Parkside PAH 1300 A1 Originalbetriebsanleitung

Demolition hammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
DEMOLITION HAMMER PAH 1300 A1
DEMOLITION HAMMER
Translation of the original instructions
RUŠILNO KLADIVO
Prevod originalnega navodila za uporabo
BÚRACIE KLADIVO
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 277023
BONTÓKALAPÁCS
Az originál használati utasítás fordítása
BOURACÍ KLADIVO
Překlad originálního provozního návodu
ABBRUCHHAMMER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAH 1300 A1

 • Seite 1 DEMOLITION HAMMER PAH 1300 A1 DEMOLITION HAMMER BONTÓKALAPÁCS Translation of the original instructions Az originál használati utasítás fordítása RUŠILNO KLADIVO BOURACÍ KLADIVO Prevod originalnega navodila za uporabo Překlad originálního provozního návodu BÚRACIE KLADIVO ABBRUCHHAMMER Preklad originálneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............7 Translation of the original Conformity Declaration ..... . 7 │ PAH 1300 A1    1...
 • Seite 5: Introduction

  (alternating current) owner. Stroke rate: 3800 bpm Intended use Impact energy: 15 Joules The demolition hammer PAH 1300 A1 is suitable Tool fitting: SDS MAX for chiselling into concrete, stone and plaster. Protection class: II / (double shielded) Any other usage of or modification to the appliance is deemed to be improper and carries a significant...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury. │ PAH 1300 A1    3 ■...
 • Seite 7: Power Tool Use And Care

  Such preventive safety measures reduce the risk of ■ Wear a dust mask. starting the power tool accidentally. │ ■ 4    PAH 1300 A1...
 • Seite 8: Installation

  If the replacement of the supply cord is nec- him until it clicks. essary, this has to be done by the manufac- turer or his agent in order to avoid a safety hazard. │ PAH 1300 A1    5 ■...
 • Seite 9: Disposal

  Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. │ ■ 6    PAH 1300 A1...
 • Seite 10: Service

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Type designation of machine: Demolition hammer PAH 1300 A1 Year of manufacture: 03 - 2016 Serial number: IAN 277023 Bochum, 12/01/2016 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further development is reserved.
 • Seite 11 │ ■ 8    PAH 1300 A1...
 • Seite 12 Importőr ............15 Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása ..... . . 16 │ PAH 1300 A1    9...
 • Seite 13: Bevezető

  Névleges feszültség: 230 V ∼ 50 Hz valamennyi leírást is. (váltóáram) Rendeltetésszerű használat Ütésszám: 3800 min A PAH 1300 A1 bontókalapács beton, kőzet és Ütőenergia: 15 Joule vakolat vésésére alkalmas. Befogó: SDS MAX A készülék minden más felhasználása nem rendel- Védelmi osztály:...
 • Seite 14: Általános Biztonsági Utasítások Az Elektromos Szerszámokhoz

  A csatlako- zót semmilyen módon nem szabad megváltoz- tatni. A földelt elektromos kéziszerszámokat ne használja hosszabbítóval. A nem módosított csatlakozó és a megfelelő csatlakozóaljzat használata csökkenti az elektromos áramütés veszélyét. │ PAH 1300 A1    11 ■...
 • Seite 15: Személyi Biztonság

  A már be és ki kéziszerszám jellegének és használatának sem kapcsolható elektromos szerszám haszná- megfelelő személyes védőfelszerelés, például lata veszélyes és meg kell javíttatni. pormaszk, csúszásmentes biztonsági cipő, védősisak vagy fülvédő csökkenti a személyi sérülések veszélyét. │ ■ 12    PAH 1300 A1...
 • Seite 16: Szerviz

  Az elektromos szerszám nem ren- deltetésszerű használata veszélyes helyzeteket teremthet. 5. Szerviz a) Az elektromos szerszámot csak képzett szak- emberrel és csak eredeti cserealkatrészekkel javíttassa. Ezzel biztosíthatja az elektromos szerszám hosszan tartó, biztonságos működé- sét. │ PAH 1300 A1    13 ■...
 • Seite 17: Összeszerelés

  Engedje el a vésőállító gyűrűt és forgassa el, ■ Ha megsérül az elektromos szerszám amíg be nem kattan. hálózati csatlakozóvezetéke, akkor cserélje ki speciális csatlakozó kábelre, ami a gyártónál vagy a vevőszolgálatnál kapható. │ ■ 14    PAH 1300 A1...
 • Seite 18: Ártalmatlanítás

