Parkside PHLG 2000 B1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HEAT GUN PHLG 2000 B1
HEAT GUN
Operation and Safety Notes
VARMLUFTSPISTOL
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
HEISSLUFTGEBLÄSE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
KUUMAILMAPUHALLIN
Käyttö- ja turvaohjeet
VARMLUFTBLÆSER
Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHLG 2000 B1

 • Seite 1 HEAT GUN PHLG 2000 B1 HEAT GUN KUUMAILMAPUHALLIN Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTBLÆSER Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger HEISSLUFTGEBLÄSE Bedienungs- und Sicherheitshinweise...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ........................Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items .......................Page 6 Technical information ....................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety .....................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3. Personal safety ......................Page 7 4.
 • Seite 6: Introduction

  Keep these instructions in a safe place. If you pass the device on to anyone else, please ensure that you also pass on all the 1 Heat gun PHLG 2000 B1 documentation. 1 Protector nozzle 1 Flat nozzle 1 Reducer nozzle ©...
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools 2. Electrical safety Temperatures (Jet outlet nozzle): Setting I: ca. 350 °C Setting II: ca. 550 °C a) The mains plug on the device must match the mains socket. The plug must not Protection class: be modified in any way.
 • Seite 8: Careful Handling And Use Of Electrical Power Tools

  General safety advice for electrical power tools tool that can no longer be switched on and off Wear personal protective is dangerous and must be repaired. equipment and always wear safety glasses. The wearing of c) Pull the mains plug from the socket personal protective equipment such as dust before you make any adjustments to masks, non-slip safety shoes, safety helmets or...
 • Seite 9: Operation

  General safety advice for electrical power tools / Operation without supervision or instruction by a person heated. An air blockage could lead to over- responsible for their safety. Children must never heating of the appliance. ½ be allowed to play with the device. Pay heed to the direct working area and also to its surroundings.
 • Seite 10: Changing The Nozzle

  Operation / Cleaning / Service / Warranty © Changing the nozzle Removing weeds: The heat dries out the weeds and micro- Too much heat causes paints organisms. and plastics to ignite. CAUTION! Do not inhale the resulting vapours. Lighting barbecue charcoal (see Ill. E): Do not use methylated alcohol.
 • Seite 11: Disposal

  Warranty / Disposal and meticulously examined before deliv- Do not dispose of electric tools ery. Please retain your receipt as proof in the household waste! of purchase. In the event of a warranty In accordance with European Directive 2002 / 96 / EC claim, please make contact by telephone (covering waste electrical and electronic equipment) with our Service Department.
 • Seite 12: Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Heat gun PHLG 2000 B1 Date of manufacture (DOM): 02 - 2011 Serial number: IAN 61646 Bochum, 28.02.2011 Hans Kompernaß - Managing Director - We reserve the right to make technical modifica- tions in the course of further development.
 • Seite 13 Sisällysluettelo Johdanto Määräystenmukainen käyttö ..................Sivu 14 Varusteet ........................Sivu 14 Toimituslaajuus ......................Sivu 14 Tekniset tiedot ........................Sivu 14 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ....................Sivu 15 2. Sähköturvallisuus ......................Sivu 15 3. Henkilöiden turvallisuus ....................Sivu 15 4. Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö ............Sivu 16 Laitekohtaiset turvallisuusohjeet ..................Sivu 16 Käyttö...
 • Seite 14: Johdanto

  Säilytä tämä ohje hyvin. Siirrä myös kaikki asiakirjat mukana siinä tapaukses- © Toimituslaajuus sa, että laite toimitetaan kolmannelle osapuolelle. 1 Kuumailmapuhallin PHLG 2000 B1 © Määräystenmukainen käyttö 1 Tasoitussuutin 1 Lastasuutin Laite sopii maalausten poistamiseen, muovien läm- 1 Supistussuutin mittämiseen (esim.
 • Seite 15: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Johdanto / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 2. Sähköturvallisuus Lämpötila (suuttimen ulostulo): Porras I: n. 350 °C Porras II: n. 550 °C a) Laitteen pistokkeen pitää sopia pisto- rasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa Suojausluokka: millään tavalla. Älä käytä adapteria yhdessä suojamaadoitettujen laitteiden A-tulkittu laitteen äänitaso on tyypillisesti pienempi kanssa.
 • Seite 16: Sähkötyökalujen Huolellinen Käsittely Ja Käyttö

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet c) Varo käynnistämästä laitetta vahin- Älä anna henkilöiden käyttää laitetta, gossa. Varmista, että sähkötyökalu jos he eivät tunne sitä tai eivät ole lu- keneet näitä käyttöohjeita. Sähkötyöka- on kytketty pois päältä, ennen kuin lut ovat vaarallisia, jos kokemattomat henkilöt liität sen pistorasiaan, nostat sen tai kannat sitä.
 • Seite 17: Käyttö

