Parkside PDSSA 18 A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-drehschlagschrauber
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1
CORDLESS IMPACT DRIVER
Translation of the original instructions
AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER
Originalbetriebsanleitung
IAN 104449
ACCUDRAAISLAG-
SCHROEFMACHINE
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDSSA 18 A1

 • Seite 1 CORDLESS IMPACT DRIVER PDSSA 18 A1 CORDLESS IMPACT DRIVER ACCUDRAAISLAG- SCHROEFMACHINE Translation of the original instructions Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing AKKU-DREHSCHLAGSCHRAUBER Originalbetriebsanleitung IAN 104449...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended purpose ......4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Extent of the delivery ......5 During production, this equipment has Overview ........
 • Seite 5: General Description

  General description Functional description Extent of the delivery The cordless impact screwdriver has clock- Carefully unpack the appliance and check wise/anticlockwise rotation, a 1/4“ that it is complete: hexagon socket bit holder and an LED work light. Cordless impact screwdriver The rotary impact function of the device Belt clip with screw converts the force of the motor into uniform...
 • Seite 6: Safety Instructions

  Safety instructions Recharger ....JLH-H15O-18 Nominal consumption ....40 W Uptake voltage/Input Ensure that the safety instructions are ob- ....... 100-240 V~, 50-60 Hz served when operating the appliance. Voltage output/Output Symbols and icons ........18 V 1500 mA Protection class ......Symbols on the appliance: Protection category ......
 • Seite 7: General Safety Instructions For Power Tools

  General safety instructions Protection class II for power tools Electrical appliances must not be dis- WARNING! Read all safety posed of with the domestic waste. directions and instructions. Omissions in the compliance with safety directions and instructions can cause electrical shock, fire and/or severe injuries.
 • Seite 8 b) Avoid body contact with earthed hearing protection used for appropriate or grounded surfaces, such as conditions will reduce personal injuries. pipes, radiators, ranges and re- c) Prevent unintentional starting. frigerators. There is an increased risk Ensure the switch is in the off-po- sition before connecting to power of electric shock if your body is earthed source and/or battery pack,...
 • Seite 9 c) Disconnect the plug from the 5) CAREFUL HANDLING AND USE OF power source and/or the bat- BATTERY DEVICES tery pack from the power tool before making any adjust -ments, a) Charge the batteries only in changing accessories, or storing chargers that are recommended by the manufacturer.
 • Seite 10 b) Recharge the batteries indoors Risk of fire and explosion. This ensures only because the battery charger that the safety of the device is maintained. is designed for indoor use only. Before each use, check the charg- • c) To reduce the electric shock haz- er, cable and plug and have them ard, unplug the battery charger repaired by qualified profession-...
 • Seite 11: Charging The Battery

  Charging the battery recharge cycle we recommend that you charge the battery for about 1 hour. Slot Do not expose the battery to the battery into the base and plug the bat- extreme conditions such as tery charger into a mains outlet. heat or impact.
 • Seite 12: Removing / Inserting The Battery

  Used batteries vironmental protection regulations and information. • The warranty excludes all defects • If a fully recharged battery lasts for caused by improper handling. considerably shorter operating times, the battery is used up and needs to be Removing / inserting the replaced.
 • Seite 13: Operation

  Operation When you move the direction switch ( to the middle position, the device is secured 1. Direction switch against being switched on. In this position, the LED work light (13) can still be used. You can toggle between right and left ro- tation by pushing the direction of rotation The tightening torque depends on the se- switch (...
 • Seite 14: Maintenance

  Maintenance • Dispose of batteries in accordance with the local regulations. Take batteries to an old battery collection point where The appliance cleaner is maintenance they will be recycled in an environ- free. mentally friendly manner. For informa- Storage tion about this, ask your local waste management company or our service •...
 • Seite 15: Repair Service

  Guarantee Period and Statutory • Please have the receipt and item num- Claims for Defects ber (IAN 104449) ready as proof of The guarantee period is not extended by purchase for all enquiries. the guarantee service. This also applies for •...
 • Seite 16: Service-Center

