Herunterladen Diese Seite drucken

Generelle Sikkerheds Anvisninger For Elværktøjer; Sikkerhed På Arbejdspladsen; Elektrisk Sikkerhed - Parkside PAH 1300 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
BEMÆRK
Vibrationsniveauet, som er angivet i disse
anvisninger, er målt med en standard-måleme-
tode, som kan anvendes til sammenligning af
elværktøjer. Den angivne vibrationsemissions-
værdi kan også anvendes til en indledende
vurdering af faren ved vibrationsniveauet.
ADVARSEL!
Vibrationsniveauet ændrer sig afhængigt
af elværktøjets anvendelse og kan i mange
tilfælde ligge over værdien, der er angivet
i disse anvisninger. Vibrationsbelastningen
kan undervurderes, hvis elværktøjet jævnligt
anvendes på denne måde. Prøv at holde
belastningen forårsaget af vibrationer så lav
som muligt. Vibrationsbelastningen kan f.eks.
reduceres ved brug af handsker under anven-
delse af værktøjet samt ved nedsættelse af
den tid, værktøjet bruges. Her skal der tages
hensyn til hele driftscyklussen (f.eks. perioder,
hvor elværktøjet er slukket, og perioder, hvor
det er tændt, men kører uden belastning).
PAH 1300 A1
Generelle sikkerheds-
anvisninger for
elværktøjer
ADVARSEL!
Læs alle sikkerhedsanvisninger og -instruk-
tioner. Hvis de angivne sikkerhedsanvisninger
og -instruktioner ikke overholdes, kan det med-
føre elektrisk stød, brand og/eller alvorlige
kvæstelser.
Opbevar sikkerhedsanvisningerne og
-instruktionerne til senere brug.
Begrebet "elværktøj", der anvendes i sikkerheds-
anvisningerne, henviser både til elværktøj, der
anvendes med ledning til lysnettet, og batteridrevet
elværktøj (uden strømledning).
1. Sikkerhed på arbejdspladsen
a) Hold arbejdspladsen ren og godt oplyst. Rod
og dårligt oplyste arbejdspladser kan medføre
uheld.
b) Arbejd aldrig med elværktøj i eksplosions-
farlige omgivelser, hvor der befinder sig
brændbare væsker, gasser eller støv. Elværk-
tøj danner gnister, som kan antænde støvet eller
dampene.
c) Hold børn og andre personer på afstand, når
elværktøjet bruges. Hvis du bliver distraheret,
kan du miste kontrollen over produktet.

2. Elektrisk sikkerhed

a) Elværktøjets tilslutningsstik skal passe til stik-
kontakten. Stikket må ikke ændres på nogen
måde.
Der må ikke bruges adapterstik sammen med
beskyttelsesjordet elværktøj. Uændrede stik
og de rigtige stikkontakter reducerer risikoen
for elektrisk stød.
b) Undgå kropskontakt med jordforbundne over-
flader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og
køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød,
hvis din krop har jordforbindelse.
DK
 3

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading