Parkside PGG 15 E4 Originalbetriebsanleitung

Graviergerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
ENGRAVING TOOL PGG 15 E4
UREĐAJ ZA GRAVIRANJE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
УРЕД ЗА ГРАВИРАНЕ
Превод на оригиналното ръководство за
експлоатация
GRAVIERGERÄT
Originalbetriebsanleitung
IAN 300499
APARAT DE GRAVURĂ
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΧΆΡΆΞΗΣ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PGG 15 E4

 • Seite 1 ENGRAVING TOOL PGG 15 E4 UREĐAJ ZA GRAVIRANJE APARAT DE GRAVURĂ Prijevod originalnih uputa za uporabu Traducerea instrucţiunilor de utilizare original УРЕД ЗА ГРАВИРАНЕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΆΡΆΞΗΣ Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας GRAVIERGERÄT Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţii- le aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Uvoznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Prijevod originalne izjave o sukladnosti . . . . . . . . . . 17   │  1 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 5: Uvod

  UREĐAJ ZA GRAVIRANJE PGG 15 E4 Uvod Čestitamo na kupnji Vašeg novog uređaja . Time ste se odlučili za vrlo kvalitetan proizvod . Upute za uporabu dio su opreme ovog proizvoda . One sadrže važne napomene za sigurnost, rukovanje i zbrinjavanje .
 • Seite 6: Oprema

  Mrežni kabel Vrh za graviranje Blokada vrha za graviranje Šablone za graviranje Opseg isporuke 1 uređaj za graviranje PGG 15 E4 4 šablone za graviranje 1 Upute za uporabu Tehnički podaci Nazivni napon: 230 V ~ 50 Hz (izmjenična struja) Način rada:...
 • Seite 7 Razina vibracija navedena u ovim uputama izmjerena je u skladu s normiranom procedurom mjerenja u skladu s normom EN 60745 i može se koristiti za usporedbu uređaja . Navedena razina emisije vibracija može se koristiti i za uvodnu procjenu izloženosti . ■ 4  │   PGG 15 E4...
 • Seite 8: Opće Sigurnosne Upute Za Električne Alate

  Pojam „električni alat“ koji se koristi u sigurnosnim napomenama odnosi se na električni alat s mrežnim napajanjem (s mrežnim kabelom/mrežnim adapterom) i na električni alat s pogonom na baterije (bez mrežnog kabela) .   │  5 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 9: Sigurnost Na Radnom Mjestu

  Uporaba takve vrste produžnog kabela prikladnog za uporabu na otvorenom umanjuje rizik od strujnog udara . f) Ako nije moguće izbjeći uporabu električnog alata u vlažnom okruženju, koristite fido sklopku. Korištenje fido sklopke smanjuje rizik od strujnog udara . ■ 6  │   PGG 15 E4...
 • Seite 10: Sigurnost Osoba

  široku odjeću, nakit ili kosu . g) Ako je moguće montirati usisivač i sustav za prihvat piljevine, uvjerite se da su priključeni i da se ispravno koriste. Uporaba usisivača može smanjiti ugroženost prašinom .   │  7 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 11: Korištenje I Rukovanje Električnim Alatom

  Električni alat, pribor i drugi alat koristite prema odgovarajućim uputama. Pritom u obzir uvijek uzmite i uvjete rada, kao i vrstu posla koji treba obaviti. Uporaba električnog alata u druge svrhe osim ovdje opisanih može uzrokovati opasne situacije . ■ 8  │   PGG 15 E4...
 • Seite 12: Servis

  . Niža postavka uglavnom je dostatna za najčešće primjene . ♦ Okretni regulator broja uboda okrenite u smjeru + kako biste povećali dubinu prodiranja . ♦ Okretni regulator broja uboda okrenite u smjeru – kako biste smanjili dubinu prodiranja .   │  9 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 13: Zamjena Vrha Za Graviranje

  Gurnite podložnu pločicu i oprugu na novi vrh za graviranje Nakon toga ih umetnite i okrenite blokadu vrha za graviranje u smjeru kazaljke na satu kako biste je zaključali . ♦ Provjerite je li vrh za graviranje ispravno fiksiran . ■ 10  │   PGG 15 E4...
 • Seite 14: Napomene Za Rad

  čitljivosti . Čišćenje UPOZORENJE! OPASNOST OD OZLJEDA! Prije čišćenja ili popravaka, izvucite utikač iz utičnice . ■ S uređaja odstranite nečistoću . U tu svrhu koristite suhu krpu .   │  11 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 15: Zbrinjavanje

