Parkside PFS 280 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAY SYSTEM PFS 280 A1
PAINT SPRAY SYSTEM
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
KOMPLET PRŠILNIKA BARVE
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Prevod originalnega navodila za uporabo
STRIEKACIA PIŠTOĽ
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 79063
PISTOLET NATRYSKOWY DO FARB
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
STŘÍKACÍ SYSTÉM NA BARVU
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Překlad originálního provozního návodu
FARBSPRÜHSYSTEM
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 280 A1

 • Seite 1 PAINT SPRAY SYSTEM PFS 280 A1 PAINT SPRAY SYSTEM PISTOLET NATRYSKOWY DO FARB Operation and Safety Notes Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of original operation manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi KOMPLET PRŠILNIKA BARVE STŘÍKACÍ SYSTÉM NA BARVU Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 3 14 a 14 a...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  Any other use 1 Paint spray system PFS 280 A1 or modification shall be deemed to be improper use 1 Carrying strap and could give rise to considerable risk of accident.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General safety advice for electrical power tools 2 Protective caps This can result in a much lower vibration load over 1 Measuring cup the whole of the period of working. 1 Operating instructions General safety advice for Technical data electrical power tools Q Rated voltage:...
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools Keep the mains lead away from heat, into account the working conditions oil, sharp edges or moving parts of the and the task in hand. The use of electrical device. Damaged or tangled mains leads in­ power tools for purposes other than those in­...
 • Seite 9: Before Use

  General safety advice for electrical power tools / Before use The wearing of protective equipment in such con- must never be allowed to use the device without ditions reduces exposure to harmful substances. supervision or instruction by a person responsi- D o not spray on yourself, other people ble for their safety.
 • Seite 10: Placing Sprayed Material Into The Paint Cup

  Before use / Bringing into use Switching off Proceed as follows for a sprayed material Q that the manufacturer says must be thinned: T ake a measuring cup with millilitre graduations. P ress the ON / OFF switch on the motor. P our the required amount of sprayed material P ull the mains lead out of the mains socket.
 • Seite 11: Care And Cleaning

  Bringing into use / Care and cleaning / Servicing / Warranty Servicing Wide jet nozzle Q Have your device re- paired only by qualified specialist personnel using original manufacturer parts. This will ensure that the device remains safe to use. If the plug or mains lead needs to be replaced, always have the replacement carried out by...
 • Seite 12: Disposal

  P aint, varnishes etc. are special wastes which Type / Device description: must be disposed of in the appropriate manner. Paint spray system PFS 280 A1 O bserve the regulations applicable in your area. Date of manufacture (DOM): 10–2012 O bserve the manufacturer’s instructions.
 • Seite 13 Spis zawartości Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..................Strona 14 Wyposażenie ........................... Strona 14 Zakres dostawy ..........................Strona 15 Dane techniczne ..........................Strona 15 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 1. Bezpieczeństwo miejsca pracy ....................Strona 15 2. Bezpieczeństwo elektryczne ..................... Strona 16 3.
 • Seite 14: Wstęp

  środowiska! Watt (moc skuteczna) Pistolet natryskowy do farb to nie jest odpowiednie do obróbki emulsji i farb la- PFS 280 A1 teksowych, alkaliόw, kwaśnych materiałów powłoko- wych, granulowanych materiałόw rozpylanych oraz zawierających cząsteczki, jak rόwnież materiałόw z Wstęp Q utrudnionym rozpylaniem oraz skraplaniem.
 • Seite 15: Zakres Dostawy

