Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PHLG 2000 C2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PHLG 2000 C2:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
HEAT GUN PHLG 2000 C2
HEAT GUN
Translation of the original instructions
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE
Překlad originálního provozního návodu
HEISSLUFTGEBLÄSE
Originalbetriebsanleitung
IAN 273458
HŐLÉGFÚVÓ
Az originál használati utasítás fordítása
TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Parkside PHLG 2000 C2

 • Seite 1 HEAT GUN PHLG 2000 C2 HEAT GUN HŐLÉGFÚVÓ Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu HEISSLUFTGEBLÄSE Originalbetriebsanleitung IAN 273458...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............7 Translation of the original Conformity Declaration ..... . 8 PHLG 2000 C2...
 • Seite 5: Introduction

  Please also pass on these operating instructions to Package contents any future owner. 1 heat gun PHLG 2000 C2 Intended use 1 spatula nozzle This appliance is intended for removing paint, for 1 flat nozzle...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Do not use the power tool if the of the power tool is maintained. ■ switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be con- trolled with the switch is dangerous and must be repaired. PHLG 2000 C2...
 • Seite 7: Safety Instructions For The Hot Air Blower

  Do not work in the presence of ■ they do not play with the hot air flammable gases or materials, or blower. in an explosive environment. When working on plastics, paints, lacquers, etc., hazardous gasses can be released. Always ensure sufficient ventilation. PHLG 2000 C2...
 • Seite 8: Operation

  500 l/min. 550°C Use as a free-standing appliance/cooling (see fig. A): ■ Place the appliance upright on a level surface – to have both hands free to work. – or to allow the appliance to cool down. PHLG 2000 C2...
 • Seite 9: Using Nozzles

  Note! Do not use on PVC piping. Note! Water and gas pipes are often indistinguishable from the outside. If in doubt, always ask a professional. Note! Copper pipes are soldered and may not be heated to above 200°C. PHLG 2000 C2...
 • Seite 10: Disposal

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after un- packing, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. PHLG 2000 C2...
 • Seite 11: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 62233: 2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Type/appliance designation: Heat gun PHLG 2000 C2 Year of manufacture: 09 - 2015 Serial number: IAN 273458 Bochum, 14/09/2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further development is reserved.
 • Seite 12 Gyártja ............15 Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása ..... . . 16 PHLG 2000 C2...
 • Seite 13: Bevezető

  figyelmeztetéssel. Csak a leírtak szerint és a meg- adott célokra használja a készüléket. A készülék A csomag tartalma harmadik személynek történő továbbadása esetén 1 hőlégfúvó PHLG 2000 C2 adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is. 1 kaparófúvóka Rendeltetésszerű használat 1 felületfúvóka...
 • Seite 14: Általános Biztonsági Tudnivalók

  A veszélyek elkerülése érdekében hőtől, olajtól, éles szegélyektől ■ a sérült csatlakozóvezetéket a gyár- vagy mozgó alkatrészektől. A sé- tónak, a gyártó vevőszolgálatának rült vagy összecsavarodott vezeték vagy hasonló szakképzett személy- növeli az áramütés kockázatát. nek kell kicserélnie. PHLG 2000 C2...
 • Seite 15: A Hőlégfúvóval Kapcsolatos Biztonsági Utasítások

  Ne használja robbanásveszélyes Viseljen védőszemüveget. ■ ■ légkörben. VIGYÁZAT! TŰZ- ÉS A hő hatást gyakorolhat rejtett gyú- ROBBANÁSVESZÉLY! ■ lékony anyagokra. A készülék erős forróságot hoz lét- ► re. A gondatlan használat fokozott tűz- és robbanásveszélyt okoz. PHLG 2000 C2...
 • Seite 16: Használat

  Helyezze a készüléket felállítva, sík felületre A készülék mindig legyen tiszta, ■ – hogy munka közben szabadon legyen száraz és olaj- vagy kenőanyag- mindkét keze. mentes. – a készülék lehűtéséhez. Soha ne használja a készüléket ■ rendeltetésellenes célra. PHLG 2000 C2...
 • Seite 17: Előtét-Fúvókák Használata