  . Materijali ambalaže označeni su kraticama (a) i brojkama (b) sljedećeg značenja: 1–7: Plastika, 20–22: Papir i karton, 80–98: Kompozitni materijali O mogućnostima zbrinjavanja dotrajalog proizvoda možete se raspitati kod vaše općinske ili gradske uprave ■ 12  │   PGG 15 E4...
 • Seite 16: Jamstvo Tvrtke Kompernass Handels Gmbh

  . Nakon isteka jamstvenog roka izvršeni popravci se naplaćuju . Opseg jamstva Uređaj je pažljivo proizveden sukladno strogim smjernicama u po- gledu kvalitete i prije isporuke brižljivo provjeren .   │  13 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 17 . ■ Proizvod registriran kao neispravan onda možete zajedno s priloženim dokazom o kupnji (blagajnički račun) i s opisom nedo- statka i kada se pojavio, besplatno poslati na dobivenu adresu servisa . ■ 14  │   PGG 15 E4...
 • Seite 18: Servis

  . NAPOMENA ► Rezervne dijelove (kao što su rezervne šablone i vrhovi) možete naručiti putem naše dežurne telefonske linije . Servis Hrvatska Tel .: 0800 777 999 E-Mail: kompernass@lidl .hr IAN 300499   │  15 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 19: Uvoznik

  . Lidl Hrvatska d .o .o . k .d ., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 53, HR-10410 Velika Gorica, Hrvatska Proizvođač: KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NJEMAČKA www .kompernass .com ■ 16  │   PGG 15 E4...
 • Seite 20: Prijevod Originalne Izjave O Sukladnosti

  2011 za ograničenje uporabe određenih opasnih tvari u električnim i elektronskim uređajima . Primijenjene usklađene norme: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012   │  17 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 21 Oznaka tipa stroja: Uređaj za graviranje PGG 15 E4 Godina proizvodnje: 01 - 2018 Serijski broj: IAN 300499 Bochum, 3 .1 .2018 . Semi Uguzlu - Voditelj odjela kvalitete - Zadržavamo pravo na tehničke izmjene u svrhu daljnjeg razvoja proizvoda .
 • Seite 22 Importator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Traducerea declaraţiei de conformitate originale . . 35   │  19 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 23: Introducere

  APARAT DE GRAVURĂ PGG 15 E4 Introducere Vă felicităm pentru cumpărarea noului dvs . aparat . Aţi decis să alegeţi un produs de calitate superioară . Instrucţiunile de utilizare fac parte integrantă din acest produs . Acestea cuprind informaţii importante privind siguranţa, utilizarea şi eliminarea .
 • Seite 24: Dotare

  Cablu de alimentare Vârf de gravat Dispozitiv de blocare a vârfului de gravat Şabloane pentru gravuri Furnitura 1 Aparat de gravură PGG 15 E4 4 şabloane pentru gravuri 1 exemplar instrucţiuni de utilizare Date tehnice Tensiunea nominală: 230 V ~ 50 Hz (curent alternativ) Regim de funcţionare: funcţionare intermitentă...
 • Seite 25 în EN 60745 şi poate fi utilizat pentru compararea aparatelor . Valoarea indicată a vibraţiilor emise poate fi utilizată şi pentru o evaluare introductivă a expunerii . ■ 22  │   PGG 15 E4...
 • Seite 26: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  Noţiunea de „sculă electrică” utilizată în indicaţiile de siguranţă se referă la sculele electrice alimentate de la reţea (cu cablu de alimen- tare/adaptor de reţea) şi la sculele electrice cu acumulatori (fără cablu de alimentare) .   │  23 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 27: Siguranţa Zonei De Lucru

  ştecărul din priză. Feriţi cablul de tempe- raturi ridicate, ulei, muchii ascuţite sau de piese ale aparatului aflate în mişcare. Cablurile deteriorate sau încurcate cresc riscul de electrocutare . ■ 24  │   PGG 15 E4...
 • Seite 28: Siguranţa Persoanelor

  . e) Evitaţi poziţiile anormale ale corpului. Asiguraţi o poziţie fixă şi păstraţi-vă echilibrul în orice moment. Astfel puteţi controla mai bine scula electrică în situaţii neaşteptate .   │  25 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 29: Utilizarea Şi Manevrarea Sculei Electrice