  Importer We will dispose of your defective devices free of charge when you send them to us. Please note that the following address is Service-Center not a service address. Please initially con- tact the service centre specified above. Service Great Britain Grizzly Tools GmbH &...
 • Seite 17: Replacement Parts/Accessories

  Replacement parts/accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Sercice-Center” Page 16). Please have the order number mentioned below ready. Pos. Description ............. Order No. Belt clip ................
 • Seite 18: Inleiding

  Inhoud Inleiding Inleiding ........18 Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Gebruiksdoel ......18 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....19 een hoogwaardig product gekozen. Omvang van de levering ....19 Dit apparaat werd tijdens de productie op Overzicht ........
 • Seite 19: Algemene Beschrijving

  Funktiebeschrijving De producent is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, die door onrechtmatig gebruik of verkeerde bediening worden De accu-staafschroevendraaier heeft veroorzaakt. een draairichting rechtsom/linksom, een 1/4“inbusschroef-bithouder en een LED- Algemene beschrijving werklicht. Omvang van de levering Met het roterende slagmechanisme van het apparaat wordt de kracht van de motor Pak het apparaat uit en controleer, of de in- in gelijkmatige roterende slagen omgezet.
 • Seite 20: Veiligheidsvoorschriften

  Uitgangsspanning / Output gereedschap uitgeschakeld is, en ........18 V 1500 mA tijden, tijdens dewelke het welis- Beschermniveau ......waar ingeschakeld is, maar zonder Beschermingsklasse ...... IPX0 belasting functioneert). Veiligheidsvoorschriften Geluids- en vibratiewaarden werden volgens de in de conformiteitverklaring genoemde normen en bepalingen vast- Gelieve bij het gebruik van het apparaat gesteld.
 • Seite 21: Symbolen In De Gebruiksaanwijzing

  Algemene veiligheidsinstructies Het laadapparaat is enkel voor een voor elektrisch gereedschap gebruik in ruimtes geschikt. WAARSCHUWING! Lees alle Zekering van het apparaat veiligheidsinstructies en aan- 130°C wijzingen. Verzuim bij de nale- Beveiligingsklasse II ving van de veiligheidsinstructies en Machines horen niet bij huishoude- aanwijzingen kan een elektrische lijk afval thuis.
 • Seite 22 2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID f) Als de werking van het elektri- sche gereedschap in een vochti- a) De aansluitstekker van het elek- ge omgeving niet te vermijden trische gereedschap moet in het is, maakt u gebruik van een stopcontact passen. De stekker aardlekschakelaar met een uitschakelstroom van 30 mA of mag op geen enkele manier...
 • Seite 23 d) Verwijder instelgereedschap den, is gevaarlijk en moet gerepareerd of schroefsleutel voordat u het worden. elektrische gereedschap inscha- c) Trek de stekker uit het stopcon- kelt. Gereedschap of een sleutel, die tact en/of verwijder de accu voordat u apparaatinstellingen zich in een draaiend apparaatonder- doorvoert.
 • Seite 24 te voeren activiteit. Het gebruik van Als de vloeistof in de ogen komt, moet u bovendien een arts con- elektrisch gereedschap voor andere sulteren. Vrijkomende accuvloeistof dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden. kan tot geïrriteerde huid of brandwon- h) Houd het apparaat vast aan de den leiden.
 • Seite 25 f) Open de accu niet en vermijd een der. Er bestaat gevaar voor een elektri- mechanische beschadiging van sche schok. de accu. Er bestaat gevaar voor kort- Scheid de acculader van het net • vooraleer verbindingen met de slutiting en er kunnen dampen vrijkomen accu/het elektrowerktuig/het die de luchtwegen prikkelen.
 • Seite 26: Laadprocédé

  Laadprocédé laadtoestel van het apparaat. De laad- tijd bedraagt ca. 1 uur. Stel de accu niet bloot aan • Laat uw batterij niet continu opladen. extreme omstandigheden Dat kan de batterijcellen beschadigen. Opmerking: door voortdurend kleine zoals warmte en schokken. Er bestaat gevaar voor ver- capaciteiten bij te laden, kunnen de wondingen door uitlopende...
 • Seite 27: Accu Verwijderen / Aanbrengen

