Parkside PAP 20 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

BATTERY PAP 20 A1
ACCU
Gebruiksaanwijzing
IAN 291974
AKKU
Bedienungsanleitung

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAP 20 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAP 20 A1

 • Seite 1 BATTERY PAP 20 A1 ACCU AKKU Gebruiksaanwijzing Bedienungsanleitung IAN 291974...
 • Seite 2 Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildun- gen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. NL / BE Gebruiksaanwijzing Pagina...
 • Seite 4 All Parkside tools of the X20V Team series are com- patible with the PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3 battery pack. 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonische bestelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PAP 20 A1  ...
 • Seite 6: Inleiding

  . De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit gebruik in strijd met de bestemming . ■ 2    PAP 20 A1 │ NL│BE...
 • Seite 7: Uitrusting

  Toets Accutoestand Accu-display-LED Snellader (niet meegeleverd) Rode controle-LED voor opladen Groene controle-LED voor opladen Inhoud van het pakket 1 accu 1 gebruiksaanwijzing Technische gegevens Accu: PAP 20 A1 Type: LITHIUM-ION Nominale spanning: 20 V (gelijkstroom) Capaciteit: 2,0 Ah Cellen: PAP 20 A1  ...
 • Seite 8 230 - 240 V ~ , 50 Hz (wisselstroom) Nominaal vermogen: 65 W Zekering (intern): 3,15 A T3.15A UITGANG/Output: Nominale spanning: 21,5 V (gelijkstroom) Nominale stroom: 2,4 A Oplaadduur: ca . 60 min Beschermingsklasse: II / (dubbel geïsoleerd) ■ 4    PAP 20 A1 │ NL│BE...
 • Seite 9: Algemene Veiligheidsvoorschriften

  . b) Gebruik alleen de daarvoor bestemde accu's in de elektrische apparaten. Het gebruik van andere accu's kan tot verwondingen en brand- gevaar leiden . PAP 20 A1    5 ■ │ NL│BE...
 • Seite 10 Lekkende accuvloeistof kan leiden tot huidirritatie en brandwonden . VOORZICHTIG! EXPLOSIEGEVAAR! Laad niet-oplaadbare accu's nooit op. Bescherm de accu tegen hitte, bijv. ook tegen continu zonlicht, vuur, water en vocht. Er bestaat explosiegevaar . ■ 6    PAP 20 A1 │ NL│BE...
 • Seite 11: Uitgebreide Veiligheidsvoorschriften

  Bij verkeerd opladen of opladen buiten het toege- stane temperatuurbereik kan de accu stuk gaan en kan het brandgevaar toenemen . PAP 20 A1    7 ■ │ NL│BE...
 • Seite 12: Accupack Opladen (Zie Afb . A)

  Steek de stekker in het stopcontact . De controle- brandt rood . ♦ De groene controle-LED geeft aan dat het opladen is voltooid en dat het accupack klaar is voor gebruik . ■ 8    PAP 20 A1 │ NL│BE...
 • Seite 13: Toestand Van De Accu Controleren

  . De toestand resp . de resterende capaciteit wordt met de accu-display-LED als volgt aangegeven: ♦ ROOD/ORANJE/GROEN = maximale lading ROOD/ORANJE = middelhoge lading ROOD = zwakke lading – accu opladen PAP 20 A1    9 ■ │ NL│BE...
 • Seite 14: Onderhoud En Opslag

  . In geval van ge breken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verko- per van het product . Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt . ■ 10    PAP 20 A1 │ NL│BE...
 • Seite 15 . Eventueel al bij aankoop aanwe- zige schade en gebreken moeten meteen na het uitpak- ken worden gemeld . Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht . PAP 20 A1    11 ■...
 • Seite 16 Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden . Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie . ■ 12    PAP 20 A1 │ NL│BE...
 • Seite 17 . Voeg het aankoopbewijs (kas- sabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden . Op www .lidl-service .com kunt u deze en vele andere handboeken, productvi- deo’s en software downloaden . PAP 20 A1    13 ■ │ NL│BE...
 • Seite 18: Service

  Let op: het volgende adres is geen serviceadres . Neem eerst contact op met het opgegeven service- adres . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DUITSLAND www .kompernass .com ■ 14    PAP 20 A1 │ NL│BE...
 • Seite 19: Afvoeren