  în aşa fel încât să fie afectată funcţionarea sculei electrice. Înainte de utiliza- rea aparatului solicitaţi repararea componentelor deteriorate. Multe dintre accidente sunt provocate de întreţinerea necorespun- zătoare a sculelor electrice . ■ 26  │   PGG 15 E4...
 • Seite 30: Service

  . Utilizarea altor piese sau accesorii decât cele recomandate în instrucţiunile de utilizare poate constitui pericol de rănire . Pornirea/oprirea ♦ Introduceţi ştecărul în priză . Pornirea: ♦ Apăsaţi comutatorul PORNIT/OPRIT Oprirea: ♦ Eliberaţi din nou comutatorul PORNIT/OPRIT   │  27 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 31: Reglarea Adâncimii Cursei

  Împingeţi şaiba suport şi arcul pe un nou vârf de gravat Apoi introduceţi-l şi rotiţi în sens orar dispozitivul de blocare a vârfului de gravat în vederea blocării . ♦ Asiguraţi-vă că vârful de gravat este fixat în mod corect . ■ 28  │   PGG 15 E4...
 • Seite 32: Instrucţiuni De Lucru

  . Curăţarea AVERTIZARE! PERICOL DE RĂNIRE! Scoateţi ştecărul din priză înaintea tuturor lucrărilor de curăţare şi de întreţinere . ■ Îndepărtaţi impurităţile de pe aparat . Pentru aceasta utilizaţi o lavetă uscată .   │  29 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 33: Eliminarea

  (a) și cifre (b) cu următoarea semnificaţie: 1–7: materiale plastice, 20–22: hârtie și carton, 80–98: materiale compozite Informaţii despre posibilităţile de eliminare a produsului uzat pot fi obţinute de la administraţia locală . ■ 30  │   PGG 15 E4...
 • Seite 34: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  înlocuite şi reparate . Eventualele deteriorări şi deficienţe pre- zente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezamba- larea produsului . Reparaţiile necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost .   │  31 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 35 . ■ În cazul în care apar defecte funcţionale sau alte defecţiuni, con- tactaţi mai întâi telefonic sau prin e-mail departamentul de service menţionat în continuare . ■ 32  │   PGG 15 E4...
 • Seite 36: Service-Ul

  Piesele de schimb (ca, de exemplu, şabloanele de schimb şi vârfurile) pot fi comandate prin intermediul liniei noastre tele- fonice directe de service . Service România Tel .: 0800896637 E-Mail: kompernass@lidl .ro IAN 300499   │  33 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 37: Importator

  Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că următoarea adresă nu repre- zintă o adresă pentru service . Contactaţi mai întâi centrul de service indicat . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANIA www .kompernass .com ■ 34  │   PGG 15 E4...
 • Seite 38: Traducerea Declaraţiei De Conformitate Originale

  în echipamentele elec- trice şi electronice . Norme armonizate aplicate: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012   │  35 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 39 Denumirea tipului maşinii: Aparat de gravură PGG 15 E4 Anul de fabricaţie: 01 – 2018 Număr de serie: IAN 300499 Bochum, 03 .01 .2018 Semi Uguzlu – Manager calitate – Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvol- tării ulterioare .
 • Seite 40 съответствие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57   │  37 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 41: Въведение

  УРЕД ЗА ГРАВИРАНЕ PGG 15 E4 Въведение Поздравяваме ви за покупката на вашия нов уред . Избрали сте висококачествен продукт . Ръководството за потребителя е част от този продукт . То съдържа важни указания относно безопасността, употребата и предаването за отпадъци . Преди да използвате...
 • Seite 42: Оборудване

  Кабел за свързване към мрежата Гравиращ връх Фиксатор за гравиращия връх Шаблони за гравиране Окомплектовка на доставката 1 уред за гравиране PGG 15 E4 4 шаблона за гравиране 1 ръководство за потребителя Технически характеристики Номинално напрежение: 230 V ~ 50 Hz (променлив ток) Режим...
 • Seite 43 но съгласно нормиран в EN 60745 метод на измерване и може да се използва за сравняване на уреди . Посо- чената стойност на вибрационните емисии може да се използва и за начална оценка на експозицията . ■ 40  │   PGG 15 E4...
 • Seite 44: Общи Указания За Безопасност За Електрически

  Общи указания за безопасност за електрически инструменти ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ► Прочетете всички указания за безопасност и инструкции . Пропуски при спазването на указанията за безопасност и инструкциите могат да причинят токов удар, пожар и/или тежки наранявания .   │  41 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 45: Инструменти

