Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside 48425 Gebrauchsanweisung Seite 2

Vorschau ausblenden

Werbung

• W celu schłodzenia lutownicy należy ją odłożyć zawsze na stabilną, płaską i
ognioodporną powierzchnię.
754_Skizze_cc.indd 1
• Końcówka lutownicy  schładza się w ciągu ok. 22 minut z maksymalnej
temperatury roboczej wynoszącej 550°C do ok. 22°C (temperatura otoczenia
odgrywa w procesie chłodzenia również ważną rolę).
• Następnie należy nałożyć osłonę  na schłodzoną końcówkę lutownicy .
Osłona  przesuwa przełącznik I/O  do pozycji „O".
Konserwacja, utrzymanie w należytym stanie i czyszczenie
• Jeśli osiągnięcie temperatury roboczej trwa dłużej niż 30 sekund, należy
wymienić baterie
• Końcówka lutownicy jest trwale pokryta żelazem, dlatego nie wolno jej piłować.
• Należy czyścić urządzenie i końcówkę tylko wtedy, gdy są schłodzone (patrz
ryc. III) suchą szmatką lub włókniną do czyszczenia (np.: CFH nr 52349).
Włókninę do czyszczenia można zakupić w wielu sklepach z materiałami
budowlanymi.
• W przypadku naprawy należy skontaktować się z producentem na podany
poniżej adres serwisu
Gwarancja
Na urządzenie to otrzymują Państwo 3 lata gwarancji licząc od daty zakupu. Okres
gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować oryginalny dowód
zakupu. Niniejszy dokument jest wymagany jako dowód zakupu. Jeżeli w przeciągu
3 lat od daty zakupu niniejszego produktu wystąpią wady materiałowe lub produk-
cyjne, wówczas produkt będzie przez nas– według naszego uznania– bezpłatnie
naprawiony lub wymieniony. Niniejsza gwarancja zakłada przedłożenie w okresie
3 lat wadliwego urządzenia i dowodu zakupu (paragonu) oraz krótkiego pisemnego
opisu, na czym polega wada i kiedy wystąpiła. Jeśli wada/usterka będzie objęta
naszą gwarancją, otrzymacie Państwo z powrotem naprawiony lub nowy produkt.
W przypadkach dotyczących gwarancji proszę kontaktować się z nami przez e-mail:
info@cfh-gmbh.de. Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie.
Usuwanie urządzeń elektrycznych
Przekreślony symbol pojemnika na śmieci na produkcie oznacza, że
urządzenia po zakończeniu jego żywotności nie należy utylizować
razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Lutownicę należy odda-
wać w wyznaczonych punktach zbiórki w Państwa okolicy.
Usuwanie baterii
Baterie nie mogą trafiać do odpadków domowych. Zużyte baterie
muszą zostać usunięte zgodnie z przepisami. W tym celu w placów-
kach handlowych sprzedających baterie jak również w komunalnych
punktach zbiorczych znajdują się odpowiednie pojemniki na zużyte
baterie. Baterie i akumulatory posiadające następujące oznaczenia, zawierają m.in.
następujące materiały szkodliwe: Cd (kadm), Hg (rtęć), Pb (ołów).
Informacje dotyczące utylizacji i lokalizacji najbliższego centrum recyklingu można
znaleźć np.: w zakładzie oczyszczania miasta lub w branżowym spisie firm.
• Nelaikykite baterijų ekstremaliomis sąlygomis, nedėkite jų ant radiatorių ir
saugokite jas nuo tiesioginių saulės spindulių. Priešingu atveju kyla išsiliejimo
754_PL_cc.indd 4
pavojus.
• Jeigu baterijų rūgštys išsiliejo, venkite jų kontakto su oda, akimis ir gleivine.
Esant kontaktui su rūgštimi, jos paliestas vietas tuojau pat nuplaukite švariu
vandeniu ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją.
• Baterijas laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prarytos baterijos gali būti
pavojingos gyvybei, todėl ši prekė ir prie jos priklausančios baterijos turi būti
laikomos vaikams neprieinamoje vietoje.
