Parkside PFS 280 A1 Originalbetriebsanleitung

Farbsprühsystem
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PAINT SPRAY SYSTEM PFS 280 A1
PAINT SPRAY SYSTEM
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
FÄRGSPRUTSYSTEM
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
FARbSPRühSYSTEM
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
MAALIRUISKU
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
FARVESPRØJTESYSTEM
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFS 280 A1

 • Seite 1 PAINT SPRAY SYSTEM PFS 280 A1 PAINT SPRAY SYSTEM MAALIRUISKU Operation and Safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of original operation manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös FÄRGSPRUTSYSTEM FARVESPRØJTESYSTEM Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning FARbSPRühSYSTEM...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 3 14 a 14 a...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ......................... Page 6 Features and equipment ....................Page 6 Included items ........................Page 6 Technical data ........................Page 7 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ......................Page 7 2. Electrical safety ......................Page 7 3.
 • Seite 6: Introduction

  This electrical power tool is not suitable for use with dispersion or latex paints, lyes, acidic coatings, sprayed materials containing suspended 1 Paint spray system PFS 280 A1 grains or other solids, and sprayed materials formu- 1 Carrying strap lated to inhibit splashing or dripping.
 • Seite 7: Technical Data

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Technical data General safety advice for electrical power tools Rated voltage: 230 V∼ 50 Hz Read all the safety advice Rated power: 280 W and instructions! Failure to observe the safety Spraying capacity: 130 g / min Paint cup volume:...
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools Safety instructions for When working outdoors with an fine spray systems electrical power tool always use ex- tension cables that are also approved for use outdoors. The use of an extension Keep your work area clean, well lit and free of paint or solvent containers, cable suitable for outdoor use reduces the risk rags and other combustible materials.
 • Seite 9: Before Use

  General safety advice for electrical power tools / Before use Before use sprayed can even penetrate the skin through a glove and be injected into your body. Do not treat an injection as a simple cut. Pull the mains plug out of the A high pressure jet may inject toxins mains socket before you carry out any task on the into the body and cause serious injuries.
 • Seite 10: Placing Sprayed Material Into The Paint Cup

  Before use / Bringing into use Thoroughly stir the sprayed material again. over the surface to be sprayed. Instead, start Before you start spraying, always carry out a and stop the spraying process approximately trial spray on the test surface (see “Spraying”). 10 cm outside the surface to be sprayed.
 • Seite 11: Care And Cleaning

  Bringing into use / Care and cleaning / Servicing / Warranty Wide jet nozzle If the plug or mains lead needs to be replaced, always have the replacement carried out by the manufacturer or his service centre. This will ensure that the device remains safe to use. Loosen the union nut .
 • Seite 12: Disposal

  EN 61000-3-3:2008 details of how to dispose of your worn out electrical Type / Device description: devices. Paint spray system PFS 280 A1 Environmental compatibility and disposal of materials: Date of manufacture (DOM): 10–2011 Paint, varnishes etc. are special wastes which Serial number: IAN 56847 must be disposed of in the appropriate manner.
 • Seite 13 Sisällysluettelo Yleistä Määräystenmukainen käyttö .....................Sivu 14 Varustus ..........................Sivu 14 Toimitukseen kuuluu ......................Sivu 14 Tekniset tiedot ........................Sivu 15 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus .....................Sivu 15 2. Sähköturvallisuus ......................Sivu 15 3. Henkilöiden turvallisuus ....................Sivu 16 4. Sähkötyökalujen huolellinen käsittely ja käyttö ............Sivu 16 Hienoruiskujärjestelmien turvallisuusohjeet ...............Sivu 16 Ennen käyttöönottoa Ilmaletkun liitäntä...
 • Seite 14: Yleistä

  Toimitukseen kuuluu lateksimaalien, lipeän, happopitoisten pinnoittei- den, rakeisten ja kiinteää ainetta sisältävien ainei- den tai ruiskutusestoisten ja tiksotrooppisten ainei- 1 maaliruisku PFS 280 A1 den ruiskutukseen. Laitteen ohjeidenvastainen 1 kantohihna käyttö, samoin kuin muuntelu, saattaa kasvattaa ta- 2 suutinta (1x pyörösuihku, 1x leveä viuhkasuihku) paturmien riskiä.
 • Seite 15: Tekniset Tiedot

