzywa sztucznego), oraz Warunki gwarancji na uszkodzenia części delikatnych (np Okres gwarancji rozpoczyna się z datą zakupu. Prosimy zachować oryginalny pa- bateria, ładowarka, płyta tnąca, obudowa ragon. Będzie on potrzebny jako dowód ochronna, przełącznik). Gwarancja przepada, jeśli produkt został zakupu. Jeśli w okresie trzech lat od daty zakupu uszkodzony, nie był zgodnie z przezna- tego produktu wystąpi wada materiałowa czeniem użytkowany i konserwowany. lub fabryczna, produkt zostanie – wedle Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem naszego wyboru – bezpłatnie naprawiony wiąże się z przestrzeganiem wszystkich lub wymieniony. Gwarancja zakłada, że wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. w okresie trzech lat uszkodzone urządze- Należy bezwzględnie unikać zastosowań i działań, których odradza się lub przed nie zostanie przesłane wraz z dowodem którymi ostrzega się w instrukcji obsługi. zakupu (paragonem) z krótkim opisem, gdzie wystąpiła wada i kiedy się pojawi- Produkt jest przeznaczony do użytku ła. prywatnego, a nie komercyjnego. W przy- Jeśli defekt jest objęty naszą gwarancją, padku niewłaściwego i nieodpowiedniego otrzymają Państwo z powrotem naprawio-...
 • Seite 46: Serwis Naprawczy

  określając, na czym polega wada i Urządzenia przesłane dla nas odpłatnie, kiedy wystąpiła, bezpłatnie na podany jako przesyłka ponadwymiarowa, ekspre- adres serwisu. Aby uniknąć proble- sowa lub na innych warunkach specjal- nych, nie zostaną odebrane. mów z odbiorem i dodatkowych kosz- tów, prosimy o wysłanie przesyłki na Utylizację przesłanych do nas uszkodzonych adres, który Państwu podano. Należy urządzeń przeprowadzamy bezpłatnie. się upewnić, żeby wysyłka nie nastąpi- ła odpłatnie, jako ponadwymiarowa, Service-Center ekspresowo lub na innych specjalnych warunkach. Prosimy o przesłanie Serwis Polska urządzenia wraz ze wszystkimi czę- Tel.: 22 397 4996 ściami wyposażenia otrzymanymi przy E-Mail: grizzly@lidl.pl zakupie i zadbanie o wystarczająco IAN 311046 bezpieczne opakowanie.
 • Seite 47: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów W razie wypadku lub usterki natychmiast wyjmij akumulator z urządzenia! Niepr- zestrzeganie grozi obrażeniami ciała. Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Problem Naładuj akumulator ( 17) (należy po- Rozładowany akumulator stępować zgodnie z oddzielną instruk- cją obsługi akumulatora i ładowarki) Włóż akumulator ( 17) (należy po- W urządzeniu nie ma Urządzenie nie stępować zgodnie z oddzielną instruk- daje się uruchomić akumulatora ( cją obsługi akumulatora i ładowarki) Uszkodzony włącznik-wy- łącznik ( Naprawa w Centrum serwisowym Uszkodzony silnik Chwiejny styk w obwo- dzie elektrycznym Przerywana praca Naprawa w Centrum serwisowym urządzenia Uszkodzony włącznik-wy-...
 • Seite 48 Turinys Įvadas ........48 Žolės pjovimas ......58 Naudojimas pagal paskirtį..48 Vertikalus pjovimas / vejos kraštų pjovimas ......58 Bendrasis aprašymas ....49 Valymas ir techninė priežiūra ..58 Pristatomas komplektas ....49 Veikimo aprašymas ......49 Valymas ........58 Apžvalga ........49 Techninė priežiūra ......
 • Seite 49: Bendrasis Aprašymas

  Apžvalga Bendrasis aprašymas Pagrindinės įrankio sudeda- 1 Viršutinė rankena 2 Įjungimo / išjungimo jungiklis mosios dalys pavaizduotos 3 Įjungimo blokuotė priekiniame ir galiniame išskleidžiamuosiuose pusla- 4 Daiktadėžė plastikiniams pei- piuose. liams 5 Papildoma rankena 6 Pagrindinė rankena Pristatomas komplektas 7 Pagrindinės rankenos reguliavi- Prietaisą atsargiai išimkite iš pakuotės ir mo skląstis 8 Sraigtinė mova ilgiui reguliuoti patikrinkite, ar yra visos toliau nurodytos dalys.
 • Seite 50: Techniniai Duomenys

  Įspėjimas: Techniniai duomenys naudojant elektrinį įrankį tikroji Akumuliatorinė vibracijos emisijos vertė gali skirtis žoliapjovė ....PRTA 20-Li A1 nuo nurodytosios, nes ji priklauso Variklio įtampa U ......20 V nuo elektrinio įrankio naudojimo Tuščios eigos apsukos ..8000 min būdo. Apsaugos klasė ........III Stenkitės kuo labiau sumažinti vi- Apsaugos rūšis ......IPX0 bracinį poveikį. Vibracinį poveikį galima sumažinti, pavyzdžiui, mū- Veikimo laikas ....apie 45 min.* vint pirštines, kai dirbate su įrankiu, Pjovimo skersmuo ....250 mm Svoris (be įkroviklio) ....2,15 kg...
 • Seite 51: Bendrieji Saugos Nurodymai Naudojant Elektrinius Įrankius

  Saugokite visus saugos nu- rodymus ir instrukcijas, kad galėtumėte pasinaudoti ir Pjovimo skersmuo vėliau. Saugos nurodymuose naudojama sąvoka ,,Elektrinis įrankis” apibūdi- Parkside X 20 V TEAM nami prie elektros tinklo jungiami elektriniai įrankiai (su maitinimo instrukcijoje naudojami laidu) ir elektriniai įrankiai su aku- simboliai muliatoriais (be elektros laido). Pavojaus ženklas su duomenimis, kaip iš-...
 • Seite 52 e) Jei elektrinį įrankį naudo- įrankiai kibirkščiuoja, todėl gali užsidegti dulkės arba garai. jate lauke, junkite tik prie c) naudodami elektrinius lauke pritaikyto naudoti įrankius neleiskite būti arti ilgintuvo. Jungiant prie lauke vaikams ir kitiems asme- naudoti pritaikyto ilgintuvo ma- nims. Jei Jūsų dėmesys nukryps, žėja elektros šoko rizika. f) Jei elektrinį įrankį neiš- galite nebesuvaldyti prietaiso.
 • Seite 53 numatytam darbui skirtą ir (arba) akumuliatoriaus, dėkite į dėklą ar neškite. elektrinį įrankį. Tinkamu Jei nešdami elektrinį įran- elektriniu įrankiu geriau ir sau- kį pirštą laikote ant jungiklio giau dirbti nurodytame galios arba įjungtą prietaisą jungiate diapazone. prie elektros srovės tiekimo b) nenaudokite elektrinio įrankio, kurio jungiklis tinklo, gali įvykti nelaimingas yra sugedęs. Jei elektrinio atsitikimas.
 • Seite 54: Papildomi Saugos Nurodymai

  f) Pjovimo įrankiai turi būti Papildomi saugos aštrūs ir švarūs. Rūpestingai nurodymai prižiūrimi pjovimo įrankiai su pagaląstomis pjovimo briau- MOKYMAS nomis rečiau užstringa ir juos • Šio įrenginio negali naudoti vaikai. Būtina prižiūrėti vaikus, daug lengviau valdyti. g) Elektrinį įrankį, priedus, kad jie nežaistų su prietaisu. naudojamuosius įrankius Vaikams neleidžiama atlikti ir kt. naudokite pagal šią valymo ir techninės priežiūros instrukciją. Atkreipkite darbų. dėmesį į darbo sąlygas ir • Įrenginį draudžiama naudoti as- atliekamą...
 • Seite 55: Liekamoji Rizika

  požymių, ir paveskite atlikti vi- mi išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką. Tinkamai sus būtinus remonto darbus. pasirūpinkite pažeidimais arba kreipkitės į gydytoją. nAuDOJiMAS • Visą laiką naudodami įrenginį Norėdami pašalinti sutrikimus, dėvėkite akių apsaugos priemo- perskaitykite skyrių „Klaidų nes, ilgas kelnes ir tvirtą avalynę. paieška“ arba susisiekite su mūsų • Venkite naudoti įrenginį blogo- techninės priežiūros centru. mis oro sąlygomis, o ypač TECHNINė PRIEžIūRA IR žaibuojant. • Įspėjimas! Nelieskite jokių LAiKYMAS judančių pavojingų dalių • Prieš techninės priežiūros ar va- prieš išimdami bateriją ir kol lymo darbus išimkite bateriją. judančios pavojingos dalys • Naudokite tik gamintojo reko- nėra visiškai sustoję.
 • Seite 56: Surinkimo Instrukcija

  Pakaitiniai plastikiniai peiliai deda- arba medicininių implantų mi į daiktadėžę ( 4), esančią ant gamintoju. papildomos rankenos ( Dėmesio! Laikykitės Papildomos rankenos „Parkside X 20 V Team“ montavimas: akumuliatorių naudojimo 4. Atsukite ir išimkite sumontuotus instrukcijose pateiktų saugos papildomos rankenos (5) varžtus instrukcijų (24). 5. Ištraukite papildomos rankenos Surinkimo instrukcija (5) galus vieną iš kito ir pastum-...
 • Seite 57: Įjungimas Ir Išjungimas

  Aukščio reguliavimas: Laikykitės apsaugos nuo triukšmo reikalavimų ir vietinių teisės aktų. eleskopinis vamzdis leidžia nustatyti prietaisą pagal jūsų individualų ūgį. Įjungimas ir išjungimas Atlaisvinkite sraigtinę movą (8). Nusta- ‚ Atkreipkite dėmesį, kad stabiliai tykite norimą teleskopinio vamzdžio stovėtumėte ir tvirtai laikytumėte (9) ilgį ir vėl tvirtai priveržkite sraigtinę įrenginį abiem rankomis ir sau- movą. giu atstumu nuo savo kūno. Prieš Nustatykite pjovimo kampą: įjungdami įrenginį, įsitikinkite, kad jis prie nieko nesiliečia. Pakeitę pjovimo kampą, galite taip pat pjauti nepasiekiamose vietose, pvz., po 1. Kad įjungtumėte prietaisą, suolais ir išsikišimais. paspauskite nykščiu įjungimo blokuotę (3), o tada paspauskite N uspauskite mygtuką (11) esantį ƒ įjungimo / išjungimo jungiklį (2). ant variklio korpuso, ir pakreipkite Vėl atleiskite įjungimo blokuotę.
 • Seite 58: Žolės Pjovimas

  • Prieš paleisdami prietaisą • Pagrindinė rankena: 180° „ įsitikinkite, kad pjovimo diskas (žr. ƒ nesiliečia prie akmenų, skaldos • Pjovimo kampas: 0° (žr. arba kitų daiktų. • Nuotolinė juosta pradinėje • Įjunkite prietaisą dar prieš nuleis- padėtyje dami jį ant pjovimui skirtos vejos. Vejos kraštų pjovimo • Dirbdami stenkitės įrenginio ne- perkrauti. nustatymai: • Venkite sąlyčio su nejudančiomis Vejos kraštų pjovimo atveju lėtai kliūtimis (akmenimis, sienomis, slinkite prietaisą išilgai vejos krašto. statinių tvoromis ir pan.). Plastiki- • Pagrindinė rankena: 90° „ nis peilis greitai nusidėvės. (žr. ƒ • Stenkitės nenaudoti įrankio • Pjovimo kampas: 90° (žr. esant blogam orui, ypač jei gali • Nuotolinė juosta pradinėje žaibuoti!
 • Seite 59: Techninė Priežiūra

  • Po kiekvieno pjovimo nuvalykite žolės bus deformuotas, ir dėl to pasikeis jo ir žemių likučius nuo apsauginio matmenys bei saugos savybės. dangtelio ir pjovimo įtaiso. Tam naudo- Utilizavimas / aplinkos kite drėgną skepetą arba šepetį. Nenaudokite valiklių ar tirpiklių. apsauga Nes galite nepataisomai sugadinti prietaisą. Išimkite akumuliatorių iš prietaiso ir perdu- • Intensyvaus pjovimo įtaiso valymo okite prietaisą, akumuliatorių, priedus ir metu nuimkite plastikinį peilį (  13) pakuotę aplinkai tinkamam perdirbimui. (žr „Plastikinio peilio keitimas“) ir aštriu peiliu nuvalykite kaištį (  22). Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Techninė priežiūra • Pristatykite prietaisą į perdirbimo • Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, punktą. Panaudotas plastikines ir me- ar nesimato aiškių prietaiso trūkumų, talines dalis galima išrūšiuoti ir atiduoti pavyzdžiui, ar dalys neatsilaisvino, perdirbti aplinkai tinkamu būdu. Pa- siteiraukite mūsų techninės priežiūros nenusidėvėjo ir nėra pažeistos. Pa- tikrinkite, ar tvirtai priveržti pjovimo...
 • Seite 60 prietaisą savo nuožiūra mes nemokamai kad prietaisas būtų naudojamas pagal paskirtį, privaloma laikytis visų instrukcijų suremontuosime arba pakeisime. Šioje garantijoje nustatyta, kad defektinį prietai- žinyne nurodytų reikalavimų. Privaloma są ir pirkimo įrodymą (kasos čekį) galima vengti prietaisą naudoti tokiai paskirčiai, apie kurią įspėjama instrukcijų žinyne, pateikti trejų metų laikotarpiu bei pridedant trumpą defekto aprašymą ir nurodant de- arba jį naudoti taip, kaip tame žinyne ne- fekto nustatymo datą. rekomenduojama. Jeigu nustatomas defektas, kurio atžvilgiu Prietaisas skirtas naudoti tik privačioms, o pramoninėms reikmėms. Garantija ne- galioja mūsų garantija, jums grąžinamas sumontuotas arba naujas prietaisas. Su- tenka galios, jeigu prietaisas naudojamas remontavus prietaisą ar jį pakeitus naujas netinkamai ir ne pagal paskirtį, su didele jėga ir mūsų įgaliotojo techninės priežiūros garantijos galiojimo laikotarpis nėra nusta- centro nenumatytu būdu. tomas. Garantijos galiojimo trukmė ir naudojimasis garantija įstatyme nustatytos pretenzijos dėl Siekiant greitai patenkinti jūsų prašymą, defektų...
 • Seite 61: Remonto Paslaugos