• Naudokite tik tų pačių gamintojų AA tipo baterijas.
• Įdėkite baterijas taip, kad jų galai atitiktų žymėjimus joms skirtame skyrelyje.
• Nenaudokite jokių senų ir naujų baterijų kombinacijų.
• Laikykite baterijas sausoje, vėsioje ir nedrėgnoje vietoje.
• Laikomos vienkartinės baterijos praranda dalį savo turimos energijos.
• Jeigu prietaiso nenaudojate, baterijas išimkite.
• Vienkartines baterijas laikykite atskirai nuo išsikrovusių baterijų, kad išvengti jų
supainiojimo.
Svarbūs nurodymai prieš pradedant naudotis
• Prieš pradėdami naudotis perskaitykite saugos nurodymus!
• Geriausi darbo rezultatai pasiekiami naudojant šarmines baterijas. Norint
pradėti naudotis šiuo belaidžiu lituokliu, reikės 3-jų 1,5 V (AA tipo) baterijų.
• Baterijas keiskite tik sausoje aplinkoje. Drėgmė neigiamai veikia baterijų nau-
dojimo laiką.
Naudojimo pradžia
• Atidarykite baterijų skyrelio dangtelį  (žr. I pav.).
• Pašalinkite apsauginę juostą,
• Įdėkite 3 1,5V baterijas (AA tipo)  taip, kad jų galai atitiktų žymėjimus bate-
rijų skyrelyje kaip parodyta paveikslėlyje ir vėl uždėkite baterijos dangtelį .
• Nuimkite apsauginį gaubtelį  nuo litavimo antgalio .
• Įsitikinkite, kad litavimo antgalis  gerai pritvirtintas prie lituoklio.
• Nustatykite įjungimo /išjungimo (I/O) jungiklį  į įjungimo („I") padėtį.
• Laikykite belaidį lituoklį  kaip rašiklį(žr. II pav.).
• Maždaug 15 sekundžių palaikykite nuspaustą apskritą kontakto mygtuką 
ant įjungimo / išjungimo (I / O) jungiklio  (elektros srovė teka, jei įjungimo
/ išjungimo jungiklis yra įjungimo („I") padėtyje ir tuo pat metu spaudžiamas
kontakto mygtukas – žr. II pav).
• Tada litavimo antgalis  pasiekia veikimo temperatūrą, ir galite pradėti dirbti.
• Taupydami energiją spauskite kontakto mygtuką  tik tada, kai iš tikrųjų lituo-
jate.
• Tuo metu, kai spaudžiate kontakto mygtuką  įsižiebia kontrolinė lemputė .
• Jei įkaitęs lituoklis  nenaudojamas, visada pastatykite jį stačią, litavimo
antgaliu  nukreiptu aukštyn (žr. IV pav.) ir palaukite, kol jis visiškai atvės.
Naudojimo pabaiga
• Baigę naudotis nustatykite įjungimo / išjungimo (I / O) jungiklį  į išjungimo
(„O") padėtį.
• Leiskite litavimo antgaliui  atvėsti ir padėkite belaidį lituoklį kaip parodyta IV
pav.
1754_Montage_LB3_cc.indd 2
Zakres dostawy i objaśnienie symboli
Zakres dostawy obejmuje lutownicę na baterie z końcówką lutownicy i osłonę a
także 3 baterie 1,5V (Typ AA) oraz instrukcję obsługi.
Należy wypakować towar i sprawdzić pod kątem kompletności.
 Osłona
 Końcówka lutownicy (końcówka narzędzia)
 Lutownica na baterie
 Zamknięcie baterii
 Baterie (3 x 1,5V Typ AA)
 Przełącznik I/O
 Przycisk kontaktowy
 Lampki kontrolne funkcji
 Włóknina do czyszczenia – nie wchodzi w zakres dostawy!
 Stojak do odkładania
Objaśnienie symboli
W trakcie pracy końcówki narzędzia nie należy dotykać!