  Az esetlegesen már a vételkor meglévő károkat és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal, de legkésőbb két nappal a vásárlás napja után jelez- ze. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. │ PAH 1300 A1    15 ■...
 • Seite 19: Az Eredeti Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  EN 60745-1:2009/A11:2010 EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 A gép típusmegjelölése: Bontókalapács PAH 1300 A1 Gyártási év: 03 - 2016 Sorozatszám: IAN 277023 Bochum, 2016.01.12. Semi Uguzlu - minőségbiztosítási vezető - A továbbfejlesztés érdekében fenntartjuk a műszaki változtatások jogát.
 • Seite 20 Prevod izvirne izjave o skladnosti ........23 │ PAH 1300 A1  ...
 • Seite 21: Uvod

  Število udarcev: 3800 min Predvidena uporaba Udarna energija: 15 Joule Rušilno kladivo PAH 1300 A1 je primerno za Sprejemni nastavek: SDS MAX klesanje v beton, kamen in omet. Razred zaščite: II/ (dvojna izolacija) Vsaka druga vrsta uporabe ali sprememba na-...
 • Seite 22: Splošni Varnostni Napotki Za Električna Orodja

  Nespremenjeni vtiči in pri- merne vtičnice zmanjšajo tveganje električnega udara. b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi, radiatorji, štedilniki in hladilniki. Če je vaše telo ozemljeno, obstaja povečano tveganje zaradi električnega udara. │ PAH 1300 A1    19 ■...
 • Seite 23: Varnost Oseb

  Če pri prenašanju električnega orodja s prstom pritiskate na stikalo ali že vklop- ljeno napravo priključite na oskrbo s tokom, lahko to privede do nezgod. │ ■ 20    PAH 1300 A1...
 • Seite 24: Servis

  Stik z napeljavo pod nape- tostjo lahko povzroči prenos napetosti tudi na kovinske dele naprave in privede do električne- ga udara. ■ Nosite masko za zaščito pred prahom. │ PAH 1300 A1    21 ■...
 • Seite 25: Začetek Uporabe

  4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oz. se informirati o nadaljnjih postop- kih na zgoraj navedeni telefonski številki. Sve- tujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka. │ ■ 22    PAH 1300 A1...
 • Seite 26: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  EN 55014-2:1997/A2:2008 Prodajalec: EN 61000-3-2:2014 Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda EN 61000-3-3:2013 Oznaka tipa stroja: Rušilno kladivo PAH 1300 A1 Leto izdelave: 03 – 2016 Serijska številka: IAN 277023 Bochum, 12. 1. 2016 Semi Uguzlu – vodja kakovosti – Pridržujemo si tehnične spremembe v smislu razvoja.
 • Seite 27 │ ■ 24    PAH 1300 A1...
 • Seite 28 Překlad originálu prohlášení o shodě ....... 31 │ PAH 1300 A1  ...
 • Seite 29: Úvod

  (střídavý proud) i tyto podklady. Počet úderů: 3800 min Použití v souladu s určením Síla úderu: 15 Joule Bourací kladivo PAH 1300 A1 je určeno k sekání Upnutí: SDS MAX do betonu, kameniva a omítky. Třída ochrany: II / (dvojitá izolace) Jakékoli jiné použití nebo úprava přístroje jsou považovány za použití...
 • Seite 30: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Elektrická Nářadí

  úrazu elektrickým proudem. b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými před- měty jako jsou trubky, topení, sporáky a chlad- ničky. Je-li vaše tělo uzemněné, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem. │ PAH 1300 A1    27 ■...
 • Seite 31: Bezpečnost Osob

  či přenesete, ujis- těte se, že je vypnuté. Pokud máte při přená- šení elektrického nářadí prst na vypínači nebo pokud do sítě zapojíte již zapnutý přístroj, může dojít k úrazu. │ ■ 28    PAH 1300 A1...
 • Seite 32: Servis

  Kontakt s vedením pod napětím může přenést napětí i na kovové díly přístroje, což může vést k zásahu elektrickým proudem. ■ Noste ochrannou masku proti prachu. │ PAH 1300 A1    29 ■...
 • Seite 33: Uvedení Do Provozu

  Poškození nebo vady vyskytující se již při nákupu výrobku je nutno oznámit ihned po vybalení, avšak nejpozději do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění. │ ■ 30    PAH 1300 A1...
 • Seite 34: Servis

