Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken
Hitachi CG 22EJ(SLN) Bedienungsanleitung

Hitachi CG 22EJ(SLN) Bedienungsanleitung

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 9
Multi-Task Tool
Multifunktionsgerät
Narzędzie wielofunkcyjne
Multifunkciós tartozékok
CG 22EJ(SLN)/CG 27EJ(SLN)/CG 27EJ(SLNP)
Read the manual carefully before operating this machine.
Lesen Sie vor der Verwendung diese Anleitung sorgfältig durch.
Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie przeczytać podręcznik.
Mielőtt a gépet használatba venné, gondosan olvassa el a használati utasítást.
Před použitím přístroje si návod pozornν přečtνte.
Makineyi çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
Citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni înainte de utilizarea maşinii.
Pred uporabo naprave pozorno preberite navodila.
Handling instructions
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze
ώ
ώ
Multifunkční střihač
Çok amaçlı araç
Masina multifunctionala
Večnamenska kosilnica
CG27EJ (SLNP)
Kullanım talimatları
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za rokovanje
.
.
970-48529-200 2009.08

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Hitachi CG 22EJ(SLN)

 • Seite 1 Multifunkční střihač Multi-Task Tool Çok amaçlı araç Multifunktionsgerät ώ ώ Masina multifunctionala Večnamenska kosilnica Narzędzie wielofunkcyjne Multifunkciós tartozékok CG 22EJ(SLN)/CG 27EJ(SLN)/CG 27EJ(SLNP) CG27EJ (SLNP) Read the manual carefully before operating this machine. Lesen Sie vor der Verwendung diese Anleitung sorgfältig durch. Przed uruchomieniem maszyny należy dokładnie przeczytać...
 • Seite 2 0.6 mm...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  English MEANINGS OF SYMBOLS NOTE: Some units do not carry them. Symbols WARNING The following show symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use. It is important that you read, fully understand and observe the following safety precautions and warnings. Careless or improper use of the unit may cause serious or fatal injury.
 • Seite 4: What Is What

  English WHAT IS WHAT Since this manual covers several models, there may be some diff erence between pictures and your unit. Use the instructions that apply to your unit. 1. Fuel cap 2. Throttle trigger 3. Starter handle 4. Drive shaft tube 5.
 • Seite 5: Warnings And Safety Instructions

  If situations occur which are not covered in this manual, take care and ○ Keep hands away from cutting equipment. use common sense. Contact your Hitachi dealer if you need assistance. ○ Do not grab or hold the unit by the cutting equipment.
 • Seite 6: Specifications

  English SPECIFICATIONS Model CG22EJ (SLN) CG27EJ (SLN) CG27EJ (SLNP) Engine Size (ml) 26.9 CHAMPION RCJ8Y or CJ8Y CHAMPION RCJ8Y or CJ8Y CHAMPION RCJ8 or Spark Plug or equivalent or equivalent equivalent Fuel Tank Capacity (l) 0.43 0.67 0.67 Dry Weight (kg) Sound pressure level LpA (dB (A)) 97.5...
 • Seite 7: Assembly Procedures

  ○ Use genuine two-cycle oil or use a mix between 25:1 to 50:1, one adjustment possibility: please consult the oil bottle for the ratio or Hitachi dealer. T = Idle speed adjustment screw. ○ If genuine oil is not available, use an anti-oxidant added quality...
 • Seite 8 Maintenance schedule Below you will fi nd some general maintenance instructions. For further information please contact your Hitachi dealer. Daily maintenance ○ Clean the exterior of the unit. ○ Check that the harness is undamaged.
 • Seite 9 Deutsch SYMBOLBEDEUTUNGEN HINWEIS: Nicht alle Geräte sind mit diesen Symbolen versehen. Symbole WARNUNG Die folgenden Symbole werden für diese Maschine verwendet. Achten Sie darauf, diese vor der Verwendung zu verstehen. Es ist wichtig, dass Sie sich mit den nachfolgenden Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen vertraut machen und diese befolgen.
 • Seite 10: Teilebezeichnungen