  Yleistä / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet Tekniset tiedot aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja / tai vakavia louk- kaantumisia. Nimellisjännite: 230 V∼ 50 Hz Säilytä kaikki turva- ja muut ohjeet tulevaa Nimellisvirranotto: 280 W tarvetta varten! Syöttöteho: 130 g / min Ruiskutettavan aineen säiliön tilavuus: n.
 • Seite 16: Henkilöiden Turvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 3. Henkilöiden turvallisuus Ruiskupistoolia ei saa käyttää palavi- en aineiden ruiskuttamiseen. Ruisku- Käytä henkilökohtaisia tur- pistooleja ei saa puhdistaa palavilla vavarusteita ja suojalaseja liuotinaineilla. aina. Henkilökohtaisten turvavarus- Älä käytä ruiskutukseen tai puhdis- tukseen aineita, joiden leimahduspiste teiden käyttö, kuten pölynaamari, turvakengät, kypärä...
 • Seite 17: Ennen Käyttöönottoa

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Ennen käyttöönottoa kilökohtaisia suojavarusteita. Valmistajan Pistä ilmaletkun toinen puoli moottorin letku- ohjeita on noudatettava tarkasti, tulipalon, liitäntään Huomautus: Suojaa letkun päät taas suoja- myrkkyjen, karsinogeenien jne. aiheuttamien vammojen vähentämiseksi. kansilla käytön jälkeen. Älä koskaan suihkuta ilman asennet- tua suutinpäätä.
 • Seite 18: Käyttöönotto

  Ennen käyttöönottoa / Käyttöönotto / Huolto ja puhdistus vissa töissä taakse, suunta käsikahva Älä ruiskuta säiliötä tyhjäksi – tällöin muo- Täytä ruiskutettavaa ainetta säiliöön ja ruu- dostuu pisaroita! vaa tämä hyvin ruiskutuspistooliin. Suuttimen valinta / vaihtaminen Käyttöönotto Irrota hattumutteri Voit käyttää moottoria myös olalla kantaen.
 • Seite 19: Huolto

  Huolto ja puhdistus / Huolto / Takuu / Hävittäminen 2. Ruiskuta jokaisen käytön jälkeen laitteen läpi Väärä tai asiaton käyttö, väkivallan käyttö ja muiden ohenninta (vain ulkona - räjähdysvaara!) kuin valtuutetun huoltopisteen suorittamat korjauk- tai vettä. set aiheuttavat takuun raukeamisen. Tämä takuu ei 3.
 • Seite 20: Vaatimustenmukaisuusvakuutus / Valmistaja

  EN 60335-1/A13:2008 EN 50144-2-7:2000(ref.) EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A1:2009 EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Tyyppi / Laitekuvaus: Maaliruisku PFS 280 A1 Date of manufacture (DOM): 10–2011 Sarjanumero: IAN 56847 Bochum, 31.10.2011 Semi Uguzlu - Laatumanageri - Pidätämme oikeuden muutoksiin. 20 FI...
 • Seite 21 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning ....................... Sidan 22 De olika delarna ......................Sidan 22 Leveransens omfattning ....................Sidan 22 Tekniska data ......................... Sidan 23 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ..................Sidan 23 2. Elsäkerhet ........................Sidan 23 3. Personsäkerhet ......................Sidan 24 4.
 • Seite 22: Inledning

  Leveransens omfattning texfärger, lut, syrahaltiga täckningsmaterial, kornig och grynhaltiga spraymaterial samt spray- och dopphämmade material. Varje annan användning 1 färgsprutsystem PFS 280 A1 gäller som icke avsedd användning och kan med- 1 bärrem föra svåra olycksfallsrisker. Tillverkaren ansvarar 2 munstycken (1x rund stråle, 1x bred stråle) inte för skador vilka kan härledas ur felaktig hante-...
 • Seite 23: Tekniska Data

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg Tekniska data och anvisningar kan medföra elstötar, brand och / eller allvarliga skador. Märkspänning: 230 V∼ 50 Hz Förvara alla säkerhetsinstruktioner och Effekt: 280 W anvisningar för framtida behov! Kapacitet: 130 g / min Behållarens volym: ca.
 • Seite 24: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 3. Personsäkerhet Sprutpistolen får inte användas för brännbara ämnen. Sprutpistoler får Använd personlig skyddsut- inte rengöras med brännbara lös- rustning och alltid skyddsglas- ningsmedel. ögon. Användning av personlig Spraya och rengör inte material där flampunkten ligger under 21 °C. An- skyddsutrustning som dammskydd, halkfria säkerhetsskodon, skyddshjälm eller hörselskydd, vänd endast vattenbaserade material,...
 • Seite 25: Före Användning