  Zakres dostawy Q w niniejszej instrukcji. Obciążenie drganiami może wydawać się mniejsze niż w rzeczywistości, jeśli 1 Pistolet natryskowy do farb PFS 280 A1 elektronarzędzie będzie regularnie używane ten 1 Pasek sposób. 2 Dysze (1x strumień okrągły, 1x strumień szeroki) 1 Wąż...
 • Seite 16: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi 3. Bezpieczeństwo osób od urządzenia. Przy odchyleniu możesz stracić kontrolę nad urządzeniem. Noś osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary Bezpieczeństwo elektryczne ochronne. Zakładanie środków ochrony indywidualnej jak ochraniacze na uszy, W tyk sieciowy urządzenia musi maski przeciwpyłowe lub rękawice robocze, pasować...
 • Seite 17 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi mi lub rozpuszczalnikami, ścierek lub osoby lub zwierzęta. Ręce oraz inne podobnych palnych materiałόw. Poten- części ciała należy trzymać poza za- cjalne niebezpieczeństwo samozapłonu. sięgiem rozpylanego strumienia. Jeśli Należy zawsze dysponować funkcjonalnymi rozpylany strumień wniknął w skórę, należy gaśnicami / urządzeniami gaśniczymi.
 • Seite 18: Przed Uruchomieniem

  Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dla elektronarzędzi / Przed uruchomieniem Rozcieńczenie substancji nie należy trzymać przewόd sieciowy Q natryskowej na miejscach połączeniowych. Nieprze- strzeganie wskazówek może doprowadzić do Wskazόwka: Podczas rozcieńczenia należy prze- porażenia prądem elektrycznym. D zieciom lub osobom, którym brak wiedzy lub strzegać, aby substancja przeznaczona do rozpylania doświadczenia w obchodzeniu się...
 • Seite 19: Uruchomienie

  Uruchomienie Uruchomienie Q jakość powierzchni uzyskuje się, gdy pasma nakrywają się o 4–5 cm. S ilnik można rόwnież stosować nosząc go P ojemnika nie oprόżniać całkowicie – two- na ramieniu. Karabinki paska należy zaha- rzą się krople! czyć na oczkach .
 • Seite 20: Konserwacja Oraz Czyszczenie

  Konserwacja oraz czyszczenie / Serwis / Gwarancja / Utylizacja Konserwacja oraz czyszczenie Q ragon należy zachować jako dowód do- konania zakupu. W przypadku roszczeń Ogόlne wskazόwki: gwarancyjnych należy skontaktować się telefonicznie z serwisem. Tylko w ten spo- Wyjąć wtyczkę, rόwnież sób można zagwarantować...
 • Seite 21: Deklaracja Zgodności / Producent

  EN 61000-3-2/A2:2009 zwracać uwagę na ich oddziaływanie na śro- dowisko. EN 61000-3-3:2008 Typ / Oznaczenie urządzenia: Pistolet natryskowy do farb PFS 280 A1 Date of manufacture (DOM): 10–2012 Numer seryjny: IAN 79063 Bochum, 31.10.2012 Semi Uguzlu - Menadżer jakości - Zmiany techniczne w związku z ulepszeniami...
 • Seite 23 Kazalo Uvod Namen uporabe ..........................Stran 24 Oprema .............................. Stran 24 Obseg dobave ..........................Stran 24 Tehnični podatki ..........................Stran 25 Splošna varnostna navodila za električno orodje 1. Varnost na delovnem mestu ......................Stran 25 2. Električna varnost .......................... Stran 25 3.
 • Seite 24: Uvod

  Kakršnakoli drugačna uporaba 1 komplet pršilnika barve PFS 280 A1 ali sprememba naprave ni v skladu z določili in pred- 1 nosilni pas...
 • Seite 25: Tehnični Podatki

  Uvod / Splošna varnostna navodila za električno orodje Opozorilo: Za natančno oceno nihajne obreme- 2 šobi (1x okrogli curek, 1x široki curek) 1 gibka cev za zrak nitve med določenim delovnim obdobjem je treba 2 zaščitna pokrova upoštevati tudi čase, v katerih je naprava izkloplje- 1 merilna posoda na in sicer teče, vendar pa ni dejansko v uporabi.
 • Seite 26: Varnost Oseb