  Paslaugų centras didelių gabaritų kroviniams ar kitiems specialios paskirties kroviniams skirtais Paslaugų Lietuva būdais, nepriimami. Siųsdami prietaisą prašome pridėti visus įsigyjant gautus Tel.: 880033144 priedus ir pasirūpinti, kad jie būtų pati- E-Mail: grizzly@lidl.lt kimai sudėti į gabenimo pakuotę. IAN 311046 Remonto paslaugos Importuotojas Prašome atkreipti dėmesį, kad šis adresas Remonto, kuriam garantija netaikoma, dar- bus gali už užmokestį atlikti mūsų techninės nėra mūsų techninės priežiūros centro priežiūros centras. Centras jums parengtų adresas. Pirmiausiai susisiekite su pirmiau išlaidų sąmatą. nurodytu techninės priežiūros centru. Galime pasirūpinti tik tinkamai supakuotais prietaisais, kurių persiuntimo paštu išlaidos Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 62: Klaidų Paieška

  Klaidų paieška Įvykus nelaimingam atsitikimui arba sutrikus įrankio veikimui, nedelsdami išimkite akumuliatorių iš įrankio! Nesilaikant šio nurodymo galima įsipjauti. Galima priežastis Problema Klaidos šalinimas Įkraukite akumuliatorių ( Išsikrovęs akumuliatorius ( (žr. atskirą akumuliatoriaus ir kro- viklio naudojimo instrukciją). Įstatykite akumuliatorių ( Įrenginys Neįstatytas akumuliatorius ( (žr. atskirą akumuliatoriaus ir kro- neužsiveda viklio naudojimo instrukciją). Sugedęs įjungimo / išjungimo Paveskite suremontuoti techninės jungiklis ( priežiūros centrui Sugedęs variklis Vidinis atsipalaidavęs kontaktas. Įrenginys Paveskite suremontuoti techninės Sugedęs įjungimo / išjungimo veikia su priežiūros centrui pertrūkiais jungiklis ( Pakeiskite plastikinį peilį ( 13) nulūžo Plastikinis peilis ( (žr. „Valymas ir techninė priežiūra“) Stipri vibracija Išvalykite pjovimo įtaisą...
 • Seite 63 Inhalt Einleitung ........63 Arbeitshinweise ......73 Bestimmungsgemäße Gras schneiden ......73 Verwendung ......63 Senkrechtschnitt/Rasenkantentrimmen 74 Allgemeine Beschreibung ... 64 Reinigung und Wartung ..... 74 Lieferumfang........64 Reinigung ........74 Funktionsbeschreibung ....64 Allgemeine Wartungsarbeiten ..74 Kunststoff-Messer auswechseln ..75 Übersicht ........
 • Seite 64: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Beschreibung Übersicht 1 Oberer Handgriff Die Abbildung der wichtigs- ten Funktionsteile finden Sie 2 Ein-/Ausschalter auf der vorderen und der 3 Einschaltsperre 4 Aufbewahrungsbox für Kunst- hinteren Ausklappseite. stoff-Messer 5 Zusatzgriff Lieferumfang 6 Griffteil Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren 7 Riegel zur Verstellung des Griffteils Sie, ob es vollständig ist: 8 Schraubhülse Akku-Rasentrimmer Schneidscheibe mit einer Schraube...
 • Seite 65: Technische Daten

  Technische Daten Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Akku Rasentrimmer ..PRTA 20-Li A1 Elektrowerkzeug verwendet wird. Motorspannung U ....20 V Versuchen Sie, die Belastung durch Leerlaufdrehzahl n Vibrationen so gering wie möglich zu ....8000 min halten. Beispielhafte Maßnahmen zur...
 • Seite 66: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Der in den Sicherheitshinweisen ver- in den Hausmüll. wendete Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene Schnittkreis Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerk- Parkside X 20 V TEAM zeuge (ohne Netzkabel). Symbole in der Anleitung: 1) ARBEiTSPLATZSiCHERHEiT Gefahrenzeichen mit a) Halten Sie ihren Arbeits- Angaben zur Verhütung bereich sauber und gut von Personen- oder beleuchtet.
 • Seite 67 Ablenkung können Sie die Kon- beiten, verwenden Sie nur trolle über das Gerät verlieren. Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich 2) ELEKTRiSCHE SiCHERHEiT geeignet sind. Die Anwen- dung eines für den Außenbe- a) Der Anschlussstecker des reich geeigneten Verlängerungs- Elektrowerkzeuges muss kabels verringert das Risiko in die Steckdose passen. eines elekrischen Schlages.
 • Seite 68 c) Vermeiden Sie eine unbe- vergewissern Sie sich, absichtigte lnbetriebnah- dass diese angeschlossen me. Vergewissern Sie sich, sind und richtig verwendet dass das Elektrowerkzeug werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefähr- ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversor- dungen durch Staub verringern. gung und/oder den Akku anschließen, es aufneh- 4) SORGFÄLTiGER uMGAnG...
 • Seite 69: Weiterführende Sicherheitshinweise

  - vor Überprüfen, Reinigen oder gelesen haben. Elektrowerk- zeuge sind gefährlich, wenn Arbeiten an der Maschine, sie von unerfahrenen Personen - nach Berühren eines Fremd- körpers, um die Maschine auf benutzt werden. e) Pflegen Sie Elektrowerk- Beschädigungen zu überprüfen, - zur sofortigen Überprüfung, zeuge mit Sorgfalt. Kontrol- lieren Sie, ob bewegliche wenn die Maschine beginnt, übermäßig stark zu vibrieren. Teile einwandfrei funktio- nieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so 5) SERViCE beschädigt sind, dass die...
 • Seite 70 • Kindern und Personen mit ein- wurde und die beweglichen ge- fährlichen Teile vollständig zum geschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Stillstand gekommen sind. • Vorsicht vor Verletzungen durch Fähigkeiten oder unzureichen- der Erfahrung und Wissen die Schneideinrichtung an Fü- oder Personen, welche mit den ßen und Händen. • Unterbrechen Sie den Ge- Anweisungen nicht vertraut sind, darf die Verwendung der brauch der Maschine, wenn...
 • Seite 71: Restrisiken

  Sicherheitshinweise, • Die Maschine ist regelmäßig zu die in der Betriebsan- überprüfen und zu warten. Die leitung ihres Akku der Maschine nur in einer Vertrags- Serie Parkside X 20 V werkstatt instand setzen lassen. Team angegeben sind. Montageanleitung Restrisiken Auch wenn Sie dieses nehmen Sie vor der Montage Elektrowerkzeug vorschriftsmäßig...
 • Seite 72: Bedienung

  festen Sitz der Schraube (21). Set- Beachten Sie den Lärmschutz und zen Sie das Kunststoff-Messer (13) örtliche Vorschriften. auf den Stift (22) an der Schneid- Ein- und Ausschalten scheibe (14) auf und ziehen dieses nach außen, bis es einrastet. Wie- Achten Sie auf einen sicheren Stand derholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Kunststoff-Messer (13). und halten Sie das Gerät mit beiden Händen und mit Abstand vom eige- Ersatz-Kunststoff-Messer finden nen Körper gut fest. Achten Sie vor Platz in der Aufbewahrungsbox...
 • Seite 73: Arbeitshinweise