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Före användning / Idrifttagning Förbereda sprayyta Spraya aldrig utan monterat munstycke. Användning av speciell munstycksinsats med passande munstycke minskar sannolikheten att Täck över kring sprayytan över ett större områ- en högtrycksstrålen tränger genom huden och de och grundligt.
 • Seite 26: Starta

  Idrifttagning / Underhåll och rengöring Sprayinställning Se till att motorn inte suger in spraymaterial under användningen. Placera den på tillräckligt långt avstånd på en ren och dammfri yta. För inställningsratten för spraymängden önskad position: (–) = minimal spraymängd Starta (+) = maximal spraymängd Anslut nätkontakten i ett vägguttag.
 • Seite 27: Service

  Underhåll och rengöring / Service / Garanti / Avfallshantering Rengöra luftfilter: efter inköpsdatum. När garantitiden är slut måste Rengör luftfiltret när det är smutsigt. man betala för eventuella reparationer. Öppna luftintagets skydd. Ta bort luftfiltret och slå ur det. Service Sverige Stäng luftintagets skydd igen.
 • Seite 28: Konformitetsdeklaration / Tillverkarintyg

  EN 50144-2-7:2000(ref.) EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A1:2009 EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Beteckning: Färgsprutsystem PFS 280 A1 Date of manufacture (DOM): 10–2011 Serienummer: IAN 56847 Bochum, 31.10.2011 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Rätt till tekniska ändringar för fortsatt produktutveckling förbehålles.
 • Seite 29 Indholdsfortegnelse Inledning Anvendelse efter bestemmelsen ....................Side 30 Udstyr ..........................Side 30 Samlet levering ........................ Side 30 Tekniske specifikationer ....................Side 31 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ..................Side 31 2. Elektrisk sikkerhed ....................... Side 31 3.
 • Seite 30: Anvendelse Efter Bestemmelsen

  1 farvesprøjtesystem PFS 280 A1 Enhver anden anvendelse eller ændring af apparatet 1 bærerem gælder som værende i strid med formålet og frem- 2 dyser (1x rund stråle, 1x bred stråle)
 • Seite 31: Tekniske Specifikationer

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Tekniske specifikationer Generelle sikkerheds- instrukser for elektrisk værktøj Nominel kapacitet: 230 V∼ 50 Hz Nominel optagelse: 280 W Alle sikkerhedsinstrukser Effekt: 130 g / min og anvisninger skal læses! Forsømmelighed Volumen: ca. 600 ml Luftslange: over for sikkerhedsinstrukserne og anvisninger kan Strømledning:...
 • Seite 32: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Sikkerhedshenvisninger Til arbejde med elektriske redskaber for finsprøjtesystemer under åben himmel, skal der anven- des forlængerledninger der også er godkendt til udendørs anvendelse. Arbejdsområdet holdes rent, velbelyst og fri for malings- eller løsningsmid- Anvendelsen af en sådan ledning nedsætter delbeholdere, klude og andre brandbare risikoen for elektrisk stød.
 • Seite 33: Inden Ibrugtagen

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Inden ibrugtagen Luftslangen tilsluttes beskyttelseshandsken og huden og sprøjtes ind i Deres krop. En indsprøjtning må ikke behandles Fjern hætten og sæt luftslangen i sprøj- som et enkelt snit. En højtryksstråle tepistolens slangetilslutning . Drej luftslan- kan sprøjte giftstoffer i kroppen og , til tasten slangetilslutning griber i...
 • Seite 34: Sprøjtematerialet Fyldes På

  Inden ibrugtagen / Ibrugtagen Sprøjtematerialet fyldes på – sprøjtegodset påføres så tyndt som muligt – farvelag(ene) har brug for en pause til tørring, Malingsbeholderen trækkes af fra sprøjtepi- inden det næste lage påføres krydsende (se stolen. illust. C). Der opstår en jævn overfladekvalitet, Stigerøret placeres ved arbejder på...
 • Seite 35: Vedligeholdelse Og Rensning

  Vedligeholdelse og rensning / Service / Garanti / Bortskaffelse Vedligeholdelse og rensning eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter eller batterier. Produktet er kun beregnet til privat Generelle henvisninger: og ikke til erhvervsmæssigt brug. Strømstikket trækkes, også ved pauser og arbejder på apparatet. Ved misbrug og uhensigtsmæssig behandling, anven- 2.
 • Seite 36: Konformitetserklæring / Fremstiller