  Deutsch TEILEBEZEICHNUNGEN Da dieses Handbuch für mehrere Modelle gilt, können die Abbildungen gegebenenfalls Ihrem Gerät abweichen. Verwenden Sie die für Ihr Gerät geltenden Anweisungen. 1. Benzintank 2. Gashebel 3. Startgriff 4. Antriebswellenrohr 5. Griff 6. Tragegurtöse 7. Zündschalter 8. Tragegurt 9.
 • Seite 11: Warn- Und Sicherheitshinweise

  Die Schutzbekleidung erst nach Abstellen des nicht in der Nähe aufhalten. Motors wieder ablegen. ○ Nur Original-Ersatzteile von Hitachi verwenden, wie vom ○ Der Motor darf nie innerhalb geschlossener Räume oder Hersteller empfohlen. Gebäude gestartet bzw. betrieben werden. Einatmen der Abgase kann den Tod zur Folge haben.
 • Seite 12: Technische Daten

  Deutsch TECHNISCHE DATEN Modell CG22EJ (SLN) CG27EJ (SLN) CG27EJ (SLNP) Motorgröße (ml) 26,9 CHAMPION RCJ8Y oder CHAMPION RCJ8Y oder CHAMPION RCJ8 oder Zündkerze CJ8Y oder gleichwertig CJ8Y oder gleichwertig gleichwertig Kraftstoff tankvolumen 0,43 0,67 0,67 (ml) Trockengewicht (kg) Schalldruckpegel LpA (dB (A)) 97,5 (EN27917) Schallleistungspegel...
 • Seite 13: Zusammenbau

  ODER PERSON die Anweisungen am Zweitaktölbehälter beachten oder den DURCHGEFÜHRT WERDEN. Hitachi-Fachhändler um Rat fragen. ○ Sollte Original-Zweitaktöl nicht zu beschaff en sein, ein qualitativ Vergaserseinstellung (Abb. 7) hochwertiges Öl mit Korrosionsschutz-Additiv verwenden, das laut Beschriftung speziell für luftgekühlte Zweitaktmotoren WARNUNG geeignet ist (Klassifi...
 • Seite 14 Deutsch Wenn die Leerlaufdrehzahl nicht so eingestellt werden kann, dass Justierung vornehmen. Der korrekte Abstand beträgt 0,6 mm. Die sich das Schneidwerkzeug nicht mitdreht, Ihren Hitachi-Fachhändler Zündkerze ist nach ungefähr 100 Betriebsstunden bzw. bei starkem aufsuchen. Verschleiß der Elektroden auszutauschen.
 • Seite 15 Η Η Η Η Η: Η Η . Η ώ Ό , . ., – χ χ • • Η Η Η”. • “ χ ..................16 Η ......17 Η ............18 Η Η ..........19 .............19 Η Η Η ...................19...
 • Seite 16 ώ...
 • Seite 17 ○ ώ ○ ώ ○ Η Η ώ ○ ○ ○ . Η ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ό ○ Hitachi ○ (HAVS) ○ ώ ώ ○ Η Η ώ ○ ○ ώ ώ ώ ○ ○ ○ ○...
 • Seite 18 Η CG22EJ (SLN) CG27EJ (SLN) CG27EJ (SLNP) 26,9 (ml) CHAMPION RCJ8Y CJ8Y CHAMPION RCJ8Y CJ8Y CHAMPION RCJ8 0,43 0,67 0,67 (kg) 97,5 LpA (dB (A)) (EN27917) LwA (dB (A)) Η Η : 1/2 , 1/2 * Ό...
 • Seite 19 . 3) Η Η Η Η Η 2–3 ώ ○ . 6) ○ ώ 25:1 50:1, Hitachi (5). ○ Η Η Η Η Η Η Η, Η Η Η Ω Ω (JASO FC GRADE OIL ISO EGC GRADE). Ω Ω...
 • Seite 20 Hitachi. Η Η ώ ώ ώ ○ ώ 2500–3000 100 ώ ○ Η Η . 11) ώ ώ 90°, . 12) Hitachi. Η Η Ό 100 ώ . 8) Η Η ○ ○ ώ ○ ώ ○ ○ Hitachi. Η...
 • Seite 21: Znaczenie Symboli