Końcówka lutownicy jest bardzo gorąca! Ryzyko poparzenia!
Urządzenia nie zanurzać w wodzie i nie narażać na wilgoć.
Wilgoć może spowodować uszkodzenie urządzenia!
W trakcie pracy końcówka narzędzia osiąga bardzo wysoką temperaturę!
Ryzyko poparzenia!
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Lutownica na baterie jest urządzeniem mobilnym o wszechstronnym zastosowaniu.
Służy jako urządzenie do precyzyjnego lutowania w elektronice, modelowaniu i jako
hobby. Inne zastosowanie jest zabronione i może spowodować obrażenia. W takich
przypadkach producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Lutownica jest zasilana 3 bateriami à 1,5V (typu AA).
Ważna informacja: Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi w celu zapozna-
nia się z urządzeniem. Instrukcję należy zachować do ewentualnego wglądu. Nie
zmieniać montażu ani ustawień dokonanych przez producenta. Samodzielne doko-
nywanie zmian konstrukcyjnych urządzenia, usuwanie części lub stosowanie innych
części nie zatwierdzonych dla niniejszego urządzenia przez producenta może być
niebezpieczne (w przypadku samodzielnie dokonywanych zmian konstrukcyjnych
urządzenia istnieje np.: ryzyko poparzenia).
Niniejsze urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w prywatnych gospo-
darstwach domowych. Nie należy używać urządzenia w celach przemysłowych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
• UWAGA! Zgodnie z ryc. IV urządzenie należy wyłączyć jeśli nie jest używane.
• W trakcie pracy oraz w celu ostygnięcia, lutownicę należy opierać zawsze na
stabilnej, równej i ognioodpornej powierzchni. (patrz ryc. IV)
Dane techniczne
Moc:
6 W
1754_PL_cc.indd 1
09.05.17 12:35
Pobór mocy/prądu:
4,5 V (3 baterie à 1,5V, typu AA)
Maksymalna temperatura pracy:
ok. 550 °C
Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych i w układzie optycznym.
PL
• Kad belaidis lituoklis atvėstų, padėkite jį visada ant stabilaus, lygaus ir karščiui
atsparaus paviršiaus.
1754_PL_cc.indd 5
12.05.17 15:10
• Iki maksimalios 550°C veikimo temperatūros įkaitęs litavimo antgalis  atvėsta
per apytikriai 22 minučių iki maždaug 22°C (vėsimo procesui didelės įtakos taip
pat turi aplinkos temperatūra).
• Uždėkite apsauginį gaubtelį  ant atvėsusio litavimo antgalio . Apsauginis
dangtelis  pastumia įjungimo/išjungimo (I/O) jungiklį  į išjungimo („O")
padėtį.
Priežiūra, taisymas ir valymas
• Jei lituoklis pasiekia veikimo temperatūrą per ilgiau nei 30 sekundžių, pakeis-
kite baterijas.
• Litavimo antgalis yra patvariai padengtas geležies sluoksniu, todėl jo nenudil-
dykite.
• Nuvalykite atvėsusį prietaisą ir litavimo antgalį (žr. III pav.) sausu skudurėliu
arba neaustinės medžiagos šluoste (pvz., CFH Nr. 52349). Neaustinės me-
džiagos šluosčių galima rasti daugelyje statybos rinkų.
• Prireikus taisyti šį prietaisą, kreipkitės į gamintoją toliau nurodytu adresu.
Garantija
Šiam prietaisui suteikiama garantija, kuri galioja 3 metus nuo jo pirkimo datos.