  Arbeitshinweise Halterung integrierten Raststufen ver- hindern ein ungewolltes Verstellen des Griffes. Achtung Verletzungsgefahr! • Schneiden Sie kein feuchtes oder nas- Höhe verstellen: Das Teleskoprohr erlaubt es Ihnen, das Ge- ses Gras. rät auf Ihre individuelle Größe einzustellen. • Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Gerätes, dass die Schneidscheibe ‚ Lösen Sie die Schraubhülse (8). Brin- nicht mit Steinen, Geröll oder anderen gen Sie das Teleskoprohr (9) auf die Fremdkörpern in Berührung ist.
 • Seite 74: Senkrechtschnitt/Rasenkantentrimmen

  Führen Sie folgende Reinigungs- und War- Senkrechtschnitt/ Rasenkantentrimmen tungsarbeiten regelmäßig durch. Dadurch ist eine lange und zuverlässige Nutzung Bei senkrecht geführter gewährleistet. Schneidscheibe ist besondere Reinigung Vorsicht und Aufmerksamkeit geboten. Halten Sie genü- gend Abstand zur Schneid- Das Gerät darf weder mit einrichtung, um Verletzungen Wasser abgespritzt werden, zu vermeiden.
 • Seite 75: Kunststoff-Messer Auswechseln

  • Die Entsorgung Ihrer defekten eingesen- Kunststoff-Messer deten Geräte führen wir kostenlos durch. auswechseln • Führen Sie Schnittgut der Kompostie- 1. Schieben Sie das Kunststoff-Mes- rung zu und werfen Sie dieses nicht in die Mülltonne. ser (13) nach innen und drücken Sie es aus dem Stift (22) an der Garantie Schneidscheibe (14). 2. Setzen Sie das neue Kunststoff- Messer (13) auf den Stift (22) Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, auf und ziehen dieses nach au- Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- rantie ab Kaufdatum. ßen, bis es einrastet. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Lagerung stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu.
 • Seite 76: Reparatur-Service

  • Bitte halten Sie für alle Anfragen den Garantiezeit und gesetzliche Kassenbon und die Identifikationsnum- Mängelansprüche mer (IAN 311046) als Nachweis für Die Garantiezeit wird durch die Gewähr- leistung nicht verlängert. Dies gilt auch für den Kauf bereit. • Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel dem Typenschild. müssen sofort nach dem Auspacken gemel- • Sollten Funktionsfehler oder sonstige det werden. Nach Ablauf der Garantiezeit Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Serviceabteilung telefonisch oder per Garantieumfang E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- richtlinien sorgfältig produziert und vor...
 • Seite 77: Service-Center

  Importeur Nicht angenommen werden unfrei - per Sperrgut, Express oder mit sonstiger Son- derfracht - eingeschickte Geräte. Bitte beachten Sie, dass die folgende Die Entsorgung Ihrer defekten eingesende- Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kon- ten Geräte führen wir kostenlos durch. taktieren Sie zunächst das oben genannte Service-Center. Service-Center Grizzly Tools GmbH & Co. KG Service Deutschland Stockstädter Straße 20 Tel.: 0800 54 35 111 63762 Großostheim E-Mail: grizzly@lidl.de Germany IAN 311046 www.grizzly-service.eu...
 • Seite 78: Fehlersuche

  Fehlersuche Im Falle eines Unfalls oder einer Betriebsstörung nehmen Sie sofort den Akku aus dem Gerät! Eine Nichtbeachtung kann zu Schnittverletzungen führen. Problem Mögliche ursache Fehlerbehebung Akku ( 17) laden (separate Bedie- nungsanleitung für Akku und Ladegerät Akku ( 17) entladen beachten) Akku ( 17) einsetzen (separate Bedie- Akku ( 17) nicht einge- Gerät startet nungsanleitung für Akku und Ladegerät setzt nicht beachten) Ein-/Ausschalter ( defekt Reparatur durch Service-Center Motor defekt Interner Wackelkontakt Gerät arbeitet...
 • Seite 80 Alkuperäisen EY-vaatimustenmukai- suusvakuutuksen käännös Täten vakuutamme, että Akkukäyttöinen ruohotrimmeri mallisarja PRTA 20-Li A1 Mallisarja 201812000001 - 201901101854 vastaa seuraavia asiaankuuluvia ja voimassaolevia EU-direktiivejä: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi on käytetty seuraavia harmonisoituja standardeja, kansallisia standardeja sekä määräyksiä: EN 50636-2-91:2014 •...
 • Seite 81 Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi, att Batteridriven grästrimmer Serie PRTA 20-Li A1 Serienummer 201812000001 - 201901101854 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade normer samt nationella standarder och bestämmelser: EN 50636-2-91:2014 • EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 82 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Akumulatorowa podkaszarka do trawy Seriia produkcyjna PRTA 20-Li A1 Numer seryjny 201812000001 - 201901101854 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe: EN 50636-2-91:2014 • EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 83 Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Akumulátorový vyžínac serija PRTA 20-Li A1 Serijos Nr. 201812000001 - 201901101854 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standartai bei nuostatos: EN 50636-2-91:2014 • EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 84: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original-EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Rasentrimmer Baureihe PRTA 20-Li A1 Seriennummer 201812000001 - 201901101854 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 50636-2-91:2014 • EN 62233:2008 EN 55014-1:2017 • EN 55014-2:2015 EN 60335-1:2012/A13:2017 •...
 • Seite 85: Explosionszeichnung

  Räjähdyspiirustus • Sprängskiss Rysunek samorozwijający • Trimatis vaizdas Explosionszeichnung PRTA 20-Li A1 informatiivinen informativ pouczający informatyvus • • • 2018-12-14_rev02_ks...
 • Seite 86  0° ‚ ƒ 90° „ …...
 • Seite 88 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 12/2018 ∙ Ident.-No.: 72035069122018-3 IAN 311046...
 • Seite 89 BATTERY 20 V PAP 20 A1 / CHARGER 20 V PLG 20 A1 AKKU / LATURI 20 V ACKUMULATOR / LADDARE 20 V Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original BATERIA BLOKOWA / AKUMULIATORIUS / ŁADOWARKA 20 V KROVIKLIS 20 V Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas AKKU / LADEGERÄT 20 V...
 • Seite 90 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 92 Sisältö Alkusanat Alkusanat ........4 Onnittelumme uuden laitteesi ostosta. Käyttötarkoitus ......4 Olet valinnut laadukkaan tuotteen. Tämän Yleinen kuvaus ......4 laitteen laatu on tarkastettu valmistuksen ai- Yleiskuva ........5 kana ja siihen on suoritettu lopputarkastus. Tekniset tiedot ......5 Laitteesi toimintakyky on siten taattu. Turvallisuusmääräykset ....5 Ohjeessa olevien kuvien selitys: ..5 Käyttöohje on tuotteeseen kuu-...
 • Seite 93: Yleiskuva

  saa leikkiä laitteella. Lapset eivät Yleiskuva saa puhdistaa tai huoltaa laitetta yksin ja ilman valvontaa. 1 Akun lukituspainike 2 Lataustilanäytön painike Ohjeessa olevien 3 Akun lataustilan näyttö kuvien selitys: 4 Akku 5 Laturi Vaaraan viittaava 6 Laturin merkkivalot (LED) merkki henlilö- ja esine- Tekniset tiedot vahinkojen estämiseksi.
 • Seite 94: Yleiset Turvallisuusviitteet