  Richtlijn 2006/66/EC worden gerecycled . Lever het accupack en/of het apparaat in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten . Over afvoermogelijkheden voor afgedankt elektrisch gereedschap/een afgedankt accupack kunt u infor- matie opvragen bij uw gemeentereiniging . PAP 20 A1    15 ■ │ NL│BE...
 • Seite 20: Opmerkingen Over De Eg-Conformiteitsverklaring

  Richt- lijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten . ■ 16    PAP 20 A1 │ NL│BE...
 • Seite 21: Vervangende Accu Bestellen

  Zo bestelt u een vervangende accu in de accessoire- shop: ■ Ga in uw webbrowser naar de website www .kompernass .com . ■ Klik rechtsonder op het vlaggetje van uw land en taal . PAP 20 A1    17 ■ │ NL│BE...
 • Seite 22 De actie is beperkt tot één accu per klant/appa- raat, alsmede tot een looptijd van twee maanden na de actieperiode . Daarna kan de vervangende accu als vervangingsonderdeel tegen de normaal geldende voorwaarden worden besteld . ■ 18    PAP 20 A1 │ NL│BE...
 • Seite 23: Telefonische Bestelling

  (bijv . IAN 291974) van het apparaat bij de hand te hebben . Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het apparaat of op de titelpagina van deze gebruiks- aanwijzing . PAP 20 A1    19 ■ │...
 • Seite 24 ■ 20    PAP 20 A1 │ NL│BE...
 • Seite 25 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PAP 20 A1 DE │...
 • Seite 26: Einleitung

  Einsatz bestimmt . Jede andere Verwendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestim- mungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstande- ne Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 22  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 27: Ausstattung

  Taste Akkuzustand Akku-Display-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Lieferumfang 1 Akku 1 Betriebsanleitung Technische Daten Akku: PAP 20 A1 Typ: LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung: 20 V (Gleichstrom) Kapazität: 2,0 Ah Zellen: PAP 20 A1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 28 (Wechselstrom) Bemessungsaufnahme: 65 W Sicherung (innen): 3,15 A T3.15A AUSGANG / Output: Bemessungsspannung: 21,5 V (Gleichstrom) Bemessungsstrom: 2,4 A Ladedauer: ca . 60 min Schutzklasse: II / (Doppelisolierung) ■ 24  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 29: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Akkus verwendet wird . b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  25 ■...
 • Seite 30 Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrah- lung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 26  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 31: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  27 ■...
 • Seite 32: Akku-Pack Laden (Siehe Abb . A)

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Kontroll-LED leuchtet rot . ♦ Die grüne Kontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku- Pack einsatzbereit ist . ■ 28  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 33: Akkuzustand Prüfen

  Der Zustand bzw . die Restleistung wird in der Akku- Display-LED wie folgt angezeigt: ♦ ROT / ORANGE / GRÜN = maximale Ladung ROT / ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  29 ■...
 • Seite 34: Wartung Und Lagerung

  Kaufdatum . Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu . Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 35 . Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile . Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schä- den und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden . Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  31...
 • Seite 36 Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt . Bei missbräuch- licher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltan- wendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 37 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . Auf www .lidl-service .com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvide- os und Software herunterladen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  33...
 • Seite 38: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 34  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 39: Entsorgung

  Akku-Pack und / oder das Gerät über die angebote- nen Sammeleinrichtungen zurück . Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elek- trowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  35...
 • Seite 40: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektro- nikgeräten . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 41: Ersatz-Akku Bestellung

  Rufen Sie mit Ihrem Internetbrowser die Seite www .kompernass .com auf . ■ Klicken Sie rechts unten auf die entsprechende Flagge, um das gewünschte Land und die Spra- che auszuwählen . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 42 Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde / Gerät, sowie auf eine Laufzeit von zwei Mona- ten nach dem Aktionszeitraum . Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiterhin bestellt werden . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 43: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 291974) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . PAP 20 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 44 ■ 40  │   DE │ AT │ CH PAP 20 A1...
 • Seite 45 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Stand van de informatie Stand der Informationen: 08 / 2017 Ident.-No.: PAP20A1-082017-1 IAN 291974...