Parkside PBSA 12 B1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS DRILL DRIVER PBSA 12 B1
AKUMULATOROWA
WIERTARKO- WKRĘTARKA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKKU-BOHRSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 290315
AKUMULIATORINIS GRĘŽTUVAS –
SUKTUVAS
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBSA 12 B1

 • Seite 1 CORDLESS DRILL DRIVER PBSA 12 B1 AKUMULATOROWA AKUMULIATORINIS GRĘŽTUVAS – WIERTARKO- WKRĘTARKA SUKTUVAS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Originalios naudojimo instrukcijos vertimas AKKU-BOHRSCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 290315...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Spis tresci Wstęp Wstęp .......... 4 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......4 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Opis ogólny ......... 5 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Zawartość opakowania ....5 sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem Przegląd ......... 5 jakości, a także dokonano jego kontroli Opis działania ........
 • Seite 5: Opis Ogólny

  Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy jest bitów oraz oświetlenie robocze LED. ono kompletne: Dane techniczne Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Wiertarko-wkrętarka Wskaźnik ładowania (ładowarka) akumulatorowa ... PBSA 12 B1 Akumulator Walizka Napięcie silnika U ...... 12 V Instrukcja obsługi Prędkość obrotowa przy pracy n 1. bieg ......0-350 min Przedstawiony bit i wiertło nie są...
 • Seite 6: Zasady Bezpieczeństwa

  Napięcie wyjściowe/ Urządzeń elektrycznych nie należy wy- Output ....12,6 V 1600 mA rzucać razem z odpadami domowymi Klasa zabezpieczenia ....Symbole na baterii: Typ zabezpieczenia ..... IPX0 Podana wartość emisji drgań została zmie- Uważnie przeczytaj rzona metodą znormalizowaną i może być instrukcję...
 • Seite 7: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Dotyczące Narzędzi Elektrycznych

  Zachowaj wszystkie zasady bez- Zabezpieczenie urządzenia pieczeństwa i instrukcje na przy- szłość. Klasa zabezpieczenia II (podwójna izolacja) Użyte w zasadach bezpieczeństwa po- jęcie „narzędzie elektryczne“ dotyczy Urządzeń elektrycznych nie należy narzędzi elektrycznych zasilanych prądem wyrzucać razem z odpadami do- sieciowym (za kablem sieciowym) oraz na- mowymi rzędzi elektrycznych zasilanych z baterii (bez kabla sieciowego).
 • Seite 8 Unikaj dotykania uziemionych • elektrycznego może doprowadzić do powierzchni, takich jak rury, poważnych zranień. kaloryfery, piecyki, kuchenki, lo- Noś środki ochrony osobi- • dówki. Gdy Twoje ciało jest uziemione, stej, zawsze zakładaj okulary ochronne. Noszenie środków ochro- ryzyko porażenia prądem jest większe. Trzymaj narzędzia elektryczne •...
 • Seite 9 Jeżeli możliwy jest montaż przy- lub inaczej uszkodzone i czy • rządów odsysających lub wy- prawidłowe działanie narzęd- chwytujących pył, upewnij się, że zia elektrycznego nie jest za- są one dobrze połączone i prawi- kłócone. Przed użyciem urządzenia dłowo używane. Używanie przyrzą- zleć...
 • Seite 10 które mogłyby spowodować ki od gniazdka elektrycznego, połączenie biegunów. Zwarcie zanim zaczniesz jej czyszczenie. Nie wystawiaj narzędzia elek- między biegunami akumulatora może • trycznego przez dłuższy czas na spowodować oparzenia lub pożar. Nieprawidłowe stosowanie silne promieniowanie słoneczne • i nie kładź go na kaloryferze. może doprowadzić...
 • Seite 11: Prawidłowe Obchodzenie Się Z Ładowarką

  statecznym doświadczeniem talowe części urządzenia znajdą się oraz wiedzą, pod warunkiem, pod napięciem i staną się przyczyną że praca odbywa się pod porażenia prądem elektrycznym. nadzorem albo po instruktażu w zakresie bezpiecznej eksplo- 8) ZAGROŻENIA OGÓLNE atacji urządzenia i ze zrozu- mieniem istniejących zagrożeń.
 • Seite 12: Proces Ładowania

  nymi akumulatorami. Ła- Akumulator ładować tylko w dowanie innych akumulatorów suchych pomieszczeniach. może prowadzić do zranień i Powierzchnię zewnętrzną pożaru. akumulatora należy oczyścić • Unikaj mechanicznych i osuszyć przed podłącze- uszkodzeń ładowarki. niem ładowarki. Mogą one powodować we- Istnieje ryzyko odniesienia wnętrzne zwarcia obrażeń...
 • Seite 13: Ładowanie Akumulatora