  Polski ZNACZENIE SYMBOLI UWAGA: Niektóre urzΈdzenia ich nie majΈ. Symbole OSTRZEŻENIE NastępujΈce oznaczenia to symbole używane w instrukcji obsługi maszyny. Upewnij się, że rozumiesz ich znaczenie zanim użyjesz narzędzia. Istotne jest przeczytanie, pełne zrozumienie i przestrzeganie poniższych środków bezpieczeństwa i ostrzeżeń.
 • Seite 22: Zasadnicze Podzespoły Urządzenia

  Polski ZASADNICZE PODZESPOŁY URZĄDZENIA Niniejsza instrukcja dotyczy kilku modeli, mogΈ więc występować pewne różnice pomiędzy ilustracjami, a rzeczywistym wyglΈdem urzΈdzenia posiadanego przez użytkownika. Należy stosować się do zaleceń dotyczΈcych posiadanego urzΈdzenia. 1. Korek paliwa 2. Wyzwalacz przepustnicy 3. Uchwyt startera 4.
 • Seite 23: Ostrzeżenie I Instrukcje Bezpieczeństwa

  W sytuacjach nieopisanych w niniejszym podręczniku zachować ostrożność i kierować się zdrowym rozsΈdkiem. W razie potrzeby UWAGA pomocy, skontaktować się z dystrybutorem fi rmy Hitachi. Zwracać Po zamontowaniu narzędzia tnΈcego i uruchomieniu urzΈdzenia, szczególnΈ uwagę na zapisy poprzedzone następujΈcymi słowami: należy stosować...
 • Seite 24: Specyfikacje

  Polski SPECYFIKACJE Model CG22EJ (SLN) CG27EJ (SLN) CG27EJ (SLNP) Parametry silnika (ml) 26,9 CHAMPION RCJ8Y lub CHAMPION RCJ8Y lub CHAMPION RCJ8 lub Świeca zapłonowa CJ8Y lub równoważna CJ8Y lub równoważna równoważna Pojemność zbiornika 0,43 0,67 0,67 paliwa (l) Ciężar na sucho (kg) Poziom ciśnienia dźwięku 97,5...
 • Seite 25: Procedury Montażu

  żadne zanieczyszczenia. Jeśli po wykonaniu regulacji prędkości ostrze nadal obraca się, Przed tankowaniem upewnić się, że paliwo jest dobrze wymieszane należy skontaktować się z dystrybutorem fi rmy Hitachi. i w tym celu potrzΈsnΈć pojemnikiem. UWAGA ○...
 • Seite 26 Podczas pracy silnika na biegu jałowym łańcuch nie może w Poniżej podano ogólne instrukcje konserwacji. W sprawie dalszych żadnym przypadku obracać się. informacji prosimy skontaktować się z dystrybutorem fi rmy Hitachi. Filtr powietrza (Rys. 8) Obsługa codzienna Filtr powietrza należy oczyścić z pyłu i brudu, aby uniknΈć: ○...
 • Seite 27 Magyar A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE MEGJEGYZÉS: Néhány egység nem rendelkezik velük. Szimbólumok FIGYELMEZTETÉS Az alábbiakban a géphez alkalmazott jelölések vannak felsorolva. A gép használata előtt feltétlenül ismerje meg ezeket a jelöléseket. Fontos, hogy elolvassa, teljesen megértse és megfi gyelje a következő elővigyázatosságokat és fi...
 • Seite 28: Tartalon