Garantinis laikotarpis įsigalioja pirkimo dieną. Prašome išsaugoti originalų pirkimo
čekį. Jo gali prireikti pirkimui įrodyti. Jei per 3 metus nuo šio gaminio pirkimo dienos
aptiksite jo medžiagų ar gamybos defektą, jis bus, mūsų nuožiūra, jums nemoka-
mai sutaisytas ar pakeistas. Garantiniai reikalavimai per 3 metų laikotarpį gali būti
įvykdyti tik pateikus prietaisą su defektu ir pirkimą įrodantį dokumentą (kasos čekį),
taip pat trumpai raštu apibūdinus defektą bei nurodžius, kada jis buvo aptiktas. Jei
defektas patenka į mūsų garantijos taikymo sritį, jums bus grąžintas sutaisytas arba
naujas gaminys. Norėdami pareikšti garantinę pretenziją parašykite mums el. p.
adresu info@cfh-gmbh.de. Mes nedelsdami su jumis susisieksime.
Elektrinio prietaiso pašalinimas
Ant šio gaminio pavaizduotas perbraukto šiukšlių konteinerio simbolis
reiškia, kad pasibaigus šio gaminio eksploatavimo laikui jis turi būti ša-
linamas atskirai nuo buitinių atliekų. Nebetinkamą naudoti belaidį lituoklį
nugabenkite į jūsų gyvenamojoje vietovėje veikiantį atliekų surinkimo
punktą.
Baterijų pašalinimas
Baterijų negalima mesti kartu su buitinėmis atliekomis. Panaudotos ba-
terijos turi būti teisingai pašalinamos. Šiam tikslui baterijomis prekiau-
jančiose ir komunalinių atliekų surinkimo vietose yra baterijų atliekoms
surinkti skirtos talpyklos. Baterijų ir akumuliatorių, pažymėtų sekančiomis
raidėmis, sudėtyje yra kenksmingų medžiagų: Cd (kadmis), Hg (gyvsidabris), Pb
(švinas).
Informacijos apie šalinimą ir artimiausią grąžinamojo perdirbimo centrą teiraukitės,
pvz., jūsų vietovės komunalinėje atliekų tvarkymo įmonėje arba ieškokite geltonuosi-
uose adresų knygos puslapiuose.
LT
• Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i
powyżej oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy
umysłowej lub nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli będą one nad-
zorowane lub zostaną poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z
urządzenia i będą rozumiały wynikające z tego zagrożenia. Dzieci nie powin-
ny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i prace konserwacyjne nie powinny
być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
• W celu uniknięcia zagrożenia naprawy mogą być wykonywane przez pro-
ducenta lub jego serwis bądź też podobnie wykwalifikowaną osobę.
• Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować pożar.
• Przed użytkowaniem należy usunąć z obszaru roboczego urządzenia łatwo-
palne przedmioty, ciecze i gazy. W celu zapobiegania wypadkom należy
utrzymywać swoje miejsce pracy w czystości.
• Przed użyciem należy sprawdzić, czy końcówka narzędzia jest prawidłowo
zamontowana do urządzenia. Gorąca końcówka narzędzia nie powinna mieć
styczności ze skórą, włosami itd. Ryzyko poparzenia.
• Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru dopóki jest w użyciu. Nie zanurzać
w wodzie.
• Po użyciu należy zawsze wyłączyć lutownicę poprzez ustawienie przełącznika
I/O  w pozycji „O".
• Po użyciu należy wyłączyć urządzenie zgodnie z rys. IV i pozostawić do
ostygnięcia przed spakowaniem.
• Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je przechowywać w bezpiecznym
miejscu, z dala od kurzu i wilgoci.
• Podczas przechowywania urządzenia należy założyć osłonę  na schłod-
zoną końcówkę lutownicy , tak aby osłona  przesunęła przełącznik I/O
 w pozycję „O".
• Sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń. Nie używać w przypadku uszko-
dzenia!
• W trakcie pracy należy zapewnić odpowiednią wentylację. Uważać na to,
aby nie wdychać toksycznych oparów ani gazów. Nosić odzież ochronną
(np.: odzież z długimi rękawami).
• W przypadku nie korzystania z lutownicy przez dłuższy czas, baterie należy
wyjąć (z czasem baterie mogą wyciekać i uszkodzić lutownicę).
• Należy przestrzegać krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia oraz BHP
Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii
• Utrzymywać te produkty z dala od źródeł ciepła i nie narażać na bezpośred-
nie promieniowanie słoneczne, ponieważ na skutek przegrzania mogą eksplo-
dować. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.