  Ładowanie akumulatora Sprawdzanie stanu nałado- wania akumulatora 1. Jeżeli jest to konieczne, wyjmij akumulator (7) z urządzenia. Wskaźnik naładowania ( 4) pokazuje 2. Wsuń akumulator (7) do gniazda stan naładowania akumulatora ( ładowarki (13). 3. Podłącz ładowarkę (13) do • Stan naładowania akumulatora jest gniazdka z zestykiem uziemiają- sygnalizowany przez zaświecenie od-...
 • Seite 14: Ustawienie Momentu Obrotowego

  Wymiana narzędzia 3. Bieg w lewo: Wcisnąć przełącznik kierunku obro- tów (6) w lewo. 1. Obróć głowicę szybkomocującą 4. Blokada włącznika: Przełącznik (1) w lewo, aż otwór w głowicy kierunku obrotów ustawić w po- (11) wiertarskiej stanie się na łożeniu środkowym. tyle duży, by pomieścić narzę- dzie.
 • Seite 15: Korzystanie Z Uchwytu Bitów

  Korzystanie z uchwytu bitów Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac wyłącz urządzenie i wyjmij z Po zdjęciu głowicy szybkomocującej (1) niego akumulator. można skorzystać z uchwytu bitów (17). Regularnie wykonuj wymienione poniżej 1. Umieść odpowiedni sześciokątny czynności z zakresu czyszczenia i kon- bit w uchwycie bitów (17).
 • Seite 16: Usuwanie I Ochrona Środowiska

  • Podczas dłuższego składowania kalnego zakładu oczyszczania albo do naszego Centrum Serwisowego. sprawdzać co ok. 3 miesięcy poziom naładowania akumulatora i w razie • Utylizację przesłanych nam uszko- potrzeby doładować go. dzonych urządzeń przeprowadzamy bezpłatnie. Usuwanie i ochrona Części zamienne/ środowiska Akcesoria Wyjmij akumulator z urządzenia i przekaż...
 • Seite 17 zostanie przesłane wraz z dowodem za- Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. W przy- kupu (paragonem) z krótkim opisem, gdzie wystąpiła wada i kiedy się pojawiła. padku niewłaściwego i nieodpowiedniego Jeśli defekt jest objęty naszą gwarancją, obchodzenia się z urządzeniem, stosowa- nia „na siłę”...
 • Seite 18: Serwis Naprawczy

  Serwis naprawczy Naprawy, które nie są objęte gwarancją, można zlecić odpłatnie w naszym oddzia- le serwisowym. Serwis sporządzi Państwu kosztorys naprawy. Podejmujemy się wyłącznie naprawy urzą- dzeń, które zostały prawidłowo zapako- wane i ofrankowane. Uwaga: Prosimy o przesłanie czystego urządzenia ze wskazaniem usterki. Urządzenia przesłane dla nas odpłatnie, jako przesyłka ponadwymiarowa, ekspre- sowa lub na innych warunkach specjal- nych, nie zostaną...
 • Seite 19: Įvadas

  Turinys Įvadas Įvadas ........19 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas pagal paskirtį..19 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės Bendrasis aprašymas ....19 prietaisą. Gamybos metu atlikta šio pri- Pristatomas komplektas ....20 etaiso kokybės kontrolė bei jo galutinis Apžvalga ........20 patikrinimas.
 • Seite 20: Pristatomas Komplektas

  Techniniai duomenys Pristatomas komplektas Akumuliatorinis Prietaisą atsargiai išimkite iš pakuotės ir pati- sktuvas-gręžtuvas ..PBSA 12 B1 krinkite, ar yra visos toliau nurodytos dalys. Akumuliatorinis sktuvas-gręžtuvas Variklio įtampa U ......12 V Įkroviklis Tuščios eigos apsukos n Akumuliatorius 1-oji greičio Lagaminas perjungiklio padėtis .....0-350 min...
 • Seite 21: Saugos Nurodymai