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typové označení stroje: Bourací kladivo PAH 1300 A1 Rok výroby: 03 - 2016 Sériové číslo: IAN 277023 Bochum, 12.01.2016 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Seite 35 │ ■ 32    PAH 1300 A1...
 • Seite 36 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode ......40 │ PAH 1300 A1    33...
 • Seite 37: Úvod

  230 V ∼ 50 Hz všetky dokumenty. (striedavý prúd) Používanie v súlade s určením Počet rázov: 3800 min Búracie kladivo PAH 1300 A1 je vhodné na sekanie Energia rázu: 15 joulov do betónu, kameniva a omietky. Príkon: SDS MAX Akýkoľvek iný spôsob používania alebo zmeny...
 • Seite 38: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom modifikovať. Spolu s elektrickým náradím, ktoré má ochranné uzemnenie, nepoužívajte žiadne sieťové adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zá- suvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom. │ PAH 1300 A1    35 ■...
 • Seite 39: Bezpečnosť Osôb

  Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou riziko poranení. príslušenstva alebo pred odložením prístroja vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky a/ alebo odstráňte akumulátor. Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu elektrického náradia. │ ■ 36    PAH 1300 A1...
 • Seite 40: Servis

  účelom použitia, môže mať za následok nebezpečné situácie. 5. Servis a) Elektrické náradie smie opravovať len kvali- fikovaný odborný personál a len za použitia originálnych náhradných dielov. Takto sa zabezpečí, že zostane zachovaná bezpečnosť elektrického náradia. │ PAH 1300 A1    37 ■...
 • Seite 41: Montáž

  Keď je pripojovacie vedenie elektrického polohy. náradia poškodené, musí sa vymeniť za špe- ♦ Krúžok na prestavenie dláta pustite a otáčajte ciálne upravené pripojovacie vedenie, ktoré ho, kým nezaskočí. možno dostať prostredníctvom organizácie zákazníckeho servisu. │ ■ 38    PAH 1300 A1...
 • Seite 42: Likvidácia

  Prípadné chyby a nedostatky zistené už pri zakú- pení musíte nahlásiť ihneď po vybalení, najneskôr však do dvoch dní od dátumu zakúpenia. Po uply- nutí záručnej lehoty sú prípadné opravy vykonané za poplatok. │ PAH 1300 A1    39 ■...
 • Seite 43: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  EN 60745-2-6:2010 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typové označenie stroja: Búracie kladivo PAH 1300 A1 Rok výroby: 03 ‒ 2016 Sériové číslo: IAN 277023 Bochum, 12.01.2016 Semi Uguzlu – Manažér kvality – Technické zmeny v zmysle ďalšieho vývoja sú...
 • Seite 44 Original-Konformitätserklärung ........47 DE │ AT │ CH │ PAH 1300 A1    41...
 • Seite 45: Einleitung

  Schlagzahl: 3800 min Schlagenergie: 15 Joule Bestimmungsgemäßer Gebrauch Aufnahme: SDS MAX Der Abbruchhammer PAH 1300 A1 ist geeignet zum Meißeln in Beton, Gestein und Verputz. Schutzklasse: II / (Doppelisolierung) Jede andere Verwendung oder Veränderung des Geräuschemissionswert: Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren.
 • Seite 46: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Risiko eines elektrischen Schlages. b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. DE │ AT │ CH │ PAH 1300 A1    43 ■...
 • Seite 47: Sicherheit Von Personen

  Finger am Schalter haben oder das Gerät bereits eingeschaltet an die Stromversorgung werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. anschließen, kann dies zu Unfällen führen. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PAH 1300 A1...
 • Seite 48: Service

  Leitung kann auch metallene Geräte teile unter Position. Spannung setzen und zu einem elektrischen ♦ Lassen Sie den Meißelverstellring los und Schlag führen. drehen Sie Ihn bis er einrastet. ■ Tragen Sie eine Staubschutzmaske. DE │ AT │ CH │ PAH 1300 A1    45 ■...
 • Seite 49: Inbetriebnahme

  Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallen- de Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PAH 1300 A1...
 • Seite 50: Service

  EN 55014-1:2006/A2:2011 GERMANY EN 55014-2:1997/A2:2008 www.kompernass.com EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 Typbezeichnung der Maschine: Abbruchhammer PAH 1300 A1 Herstellungsjahr: 03 - 2016 Seriennummer: IAN 277023 Bochum, 12.01.2016 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 51 │ DE │ AT │ CH ■ 48    PAH 1300 A1...
 • Seite 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 02 / 2016 · Ident.-No.: PAH1300A1-022016-2 IAN 277023...

Diese Anleitung auch für:

277023

Inhaltsverzeichnis