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Käyttö ½ PALAMISVAARA! Älä milloin- Laitteen päälle kytkeminen: kaan koske kuumaan suuttimeen. Paina PÄÄLLE / POIS-kytkin asentoon Porras Käytä aina suojakäsineitä. ”I“ tai ”II“. ½ Käytä suojalaseja. Laitteen kytkeminen pois päältä: Paina PÄÄLLE / POIS-kytkin asentoon ”0“.
 • Seite 18: Lisätyöesimerkit Taloa, Autoa Ja Puutarhaa Varten

  Käyttö / Puhdistus / Huolto / Takuu © Huolto Supistussuutin – muovin yhteen hitsaaminen: ½ Työnnä supistussuutin puhallussuuttimeen Anna koulutettujen Käytä supistussuutinta kutistusletkujen ammattihenkilöiden korjata sähkö- ja – folion yhteydessä. työkalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia. Näin varmistat, että sähkötyökalu pysyy turvallisena. ©...
 • Seite 19: Hävittäminen

  EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 Lisätietoja antavat mm. paikalliset ympäristöviran- EN 61000-3-3:2008 omaiset. Tyyppi / Laitekuvaus: Kuumailmapuhallin PHLG 2000 B1 Date of manufacture (DOM): 02 - 2011 Sarjanumero: IAN 61646 Bochum, 28.02.2011 Hans Kompernaß - Toimitusjohtaja - Pidätämme oikeuden muutoksiin.
 • Seite 21 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ......................Sidan 22 De olika delarna ......................Sidan 22 I leveransen ingår ......................Sidan 22 Tekniska data ........................Sidan 22 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 23 2. Elsäkerhet ........................Sidan 23 3. Personsäkerhet ......................Sidan 23 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..........Sidan 24 Säkerhetsanvisningar speciellt avsedda för detta verktyg .........Sidan 24 Handhavande Idrifttagning ........................Sidan 25...
 • Seite 22: Inledning

  Förvara denna bruksanvisning på säker plats. Se till att bruksanvisningen alltid finns till- © I leveransen ingår gänglig även vid vidare användning av tredje man. 1 Varmluftspistol PHLG 2000 B1 © Avsedd användning 1 Spackelmunstycke 1 Brett munstycke Verktyget är avsedd för bearbetning av färglager, 1 Avsmalnat munstycke värmning av rör (t.ex.
 • Seite 23: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 2. Elsäkerhet Temperatur (vid munstyckets utgång): Läge I: ca 350 °C Läge II: ca 550 °C a) Apparatkontakten måste passa i uttaget. Kontakten får inte modifieras Skyddsklass: på något sätt. Använd inte adapter- kontakter tillsammans med jordade Bullernivån för verktyget är godkänd med A, nivån verktyg.
 • Seite 24: Omsorgsfull Hantering Och Användning Av Elverktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg säkerhetsskodon, skyddshjälm eller hörsel- verktyget. Denna försiktighetsåtgärd förhin- skydd, beroende på elverktygets typ och an- drar oavsiktlig start av verktyget. vändning, reducerar risker för skador. d) Placera ett elverktyg som inte används c) Undvik att verktyget startar av misstag. utom räckhåll för barn.
 • Seite 25: Handhavande

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Handhavande © Handhavande RISK FÖR PERSONSKADOR! Apparaten får inte användas till hårtork. ½ © Idrifttagning Rikta aldrig den heta luftstrålen mot personer eller djur. ½ Titta inte direkt in i munstyckets öppning AKTA! Ventilationsöppningarna får inte vara på...
 • Seite 26: Ytterligare Användningsexempel För Hushåll, Bil Eller Trädgård

  Handhavande / Rengöring / Service / Garanti © Rengöring Brett munstycke – Lossa limmade delar, lösa upp färglager (se bild C): Sätt det breda munstycket på Dra alltid ut kontakten innan du utblåsnings-röret gör några arbeten på apparaten. Undvik att värma för mycket, lacken bränns Håll alltid luftintag och ventilationsöppningar rena.
 • Seite 27: Avfallshantering

  EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 © Avfallshantering Typ / Beteckning: Förpackningen består av miljövänligt Varmluftspistol PHLG 2000 B1 material som kan avfallshanteras vid lokala återvinningsställen. Date of manufacture (DOM): 02 - 2011 Serienummer: IAN 61646 Kasta inte elverktyg i Bochum, 28.02.2011 hushållssoporna!
 • Seite 29 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ..................Side 30 Udrustning ........................Side 30 Leverancens indhold .....................Side 30 Tekniske specifikationer ....................Side 30 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..................Side 31 2. Elektrisk sikkerhed .....................Side 31 3. Personlig sikkerhed ....................Side 31 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ......Side 32 Sikkerhedsinstrukser for dette apparat ................Side 33 Betjening Ibrugtagning ........................Side 33...
 • Seite 30: Indledning

  Herom kan De læse i den følgende betjeningsvejledning. Denne vejledning © Leverancens indhold skal opbevares, og ved overdragelse af apparatet til andre skal den også afleveres. 1 Varmluftblæser PHLG 2000 B1 1 Spartelmundstykke © Formålsbestemt anvendelse 1 Flademundstykke 1 Reduktionsmundstykke...
 • Seite 31: Generelle Sikkerhedsinstrukser For Elektrisk Værktøj