  Magyar MI MICSODA Mivel a jelen kézikönyv számos modellnek a leírását tartalmazza, ezért a kézikönyvben ábrázolt képek eltérhetnek az Ön egységétől. Csak az Ön egységére vonatkozó utasításokat vegye fi gyelembe! 1. Tanksapka 2. Gázadagoló kar 3. Indító kar 4. Kardántengely cső 5.
 • Seite 29: Figyelmeztetések És Biztonsági Óvintézkedések

  Ha olyan helyzet adódna, melyre ebben a kézikönyvben nem talál ○ Ha bármilyen elektronikus egészségügyi eszközt használ, mint megoldást, akkor józanész szerint járjon el. Forduljon Hitachi például pacemakert, akkor kérje orvosa valamint az eszköz kereskedőjéhez, amennyiben segítségre lenne szüksége. Különös gyártójának tanácsát a felszerelés működtetése előtt.
 • Seite 30: Műszaki Adatok

  Magyar MŰSZAKI ADATOK Típus CG22EJ (SLN) CG27EJ (SLN) CG27EJ (SLNP) Motorméret (ml) 26,9 CHAMPION RCJ8Y, CJ8Y CHAMPION RCJ8Y, CJ8Y CHAMPION RCJ8 vagy Gyújtógyertyák vagy ezekkel egyenértékű vagy ezekkel egyenértékű ezekkel egyenértékű Üzemanyagtank 0,43 0,67 0,67 térfogata (l) Tömeg (kg) Hangnyomás szint LpA dB(A) 97,5 (EN27917)
 • Seite 31: Összeszerelési Eljárások

  Kérem, nézze meg az olaj fl akonját az arányhoz ○ A karburátor beállítása közben a vágó rész foroghat. vagy a Hitachi kereskedőjét kérdezze. ○ Soha ne indítsa be a motort, úgy hogy a tengelykapcsoló nincs ○ Amennyiben eredeti motorolaj nem elérhető, akkor használjon bebiztosítva és a cső...
 • Seite 32 útmutatót. körülmények között nem foroghat. További információ érdekében, kérjük lépjen kapcsolatba Hitachi forgalmazójával. Légszűrő (8. ábra) A légszűrőt meg kell tisztítani a portól és kosztól, hogy az alábbiak Napi karbantartás elkerülhetőek legyenek: ○ A gép külsejének tisztítása.
 • Seite 33: Význam Symbolů

  Čeština VÝZNAM SYMBOLŮ POZNÁMKA: Nνkteré jednotky jimi nejsou označeny. Symboly VAROVÁNÍ Následující text obsahuje symboly, které jsou použity na zařízení. Ujistνte se, že rozumíte jejich obsahu před tím, než začnete zařízení používat. Je důležité, abyste četli a plnν pochopili následující bezpečnostní upozornνní a varování. Neopatrné používání...
 • Seite 34: Co Je Co

  Čeština CO JE CO Protože se tento manuál vztahuje na nνkolik modelů, mohou existovat menší rozdíly mezi obrázky a vaším zařízením. Použijte pokyny, které platí pro vaše zařízení. 1. Víčko palivové nádrže 2. Ovladač přívodu paliva 3. Startovací páčka 4. Manžeta hřídele 5.
 • Seite 35: Varování A Bezpečnostní Pokyny

  ○ Vždy noste pevné dlouhé kalhoty, boty a rukavice. Nenoste osob. volné oblečení, šperky, krátké kalhoty ani sandály ani nechoγte ○ Používejte pouze originální náhradní díly Hitachi doporučené bosi. Vlasy si upravte tak, aby končily nad linií ramen. výrobcem. ○ S nástrojem nepracujte, pokud jste vyčerpaní, nemocní nebo jste pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
 • Seite 36: Specifikace