• Przy wkładaniu baterii zwracać uwagę na prawidłową biegunowość.
• NIEBEZPIECZEŃSTWO EKSPLOZJI! Baterie nie mogą być dodatkowo ładowane
lub reaktywowane innymi środkami, rozbierane na części, wrzucane do ognia
lub zwierane.
• Zużyte baterie należy natychmiast wyjąć z urządzenia, ponieważ może z nich
nastąpić wyciek i spowodować uszkodzenia.
• Nie narażać baterii na żadne ekstremalne warunki, nie kłaść na grzejniki i nie
narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W takich przypad-
kach istnieje zwiększone ryzyko wycieku.
PL
Pakuotės turinys ir ženklų paaiškinimas
Gaminio pakuotėje yra belaidis lituoklis su litavimo antgaliu ir apsauginiu dangteliu,
1754_PL_cc.indd 2
12.05.17 15:10
taip pat 3 1,5V (AA tipo) baterijos ir naudojimo instrukcija.
Išpakavę gaminį patikrinkite, ar pakuotėje yra visos nurodytos dalys.
 Apsauginis gaubtelis
 Litavimo antgalis (prietaiso galiukas)
 Belaidis lituoklis
 Baterijų skyrelio dangtelis
 Baterijos (3 x 1,5V AA tipo)
 Įjungimo/išjungimo (I/O) jungiklis
 Kontakto mygtukas
 Kontrolinė lemputė
 Neaustinės medžiagos šluostė - – jos gaminio pakuotėje nėra!
 Laikiklis
Simbolių paaiškinimas
Naudodamiesi šiuo prietaisu nelieskite prietaiso galiuko!
Litavimo antgalis yra labai karštas! Nudegimo pavojus!
Nenardinkite šio prietaiso į vandenį ir saugokite jį nuo drėgmės.
Drėgmė kelia prietaiso pažeidimo pavojų!
Naudojant šį prietaisą jo galiuko temperatūra yra labai aukšta!
Nudegimo pavojus!
Naudojimas pagal paskirtį
Šis belaidis lituoklis yra nešiojamas daugiafunkcis prietaisas. Jis skirtas tikslaus
litavimo darbams su elektronine įranga, konstruojant modelius ir užsiimant mėgstama
laisvalaikio veikla. Draudžiama naudoti šį gaminį kitais tikslais, nes kitaip kils sužei-
dimų pavojus. Tokiais atvejais gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.
Šis belaidis lituoklis maitinamas 3-jų 1,5 V (AA tipo) baterijų.
Svarbus nurodymas: Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją, kad sužino-
tumėte, kaip reikia naudotis šiuo prietaisu. Išsaugokite šią naudojimo instrukciją,
kad ateityje galėtumėte ją perskaityti. Draudžiama keisti šio prietaiso konstrukciją ir
gamintojo atliktas nuostatas. Savavališkai atlikti prietaiso konstrukcijos pakeitimai,
dalių išėmimas arba kitų dalių, kurių nėra patvirtinęs gamintojas, naudojimas šiame
prietaise kelia pavojų (savavališkai atlikti prietaiso konstrukcijos pakeitimai kelia,
pvz., nudegimo pavojų).
Šis prietaisas skirtas naudoti tik privačiais buitiniais tikslais. Nenaudokite šio prietaiso
jokiais komerciniais tikslais.
Saugos nurodymai
• DĖMESIO! Nenaudojamas prietaisas turi būti pastatytas taip, kaip pavaizduo-
ta IV pav.
PL
Techniniai duomenys
1754_LT_cc.indd 1
12.05.17 15:10
Galia:
6 W
Maitinimo šaltinio duomenys:
4,5 V (3 baterijos po 1,5 V, AA tipo)
Maks. veikimo temperatūra:
apie 550 °C
Pasiliekame teisę daryti techninius ir optinius pakeitimus.