  Splošna varnostna navodila za električno orodje Kabla ne uporabljajte za predpisan posebej za ta specialni tip nošenje orodja, za obešanje stroja. Vedno upoštevajte delovne po- orodja ali za vlečenje vtiča iz goje in vrsto dela, ki ga želite opraviti. vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, Uporaba električnih orodij v namene, ki se raz­...
 • Seite 27: Pred Začetkom Uporabe

  Splošna varnostna navodila za električno orodje / Pred začetkom uporabe Pred začetkom uporabe N e razpršujte na sebe, na druge ljudi Q ali živali. Roke in druge dele telesa držite stran od razpršenega curka. Pred vsemi deli na električ- Če razpršeni curek prodre v kožo, ne- nem orodju potegnite električni vtič...
 • Seite 28: Polnjenje Materiala Za Razprševanje

  Pred začetkom uporabe / Začetek uporabe Navodila za delo Q M aterial za razprševanje razredčite za 10 % s sredstvom za razredčevanje v skladu z navodi- lom proizvajalca. R azpršujte kot je prikazano na sliki D. M aterial za razprševanje ponovno dobro pre- N aprave ne vklopite / izklopite nad površino za mešajte.
 • Seite 29: Vzdrževanje In Čiščenje

  Začetek uporabe / Vzdrževanje in čiščenje / Servis / Garancija Servis Šoba s širokim Curek Q curkom Vašo napravo dajte v popravilo samo kvalificiranemu stro- kovnemu osebju in samo z uporabo originalnih nadomestnih delov. S tem se zagotovi, da varnost naprave ostane ohranjena. Zamenjavo električ- nega vtiča ali priključne napeljave vedno dajte v delo proizvajalcu elek-...
 • Seite 30: Odstranjevanje

  U poštevajte navodila izdelovalca. Oznaka tipa / Naprave: O kolju škodljive kemikalije ne smejo prodreti v Komplet pršilnika barve PFS 280 A1 zemljo, podtalnico ali zaiti v vodotoke. Date of manufacture (DOM): 10–2012 B rizgalna dela na robu vodotokov ali na Serijska številka: IAN 79063...
 • Seite 31: Garancijski List

  Garancijski list Kompernaß GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum 080080917 Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Kompernaß 6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščeni GmbH, da bo izdelek v garancijskem roku ob servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zah- normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval tevkov iz te garancije.
 • Seite 33 Seznam obsahu Úvod Použití ke stanovenému účelu ......................Strana 34 Vybavení............................Strana 34 Rozsah dodávky ..........................Strana 34 Technické údaje ..........................Strana 35 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 1. Bezpečnost na pracovišti ......................Strana 35 2. Elektrická bezpečnost ......................... Strana 35 3.
 • Seite 34: Úvod

  Kterékoliv jiné použití nebo změna zařízení neplatí 1 stříkací systém na barvu PFS 280 A1 jako použití ke stanovenému účelu a skrývá značná 1 pás k nošení 34 CZ...
 • Seite 35: Technické Údaje

  Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje 2 trysky (1x kruhový paprsek, 1x široký paprsek) nebo je-li zařízení v chodu, avšak není skutečně 1 vzdušnice použito. Tím lze zatížení vibracemi přes celou pra- 2 krytky covní časovou oblast zřetelně zredukovat. 1 měrka 1 návod k obsluze Všeobecné...
 • Seite 36: Bezpečnost Osob

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nástroje kabel před horkem, olejem, ostrými nástrojů pro jiná než určená použití může vést hranami nebo se pohybujícími díly k nebezpečným situacím. zařízení. Poškozené nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem. Bezpečnostní pokyny P ři práci s elektrickým nástrojem ven- pro jemné...
 • Seite 37: Před Uvedením Do Provozu

  Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické … / Před uvedením do provozu Před uvedením do provozu N estříkejte na sebe, na jinou osobu Q nebo zvířata. Chraňte své ruce a jiné části těla před rozprašovacím proudem. Před všemi pracemi na elektric- Vnikne-li rozprašovací...
 • Seite 38: Naplnění Rozprašovacího Materiálu

