Parkside PFS 280 A1 Originalbetriebsanleitung

Farbsprühsystem
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAY SYSTEM PFS 280 A1
PAINT SPRAY SYSTEM
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
FARBSPRÜHSYSTEM
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 79063
SISTEM DE PULVERIZAT VOPSEA
Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 280 A1

 • Seite 1 PAINT SPRAY SYSTEM PFS 280 A1 PAINT SPRAY SYSTEM SISTEM DE PULVERIZAT VOPSEA Operation and Safety Notes Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă Translation of original operation manual Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale FARBSPRÜHSYSTEM Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 79063...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 14 a 14 a...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features and equipment ........................Page 6 Included items .............................Page 6 Technical data .............................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Introduction

  Any other use 1 Paint spray system PFS 280 A1 or modification shall be deemed to be improper use 1 Carrying strap and could give rise to considerable risk of accident.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General safety advice for electrical power tools 2 Protective caps This can result in a much lower vibration load over 1 Measuring cup the whole of the period of working. 1 Operating instructions General safety advice for Technical data electrical power tools Q Rated voltage:...
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools Keep the mains lead away from heat, into account the working conditions oil, sharp edges or moving parts of the and the task in hand. The use of electrical device. Damaged or tangled mains leads in- power tools for purposes other than those in- crease the risk of electric shock.
 • Seite 9: Before Use

  General safety advice for electrical power tools / Before use The wearing of protective equipment in such con- must never be allowed to use the device without ditions reduces exposure to harmful substances. supervision or instruction by a person responsi- D o not spray on yourself, other people ble for their safety.
 • Seite 10: Placing Sprayed Material Into The Paint Cup

  Before use / Bringing into use Switching off Proceed as follows for a sprayed material Q that the manufacturer says must be thinned: T ake a measuring cup with millilitre graduations. P ress the ON / OFF switch on the motor. P our the required amount of sprayed material P ull the mains lead out of the mains socket.
 • Seite 11: Care And Cleaning

  Bringing into use / Care and cleaning / Servicing / Warranty Servicing Wide jet nozzle Q Have your device re- paired only by qualified specialist personnel using original manufacturer parts. This will ensure that the device remains safe to use. If the plug or mains lead needs to be replaced, always have the replacement carried out by...
 • Seite 12: Disposal

  P aint, varnishes etc. are special wastes which Type / Device description: must be disposed of in the appropriate manner. Paint spray system PFS 280 A1 O bserve the regulations applicable in your area. Date of manufacture (DOM): 10–2012 O bserve the manufacturer’s instructions.
 • Seite 13 Cuprins Introducere Utilizare corespunzătoare scopului ....................Pagina 14 Dotare .............................. Pagina 14 Pachet de livrare ..........................Pagina 14 Specificaţii tehnice .......................... Pagina 15 Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice 1. Siguranţa la locul de muncă ...................... Pagina 15 2. Siguranţă electrică ........................Pagina 15 3.
 • Seite 14: Introducere

  şi cu latex, leşiilor, substanţelor de protecţie ce conţin acizi, materialului granulat de pulverizare, cât şi 1 Sistem de pulverizat vopsea PFS 280 A1 materialelor vâscoase. Orice altă utilizare sau modi- 1 Centură de purtare...
 • Seite 15: Specificaţii Tehnice

  Introducere / Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice Indicaţie: Pentru o evaluare precisă a solicitării 2 Duze (1x jet circular, 1x jet lat) 1 Furtun de aer prin oscilaţii în timpul unei anumite perioade de 2 Capace de protecţie lucru trebuie luate în considerare şi timpii, în care 1 Recipient de măsurare aparatul este oprit sau pornit dar nu este folosit.
 • Seite 16: Siguranţa Persoanelor

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele electrice Nu folosiţi cablul pentru a U tilizaţi uneltea electrică, accesoriile, purta unealta electrică, pen- instrumentele ş.a.m.d. conform acestor tru a o suspenda sau pentru instrucţiuni. De asemenea, luaţi în a scoate ştecărul din priză. Protejaţi considerare condiţiile de lucru şi acti- cablul de căldură, ulei, muchii ascuţite vitatea, pe care o desfăşuraţi.
 • Seite 17: Înainte De Punerea În Funcţiune

  Indicaţii generale de siguranţă pentru uneltele … / Înainte de punerea în funcţiune P urtaţi echipament personal Ţ ineţi ştecărul cablului de curent şi în- de protecţie ca mănuşi cores- trerupătorul cu buton al pistolului de punzători de protecţie şi mască vopsit libere de vopsea şi alte lichide.
 • Seite 18: Diluarea Materialului De Vopsit