LT
• Jeżeli z baterii wycieknie kwas, należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i
błonami śluzowymi. W przypadku kontaktu z kwasem należy natychmiast
narażone miejsce spłukać czystą wodą i zwrócić się do lekarza o pomoc.
• Baterie należy chronić przed dostępem dzieci. Po połknięciu baterie mogą
stanowić zagrożenie dla życia, dlatego ten produkt oraz baterie będące na
jego wyposażeniu muszą być niedostępne dla małych dzieci.
• Stosować baterie typu AA tych samych producentów.
• Zamontować baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów w przewidzianej do
tego celu kieszeni.
• Nie stosować kombinacji zużytych i nowych baterii.
• Składować baterie w miejscu suchym i chłodnym, nigdy nie doprowadzać do
ich zawilgocenia.
• Baterie jednorazowe także przy składowaniu tracą część swojej energii.
• W razie nieużywania przyrządu należy wyjąć baterie.
• Składować baterie jednorazowe oddzielnie z bateriami zużytymi, aby uniknąć
zamiany.
Ważne informacje przed uruchomieniem
• Przed uruchomieniem należy przeczytać instrukcję dot. bezpieczeństwa!
• Najlepsze wyniki w pracy osiąga się stosując baterie alkaliczne W celu uru-
chomienia lutownicy potrzebne są 3 baterie à 1,5V (typu AA).
• Wymieniać baterie tylko w suchych warunkach. Wilgoć ma negatywny wpływ
na żywotność baterii.
Uruchomienie
• Zdjąć zamknięcie baterii  (patrz ryc. I).
• Usunąć taśmę zabezpieczającą znajdującą się między bateriami.
• Włożyć 3 baterie à 1,5V (typu AA)  z oznaczeniem biegunów jak pokaza-
no to na rysunku i ponownie nałożyć zamknięcie baterii .
• Zdjąć osłonę  z końcówki lutownicy .
• Upewnić się, czy końcówka lutownicy  jest dobrze zamocowana.
• Ustawić przełącznik I/O  w pozycji „I".
• Należy trzymać lutownicę  jak długopis (patrz ryc. II).
• Należy teraz wciskać okrągły przycisk kontaktowy  u góry przełącznika I/O
 nieprzerwanie przez ok. 15 sekund (prąd płynie, gdy przełącznik „I/O "
znajduje się w pozycji „I" i jednocześnie wciśnięty jest przycisk kontaktowy –
patrz ryc. II).
• Końcówka lutownicy  osiągnęła teraz temperaturę roboczą i można roz-
począć pracę.
• W celu oszczędzenia energii, należy wcisnąć przycisk kontaktowy  tylko
podczas rzeczywistego lutowania.
• Podczas wciskania przycisku kontaktowego  świeci się lampka kontrolna
funkcji .
• Jeżeli gorąca lutownica  nie jest używana, należy ją odstawić zawsze w
pozycji pionowej, z końcówką lutownicy  skierowaną ku górze (patrz ryc.
IV) i pozostawić do całkowitego schłodzenia.
Wyłączenie
• Po użyciu należy ustawić przełącznik I/O  na pozycję „O".
• Pozostawić końcówkę lutownicy  do schłodzenia poprzez ustawienie
lutownicy zgodnie z rys. IV.
PL
• Jei dirbant su belaidžiu lituokliu jis pastatomas atvėsti, jį reikia statyti ant stabi-
laus, lygaus ir karščiui atsparaus paviršiaus. (žr. IV pav.)
1754_PL_cc.indd 3
12.05.17 15:10
• Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebė-
jimai yra silpnesni, arba atitinkamos patirties bei įgūdžių neturintys asmenys šį
gaminį gali naudoti tik prižiūrimi arba išmokyti, kaip saugiai juo naudotis ir ko-
kius pavojus jis gali kelti. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo gaminiu. Vaikams be
priežiūros draudžiama šį gaminį valyti ir atlikti naudotojo atliekamos techninės
priežiūros darbus.