  Před uvedením do provozu / Uvedení do provozu P řed zahájením práce proveďte zkušební rozpra- P ostříkejte nejprve rohy s malým stříkacím rázem. šování na testovací ploše (viz také „Rozprašování“). S tříkací postup proveďte podle obr. D – přitom veďte stříkací pistoli rovnoběžně k ploše –...
 • Seite 39: Údržba A Čistění

  Uvedení do provozu / Údržba a čistění / Servis / Záruka / Zlikvidování Tryska s kruho- Paprsek prosím, pokladní lístek jako doklad o ná- vým paprskem kupu. V případě uplatňování záruky kon- taktujte telefonicky Vaší servisní službu. Pouze tak může být zajištěno bezplatné zaslání...
 • Seite 40: Prohlášení O Shodnosti / Výrobce

  EN 50144-2-7:2000 EN 62233:2008, EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:20088 Typ / Označení přístroje: Stříkací systém na barvu PFS 280 A1 Date of manufacture (DOM): 10–2012 Sériové číslo: IAN 79063 Bochum, 31.10.2012 Semi Uguzlu - Manager jakosti - Technické...
 • Seite 41 Zoznam obsahu Úvod Použitie na správny účel ......................... Strana 42 Vybavenie ............................Strana 42 Rozsah dodávky ..........................Strana 43 Technické údaje ..........................Strana 43 Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje 1. Bezpečnosť pracovného miesta ....................Strana 43 2. Elektrická bezpečnosť ......................... Strana 43 3.
 • Seite 42: Úvod

  Balenie prístroja a prístroj zlikvidujte Volt (Striedavé napätie) ekologickým spôsobom! Watt (užitočný výkon) Striekacia pištoľ PFS 280 A1 chemických látok, ako aj materiálov, ktoré rozstre- kovanie a kvapkanie obmedzujú.Akékoľvek iné po- užitie a zmena tohto prístroja je v rozpore s určením Úvod Q a predstavuje vysoké...
 • Seite 43: Rozsah Dodávky

  Q Upozornenie: Pre presný odhad kmitavého namáhania počas doby určitej pracovnej činnosti 1 striekacia pištoľ PFS 280 A1 by sa mali zohľadniť aj časy, keď je prístroj vypnutý 1 nosný popruh resp. je síce zapnutý, ale sa s ním v skutočnosti 2 trysky (1x tryska pre kruhový...
 • Seite 44: Bezpečnosť Osôb

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické nástroje P rístroj chráňte pred dažďom alebo nesmú používať osoby, ktoré nie sú s vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického nimi oboznámené alebo ktoré nečítali tieto pokyny. Elektrické nástroje sú nebez­ prístroja zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
 • Seite 45: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Všeobecné bezpečnostné pokyny pre elektrické … / Pred uvedením do prevádzky N erozstrekujte materiály, u ktorých cez pokožku, vstreknúť do tela toxické látky a nie je známe, či nepredstavujú nebez- tým spôsobiť závažné poranenia. pečenstvo. Neznáme materiály môžu vytvárať K onektor sieťového kábla a tlačidlá rozprašovacej pištole udržiavajte čisté...
 • Seite 46: Zriedenie Rozprašovaného Materiálu

  Pred uvedením do prevádzky / Uvedenie do prevádzky Zriedenie rozprašovaného Q dostatočným odstupom a na čistej, bezprašnej materiálu ploche. Poznámka: Pri riedení dajte pozor na to, aby Zapnutie Q rozprašovaný materiál a riedidlo boli navzájom kompatibilné. Informácie o vhodnom riedidle (voda, rozpúšťadlo) nájdete v príslušných údajoch od výrob- Z apojte sieťový...
 • Seite 47: Nastavenie Rozprašovania