  Čeština SPECIFIKACE Model CG22EJ (SLN) CG27EJ (SLN) CG27EJ (SLNP) Objem motoru (ml) 26,9 CHAMPION RCJ8Y nebo CHAMPION RCJ8Y nebo CHAMPION RCJ8 nebo Svíčka CJ8Y nebo ekvivalent CJ8Y nebo ekvivalent ekvivalent Kapacita palivové 0,43 0,67 0,67 nádrže (l) Suchá hmotnost (kg) Hladina akustického tlaku 97,5...
 • Seite 37: Montážní Postupy

  25:1 až 50:1, přičemž ohlednν pomνru se informujte nastavuje při zkušebním provozu motoru ve výrobν. Další úprava na obalu oleje nebo u prodejce Hitachi. může být požadována, podle klimatu a nadmořské výšky. Karburátor ○ Pokud není originální olej k dispozici, použijte kvalitní olej má...
 • Seite 38 úsady prachu, špíny a oleje, které mohou zhoršovat chlazení. POZNÁMKA Motor nespouštνjte, pokud jsou clona motoru nebo kryt tlumiče odstranνny, protože hrozí přehřívání a poškození motoru. Plán údržby Níže jsou uvedeny nνkteré všeobecné pokyny pro údržbu. Pro bližší informace kontaktujte prosím prodejce Hitachi.
 • Seite 39 Türkçe SEMBOLLERхN ANLAMLARI NOT: Bazı ünitelerde bu semboller yoktur. Semboller UYARI Aşağıda, bu alet için kullanılan simgeler gösterilmiştir. Aleti kullanmadan önce bu simgelerin ne anlama geldiğini anladığınızdan emin olun. Aşağıdaki emniyet ikaz ve uyarılarını okumanız, iyice anlamanız ve uygulamanız önemlidir. Ünitenin dikkatsiz veya hatalı...
 • Seite 40: Хçindekiler

  Türkçe TANIMLAR Bu kullanım kılavuzu birkaç modeli kapsadığı için, resimler ile cihazınız arasında bazı farklar olabilir. Cihazınız için geçerli olan talimatları kullanın. 1. Yakıt kapağı 2. Gaz tetiği 3. Marş düzeneği kolu 4. Tahrik mili borusu 5. Tutamak 6. Süspansiyon deliği 7.
 • Seite 41: Uyarilar Ve Güvenlхk Talхmatlari

  ○ Karbüratör ayarı yaparken çevrenizdeki insanları makineden kesinlikle izin vermeyin. uzaklaştırın. ○ Koruyucu kulaklık takın. Etrafınıza dikkat edin. Civarınızdaki, ○ Sadece üreticinin önerdiği orijinal Hitachi yedek parçalarını bir soruna sebebiyet verebilecek kişilere dikkat edin. Emniyet kullanın. teçhizatını, motoru kapattıktan hemen sonra çıkarın.
 • Seite 42: Spesхfхkasyonlar

  Türkçe SPESхFхKASYONLAR Model CG22EJ (SLN) CG27EJ (SLN) CG27EJ (SLNP) Motor Büyüklüğü (ml) 26,9 CHAMPION RCJ8Y veya CHAMPION RCJ8Y veya CHAMPION RCJ8 veya Buji CJ8Y veya eşdeğeri CJ8Y veya eşdeğeri eşdeğeri Yakıt Deposu 0,43 0,67 0,67 Kapasitesi (l) Boş Ağırlık (kg) Ses basıncı...
 • Seite 43: Montaj Хşlemlerх