  Rode en groene LED brandt • Neem in ieder geval de telkens geldende veiligheidsinstructies en tevens de bepa- Accu te koud of te warm Accu kan niet lingen en aanwijzingen ter bescherming worden geladen van het milieu in acht. Verbruikte accu’s •...
 • Seite 28: Bediening

  Bediening Als u de draairichtingsschakelaar ( in de middelste positie beweegt, is het ap- 1. Draairichtingsschakelaar paraat tegen inschakelen beveiligd. In deze stand kan het LED-werklicht ( 13) verder U kunt veranderen tussen rechts- en links- worden gebruikt. loop als u de ( 3) verschuift.
 • Seite 29: Onderhoud

  Gebruik geen reinigings- c.q. oplosmid- • Verwijder de accu’s in ontladen toestand. delen. U zou het apparaat daarmee Wij raden aan dat u de polen afdekt met onherstelbaar kunnen beschadigen. een plakband ter bescherming tegen een kortsluiting. Open de accu niet. Onderhoud •...
 • Seite 30 Als het defect door onze garantie gedekt wordt, dienen onvoorwaardelijk vermeden te worden. is, krijgt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Met herstelling of uitwisse- Het product is uitsluitend voor het privé- en ling van het product begint er geen nieuwe niet voor het commerciële gebruik be- stemd.
 • Seite 31: Reparatur-Service

  Service-Center inbegrip van alle bij de aankoop bij- geleverde accessoires in te zenden en Service Nederland voor een voldoende veilige transport- verpakking te zorgen. Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) Reparatieservice E-Mail: grizzly@lidl.nl IAN 104449 U kunt reparaties, die niet onder de garantie vallen, tegen berekening door Importeur ons servicefiliaal laten doorvoeren.
 • Seite 32: Reserveonderdelen/Accessoires

  Reserveonderdelen / accessoires Reserveonderdelen en accessoires verkrijgt u op www.grizzly-service.eu Indien u geen Internet hebt, neem dan telefonisch contact op met het Service-Center (zie „Service-Center“ pagina 31). Hou de onderstaande bestelnummers klaar. Pos. Benaming ............. Artikel-Nr. Gordelclip................91104110 Lader ................80001082 Accu 18V / 1,5 Ah ............
 • Seite 33: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........33 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ........33 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ... 34 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang........34 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 34: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Funktionsbeschreibung Beschreibung Der Akku-Drehschlagschrauber besitzt Lieferumfang Rechts-/Linkslauf, eine 1/4“Innensechs- kant-Bitaufnahme und ein LED-Arbeitslicht. Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Mit der Drehschlagfunktion des Gerätes Sie, ob es vollständig ist: wird die Kraft des Motors in gleichmäßige Drehschläge umgesetzt. Das Schlagwerk Akku-Drehschlagschrauber setzt beim Festziehen und beim Lösen ein.
 • Seite 35: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Schutzklasse ......... Schutzart ........IPX0 Beim Gebrauch der Maschine sind die Si- Technische und optische Veränderungen cherheitshinweise zu beachten. können im Zuge der Weiterentwicklung Symbole und Bildzeichen ohne Ankündigung vorgenommen werden. Alle Maße, Hinweise und Angaben dieser Bildzeichen auf dem Gerät: Betriebsanleitung sind deshalb ohne Ge- währ.
 • Seite 36: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Schutzklasse II Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Elektrogeräte gehören nicht in den Verletzungen verursachen. Hausmüll. Bewahren Sie alle Sicherheitshin- weise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Grüne LED blinkt ohne Akku Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf Ladegerät betriebsbereit netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netz- Grüne LED leuchtet...
 • Seite 37 3) SICHERHEIT VON PERSONEN passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages. b) Vermeiden Sie Körperkontakt a) Seien Sie aufmerksam, achten mit geerdeten OberfIächen, wie Sie darauf, was Sie tun, und ge- von Rohren, Heizungen, Herden hen Sie mit Vernunft an die Ar- beit mit einem Elektrowerkzeug.
 • Seite 38 e) Vermeiden Sie eine abnormale Sie den Akku, bevor Sie Ge- Körperhaltung. Sorgen Sie für räteeinsteIlungen vornehmen, einen sicheren Stand und halten Zubehörteile wechseln oder das Sie jederzeit das Gleichgewicht. Gerät weglegen. Diese Vorsichts- maßnahme verhindert den unbeabsich- Dadurch können Sie das Elektrowerk- zeug in unerwarteten Situationen bes- tigten Start des Elektrowerkzeuges.
 • Seite 39 h) Halten Sie das Gerät an den kommt, nehmen Sie zusätzlich isolierten Griffflächen, wenn Sie ärztliche Hilfe in Anspruch. Austre- Arbeiten ausführen, bei denen tende Akkuflüssigkeit kann zu Hautrei- das Einsatzwerkzeug verbor- zungen oder Verbrennungen führen. gene Stromleitungen oder das 6) SERVICE eigene Netzkabel treffen kann.
 • Seite 40 Trennen Sie das Ladegerät vom ses und es können Dämpfe austreten, • Netz, bevor Verbindungen zum die die Atemwege reizen. Sorgen Sie Elektrowerkzeug geschlossen für Frischluft und nehmen Sie bei Be- oder geöffnet werden. schwerden zusätzlich ärztliche Hilfe in Halten Sie das Ladegerät sauber •...
 • Seite 41: Ladevorgang