  Laturissa olevat symbolit: KÄYTETTYJEn AKKuLAiTTEiDEn Huomio! HuOLELLinEn KÄSiTTELY JA KÄYTTö Lue käyttöohje. • Lataa akut vain valmista- Laturi on tarkoitettu käytettä- jan suosittelemissa lataus- väksi vain sisätiloissa. laitteissa. Jollekin muulle akulle tarkoitettu latauslaite on vaaralli- T3.15A Lasiputkisulake nen (palonvaara), eikä sitä pidä käyttää...
 • Seite 95: Akun Latauslaitteen Oikea Käyttö

  sähkölaitteeseen voi aiheuttaa kiä laitteella. Lapset eivät saa tapaturmia. puhdistaa tai huoltaa laitetta • Lataa akut ainoastaan yksin ja ilman valvontaa. sisäalueella, koska lataus- • Lapsia täytyy valvoa, etteivät he laite on tarkoitettu siihen. käytä laitetta leikkikaluna. • Sähköiskun saamisen •...
 • Seite 96: Akun Lataus

  • Jos tämän laitteen liitäntäjohto • Väärästä käytöstä aiheutuneet viat ei- on vioittunut, valmistajan tai sen vät kuulu takuun piiriin. asiakaspalvelun tai muun päte- vän henkilön tulee vaihtaa se Akun poisto /asennus vaaratilanteiden välttämiseksi. • Älä lataa laturilla tavalli- 1. Poista akku (4) laitteesta painamalla sia paristoja, joita ei voi akun lukituspainiketta (1) ja vedä...
 • Seite 97: Säilytys

  Latausaika on noin 1 tunti. • Säilytä akku 10–25 °C:ssa. Varastointia erittäin kylmissä tai kuumissa lämpöti- 1. Poista akku (4) laitteesta tarpeen loissa tulee välttää, jottei akku menetä vaatiessa. tehoaan. 2. Työnnä akku (4) laturin (5) latau- Huolto sasemaan. 3. Liitä laturi (5) pistorasiaan. Laturin (5) lataustilanäytön (6) •...
 • Seite 98: Takuu

  Takuu Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvir- heet. Takuuta ei anneta tuoteosille, jotka Hyvä asiakas, ovat jatkuvasti normaalissa kulutuksessa tälle laitteelle annetaan ostopäivästä al- ja jotka katsotaan olevan kuluvia osia kaen 3 vuoden takuu. Akun takuu on 6 (esim muoviveitsi tai leikkaus levy) eikä kuukautta ostopäivästä.
 • Seite 99: Korjaus-Huolto

  Service-Center taanotto-ongelmien ja lisäkustannuksien välttämiseksi on käytettävä ehdottomasti annettua osoitetta. Varmista, että lä- Huolto Suomi hetysmaksu on maksettu, paketin koko Tel.: 010309 3582 E-Mail: grizzly@lidl.fi ei aiheuta lisäkustannuksia, lähetys ei IAN 311046 ole pikalähetys tai muu erikoislähetys. Lähetä laitteen mukana kaikki oston yh- teydessä...
 • Seite 100 Avfallshantering och miljöskydd 18 Reservdelar / Tillbehör ....18 Garanti ........19 Batteriet och laddaren är inkopplade Reparationsservice .....20 Anslutning till en Parkside X 20 V Team- Service-Center ......20 enhet. All annan användning, som inte importör ........20 uttryckligen tillåtits i denna anvisning kan översättning av originalet...
 • Seite 101: Översikt

  inseende eller har fått information Översikt om hur enheten skall användas på ett säkert sätt och om de förstår här- 1 Upplåsningsknapp ackumulator ur resulterande risker. Barn får inte 2 Knapp för visning av leka med enheten. Rengöring och laddningsnivå underhåll genom användaren får 3 Laddningsindikering ackumulator inte utföras av barn som inte står...
 • Seite 102: Allmänna Säkerhetsanvisningar

  Utsätt inte ackumulatorn för Allmänna stark solstrålning under en säkerhetsanvisningar längre tid, och lägg inte dessa på värmeelement Observera! Vid användning av .(max. 50°C). elverktyg ska följande principi- ella säkerhetsåtgärder beaktas Lägg ackumulatorerna i en till skydd mot elektrisk stöt, ska- s.k.
 • Seite 103: Korrekt Handhavande Av Ackumulatorladdaren

  taktas. Ackumulatorvätska som Korrekt handhavande av läcker ut kan förorsaka hudirrita- ackumulatorladdaren tion eller brännskada. • Denna enhet kan användas av Särskilda säkerhetshänvisni- barn fr.o.m. 8 års ålder och ngar för batteridrivna däröver samt av personer med produkter begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med •...
 • Seite 104: Laddning

  • Håll laddaren ren och bor- • Ladda batteriet före första användning. ta från väta och regn. An- Ladda inte batteriet i korta perioder vänd aldrig laddaren i det fria. efter varandra. Smuts och inträngande vatten • Ladda endast med den medföljande ökar risken för elektriska stötar.
 • Seite 105: Uppladdning Av Ackumulatorn

  Använda batterier 3 lysdioder lyser (röd, orange och grön): Batteri laddat • En signifikant minskad driftstid trots 2 lysdioder lyser (röd och orange): laddning indikerar att batteriet har använts Batteri delvis laddat och behöver bytas ut. Använd endast ett ersättningsbatteri, som du kan få genom 1 lysdiod lyser (Röd): kundservice.
 • Seite 106: Avfallshantering Och Miljöskydd

  Avfallshantering och • Kassera batterier enligt lokala före- skrifter. Bortskaffa batterierna i ett miljöskydd samlingspunkt för bortskaffande av Ta ur ackumulatorn ur produkten och läm- batterier, där de återvinns på ett miljö- vänligt sätt. Fråga din lokala avfalls- na in apparaten, ackumulatorn, tillbehören och förpackningen till återvinningscentral.
 • Seite 107: Garanti

  Garanti Garantiomfattning Produkten har tillverkats med omsorg enligt Bästa kund! strikta kvalitetsdirektiv och den har kontrol- På denna produkt lämnar vi 3 års garanti lerats noggrant före utleverans. efter inköpsdatumet. Garantin för batteriet Garantin avser material- eller tillverknings- gäller i 6 månader från inköpsdatum. fel.
 • Seite 108: Reparationsservice

  Service-Center gande av köpdokumentet (kassakvittot) och uppgift om vari felet består och när det uppstod. För undvikande av Service Sverige mottagningsproblem och extrakostna- Tel.: 0770 930739 der ber vi dig använda dig uteslutande E-Mail: grizzly@lidl.se IAN 311046 av den meddelade adressen. Kontroll- era att försändelsen inte skickas ofran- kerad, som skrymmande gods, express Service Suomi...
 • Seite 109 Instrukcję należy przechowywać starannie, Serwis naprawczy .....30 Service-Center ......30 a w przypadku przekazania produktu oso- bom trzecim należy dostarczyć nabywcy importer ........30 Tłumaczenie oryginalnej kompletną dokumentację. deklaracji zgodności WE ....51 Cel zastosowania Akumulator i ładowarka są włączone Podłączanie do urządzenia Parkside X 20 V Team. Każde inne wykorzystanie, na które nie zezwala wyraźnie niniejsza instrukcja obsługi, może prowadzić do uszkodzenia urządzeń i stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika. To urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania komercyjnego. W przypadku użytkowania komercyjnego wygasają prawa z tytułu gwarancji. Producent nie odpowiada za szkody...
 • Seite 110: Przegląd