• Bet kokius šio prietaiso remonto darbus leidžiama atlikti tik gamintojui, jo
klientų aptarnavimo tarnybos specialistui arba kitam lygiavertės kvalifikacijos
asmeniui, kad būtų išvengta galimų pavojų.
• Jei su šiuo prietaisu elgiamasi nerūpestingai, gali kilti gaisras.
• Prieš pradėdami naudotis šiuo prietaisu, pašalinkite iš darbo vietos bet kokius
degius daiktus, skysčių ir dujų talpyklas. Norėdami išvengti nelaimingų atsi-
tikimų, pasirūpinkite, kad darbo vieta visada būtų švari.
• Prieš naudodami patikrinkite, ar prietaiso galiukas tinkamai pritaisytas prie
prietaiso. Įkaitusio prietaiso galiuko negalima priliesti prie odos, plaukų ir pan.
Nudegimo pavojus.
• Naudodamiesi šiuo prietaisu nepalikite jo be priežiūros. Niekada nepanardin-
kite šio prietaiso į vandenį.
• Baigę naudotis belaidžiu lituokliu, visada išjunkite jį nustatydami įjungimo /
išjungimo (I / O) jungiklį  į išjungimo („O") padėtį.
• Baigus naudotis prietaisu, pastatykite jį kaip parodyta IV pav. ir leiskite jam
atvėsti prieš padedant jį į šalį.
• Nenaudojamą prietaisą laikykite saugioje vietoje, apsaugotą nuo dulkių ir
drėgmės.
• Prieš padėdami prietaisą į vietą, uždėkite apsauginį dangtelį  ant atvėsusio
litavimo antgalio ,  kad apsauginis dangtelis pastumtų įjungimo /išjungimo
(I/O) jungiklį  į išjungimo („O") padėtį.
• Patikrinkite, ar prietaisas nėra pažeistas. Aptikę prietaiso pažeidimų, nesinau-
dokite juo!
• Naudodamiesi šiuo prietaisu pasirūpinkite pakankamu vėdinimu. Stenkitės neįk-
vėpti nuodingų garų ar dujų. Dėvėkite apsauginius drabužius (pvz., drabužius
ilgomis rankovėmis).
• Išimkite baterijas iš belaidžio lituoklio, jei nenaudosite jo ilgesnį laiką (ilgai
prietaise esančių baterijų skystis gali ištekėti ir pažeisti belaidį lituoklį).
• Turi būti laikomasi nacionalinių ir tarptautinių saugos, sveikatos apsaugos ir
darbo saugos reikalavimų.
Atsargumo nuorodos Baterijos
• Nelaikykite gaminio prie užsidegimo šaltinių ir saugokite jį nuo tiesioginių
saulės spindulių, nes dėl perkaitimo baterijos gali sprogti. Yra susižeidimo
pavojus.
• Atkreipkite dėmesį, kad baterijos būtų įdėtos teisingai.
• SPROGIMO PAVOJUS! Baterijos negali būti įkraunamos arba atnaujinamos
kitomis priemonėmis, išardomos, metamos į ugnį arba jungiamos trumpuoju
jungimu.
• Visada tuojau pat išimkite panaudotas baterijas iš prietaiso, nes jos gali ištekėti
ir taip sukelti žalą.
LT
1754_LT_cc.indd 2
15.05.17 14:13
Serviceadresse & Hersteller:
Service Address & Manufacturer:
Adres punktu serwisowego & producent:
Klientų aptarnavimo tarnybos adresas ir gamintojas:
LÖT- UND GASGERÄTE GMBH
Bahnhofstraße 50
D-74254 Offenau
Tel. +49 7136 9594-0
Fax +49 7136 9594-44
Internet: www.cfh-gmbh.de
E-Mail: info@cfh-gmbh.de
Stand: 03/2017 · Dated: 03/2017 · Stan: 03/2017 · Būsena: 03/2017
IAN 284669
LT
PL
12.05.17 15:10
LT
15.05.17 14:13
16.05.17 18:49

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Pblk 6 a1