  Uvedenie do prevádzky / Údržba a čistenie / Servis / Záruśná lehota Nastavenie rozprašovania Q Očistiť vzduchový filter: Ak je vzduchový filter znečistený, očistite ho. N astavte regulačné koliesko pre nastavenie O tvorte kryt pre prívod vzduchu rozprašovaného množstva do požadovanej V yberte vzduchový...
 • Seite 48: Likvidácia

  EN 61000-3-3:2008 získate na vašom obecnom alebo mestskom úrade. Typ / Názov prístroja: Záťaž pre životné prostredie a Striekacia pištoľ PFS 280 A1 likvidácia materiálu: Date of manufacture (DOM): 10–2012 F arby, laky a pod. sú špeciálny odpad, ktorý Sériové číslo: IAN 79063 sa musí...
 • Seite 49 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 50 Ausstattung ............................Seite 50 Lieferumfang ............................Seite 50 Technische Daten ..........................Seite 51 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatzsicherheit ........................Seite 51 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 51 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 52 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 52 Sicherheitshinweise für Feinsprühsysteme ..................Seite 52 Vor der Inbetriebnahme Luftschlauch anschließen ........................Seite 53...
 • Seite 50: Einleitung

  Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Verarbeiten von Dispersions- und Latexfarben, Laugen, säurehaltigen L ieferumfang Beschichtungsstoffen, körnigem und körperhaltigem Sprüh material sowie spritz- und tropfgehemmten Materialien. Jede andere Verwendung oder Verän- 1 Farbsprühsystem PFS 280 A1 derung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß 1 Tragegurt 50 DE/AT/CH...
 • Seite 51: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der 2 Düsen (1x Rundstrahl, 1x Breitstrahl) 1 Luftschlauch Schwingungsbelastung während eines bestimmten 2 Schutzkappen Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück- 1 Messbecher sichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet 1 Bedienungsanleitung ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist.
 • Seite 52: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge H alten Sie Elektrowerkzeuge von Re- Kindern auf. Lassen Sie Personen das gen oder Nässe fern. Das Eindringen von Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anwei- Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko sungen nicht gelesen haben.
 • Seite 53: Vor Der Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Vor der Inbetriebnahme Bedienung von Schaltern. Derartige Funken- V orsicht beim Reinigen und Wechseln von Düseneinsätzen. Falls während des quellen können zu einer Entzündung der Um- Sprühens der Düseneinsatz verstopft, gebung führen. V ersprühen Sie keine Materialien bei folgen Sie vor dem Entfernen der Düse denen nicht bekannt ist, ob sie eine zur Reinigung den Anweisungen des...
 • Seite 54: Sprühfläche Vorbereiten

  Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme S prühfläche vorbereiten I nbetriebnahme D ecken Sie die Umgebung der Sprühfläche S ie können den Motor auch über die Schul- weiträumig und gründlich ab. Alle nicht abge- ter tragend verwenden. Haken Sie die Karabiner deckten Flächen oder Oberflächen können des Tragegurts jeweils an den Befestigungs-...
 • Seite 55: Düse Wählen / Wechseln

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie 2. Nach jedem Gebrauch Verdünner (nur im F arbbecher nicht leerspritzen – es entstehen Freien–Explosionsgefahr!) bzw. Wasser Tropfen! durch das Gerät spritzen. 3. Das Gerät darf nicht mit brennbaren Lösungs- D üse wählen / wechseln mitteln gereinigt werden.
 • Seite 56: Entsorgung

  Garantie / Entsorgung E ntsorgung brechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Die Verpackung besteht aus umwelt- freundlichen Materialien. Sie kann in Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- den örtlichen Recyclebehältern entsorgt lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht werden.
 • Seite 57: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 50144-2-7:2000 EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typbezeichnung der Maschine: Farbsprühsystem PFS 280 A1 Herstellungsjahr: 10–2012 Seriennummer: IAN 79063 Bochum, 31.10.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 58 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Stan informacji Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 10 / 2012 Ident.-No.: PFS280A1102012-PL / SI / CZ / SK IAN 79063...

Inhaltsverzeichnis