  електрически контакти намаляват риска от токов удар . б) Избягвайте контакт на тялото със заземени повърхности, като например тръби, радиатори, печки и хладилници. Съществува повишен риск от токов удар, когато тялото ви е заземено . ■ 42  │   PGG 15 E4...
 • Seite 46: Безопасност На Хората

  защитни очила. Използването на лични предпазни средства като прахозащитна маска, устойчиви на плъзгане защитни обувки, каска или антифони – в зависимост от вида и прило- жението на електрическия инструмент – намалява риска от наранявания .   │  43 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 47: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  4 . Употреба и обслужване на електрическия инструмент a) Не претоварвайте уреда. За работата си използвайте пред- назначения за нея електрически инструмент. С подходящия електрически инструмент ще работите по-добре и по-безо- пасно в посочения работен диапазон . ■ 44  │   PGG 15 E4...
 • Seite 48 сменяемите инструменти и т.н. в съответствие с тези указа- ния. Вземайте под внимание работните условия и извърш- ваната дейност. Употребата на електрически инструменти за други, различни от предвидените приложения може да доведе до опасни ситуации .   │  45 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 49: Сервиз

  Завъртете въртящия се регулатор за броя удари в посока +, за да увеличите дълбочината на проникване . ♦ Завъртете въртящия се регулатор за броя удари в посока –, за да намалите дълбочината на проникване . ■ 46  │   PGG 15 E4...
 • Seite 50: Смяна На Гравиращия Връх

  Поставете подложната шайба и пружината на нов гравиращ връх . След това ги поставете на уреда и за блокиране завъртете фиксатора за гравиращия връх по посока на часовниковата стрелка . ♦ Уверете се, че гравиращият връх е фиксиран правилно .   │  47 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 51: Указания За Работа

  Почистване ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ НАРАНЯ- ВАНЕ! Преди всякакви работи по почистването и техническото обслужване изключвайте щеп- села от електрическия контакт . ■ Отстранете замърсявания от уреда . За целта използвайте суха кърпа . ■ 48  │   PGG 15 E4...
 • Seite 52: Предаване За Отпадъци

  цифри (б) със следното значение: 1–7: пластмаси, 20–22: хартия и картон,, 80–98: композитни материали Относно възможностите за отстраняване на излезлия от употреба продукт като отпадък се информирайте от Вашата общинска или градска управа .   │  49 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 53: Гаранция

  и кога е възникнал . Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще получите обратно ремонтирания или нов продукт . С ремонта или смяната на продукта не започва да тече нов гаранционен срок . ■ 50  │   PGG 15 E4...
 • Seite 54 частна, а не за стопанска употреба . При злоупотреба и непра- вилно третиране, употреба на сила и при интервенции, които не са извършени от клона на нашия оторизиран сервиз, гаран- цията отпада .   │  51 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 55 Ремонти извън гаранцията можете да възложите на клона на нашия сервиз срещу заплащане . Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация . Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с плате- ни транспортни разходи . ■ 52  │   PGG 15 E4...
 • Seite 56: Сервиз

  ра запазването на безопасността на уреда . УКАЗАНИЕ ► Резервни части (като напр . резервни шаблони и върхове) можете да поръчате чрез горещата линия на нашия сервиз . България Тел .: 00800 111 4920 Е-мейл:kompernass@lidl .bg IAN 300499   │  53 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 57: Вносител

  1 . стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2 . значимостта на несъответствието; 3 . възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него . ■ 54  │   PGG 15 E4...
 • Seite 58 заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя .   │  55 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 59 ля за решаване на спора . (3) Упражняването на правото на потребителя по ал . 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, разли- чен от срока по ал . 1 . ■ 56  │   PGG 15 E4...
 • Seite 60 2011 г . относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване . Приложени хармонизирани стандарти: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012   │  57 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 61 Типово обозначение на машината: Уред за гравиране PGG 15 E4 Година на производство: 01 - 2018 Сериен номер: IAN 300499 Бохум, 03 .01 .2018 г . Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено право на технически изменения с цел усъвършенстване .
 • Seite 62 Εισαγωγέας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Μετάφραση της Πρωτότυπης Δήλωση συμμόρφωσης 75 GR │ CY   │  59 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 63: Εισαγωγή