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 2. Elektrisk sikkerhed Temperatur (mundstykkeudgang): Trin I: ca. 350 °C Trin II: ca. 550 °C a) Apparatets stik skal passe til stikdåsen. Stikket må ikke ændres på nogen Sikkerhedsklasse: måde. Der må ikke anvendes adapeter- stik sammen med apparatet der har Apparatets A-klassificerede lydtryksniveau er sikkerhedsjording.
 • Seite 32: Omhu I Omgangen Med Og Anvendelsen Af Elektriske Redskaber

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj af apparatet kan føre til alvorlige kvæstelser. sende elektriske værktøj er det bedre og mere sikkert at arbejde i det angivne effektområde. Ifør Dem personligt sikker- b) Tag ikke elektriske redskaber i brug hedsudstyr, og bær altid sikkerhedsbriller.
 • Seite 33: Sikkerhedsinstrukser For Dette Apparat

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Betjening ½ Sikkerhedsinstrukser Apparatet bør ikke rettes mod det samme for dette apparat sted i længere tid ad gangen. ½ Hold afstand mellem mundstykkets udgang og ½ Børn eller personer der ikke har viden eller emnet eller overfladen, der skal bearbejdes.
 • Seite 34: Anvendelse Af Mundstykkerne

  Betjening / Rengøring / Service © Anvendelse af mundstykkerne Løsning af sammenskruninger: Sammenskruningen opvarmes forsigtigt med For kraftig varmepåvirkning kan den varme luft, og skruerne lader sig derefter få maling og kunststof til at antændes. i reglen let løsne. FORSIGTIG! Indånd aldrig de udviklede dampe.
 • Seite 35: Garanti

  EN 55014-1/A1:2009, EN 55014-2/A2:2008 en. Når garantiperioden er udløbet, skal udgifterne EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008 til reparationer betales normalt. Type / Apparatbetegnelse: Varmluftblæser PHLG 2000 B1 Kompernass Service Danmark Tel.: 80-889 980 (Der kan kun ringes Date of manufacture (DOM): 02 - 2011...
 • Seite 37 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch .................. Seite 38 Ausstattung ........................Seite 38 Lieferumfang ........................Seite 38 Technische Daten ......................Seite 39 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ....................Seite 39 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 39 3. Sicherheit von Personen ...................Seite 40 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..........Seite 40 Gerätespezifische Sicherheitshinweise für Heißluftgebläse ........Seite 41 Bedienung Inbetriebnahme ......................Seite 41...
 • Seite 38: Einleitung

  Bestimmungsgemäßer Gebrauch © Lieferumfang Das Gerät ist zum Entfernen von Farbanstrichen, zum Erwärmen (z.B. von Schrumpfschläuchen) und 1 Heißluftgebläse PHLG 2000 B1 zum Verformen und Verschweißen von Kunststoffen 1 Spachteldüse geeignet. Es kann ferner dafür eingesetzt werden, 1 Flächendüse Klebeverbindungen zu lösen und Wasserleitungen 1 Reduzierdüse...
 • Seite 39: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge © Technische Daten Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benut- Nennspannung: 230 V ~ 50 Hz zung des Elektrowerkzeugs Nennleistung: max. 2000 W fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle Luftmenge: Stufe I: ca. 300 l / min. über das Gerät verlieren.
 • Seite 40: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 3. Sicherheit von Personen g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein- richtungen montiert werden können, a) Seien Sie stets aufmerksam, achten Sie vergewissern Sie sich, dass diese darauf, was Sie tun und gehen Sie mit angeschlossen sind und richtig ver- wendet werden.
 • Seite 41: Gerätespezifische Sicherheitshinweise Für Heißluftgebläse

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Bedienung werkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklem- Unsorgsamer Umgang bewirkt eine men sich weniger und sind leichter zu führen. erhöhte Brand- und Explosionsgefahr. g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, ½ Arbeiten Sie nicht in der Nähe von leicht ent- Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw.
 • Seite 42: Vorsatzdüsen Verwenden

  Bedienung / Reinigung Gerät ausschalten: Reduzierdüse – Kunststoff verschweißen: Drücken Sie den EIN- / AUS-Schalter Stecken Sie die Reduzierdüse auf das die Position „0“. Ausblasrohr Verwenden Sie die Reduzierdüse Schrumpfschläuchen und -folie. Luftmenge und Temperatur einstellen: Sie können mit dem Temperatur- und Luftmengen- regler zwei verschiedene Gebläsestufen ein- ©...
 • Seite 43: Service

  Reinigung / Service / Garantie / Entsorgung Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses ein Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Lösungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff Teile.
 • Seite 44: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60335-2-45/A1:2008 EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Heißluftgebläse PHLG 2000 B1 Herstellungsjahr: 02 - 2011 Seriennummer: IAN 61646 Bochum, 28.02.2011 Hans Kompernaß - Geschäftsführer - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 45 IAN 61646 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 02 / 2011 · Ident.-No.: PHLG2000B1022011-FI / SE...

Inhaltsverzeichnis