  Wskazówki wywołane niezgodnym z przeznaczeniem stosowaniem lub nieprawidłową obsługą bezpieczeństwa urządzenia. Urządzenie to mogą obsługiwać Opis ogólny dzieci od 8 roku życia, a także osoby o zmniejszonych zdolno- Rysunki znajdziesz na przed- ściach fizycznych, zmysłowych niej odchylanej stronie. czy umysłowych, czy też osoby dysponujące niedostatecznym do- Przegląd świadczeniem oraz wiedzą, pod warunkiem, że praca odbywa się 1 Zwalniacz akumulatora pod nadzorem albo po instruktażu 2 Przycisk wskaźnika stanu naładowania w zakresie bezpiecznej eksploata- cji urządzenia i ze zrozumieniem 3 Wskaźnik naładowania istniejących zagrożeń. Dzieciom 4 Akumulator nie wolno bawić się urządzeniem.
 • Seite 111: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

  Urządzeń elektrycznych nie Symbole na baterii należy wyrzucać razem z od- Proszę uważnie przeczytać padami domowymi. instrukcję obsługi. Wskaźniki kontrolne Przycisk wskaźnika stanu (LED) ładowarki naładowania akumulato- Włóż akumulator dopiero Nie wyrzucaj po całkowitym zmontowaniu akumulatorów do śmieci do- urządzenia. Niebezpieczeńst- mowych, nie wr- wo zranienia! zucaj ich do Przed rozpoczęciem jakich- ognia ani wody. kolwiek prac wyłącz urządze- Nie wystawiaj narzędzia nie i wyjmij z niego akumula- elektrycznego przez dłużs- tor.
 • Seite 112: Prawidłowe Obchodzenie Się Z Ładowarką

  jednego typu akumulatorów do • Ładuj akumulatory tylko ładowania akumulatorów inne- wewnątrz pomieszczeń, po- go typu grozi pożarem. nieważ ładowarka jest prze- • Stosuj w urządzeniach elek- znaczona tylko do takiego trycznych tylko przystoso- ładowania. Istnieje niebezpie- wane do nich akumulatory. czeństwo wybuchu. Używanie innych akumulatorów • Aby zmniejszyć ryzyko pora- może prowadzić do zranień i żenia prądem elektrycznym, pożaru. zawsze odłączaj wtyczkę • Trzymaj nieużywane akumu- ładowarki od gniazdka elek- latory z daleka od spinaczy trycznego, zanim zaczniesz biurowych, monet, kluczy, jej czyszczenie. gwoździ, śrub i innych drob- • Nie wystawiaj narzędzia nych przedmiotów metalo- elektrycznego przez dłuższy wych, które mogłyby spowo- czas na silne promieniowanie dować połączenie biegunów. słoneczne i nie kładź go na Zwarcie między biegunami kaloryferze. Gorąco może spo- akumulatora może spowodować...
 • Seite 113 także osoby o zmniejszonych Nigdy nie używaj ładowarki na zdolnościach fizycznych, zmy- dworze. Zabrudzenie ładowarki słowych czy umysłowych, czy i dostanie się wody do jej wnę- też osoby dysponujące niedo- trza zwiększa ryzyko porażenia statecznym doświadczeniem prądem. oraz wiedzą, pod warunkiem, • Ładowarkę wolno stosować że praca odbywa się pod nad- wyłącznie z oryginalnymi zorem albo po instruktażu w za- akumulatorami. Ładowanie innych akumulatorów może pro- kresie bezpiecznej eksploatacji urządzenia i ze zrozumieniem wadzić do zranień i pożaru. istniejących zagrożeń. Dzieciom • Unikaj mechanicznych uszko- nie wolno bawić się urządze- dzeń ładowarki. Mogą one po- wodować wewnętrzne zwarcia niem. Dzieciom nie wolno bez nadzoru wykonywać czyszcze- • Ładowarki nie wolno używać na palnym podłożu (np. pa- nia i konserwacji. •...
 • Seite 114: Proces Ładowania

  • Uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego • Nie pozwalaj, by akumulator był ciągle ładowany. Ciągłe użytkowania nie są objęte gwarancją. ładowanie dość dobrze nałado- wanego akumulatora może go Wyjmowanie i wkładanie uszkodzić. akumulatora Proces ładowania 1. W celu wyjęcia akumulatora z urządze- nia wcisnąć przycisk zwalniający (1) na akumulatorze (4) i wyciągnąć akumula- nie wystawiaj akumulatora na ekstremalne warunki, ta- tor. 2. Aby włożyć akumulator (4) do urząd- kie jak wysokie temperatury i uderzenia. Niebezpieczeństwo zenia, wsuń akumulator do urządzenia zranienia przez wypływający po prowadnicy. Musi się on słyszalnie zablokować.
 • Seite 115: Ładowanie Akumulatora

  Akumulator (4) naładować, gdy zaleceń bezpieczeństwa oraz przepi- na wskaźniku stanu naładowania sów i wskazówek dotyczących ochrony świeci się już tylko czerwona dioda środowiska (patrz „Utylizacja/ochrona środowiska“). LED. Ładowanie akumulatora Przechowywanie urządzenia Akumulator (4) należy naładować, • Przed dłuższym okresem składowania gdy na wskaźniku stanu naładowa- (np. przed sezonem zimowym) wyjąć nia (3) świeci się tylko czerwona akumulator z urządzenia. • Akumulator przechowywać tylko w sta- dioda. nie częściowo naładowanym. Podczas Czas ładowania wynosi około dłuższego składowania stan naładowa- nia akumulatora powinien wynosić 1 godziny. 40-60% (na wskaźniku stanu nałado- 1. Jeżeli jest to konieczne, wyjmij wania (4) świecą się dwie diody). akumulator (4) z urządzenia. • Podczas dłuższego składowania 2. Wsuń akumulator (4) do gniaz- sprawdzać co ok. 3 miesięcy poziom da ładowarki (5). naładowania akumulatora i w razie 3.
 • Seite 116: Części Zamienne/Akcesoria

  Nie wyrzucaj akumulatorów do • Usuwaj akumulatory zgodnie z przepi- śmieci domowych, nie wrzucaj sami lokalnymi. Oddawaj akumulatory ich do ognia (niebezpieczeństwo do punktu zbiórki zużytych baterii, wybuchu) ani wody. Uszkodzone gdzie zostanie zapewniona ich przepisowa utylizacja. Zwróć się po akumulatory mogą być szkodliwe dla środowiska i Twojego zdrowia, poradę do lokalnego zakładu oczysz- jeżeli wydostaną się z nich trujące czania albo do naszego Centrum pary lub ciecze. Serwisowego. • Przekaż wycięty materiał do komposto- • Oddaj urządzenie w punkcie recy-klin- wania, nie wyrzucaj go do kontenera gu. Użyte do produkcji urządzenia...
 • Seite 117: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- waniem staranności zgodnie z surowymi Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. Gwarancja na akumulator wynosi 6 mie- sięcy od daty zakupu. Gwarancja obowiązuje dla wad mate- W przypadku wad tego produktu przysłu- riałowych lub fabrycznych. Gwarancja gują Państwu ustawowe prawa w stosunku nie rozciąga się na części produktu, które do sprzedawcy produktu. Prawa te nie są podlegają normalnemu zużyciu i można je ograniczone przez naszą przedstawioną uznać za części zużywalne (np. noży, ba- terii i koła przekładni), oraz na uszkodze- niżej gwarancję. nia części delikatnych (np. przełączniki). Warunki gwarancji Gwarancja przepada, jeśli produkt został...
 • Seite 118: Service-Center

  sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- Service-Center skają Państwo wówczas szczegółowe informacje na temat realizacji reklama- Serwis Polska cji. Tel.: 22 397 4996 • Uszkodzony produkt mogą Państwo E-Mail: grizzly@lidl.pl wysłać po skontaktowaniu się z naszym IAN 311046 działem obsługi klienta, załączając do- wód zakupu (paragon) i określając, na Importer czym polega wada i kiedy wystąpiła, bezpłatnie na podany adres serwisu. Prosimy mieć na uwadze, że poniższy Aby uniknąć problemów z odbiorem adres nie jest adresem serwisu. Prosimy o kontakt z wymienionym wyżej centrum i dodatkowych kosztów, prosimy o wysłanie przesyłki na adres, który serwisowym.
 • Seite 119: Naudojimas Pagal Paskirtį