  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΞΗΣ PGG 15 E4 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά της νέας σας συσκευής . Αποφασί- σατε έτσι για την απόκτηση ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας . Οι οδηγίες χρήσης είναι τμήμα αυτού του προϊόντος . Περιέχουν σημα- ντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη . Πριν...
 • Seite 64: Εξοπλισμός

  Π εριστρεφόμενος ρυθμιστής αριθμού διαδρομών Θηλιά Καλώδιο δικτύου Μύτη χάραξης Ασφάλιση μύτης χάραξης Καλούπια χάραξης Παραδοτέος εξοπλισμός 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΉ ΧΆΡΑΞΗΣ PGG 15 E4 4 Καλούπια χάραξης 1 Οδηγίες χρήσης Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση μέτρησης: 230 V ~ 50 Hz (εναλλασσόμενο ρεύμα) Είδος λειτουργίας: διαλείπουσα...
 • Seite 65 έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη στο ΕΝ 60745 διαδικασία μέτρησης και μπορεί να χρησιμοποιείται για τη σύγκριση συσκευών . Η αναφερόμενη τιμή εκπομπής κρα- δασμών μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για μια αρχική εκτίμηση της έκθεσης . ■ 62  │   GR │ CY PGG 15 E4...
 • Seite 66: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για Ηλεκτρικά Εργαλεία

  ► Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες . Πα- ραλείψεις κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς . GR │ CY   │  63 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 67: Ασφάλεια Στο Χώρο Εργασίας

  ηλεκτροπληξίας . β) Αποφεύγετε τη σωματική επαφή με γειωμένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα, εστίες και ψυγεία. Υπάρχει αυ- ξημένος κίνδυνος λόγω ηλεκτροπληξίας όταν το σώμα σας είναι γειωμένο . ■ 64  │   GR │ CY PGG 15 E4...
 • Seite 68: Ασφάλεια Ατόμων

  όπως μάσκα για τη σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλεί- ας, κράνος ή προστασία για την ακοή, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, μειώνεται ο κίνδυνος τραυμα- τισμών . GR │ CY   │  65 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 69: Χρήση Και Χειρισμός Του Ηλεκτρικού Εργαλείου

  σία σας το αντίστοιχο ηλεκτρικό εργαλείο. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στο δοθέν πεδίο απόδοσης . β) Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία, των οποίων ο διακό- πτης είναι ελαττωματικός. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο, το οποίο δεν ■ 66  │   GR │ CY PGG 15 E4...
 • Seite 70: Σέρβις

  5 . Σέρβις α) Το ηλεκτρικό σας εργαλείο πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένο ειδικό προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλα- κτικά. Έτσι διατηρείται η ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου . GR │ CY   │  67 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 71: Χειρισμός

  Προσέξτε κατά την αύξηση του βάθους διείσδυσης, ώστε να μην περιστρέψετε τον περιστρεφόμενο ρυθμιστή αριθμού δια- δρομών πάρα πολύ στην κατεύθυνση + . Αλλιώς, ξεβιδώνε- τε το διακόπτη από τη συσκευή . ■ 68  │   GR │ CY PGG 15 E4...
 • Seite 72: Αλλαγή Μύτης Χάραξης

  Το χέρι πρέπει να ακουμπάει επάνω στο τραπέζι . ♦ Οδηγήστε τη μύτη χάραξης με ελάχιστη πίεση πάνω από το τεμάχιο επεξεργασίας . Η ταχύτητα πρόωσης ασκείται καλύτερα σε περιττά υλικά . GR │ CY   │  69 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 73: Καθαρισμός

  μένα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να οδη- γούνται σε μια φιλική για το περιβάλλον επαναχρησιμοποίηση . Για τις δυνατότητες απόρριψης των αχρηστευμένων συσκευών ενημε- ρώνεστε από τη διαχείριση της κοινότητας ή της πόλης σας . ■ 70  │   GR │ CY PGG 15 E4...
 • Seite 74: Εγγύηση Της Kompernass Handels Gmbh

  προϊόν αυτό σφάλμα υλικού ή κατασκευής, κατόπιν κρίσης μας, επισκευάζουμε ή αντικαθιστούμε το προϊόν για εσάς δωρεάν . Η πα- ρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι εντός της περιόδου τριών ετών η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) GR │ CY   │  71 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 75 Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση . Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει . ■ 72  │   GR │ CY PGG 15 E4...
 • Seite 76: Σέρβις