  Nurodyta vibracijos emisijos vertė gali būti Atiduokite akumuliatorius į naudotų taikoma pradiniam poveikiui įvertinti. baterijų surinkimo punktą, iš kurio jie bus perduoti aplinkai tinkamam Įspėjimas: naudojant elektrinį įrankį perdirbimui. tikroji vibracijos emisijos vertė gali skir- tis nuo nurodytosios, nes ji priklauso Padedamas laikyti akumu- nuo elektrinio įrankio naudojimo būdo.
 • Seite 22: Bendrieji Saugos Nurodymai Naudojant Elektrinius Įrankius

  2) ELEKTROS SAUGA Privalomasis ženklas su duomeni- mis, kaip išvengti žalos materiali- a) Elektrinio įrankio prijungimo niam turtui. kištukas turi tikti kištukiniam lizdui. Draudžiama keis- Informacinis ženklas, kuriame pa- ti kištuko konstrukciją. teikiama informacijos, kaip geriau Įžemintiems elektriniams naudoti prietaisą. įrankiams nenaudokite kištukų...
 • Seite 23 3) ASMENŲ SAUGA ir pirštinėmis nelieskite besisu- kančių dalių. Besisukančios dalys a) Būkite atidūs, stebėkite, ką gali sugriebti laisvus drabužius, papuo- darote ir su elektriniu įrankiu šalus arba ilgus plaukus. dirbkite sumaniai. Nedirbkite su g) Jei galite įmontuoti dulkių siur- bimo ir ištraukimo prietaisus, elektriniais įrankiais, jei esate pavargę...
 • Seite 24 nesulūžo ir nėra pažeistos, nes skystis. Venkite kontakto su tai turi neigiamos įtakos elek- juo. Atsitiktinio kontakto at- trinio įrankio veikimui. Prieš veju nuplaukite vandeniu. Jei pradėdami naudoti prietaisą skysčio pateko į akis, kreipkitės suremontuokite pažeistas dalis. papildomai į gydytoją. Ištekantis Daug nelaimingų...
 • Seite 25: Tinkamas Akumuliatorių Įkroviklio Naudojimas

  gryno oro ir, esant nusiskundimams, arba mirtinų sužalojimų, prieš nau- kreipkitės papildomai į gydytoją. dojant įrankį asmenims su medicini- g) Nenaudokite pakartotinai niais implantais rekomenduojame neįkraunamų baterijų! pasikonsultuoti su savo gydytoju ir h) Naudokite kartu su įrankiu tiekia- medicininio implanto gamintoju. mas papildomas rankenas.
 • Seite 26: Įkrovimo Procesas

  bei lietaus. Niekada nenau- ant odos, plaukite tas vietas dokite kroviklio lauke. Dėl vandeniu arba neutralizatori- nešvarumų ir patekusio vandens umi ir kreipkitės į gydytoją. padidėja elektros smūgio rizika. • Kroviklį galima Akumuliatorių įkraukite tik eksploatuoti tik su jam sausose patalpose. skirtais originaliais aku- Prieš...
 • Seite 27: Akumuliatoriaus Įkrovimas

  Akumuliatoriaus įkrovimas Akumuliatoriaus įkrovos ly- gio tikrinimas 1. Jei reikia, išimkite akumuliatorių (7) iš prietaiso. Įkrovos lygio indikatorius ( 4) rodo aku- 2. Įstumkite akumuliatorių (7) į kro- muliatoriaus ( 7) įkrovos lygį. viklio įkrovimo lizdą (13). 3. Įjunkite kroviklį (13) į elektros Veikiančio įrankio akumuliatoriaus įkrovos lizdą.
 • Seite 28: Sukimo Momento Nustatymas

  Sparčiojo tvirtinimo griebtu- Sukimosi krypties keitiklio padėtį vo nuėmimas galima keisti tik įrankiui sustojus! Sukimo momento nustatymas Jei norite naudoti antgalių laikiklį (17), turi- te nuimti sparčiojo tvirtinimo griebtuvą (1). Sukdami sukimo momento nustatymo žiedą (3) galite iš anksto nustatyti didžiausią su- 1.
 • Seite 29: Įjungimas Ir Išjungimas