  / aplinkos apsauga 37 Naudojimas pagal Garantija ........38 paskirtį Remonto paslaugos ....39 Service-Center ......39 importuotojas ......39 Prisijungimas prie „Parkside X 20 V“ ko- Atsarginės dalys ......39 mandos įrenginio.Griežtai draudžiama Originalios EB atitikties naudoti ne pagal šioje instrukcijoje nuro- dytą paskirtį, nes antraip prietaisui gali deklaracijos vertimas ....52 būti padaryta žalos ir kilti didelis pavojus...
 • Seite 120: Bendrasis Aprašymas

  Bendrasis aprašymas Saugos nurodymai Pagrindinės įrankio sudeda- Šiuo prietaisu gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir sutrikusių fi zinių, sen- mosios dalys pavaizduotos sorinių ar psichinių gebėjimų asme- išskleidžiamajame puslapyje. nys arba tie, kuriems trūksta žinių ir patirties, jeigu jie yra prižiūrimi Apžvalga kitų asmenų arba jeigu jie buvo apmokyti saugiai naudotis prietaisu 1 Akumuliatoriaus atblokavimo ir supranta galimą grėsmę. Vaikams mygtukai negalima žaisti prietaisu. Neprižiūri- 2 Įkrovos lygio indikatoriaus myg- mi vaikai negali valyti prietaiso ar tukas atlikti jo techninės priežiūros.
 • Seite 121: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Akumuliatorių įstatykite tik Akumuliatoriaus neišmeskite kartu tada, kai prietaisas visiškai su buitinėmis at- surinktas. Gresia pavojus su- liekomis, nemeskite į ugnį ar sižeisti! į vandenį. Išjunkite prietaisą ir prieš visus darbus išimkite akumuli- Akumuliatoriaus nelaikykite ilgai intensyviuose saulės atorių iš prietaiso. spinduliuose ir nedėkite jo ant radiatorių (maks. 50 °C). P akartotinai įkraunama ba- terija pasiekia savo savybes Akumuliatorius nuvežkite į pilnas pajėgumas. naudotų akumuliatorių surin- kimo vietą, kur jis bus per- Bendrieji saugos duotas aplinką tausojančiai nurodymai atliekų utilizavimo įstaigai. Dėmesio! Siekiant apsisaugoti nuo elektros smūgio, sužeidimo Paveikslėliai ant kroviklio: ar gaisro pavojaus, dirbant su Dėmesio! elektriniais įrankiais turi būti lai-...
 • Seite 122: Tinkamas Elgesys Su Akumuliatorių Krovikliu

  raktų, vinių, varžtų ar kitų atorių, todėl kyla pavojus, kad mažų metalinių daiktų, sprogs. dėl kurių gali būti šuntuoti • Prieš pradėdami krauti akumuliatorių palaukite, kontaktai. Įvykus trumpajam kol jis atvės. jungimui tarp akumuliatoriaus kontaktų galite nudegti arba jis • nebandykite atidaryti gali užsidegti. akumuliatoriaus ir venki- te mechaninių akumuli- •...
 • Seite 123: Įkrovimo Procesas

  kvalifikuotam personalui, gamintojas, klientų aptarnavimo naudojančiam tik origi- skyriaus darbuotojai ar kitas kvalifikuotas asmuo. nalias atsargines dalis. • Jūsų gyvatvorių žirklių akumuli- nenaudokite sugadinto atorius pristatomas tik iš dalies kroviklio ir nebandykite jo įkrautas, todėl prieš pradedant atidaryti patys. Taip užtikrin- site, kad savo prietaisą ir toliau naudoti pirmą kartą jį reikia galėsite eksploatuoti saugiai. įkrauti visiškai. Pirmą kartą • Atkreipkite dėmesį, kad įkraunant, rekomenduojame aku- tinklo įtampos duomenys muliatorių krauti maždaug vieną valandą. Įstatykite akumuliatorių turi sutapti su kroviklio specifikacijų...
 • Seite 124: Akumuliatoriaus Išėmimas / Įstatymas

  Šviečia 3 šviesdiodžiai (LED) (raudona, • Prieš pirmą naudojimą įkraukite akumu- oranžinė ir žalia): liatorių. • Akumuliatoriui įkrauti naudokite tik kartu akumuliatorius įkrautas tiekiamą kroviklį. Šviečia 2 šviesdiodžiai (LED) (raudona ir • Jei eksploatavimo trukmė sutrumpėja, oranžinė): nepaisant to, kad akumuliatorius įkrau- tas, vadinasi, jis nusidėvėjo ir reikia akumuliatorius iš dalies įkrautas pakeisti. Naudokite tik originalų atsar- Šviečia 1 šviesdiodis (LED) (Raudona): ginį akumuliatorių, kurį galite įsigyti iš klientų aptarnavimo skyriaus. akumuliatorių reikia įkrauti • Bet kuriuo atveju atkreipkite dėmesį į galiojančius atitinkamus saugos nurody- Akumuliatorių (4) įkraukite tada, kai šviečia vien raudonas įkrovos lygio mus ir aplinkos apsaugos nurodymus bei indikatoriaus šviesdiodis (LED).
 • Seite 125: Panaudoti Akumuliatoriai

  Utilizavimas / aplinkos Panaudoti akumuliatoriai apsauga • Jei eksploatavimo trukmė sutrumpėja, nepaisant to, kad akumuliatorius įkrau- Išimkite akumuliatorių iš prietaiso ir prietaisą, tas, vadinasi, jis nusidėvėjo ir reikia akumuliatorių, priedus ir pakuotę perduokite pakeisti. Naudokite tik atsarginį aku- aplinką tausojančiai utilizavimo įstaigai. muliatorių, kurį galite įsigyti iš klientų Elektrinių prietaisų negalima išmesti aptarnavimo skyriaus. • Bet kuriuo atveju atkreipkite dėmesį į kartu su buitinėmis atliekomis. galiojančius atitinkamus saugos nuro- Akumuliatoriaus neišmeskite kartu dymus ir aplinkos apsaugos nurodymus bei nuostatus (žr. „Utilizavimas / aplin- su buitinėmis atliekomis, nemeskite į ugnį (pavojus, kad sprogs) ar į van- kos apsauga“). denį. Pažeisti akumuliatoriai gali padaryti žalos aplinkai ir Jūsų svei- Laikymas katai, jei prasiskverbtų nuodingų • J ei ruošiatės laikyti ilgai (pvz., per garų arba skysčių.
 • Seite 126: Garantija

