Parkside PGG 15 E4 Originalbetriebsanleitung

Graviergerät
Vorschau ausblenden

Werbung

ENGRAVING TOOL PGG 15 E4
GRAVERINGSVÆRKTØJ
Oversættelse af den originale driftsvejledning
IAN 300499
GRAVIERGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Kapitel

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGG 15 E4

 • Seite 1 ENGRAVING TOOL PGG 15 E4 GRAVERINGSVÆRKTØJ GRAVIERGERÄT Oversættelse af den originale driftsvejledning Originalbetriebsanleitung IAN 300499...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle appara- tets funktioner. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Oversættelse af den originale driftsvejledning Side DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17   │  1 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 5: Indledning

  GRAVERINGSVÆRKTØJ PGG 15 E4 Indledning Tillykke med købet af dit nye produkt . Du har valgt et produkt af høj kvalitet . Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt . Den inde- holder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaf- felse .
 • Seite 6: Udstyr

  TÆND-/SLUK-knap R egulator for slagfrekvens Øje Ledning Gravørstift Gravørstiftfiksering Gravørskabeloner Pakkens indhold 1 graveringsværktøj PGG 15 E4 4 gravørskabeloner 1 betjeningsvejledning Tekniske data Mærkespænding: 230 V ~ 50 Hz (vekselstrøm) Driftsform: periodisk intermitterende: S3 20 % Bemærk: En indkoblingstid (i %) angiver udtrykkeligt den maksimale, kontinuerlige anvendelse og den derefter følgende hviletid .
 • Seite 7 Vibrationsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er målt med en målemetode, der er standardiseret efter EN 60745, og som kan anvendes til sammenligning af elværktøjer . Den angivne vibrationsemissionsværdi kan også anvendes til en indledende vurdering af faren ved vibrationsniveauet . ■ 4  │   PGG 15 E4...
 • Seite 8: Generelle Sikkerhedsanvisninger Til Elværktøjer

  . Opbevar sikkerhedsanvisningerne og -instruktionerne til senere brug . Begrebet "elværktøj", der anvendes i sikkerhedsanvisningerne, henviser både til elværktøj, der anvendes med ledning til lysnettet, og batteri- drevet elværktøj (uden strømledning) .   │  5 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 9: Sikkerhed På Arbejdspladsen

  Hold ledningen på afstand af varme, olie, skarpe kanter eller produktets bevægelige dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger risikoen for elektrisk stød . ■ 6  │   PGG 15 E4...
 • Seite 10: Personsikkerhed

  . e) Undgå unormale kropsstillinger. Sørg for, at du står sikkert, og hold altid balancen. Derved kan du bedre kontrollere elværktøjet i uventede situationer .   │  7 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 11: Anvendelse Og Behandling Af Elværktøjet

  Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj . f) Hold skærende værktøjer skarpe og rene. Omhyggeligt vedli- geholdt værktøj med skarpe skær sætter sig ikke så ofte fast og er lettere at styre . ■ 8  │   PGG 15 E4...
 • Seite 12: Service

  øget fare for personskader . Tænd / sluk ♦ Sæt stikket i en stikkontakt . Sådan tænder du: ♦ Tryk på TÆND-/SLUK-knappen Sådan slukker du: ♦ Slip derefter TÆND-/SLUK-kontakten igen .   │  9 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 13: Indstilling Af Slagdybde

  ♦ Sæt underlagsskiven og fjederen på en ny gravørstift Sæt derefter alle delene ind og drej gravørstiftfikseringen med uret for at låse dem fast . ♦ Undersøg om gravørstiften er korrekt fikseret . ■ 10  │   PGG 15 E4...
 • Seite 14: Arbejdsanvisninger

  . Rengøring ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER! Træk stikket ud af stikkontakten før alle rengørings- og vedligeholdelsesarbejder . ■ Fjern snavs fra produktet . Brug en tør klud til dette formål .   │  11 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 15: Bortskaffelse

  . Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning: 1–7: Plast, 20–22: Papir og pap, 80–98: Kompositmaterialer Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter . ■ 12  │   PGG 15 E4...
 • Seite 16: Garanti For Kompernass Handels Gmbh

  . Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen . Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig .   │  13 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 17 (nederst til venstre) eller som et klæbe- mærke på bag- eller undersiden . ■ Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling telefonisk eller via e-mail . ■ 14  │   PGG 15 E4...
 • Seite 18: Service

  Lad altid produktets producent eller dennes kundeservice udskifte stikket eller ledningen. Derved garanteres det, at produktets sikkerhed bevares . BEMÆRK ► Reservedele (f .eks . nye skabeloner og stifter), kan bestilles hos vores service-hotline .   │  15 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 19: Importør

  E-Mail: kompernass@lidl .dk IAN 300499 Importør Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse . Kontakt først det nævnte servicested . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM TYSKLAND www .kompernass .com ■ 16  │   PGG 15 E4...
 • Seite 20: Oversættelse Af Den Originale

  2011/65/EU af 8 . juni 2011 om begr .nsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr . Anvendte harmoniserede standarder: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012   │  17 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 21 Typebetegnelse for maskinen: Graveringsværktøj PGG 15 E4 Produktionsår: 01 - 2018 Serienummer: IAN 300499 Bochum, 03 .01 .2018 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreud- vikling . ■ 18  │  ...
 • Seite 22 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . 35 DE │ AT │ CH   │  19 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 23: Einleitung

  GRAVIERGERÄT PGG 15 E4 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung . Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut .
 • Seite 24: Ausstattung

  D rehregler Hubzahl Öse Netzkabel Gravierspitze Gravierspitzenarretierung Gravierschablonen Lieferumfang 1 Graviergerät PGG 15 E4 4 Gravierschablonen 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Bemessungsspannung: 230 V ~ 50 Hz (Wechselstrom) Betriebsart: periodischer Aussetzbetrieb: S3 20 % Hinweis: Eine Einschaltdauer (in %) gibt explizit die maximale kontinuierliche Nutzung und die darauffolgende Ruhezeit an .
 • Seite 25 EN 60745 genormten Messver- fahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden . Der angegebene Schwingungsemissi- onswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden . ■ 22  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 26: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Zukunft auf . Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerk- zeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netz- kabel / Netzadapter) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel) . DE │ AT │ CH   │  23 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 27: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschä- digte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages . ■ 24  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 28: Sicherheit Von Personen

  Unfällen führen . d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen . DE │ AT │ CH   │  25 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 29: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden . ■ 26  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 30: Service

  Teile oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten . Ein- / ausschalten ♦ Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose . Einschalten: ♦ Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter DE │ AT │ CH   │  27 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 31: Hubtiefe Einstellen

  . Setzen Sie diese anschließend ein und drehen Sie die Gravierspitzenarretierung zur Verriegelung im Uhrzeigersinn . ♦ Vergewissern Sie sich, dass die Gravierspitze korrekt fixiert ist . ■ 28  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 32: Arbeitshinweise

  WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker aus der Steckdose . ■ Entfernen Sie Verschmutzungen vom Gerät . Verwenden Sie dazu ein trockenes Tuch . DE │ AT │ CH   │  29 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 33: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 34: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspa- cken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . DE │ AT │ CH   │  31 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 35 Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontak- tieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 36: Service

  Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt . HINWEIS ► Ersatzteile (wie z . B . Ersatz-Schablonen und Spitzen) können Sie über unsere Service - Hotline bestellen . DE │ AT │ CH   │  33 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 37: Importeur

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com ■ 34  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 38: Original-Konformitätserklärung

  Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . Angewandte harmonisierte Normen: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 DE │ AT │ CH   │  35 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 39 Typbezeichnung der Maschine: Graviergerät PGG 15 E4 Herstellungsjahr: 01 - 2018 Seriennummer: IAN 300499 Bochum, 03 .01 .2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten . ■ 36  │   DE │ AT │ CH...
 • Seite 40 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Stand der Informationen: 01 / 2018 · Ident.-No.: PGG15E4-012018-1 IAN 300499...