  Įjungimas ir išjungimas Nenaudokite valiklių ar tirpiklių. Nes galite nepataisomai sugadinti prietaisą. Įjungimo / išjungimo jungikliu (9) galite Techninė priežiūra tolydžiai reguliuoti sukimosi greitį. Kuo stip- riau spausite įjungimo / išjungimo jungiklį, tuo sukimosi greitis bus didesnis. Įrankiui techninės priežiūros nereikia. Laikymas 1.
 • Seite 30: Atsarginės Dalys/Priedai

  Garantija • Pristatykite prietaisą ir kroviklį į perdir- bimo punktą. Panaudotas plastikines ir metalines dalis galima išrūšiuoti ir Gerbiamasis pirkėjau, atiduoti perdirbti aplinkai tinkamu Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- būdu. Pasiteiraukite mūsų techninės rantija nuo pirkimo dienos. Jeigu būtų nu- priežiūros centre.
 • Seite 31: Remonto Paslaugos

  Garantijos taikymo apimtis centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums iš- samią informaciją apie jūsų pretenzijų Prietaisas gaminamas laikantis griežtų kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- tenkinimo eigą. namas prieš jį išsiunčiant. • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defek- tiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų Garantija apima medžiagų...
 • Seite 32: Paslaugų Centras

  Paslaugų centras Paslaugų Lietuva Tel.: 880033144 E-Mail: grizzly@lidl.lt IAN 290315 Importuotojas Prašome atkreipti dėmesį, kad šis adresas nėra mūsų techninės priežiūros centro adresas. Pirmiausiai susisiekite su pirmiau nurodytu techninės priežiūros centru. Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20 63762 Großostheim Vokietija www.grizzly-service.eu...
 • Seite 33: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........33 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......33 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 33 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........34 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 34: Lieferumfang

  Technische Daten Lieferumfang Akku-Bohrschrauber ..PBSA 12 B1 Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Sie, ob es vollständig ist: Motorspannung U ....... 12 V Akku-Bohrschrauber Leerlaufdrehzahl n Ladegerät Gang 1 ......0-350 min Akku Gang 2 ......0-1200 min Aufbewahrungskoffer Max. Drehmoment......25 Nm Betriebsanleitung Spannweite-Bohrfutter .....
 • Seite 35: Sicherheitshinweise

  Warnung: Setzen Sie den Akku nicht über Der Schwingungsemissionswert kann längere Zeit starker Sonneneinstrah- sich während der tatsächlichen Benut- lung aus und legen Sie ihn nicht auf zung des Elektrowerkzeugs von dem Heizkörpern ab (max. 45°C). Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der das Geben Sie Akkus an einer Altbat- Elektrowerkzeug verwendet wird.
 • Seite 36: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Symbole in der Anleitung: b) Arbeiten Sie mit dem Elektro- werkzeug nicht in expIosionsge- Gefahrenzeichen mit Anga- fährdeter Umgebung, in der sich ben zur Verhütung von Per- brennbare Flüssigkeiten, Gase sonen- oder Sachschäden. oder Stäube befinden. Elektrowerk- zeuge erzeugen Funken, die den Staub Gefahrenzeichen mit Anga- oder die Dämpfe entzünden können.
 • Seite 37 e) Wenn Sie mit einem Elektrowerk- tragen. Wenn Sie beim Tragen des zeug im Freien arbeiten, verwen- Elektrowerkzeuges den Finger am den Sie nur Verlängerungskabel, Schalter haben oder das Gerät einge- die auch für den Außenbereich schaltet an die Stromversorgung an- geeignet sind.
 • Seite 38 b) Benutzen Sie kein Elektrowerk- brauch von Elektrowerkzeugen für ande- zeug, dessen Schalter defekt ist. re als die vorgesehenen Anwendungen Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht kann zu gefährlichen Situationen führen. mehr ein- oder ausschalten Iässt, ist 5) VERWENDUNG UND BEHAND- gefährlich und muss repariert werden.
 • Seite 39 7) SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE Geräteteile unter Spannung setzen und FÜR AKKUGERÄTE zu einem elektrischen Schlag führen. Halten Sie das Gerät an den a) Stellen Sie sicher, dass das Gerät isolierten Griffflächen, wenn Sie ausgeschaltet ist, bevor Sie den Arbeiten ausführen, bei denen die Schraube verborgene Strom- Akku einsetzen.
 • Seite 40: Richtiger Umgang Mit Dem Akkuladegerät