  Înainte de punerea în funcţiune / Punere în funcţiune Diluarea materialului de vopsit Pornire Q Q Indicaţie: La diluare aveţi grijă ca materialul de I ntroduceţi ştecărul în priză. pulverizare şi diluantul să corespundă. Informaţi-vă A păsaţi întrerupătorul PORNIT- / OPRIT cu privire la diluarea corespunzătoare (apă, diluant) la motor.
 • Seite 19: Reglarea Pulverizării

  Punere în funcţiune / Curăţare şi întreţinere / Service / Garanţie Reglarea pulverizării Q Curăţare filtru de aer: Curăţaţi filtrul de aer atunci când, acesta este murdar. A duceţi roata de reglare a cantităţii de pulveri- D eschideţi capacul admisiei de aer zare în poziţia dorită: S coateţi filtrul de aer şi scuturaţi-l.
 • Seite 20: Înlăturare

  EN 61000-3-3:2008 Posibilităţi de înlăturare ale produsului dvs. le puteţi Tip / Denumire aparat: afla în localitatea dvs. sau la administraţia locală. Sistem de pulverizat vopsea PFS 280 A1 Compatibilitate cu mediul înconjurător şi Date of manufacture (DOM): 10–2012 înlăturarea materialelor: Număr serie: IAN 79063...
 • Seite 21 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 22 Ausstattung ............................Seite 22 Lieferumfang ............................Seite 22 Technische Daten ..........................Seite 23 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatzsicherheit ........................Seite 23 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 23 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 24 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 24 Sicherheitshinweise für Feinsprühsysteme ..................Seite 24 Vor der Inbetriebnahme Luftschlauch anschließen ........................Seite 25...
 • Seite 22: Einleitung

  Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Verarbeiten von Dispersions- und Latexfarben, Laugen, säurehaltigen L ieferumfang Beschichtungsstoffen, körnigem und körperhaltigem Sprüh material sowie spritz- und tropfgehemmten Materialien. Jede andere Verwendung oder Verän- 1 Farbsprühsystem PFS 280 A1 derung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß 1 Tragegurt 22 DE/AT/CH...
 • Seite 23: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Hinweis: Für eine genaue Abschätzung der 2 Düsen (1x Rundstrahl, 1x Breitstrahl) 1 Luftschlauch Schwingungsbelastung während eines bestimmten 2 Schutzkappen Arbeitszeitraumes sollten auch die Zeiten berück- 1 Messbecher sichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet 1 Bedienungsanleitung ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist.
 • Seite 24: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge H alten Sie Elektrowerkzeuge von Re- Kindern auf. Lassen Sie Personen das gen oder Nässe fern. Das Eindringen von Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anwei- Wasser in ein Elektrogerät erhöht das Risiko sungen nicht gelesen haben.
 • Seite 25: Vor Der Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Vor der Inbetriebnahme Bedienung von Schaltern. Derartige Funken- V orsicht beim Reinigen und Wechseln von Düseneinsätzen. Falls während des quellen können zu einer Entzündung der Um- Sprühens der Düseneinsatz verstopft, gebung führen. V ersprühen Sie keine Materialien bei folgen Sie vor dem Entfernen der Düse denen nicht bekannt ist, ob sie eine zur Reinigung den Anweisungen des...
 • Seite 26: Sprühfläche Vorbereiten

  Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme S prühfläche vorbereiten I nbetriebnahme D ecken Sie die Umgebung der Sprühfläche S ie können den Motor auch über die Schul- weiträumig und gründlich ab. Alle nicht abge- ter tragend verwenden. Haken Sie die Karabiner deckten Flächen oder Oberflächen können des Tragegurts jeweils an den Befestigungs-...
 • Seite 27: Düse Wählen / Wechseln

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie 2. Nach jedem Gebrauch Verdünner (nur im F arbbecher nicht leerspritzen – es entstehen Freien–Explosionsgefahr!) bzw. Wasser Tropfen! durch das Gerät spritzen. 3. Das Gerät darf nicht mit brennbaren Lösungs- D üse wählen / wechseln mitteln gereinigt werden.
 • Seite 28: Garantie Entsorgung

  Garantie / Entsorgung E ntsorgung brechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Die Verpackung besteht aus umwelt- freundlichen Materialien. Sie kann in Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- den örtlichen Recyclebehältern entsorgt lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht werden.
 • Seite 29: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 50144-2-7:2000 EN 62233:2008 EN 55014-1/A1:2009 EN 55014-2/A2:2008 EN 61000-3-2/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typbezeichnung der Maschine: Farbsprühsystem PFS 280 A1 Herstellungsjahr: 10–2012 Seriennummer: IAN 79063 Bochum, 31.10.2012 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 30 KOMPERNASS GMBH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by ORFGEN Marketing Last Information Update · Versiunea informaţiilor Stand der Informationen: 10 / 2012 Ident.-No.: PFS280A1102012-RO IAN 79063...

Inhaltsverzeichnis