  ○ Daima 89 oktan kurşunsuz markalı benzin kullanın. yaralanmanıza neden olabilir. ○ Orijinal iki zamanlı yağ veya 25:1 ila 50:1 arasında bir karışım kullanın; oran için lütfen yağ şişesine bakın veya Hitachi Karbüratörde yakıt hava ile karışır. Motor fabrikada test amaçlı satıcınıza danışın.
 • Seite 44 çalıştırmayın, bu durum aşırı ısınmaya ve motor hasarına sebep olabilir. Bakım programı Aşağıda bazı temel bakım talimatları bulacaksınız. Daha fazla bilgi için, lütfen Hitachi satıcınızla irtibata geçin. Günlük bakım ○ Makinenin dış yüzeyini temizleyin. ○ Kayışın hasarsız olup olmadığını kontrol edin.
 • Seite 45 RomânΣ SENSUL SIMBOLURILOR NOTФ: Unele unitΣţi nu le prezintΣ. Simboluri AVERTISMENT În cele ce urmeazΣ sunt prezentate simbolurile folosite pentru mașinΣ. Înainte de utilizare, asiguraţi-vΣ cΣ înţelegeţi semnifi caţia acestora. Este foarte important sΣ citiţi, sΣ înţelegeţi pe deplin și sΣ respectaţi urmΣtoarele mΣsuri de precauţie și avertismente.
 • Seite 46: Ce Și Ce Este

  RomânΣ CE ȘI CE ESTE Întrucît prezentul manual acoperΣ mai multe modele, pot exista unele diferenţe între fotografi e și aparatul dumneavoastrΣ. Utilizaţi instrucţiunile care sunt aplicabile aparatului dumneavoastrΣ. 1. Bușonul rezervorului de carburant 2. Maneta de acceleraţie 3. Demaror 4.
 • Seite 47: Avertismente Și Instrucţiuni De Siguranţф

  DacΣ apar situaţii neprevΣzute în manualul de faţΣ, conduceţi-vΣ sus, adresaţi-vΣ urgent medicului. de bunul simţ. Contactaţi distribuitorul Hitachi dacΣ aveţi nevoie ○ DacΣ folosiţi un dispozitiv medical electric / electronic ca de de asistenţΣ. Acordaţi o atenţie deosebitΣ pasajelor precedate de exemplu, un pacemaker, consultaţi-vΣ...
 • Seite 48: Specificatii

  RomânΣ SPECIFICATII Model CG22EJ (SLN) CG27EJ (SLN) CG27EJ (SLNP) Capacitatea motorului 26,9 (ml) CHAMPION RCJ8Y sau CHAMPION RCJ8Y sau CHAMPION RCJ8 sau Bujie CJ8Y sau echivalent CJ8Y sau echivalent echivalent Capacitatea rezervorului de 0,43 0,67 0,67 carburant (l) Greutate uscatΣ (kg) Nivel presiune sunet LpA (dB (A)) 97,5...
 • Seite 49: Proceduri De Asamblare

  în orice poziţie cu mult sub rpm cînd anexa de tΣiere începe pentru a asigura o bunΣ amestecare a carburantului. sΣ se roteascΣ. În cazul în care dispozitivul de tΣiere continuΣ sΣ se roteascΣ și dupΣ reglarea vitezei de rotaţie în gol, contactaţi un distribuitor Hitachi.
 • Seite 50 Atunci cînd motorul funcţioneazΣ în gol, anexa de tΣiere în niciun Veţi gΣsi mai jos cîteva instrucţiuni generale de întreţinere. Pentru caz nu trebuie sΣ se roteascΣ. mai multe informaţii, vΣ rugΣm sΣ contactaţi un distribuitor Hitachi. Filtrul de aer (Fig. 8) Întreţinere zilnicΣ...
 • Seite 51: Pomen Simbolov

  Slovenščina POMEN SIMBOLOV POMNI: Simboli niso označeni na vseh enotah. Simboli OPOZORILO V nadaljevanju so prikazani simboli, uporabljeni pri stroju. Pred uporabo se prepričajte, da jih razumete. Pomembno: uporabnik mora natančno prebrati in upoštevati varnostne ukrepe in opozorila ter se posvetovati o vseh morebitnih dvomih v zvezi z varnostjo.
 • Seite 52: Opis Delov

  Slovenščina OPIS DELOV Ker priročnik pokriva nekoliko modelov, lahko obstajajo razlike med Sl.mi in vašo enoto. Uporabite navodila, ki se nanašajo na vašo enoto. 1. Pokrov posode za gorivo 2. Sprožilec dušilke 3. Ročica zaganjača 4. Cev pogonske grede 5. Ročaj 6.
 • Seite 53: Opozorila In Varnostna Navodila