  Vízcsövek jégmentesítése: Tudnivaló! PVC-csöveket nem szabad felolvasztani. Tudnivaló! A vízcsöveket gyakran nem lehet meg- különböztetni a gázvezetékektől. Kétség esetén kérje szakember segítségét. Tudnivaló! A rézvezetéket ónnal kötik össze és nem szabad 200 °C fölé melegíteni. PHLG 2000 C2...
 • Seite 18: Ártalmatlanítás

  Ez a cserélt és javított alkatré- szekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vételkor meglévő károkat és hiányokat a kicsomagolás után azonnal, de legké- sőbb 2 nappal a vásárlás napja után jelezni kell. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. PHLG 2000 C2...
 • Seite 19: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  EN 62233: 2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Típus / Készülék megnevezése: Hőlégfúvó PHLG 2000 C2 Gyártási év: 10 - 2015 Sorozatszám: IAN 273458 Bochum, 2015.09.14. Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető - A továbbfejlesztés érdekében fenntartjuk a műszaki változtatások jogát.
 • Seite 20 Překlad originálu prohlášení o shodě ....... 24 PHLG 2000 C2...
 • Seite 21: Úvod

  Výrobek používejte pouze Rozsah dodávky předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti 1 horkovzdušná pistole PHLG 2000 C2 použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte 1 lopatková tryska spolu s ním i tyto podklady.
 • Seite 22: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  částí přístroje. Poško- níky a používejte pouze originální zené nebo zapletené kabely zvyšují náhradní díly. Tím zajistíte, že zů- riziko úrazu elektrickým proudem. stane zachována bezpečnost elek- trického nářadí. PHLG 2000 C2...
 • Seite 23: Bezpečnostní Pokyny Pro Horkovzdušné Pistole

  Přístroj nikdy nenechávejte bez ■ plastů, barev, laků, atd. mohou také dozoru, když je v provozu. vzniknout zdraví škodlivé plyny. Dohlížejte na děti. Tím se zajistí, že ■ Zajistěte vždy dostatečné větrání. si děti s teplovzdušným dmýchadlem nebudou hrát. PHLG 2000 C2...
 • Seite 24: Obsluha

  Stupeň II cca 500 l/min. cca 550 °C Použití jako stabilní přístroj / Ochlazení (viz obr. A): ■ Postavte přístroj zpříma na rovnou plochu, – aby jste měli obě ruce volné pro práci. – pro ochlazení přístroje. PHLG 2000 C2...
 • Seite 25: Použití Předsádkových Trysek

  Odmrazování vodního potrubí: Upozornění! PVC trubka se nesmí rozmrazovat. Upozornění! Navenek je vodovodní potrubí často k nerozeznání od plynovodů. V případě pochyb- ností konzultujte vždy odborníka. Upozornění! Měděné potrubí je spojeno cínem a nesmí se zahřát nad 200° C. PHLG 2000 C2...
 • Seite 26: Likvidace

  To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se již při nákupu výrobku je nutno oznámit ihned po vybalení, avšak nejpozději do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění. PHLG 2000 C2...
 • Seite 27: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  EN 62233: 2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Typ / označení zařízení: Horkovzdušná pistole PHLG 2000 C2 Rok výroby: 10-2015 Sériové číslo: IAN 273458 Bochum, 14.9.2015 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 28 Dovozca ............31 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ......32 PHLG 2000 C2...
 • Seite 29: Úvod

  Výrobok používajte iba pod- Rozsah dodávky ľa popisu a v uvedených oblastiach použitia. Pri 1 teplovzdušná pištoľ PHLG 2000 C2 postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu 1 stierková dýza s ním aj všetky podklady.
 • Seite 30: Všeobecné Bezpečnostné Predpisy

  Udržiavajte kábel mimo zdrojov bránilo nebezpečenstvu. tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohybujúcich sa častí prístroja. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. PHLG 2000 C2...
 • Seite 31: Bezpečnostné Pokyny Pre Horúcovzdušnú Pištoľ

  Nesmerujte prístroj dlhší čas na to ■ POZOR! isté miesto. NEBEZPEČENSTVO Nepoužívajte vo výbušnom prostredí. ■ POPÁLENIA! Teplo môže byť odvádzané k horľa- ■ Nedotýkajte sa horúcej dýzy. ► vým materiálom, ktoré sú zakryté. Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare. ■ PHLG 2000 C2...
 • Seite 32: Obsluha