  se und Regen. Benutzen Richtiger Umgang mit dem Sie das Ladegerät niemals Akkuladegerät im Freien. Durch Verschmut- • Dieses Gerät kann von Kindern zung und das Eindringen von ab 8 Jahren und darüber sowie Wasser erhöht sich das Risiko von Personen mit verringerten eines elektrischen Schlags.
 • Seite 41: Ladevorgang

  Ladevorgang Akku einsetzen/entnehmen Setzen Sie den Akku nicht 1. Zum Einsetzen des Akkus (7) extremen Bedingungen wie schieben Sie den Akku entlang Wärme und Stoß aus. Es der Führungsschiene in das Ge- besteht Verletzungsgefahr rät. Er rastet hörbar ein. durch auslaufende Elekt- 2.
 • Seite 42: Ladezustand Des Akkus Prüfen

  3. Linkslauf: Drehrichtungs- wenden Sie nur einen Ersatz-Akku, den Sie über den Kundendienst beziehen können. schalter (6) links drücken. 4. Einschaltsperre: Drehrichtungs- • Beachten Sie in jedem Falle die jeweils gül- tigen Sicherheitshinweise sowie Bestimmun- schalter in Mittelstellung bringen. gen und Hinweise zum Umweltschutz (siehe „Entsorgung/Umweltschutz“).
 • Seite 43: Schnellspannbohrfutter Abnehmen

  2. Schieben Sie das Werkzeug so- 1. Stecken Sie einen geeigneten weit wie möglich in das Schnell- 6-Kant-Bit in die Bitaufnahme spannbohrfutter (1) ein. (17). 3. Drehen Sie das Schnellspann- Durch die 6-Kant-Aufnahme kann bohrfutter im Uhrzeigersinn, um es sein, dass Sie den Bit ein we- das Werkzeug fest zu klemmen.
 • Seite 44: Reinigung

  Entsorgung/ Führen Sie folgende Reinigungs- und War- tungsarbeiten regelmäßig durch. Dadurch Umweltschutz ist eine lange und zuverlässige Nutzung gewährleistet. Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Ver- Reinigung packung einer umweltgerechten Wieder- verwertung zu. Das Gerät darf weder mit Wasser abgespritzt werden, Elektrische Geräte gehören nicht in...
 • Seite 45: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Wenn der Defekt von unserer Garantie ge- deckt ist, erhalten Sie das reparierte oder Ersatzteile und Zubehör ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur erhalten Sie unter oder Austausch des Produkts beginnt kein www.grizzly-service.eu neuer Garantiezeitraum. Garantiezeit und gesetzliche Sollten Sie kein Internet haben, so Mängelansprüche wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“...
 • Seite 46: Reparatur-Service

  Abwicklung im Garantiefall Achtung: Bitte senden Sie Ihr Gerät gerei- Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anlie- nigt und mit Hinweis auf den Defekt an gens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den unsere Service-Niederlassung. folgenden Hinweisen: Nicht angenommen werden unfrei - per Sperrgut, Express oder mit sonstiger Son- •...
 • Seite 47: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa seriia produkcyjna PBSA 12 B1 Numer seryjny 201801000001 - 201803189800 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmie- niu: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 48: Originalios Eb Atitikties Deklaracijos Vertimas

  Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Akumuliatorinis sktuvas-gręžtuvas serija PBSA 12 B1 Serijos Nr. 201801000001 - 201803189800 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standar- tai bei nuostatos: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 49: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Bohrschrauber Baureihe PBSA 12 B1 Seriennummer 201801000001 - 201803189800 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 52 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stan informacji · Informacijos pobūdis Stand der Informationen: 10 / 2017 Ident.-No.: 72036123102017-PL / LT IAN 290315...

Diese Anleitung auch für:

290315

Inhaltsverzeichnis