  V situacijah, ki niso opisane v tem priročniku, delajte previdno in razumno. Če rabite pomoč, se obrnite na svojega prodajalca Hitachi. ○ Ko gre za dolgotrajno delo, se občasno zaustavite in vzemite odmor, tako da preprečite morebitni sindrom tresenja roke Posebej skrbno upoštevajte trditve, kot sledi:...
 • Seite 54: Specifikacije

  Slovenščina SPECIFIKACIJE Model CG22EJ (SLN) CG27EJ (SLN) CG27EJ (SLNP) Velikost motorja (ml) 26,9 CHAMPION RCJ8Y ali CJ8Y CHAMPION RCJ8Y ali CJ8Y CHAMPION RCJ8 ali Svečka ali enakovredna ali enakovredna enakovredna Prostornina posode za 0,43 0,67 0,67 gorivo (l) Suha teža (kg) Nivo zvočnega tlaka LpA (dB (A)) 97,5...
 • Seite 55: Postopek Montaže

  Če se priključek za rezanje vrti, tudi potem ko ste nastavili hitrost v OPOZORILO prostem teku, se o tem posvetujte s prodajalcem Hitachi. ○ Preden dolijete gorivo, obvezno ugasnite motor. ○ Ko dolivate gorivo, počasi odprite posodo za gorivo, tako da POMNI izginejo možni presežki pritiska.
 • Seite 56 Načrt vzdrževanja OPOZORILO V nadaljevanju so splošna navodila o vzdrževanju. Za dodatne Medtem ko motor teče v prostem teku, se rezalni priključek ne informacije se obrnite na prodajalca Hitachi. sme vrteti. Dnevno vzdrževanje Zračni fi lter (Sl. 8) ○ Očistite zunanjo površino enote.
 • Seite 57 , c o . epe a a o pa o ae e x ё ё • • • « »..............58 Я ..............59 ................60 Я ...............61 Я ................61 ..............61...
 • Seite 58 Combi...
 • Seite 59 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ё ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Hitachi, ○ ё ○ ○ ○ ё ○ ○ ○ ○ Hitachi. ○ ё ○ ё ○ ○ ○...
 • Seite 60 CG22EJ (SLN) CG27EJ (SLN) CG27EJ (SLNP) 26,9 CHAMPION RCJ8Y CHAMPION RCJ8Y CHAMPION RCJ8 CJ8Y CJ8Y 0,43 0,67 0,67 97,5 ( )) (EN27917) LwA ( (A)) 1/2, 1/2.
 • Seite 61 ») (9). ( ё RUN (« ») Э Я . 3) 2–3 . 6) ○ (5). ○ 25:1 50:1, Hitachi. ○ Я Я Я Я Я JASO FC GRADE OIL ISO EGC GRADE). . 7) TCW ( ○ (10 W/30) ○...
 • Seite 62 Hitachi. ё ○ 2500-3000 ○ . 11) . ., . 12) Hitachi. ё . 8) ○ ○ ○ ○ ○ Hitachi. (10). ○ ○ ○ ё ○ . 9) ○ ○ ○ ○ ○ ○ . 10) ○ ○ ○...
 • Seite 64: Ec Declaration Of Conformity

  Az alábbi szabványokat vettük fi gyelembe: ISO 7112/7113/7916/7917/7918/8380/11682 (EN ISO 12100-1/2, EN ISO 11806) ISO 7112/7113/7916/7917/7918/8380/11682 (EN ISO 12100-2, EN ISO 11806) 31. 8. 2009 3-4-29 Tsudanuma, Narashino, Chiba, Japan Yoshio Osada Director Hitachi Koki Co., Ltd. Code No. E99003791 G Printed in China...

Diese Anleitung auch für:

Cg 27ej(sln)Cg 27ej(slnp)

Inhaltsverzeichnis