  Ladevorgang • Lassen Sie Ihre Akku nicht kontinuierlich aufladen. Das kann die Akkuzellen Setzen Sie den Akku nicht beschädigen. Anmerkung: Ständiges extremen Bedingungen wie Nachladen kleiner Kapazitäten kann Wärme und Stoß aus. Es be- die Akkuzellen beschädigen. Nur nach- steht Verletzungsgefahr durch laden, wenn das Gerät zu langsam auslaufende Elektrolytlösung! läuft.
 • Seite 42: Akku Entnehmen / Einsetzen

  Grüne LED blinkt mit Akku • Beachten Sie in jedem Falle die jeweils gültigen Sicherheitshinweise sowie Be- Akku muss 30 min vorgeladen werden , stimmungen und Hinweise zum Umwelt- bevor der Ladevorgang beginnt Rote und grüne LED blinkt schutz. Akku defekt Rote und grüne LED leuchtet •...
 • Seite 43: Montage

  Montage Für kurze 25mm Bits ist die Werkzeugaufnahme nicht Gürtelclip befestigen geeignet! Benutzen Sie den beiliegende Bithalter ( 15), um kurze Bits zu verwenden. Setzen Sie den Gürtelclip ( 4) wahlweise rechts oder links am Gerätefuß an. Der Gür- 3. Ein-/Ausschalten telclip ( 4) fügt sich in die Aussparung am Gehäuse ein.
 • Seite 44: Reinigung

  Entsorgung/ Schalten Sie das Gerät aus und neh- men Sie vor allen Arbeiten den Akku Umweltschutz aus dem Gerät. Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät und Führen Sie folgende Reinigungs- und War- führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Ver- tungsarbeiten regelmäßig durch.
 • Seite 45: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 46: Reparatur-Service

  Service-Center • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie Service Deutschland zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Tel.: 0800 54 35 111 E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 104449 formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation.
 • Seite 47: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service- Center (siehe „Service-Center“ Seite 46). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Pos. Bezeichnung ............Artikel-Nr. Gürtelclip ................91104110 Ladegerät ................
 • Seite 49: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the Cordless impact screwdriver Design Series PDSSA 18 A1 Serial Number 201502000001 - 201503045000 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines: 2006/42/EG • 2004/108/EG • 2011/65/EU*...
 • Seite 51: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Accu-staafschroevendraaier bouwserie PDSSA 18 A1 Serienummer 201502000001 - 201503045000 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EG • 2004/108/EG • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstem- ming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60335-1:2012 •...
 • Seite 52 2015-03-05-rev02-op...
 • Seite 53: Original Ce-Konformitäts- Erklärung

  Original EG - Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Akku-Drehschlagschrauber Baureihe PDSSA 18 A1 Seriennummer 201502000001 - 201503045000 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2004/108/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012 •...
 • Seite 54 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 02 / 2015 · Ident.-No.: 72035801022015-NL IAN 104449...

Diese Anleitung auch für:

Ian 104449

Inhaltsverzeichnis