  Teplo môže byť privádzané k horľavým dielom, ktoré sú mimo dohľadu. Prístroj musí byť vždy čistý, suchý ■ a bez oleja alebo mastiaceho tuku. Prístroj nikdy nepoužívajte na iné ■ účely, než na aké je určené. PHLG 2000 C2...
 • Seite 33: Použitie Predstavných Dýz

  Rozmrazovanie vodovodných rúr: Upozornenie! PVC rúra sa nesmie rozmrazovať. Upozornenie! Navonok vodovodné a plynové potrubia sú často na nerozoznanie. V prípade pochybností sa vždy spýtajte odborníka. Upozornenie! Medené potrubia sú spojené s cínom a nesmú sa prehriať nad 200°C. PHLG 2000 C2...
 • Seite 34: Zneškodnenie

  To platí aj pre vymenené a oprave- né diely. Prípadné chyby a nedostatky zistené už pri zakú- pení musíte nahlásiť ihneď po vybalení, najneskôr však do dvoch dní od dátumu zakúpenia. Po uplynutí záručnej lehoty sú prípadne vykonané opravy za poplatok. PHLG 2000 C2...
 • Seite 35: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  EN 62233: 2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Typ/označenie prístroja: Teplovzdušná pištoľ PHLG 2000 C2 Rok výroby: 10 ‒ 2015 Sériové číslo: IAN 273458 Bochum, 14. 9. 2015 Semi Uguzlu - Manažér kvality - Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú...
 • Seite 36 Original-Konformitätserklärung ........40 PHLG 2000 C2...
 • Seite 37: Einleitung

  Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Lieferumfang Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen 1 Heißluftgebläse PHLG 2000 C2 Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei 1 Spachteldüse Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.
 • Seite 38: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Gerätes beschädigt wird, muss oder sich bewegenden Geräte- sie durch den Hersteller oder seinen teilen. Beschädigte oder verwickelte Kundendienst oder eine ähnlich Kabel erhöhen das Risiko eines qualifizierte Person ersetzt werden, elektrischen Schlages. um Gefährdungen zu vermeiden. PHLG 2000 C2...
 • Seite 39: Sicherheitshinweise Für Heißluftgebläse

  ■ ■ explosionsfähigen Atmosphäre VORSICHT! BRAND- UND verwenden. EXPLOSIONSGEFAHR ! Wärme kann zu brennbaren Materiali- ■ Das Gerät entwickelt eine starke ► en geleitet werden, die verdeckt sind. Hitze. Unsorgsamer Umgang bewirkt eine erhöhte Brand- und Explosionsgefahr. PHLG 2000 C2...
 • Seite 40: Bedienung

  Das Gerät muss stets sauber, tro- ■ Fläche cken und frei von Öl oder Schmier- – um beide Hände zum Arbeiten frei zu haben. fetten sein. – zum Abkühlen des Gerätes. Verwenden Sie das Gerät niemals ■ zweckentfremdet. PHLG 2000 C2...
 • Seite 41: Vorsatzdüsen Verwenden

  Entfrosten von Wasserrohren: Hinweis! PVC-Rohr darf nicht aufgetaut werden. Hinweis! Äußerlich sind Wasserleitungen von Gasleitungen häufig nicht zu unterscheiden. Fragen Sie im Zweifel immer einen Fachmann. Hinweis! Kupferleitungen sind mit Zinn verbunden und dürfen nicht über 200°C erhitzt werden. PHLG 2000 C2...
 • Seite 42: Entsorgung

  Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Repara- turen sind kostenpflichtig. PHLG 2000 C2...
 • Seite 43: Original-Konformitätserklärung

  EN 60335-1:2012/A11:2014 EN 62233: 2008 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3: 2013 Typ / Gerätebezeichnung: Heißluftgebläse PHLG 2000 C2 Herstellungsjahr: 10 - 2015 Seriennummer: IAN 273458 Bochum, 14.09.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 44 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 09 / 2015 · Ident.-No.: PHLG2000C2-092015-1 IAN 273458...

Inhaltsverzeichnis