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ■ Η επισκευή των συσκευών σας πρέπει να γίνεται από την υπηρεσία σέρβις ή εξειδικευμένο ηλεκτρολογικό προσωπικό και μόνο με γνήσια εξαρτήματα. Έτσι διατηρείται η ασφάλεια της συσκευής . GR │ CY   │  73 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 77: Εισαγωγέας

  Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις . Επικοινωνήστε, κατ’ αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM ΓΕΡΜΑΝΙΑ www .kompernass .com ■ 74  │   GR │ CY PGG 15 E4...
 • Seite 78: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Δήλωση Συμμόρφωσης

  νίου 2011 σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων υλικών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές . Εφαρμοσμένα εναρμονισμένα πρότυπα: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 GR │ CY   │  75 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 79 Ονομασία τύπου του μηχανήματος: ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΣΥΣΚΕΥΉ ΧΆΡΑΞΗΣ PGG 15 E4 Έτος κατασκευής: 01 - 2018 Αύξων αριθμός: IAN 300499 Bochum, 03 .01 .2018 Semi Uguzlu - Διευθυντής ποιότητας - Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών υπό την έννοια της συνεχούς ανάπτυξης .
 • Seite 80 Original-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . 93 DE │ AT │ CH   │  77 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 81: Einleitung

  GRAVIERGERÄT PGG 15 E4 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden . Die Bedie- nungsanleitung ist Teil dieses Produkts . Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung . Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut .
 • Seite 82: Ausstattung

  D rehregler Hubzahl Öse Netzkabel Gravierspitze Gravierspitzenarretierung Gravierschablonen Lieferumfang 1 Graviergerät PGG 15 E4 4 Gravierschablonen 1 Bedienungsanleitung Technische Daten Bemessungsspannung: 230 V ~ 50 Hz (Wechselstrom) Betriebsart: periodischer Aussetzbetrieb: S3 20 % Hinweis: Eine Einschaltdauer (in %) gibt explizit die maximale kontinuierliche Nutzung und die darauffolgende Ruhezeit an .
 • Seite 83 EN 60745 genormten Messver- fahren gemessen worden und kann für den Gerätevergleich verwendet werden . Der angegebene Schwingungsemissi- onswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden . ■ 80  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 84: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Zukunft auf . Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerk- zeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netz- kabel / Netzadapter) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel) . DE │ AT │ CH   │  81 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 85: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschä- digte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages . ■ 82  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 86: Sicherheit Von Personen

  Unfällen führen . d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen . DE │ AT │ CH   │  83 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 87: Verwendung Und Behandlung Des Elektrowerkzeugs

  Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden . ■ 84  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 88: Service

  Teile oder anderen Zubehörs kann eine Verletzungsgefahr für Sie bedeuten . Ein- / ausschalten ♦ Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose . Einschalten: ♦ Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter DE │ AT │ CH   │  85 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 89: Hubtiefe Einstellen

  . Setzen Sie diese anschließend ein und drehen Sie die Gravierspitzenarretierung zur Verriegelung im Uhrzeigersinn . ♦ Vergewissern Sie sich, dass die Gravierspitze korrekt fixiert ist . ■ 86  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 90: Arbeitshinweise

  WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR! Ziehen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten den Netzstecker aus der Steckdose . ■ Entfernen Sie Verschmutzungen vom Gerät . Verwenden Sie dazu ein trockenes Tuch . DE │ AT │ CH   │  87 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 91: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 88  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 92: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspa- cken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . DE │ AT │ CH   │  89 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 93 Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite . ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontak- tieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail . ■ 90  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 94: Service

  Kundendienst ausführen. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt . HINWEIS ► Ersatzteile (wie z . B . Ersatz-Schablonen und Spitzen) können Sie über unsere Service - Hotline bestellen . DE │ AT │ CH   │  91 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 95: Importeur

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www .kompernass .com ■ 92  │   DE │ AT │ CH PGG 15 E4...
 • Seite 96: Original-Konformitätserklärung

  Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten . Angewandte harmonisierte Normen: EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN ISO 12100:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 DE │ AT │ CH   │  93 ■ PGG 15 E4...
 • Seite 97 Typbezeichnung der Maschine: Graviergerät PGG 15 E4 Herstellungsjahr: 01 - 2018 Seriennummer: IAN 300499 Bochum, 03 .01 .2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe- halten . ■ 94  │   DE │ AT │ CH...
 • Seite 98 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacija · Versiunea informaţiilor Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 01 / 2018 · Ident.-No.: PGG15E4-012018-1 IAN 300499...

Inhaltsverzeichnis