  EN 50144-2-7:2000(ref.) EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A1:2009 EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Apparatbetegnelse: Farvesprøjtesystem PFS 280 A1 Date of manufacture (DOM): 10–2011 Seriennummer: IAN 56847 Bochum, 31.10.2011 Semi Uguzlu - Kvalitetsmanager - Tekniske ændringer af hensyn til den videre udvikling forbeholdes.
 • Seite 37 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäße Verwendung ................Seite 38 Ausstattung ........................Seite 38 Lieferumfang ........................Seite 38 Technische Daten ......................Seite 39 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatzsicherheit ....................Seite 39 2. Elektrische Sicherheit ....................Seite 39 3. Sicherheit von Personen ..................... Seite 40 4.
 • Seite 38: Einleitung

  Lieferumfang Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Verarbeiten von Dispersions- und Latexfarben, Laugen, säurehaltigen Beschichtungsstoffen, körnigem und körperhaltigem 1 Farbsprühsystem PFS 280 A1 Sprüh material sowie spritz- und tropfgehemmten 1 Tragegurt Materialien. Jede andere Verwendung oder Verän- 2 Düsen (1x Rundstrahl, 1x Breitstrahl) derung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß...
 • Seite 39: Technische Daten

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Technische Daten Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Nennspannung: 230 V∼ 50 Hz Nennaufnahme: 280 W Lesen Sie alle Sicherheits- Förderleistung: 130 g / min hinweise und Anweisungen. Versäumnisse Behältervolumen: ca. 600 ml Luftschlauch: bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Netzleitung: Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand Schutzklasse:...
 • Seite 40: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich entsprechend diesen Anweisungen. bewegenden Geräteteilen. Beschädigte Berücksichtigen Sie dabei die Arbeits- bedingungen und die auszuführende oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerk-zeu- elektrischen Schlages. Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug gen für andere als die vorgesehenen Anwen- im Freien arbeiten, verwenden Sie nur...
 • Seite 41: Vor Der Inbetriebnahme

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge / Vor der Inbetriebnahme Tragen Sie zusätzliche per- unter Hochdruck können die Haut durchdringen, sönliche Schutzausrüstung Gift in den Körper einspritzen und dadurch zu wie entsprechende Schutz- ernsthaften Verletzungen führen. handschuhe und Schutz- oder Atem- Halten Sie den Stecker des Netzkabels schutzmaske beim Sprühen oder der und den Schalterdrücker der Sprühpistole Handhabung von Chemikalien.
 • Seite 42: Sprühmaterial Verdünnen

  Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme Stellen Sie sicher, dass die Sprühfläche sauber, des Tragegurts jeweils an den Befestigungs- trocken und fettfrei ist. ösen ein. Passen Sie ggf. die Länge des 14 a Rauen Sie glatte Flächen auf und entfernen Sie Tragegurts individuell an.
 • Seite 43: Düse Wählen / Wechseln

  Inbetriebnahme / Wartung und Reinigung / Service / Garantie Düse wählen / wechseln 3. Das Gerät darf nicht mit brennbaren Lösungs- mitteln gereinigt werden. Lösen Sie die Überwurfmutter 4. Verwenden Sie zum Reinigen des Gehäuses Setzen Sie die gewünschte Düse ein.
 • Seite 44: Entsorgung

  Garantie / Entsorgung Entsorgung Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behand- lung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung Die Verpackung besteht aus umwelt- vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre freundlichen Materialien. Sie kann in gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie den örtlichen Recyclebehältern entsorgt nicht eingeschränkt.
 • Seite 45: Konformitätserklärung / Hersteller

  EN 60335-1/A13:2008 EN 50144-2-7:2000(ref.) EN 62233:2008 EN 55014-1:2006/A1:2009 EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008 EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typbezeichnung der Maschine: Farbsprühsystem PFS 280 A1 Herstellungsjahr: 10–2011 Seriennummer: IAN 56847 Bochum, 31.10.2011 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 46 IAN 56847 KompernaSS GmbH Burgstraße 21 D-44867 Bochum © by orFGen marketing Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Stand der Informationen: 10 / 2011 · Ident.-No.: PFS280A1102011-FI / SE / DK...

Inhaltsverzeichnis