  Garantija Garantijos taikymo apimtis Prietaisas gaminamas laikantis griežtų Gerbiamasis pirkėjau, kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- Šiam prietaisui suteikiama trejų metų namas prieš jį išsiunčiant. Garantija apima medžiagų arba gamybos garantija nuo pirkimo dienos. Akumulia- toriui suteikiama 6 mėnesių garantija nuo defektus. Ši garantija netaikoma prietaiso įsigijimo dienos. dalims, kurios naudojamos įprastai nusidė- Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defektai, vi, todėl jas galima laikyti dylančiomis da- prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate įstatyme limis (pvz., ašmenims, varančiajam krum- nustatytas teises. Šių įstatyme nustatytų teisių pliaračiui) arba pažeistoms lūžtančioms dalims (pvz., jungiklių, akumuliatorių). toliau pateikiama garantija neapriboja. Garantija nėra taikoma, kai prietaisas pa- Garantijos sąlygos žeidžiamas todėl, kad buvo naudojamas Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti ne pagal paskirtį arba nebuvo atliekama jo nuo pirkimo dienos. Prašome saugoti parduotu- techninė priežiūra. Siekiant užtikrinti, kad vės kasos čekį. Jis laikomas pirkimo įrodymu.
 • Seite 127: Service-Center

  išsamią informaciją apie jūsų pretenzijų Dėmesio: Prašome savo prietaisą mūsų tenkinimo eigą. techninės priežiūros centrui siųsti išvalytą ir • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defekt- pridėjus defekto aprašymą. Prietaisai, kurių iniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų persiuntimo paštu išlaidos neapmokėtos, aptarnavimo tarnyba, pridėjus pirkimo taip pat prietaisai, siunčiami skubos paš- įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defekto tu, didelių gabaritų kroviniams ar kitiems apibūdinimą bei jo nustatymo datą, gali- specialios paskirties kroviniams skirtais bū- te jį nemokamai nusiųsti į savo pasirinktą dais, nepriimami. Jūsų atsiųstus sugedusius techninės priežiūros centrą. Kad nekiltų prietaisus mes pašalinsime nemokamai. jokių su gavimu susijusių keblumų ir Service-Center neatsirastų papildomų išlaidų, naudokite tik jums nurodytą adresą. Pasirūpinkite, kad persiuntimo paštu išlaidos nebūtų Paslaugos Lietuva neapmokėtos, taip pat prietaisai, siunči- Tel.: 880033144 ami skubos paštu, didelių gabaritų kro- E-Mail: grizzly@lidl.lt IAN 311046 viniams ar kitiems specialios paskirties kroviniams skirtais būdais, nepriimami. Importuotojas Siųsdami prietaisą prašome pridėti visus įsigyjant gautus priedus ir pasirūpinti,...
 • Seite 128 Der Akku und das Ladegerät ist in erklärung ........53 Verbindung mit einem Gerät der Serie Parkside X 20 V Team zu nutzen. Jede andere Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen. Dieses Gerät ist nicht zur gewerblichen Nutzung geeignet.
 • Seite 129: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Sicherheitshinweise Beschreibung Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Per- Die Abbildungen fi nden Sie auf sonen mit verringerten physischen, der vorderen Ausklappseite. sensorischen oder mentalen Fähig- keiten oder Mangel an Erfahrung Übersicht und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich 1 Entriegelungstaste des sicheren Gebrauchs des Ge- 2 Taste zur Ladezustandsanzeige rätes unterwiesen wurden und die...
 • Seite 130: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Werfen Sie den Setzen Sie den Akku erst ein, Akku nicht in wenn das Gerät vollständig den Hausmüll, montiert ist. Es besteht ins Feuer oder ins Wasser. Verletzungsgefahr! Setzen Sie den Akku nicht Schalten Sie das Gerät aus über längere Zeit starker und nehmen Sie vor allen Sonneneinstrahlung aus und Arbeiten den Akku aus dem...
 • Seite 131: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  Metallgegenständen, die eine • Öffnen Sie den Akku nicht und Überbrückung der Kontakte verur- vermeiden Sie eine mechanische sachen könnten. Ein Kurzschluss Beschädigung des Akkus. Es zwischen den Akkukontakten kann besteht die Gefahr eines Kurz- Verbrennungen oder Feuer zur Fol- schlusses und es können Dämpfe ge haben.
 • Seite 132: Ladevorgang

  es von qualifiziertem Fach- • Wenn die Anschlussleitung personal und nur mit Origi- dieses Gerätes beschädigt nal-Ersatzteilen reparieren. wird, muss sie durch den Benutzen Sie ein defektes Hersteller oder seinen Kun- Ladegerät nicht und öffnen dendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt Sie es nicht selbst.
 • Seite 133: Akku Entnehmen/Einsetzen

  satzakku, den Sie über den Kundendienst Laden Sie den Akku (4) auf, wenn beziehen können. nur noch die rote LED der Ladezu- • Beachten Sie in jedem Falle die jeweils standsanzeige (3) leuchtet. gültigen Sicherheitshinweise sowie Be- Akku aufladen stimmungen und Hinweise zum Umwelt- schutz.
 • Seite 134: Wartung

  • Lagern Sie den Akku nur im teilgelade- Werfen Sie den Akku nicht in den nen Zustand. Während einer längeren Hausmüll, ins Feuer (Explosionsge- Lagerzeit sollten 2 bis 3 LEDs leuchten. fahr) oder ins Wasser. Beschädigte • Prüfen Sie während einer längeren La- Akkus können der Umwelt und ihrer gerungsphase etwa alle 3 Monate den Gesundheit schaden, wenn giftige...
 • Seite 135: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Produkts Fabrikationsfehler.
 • Seite 136: Service-Center

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 311046 • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 137 Alkuperäisen EY-vaatimusten- mukaisuusvakuutuksen käännös Täten vakuutamme, että Akku-Ladegerät 20 V mallisarja PLG 20 A1 IAN 311046 vastaa seuraavia asiaankuuluvia ja voimassaolevia EU-direktiivejä: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Yhdenmukaisuuden saavuttamiseksi on käytetty seuraavia harmonisoituja standardeja, kansallisia standardeja sekä määräyksiä: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 •...
 • Seite 138 Översättning av originalet av försäkran om överensstämmelse Härmed bekräftar vi, att Ackumulator / Laddare 20 V Serie PLG 20 A1 IAN 311046 har klassificerats och stämplats i enlighet med gällande EU-riktlinjer: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* För att fastställa överensstämmelsen användes följande harmoniserade normer samt nationella standarder och bestämmelser: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 139 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że: Akumulator/Ładowarka 20 V typoszereg, PLG 20 A1 IAN 311046 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 • EN 61000-3-3:2013 Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie tej deklaracji zgodności (18)** ponosi producent: Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 140: Originalios Eb Atitikties

  Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Akku-Ladegerät 20 V serija PLG 20 A1 IAN 311046 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standartai bei nuostatos: EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 62233:2008 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 •...
 • Seite 141: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Akku-Ladegerät 20 V Baureihe PLG 20 A1 IAN 311046 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 142 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji Informacijos pobūdis · Stand der Informationen: 12/2018 ∙ Ident.-No.: 72035069122018-3 IAN 311046...