Herunterladen Diese Seite drucken
Sharp AL-800 Bedienungsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AL-800:

Werbung

AL-800
AL-840
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
DIGITÁLIS LÉZERSUGARAS MÁSOLÓ
KEZELÉSI UTASÍTÁS
DIGITÁLNÍ LASEROVÁ KOPÍRKA
NÁVOD K OBSLUZE
CYFROWA KOPIARKA LASEROWA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
DIGITAL LASER COPIER
OPERATION MANUAL
DIGITALES LASER-KOPIERGERÄT
BEDIENUNGSANLEITUNG
COPIEUR LASER NUMÉRIQUE
MODE D'EMPLOI
DIGITAL LASER KOPIMASKINE
BETJENINGSVEJLEDNING

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Sharp AL-800

 • Seite 1 AL-800 AL-840 ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ DIGITÁLIS LÉZERSUGARAS MÁSOLÓ KEZELÉSI UTASÍTÁS DIGITÁLNÍ LASEROVÁ KOPÍRKA NÁVOD K OBSLUZE CYFROWA KOPIARKA LASEROWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DIGITAL LASER COPIER OPERATION MANUAL DIGITALES LASER-KOPIERGERÄT BEDIENUNGSANLEITUNG COPIEUR LASER NUMÉRIQUE MODE D’EMPLOI DIGITAL LASER KOPIMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING...
 • Seite 2 Egyes területeken a másológépen található HÁLÓZATI kapcsoló állásainak megjelölése BE és KI helyett I és (0). VIGYÁZAT: Ahhoz, hogy másológépét teljesen leválassza a villamos hálózatról, húzza ki a hálózati csatlakozó dugót. A dugaszoló aljzatot a berendezés közelében és könnyen hozzáférhető helyen kell telepíteni. V některých oblastech jsou kopírky dodávány s označením poloh přepínače "POWER"...
 • Seite 3 A készülék megfelel a 89/336/EEC és a 73/23/EEC előirásainak a 93/68/EEC módositásokkal.
 • Seite 4 Âíèìàíèå! Âî èñïîëíåíèå Ñòàòüè 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè „Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé“, à òàêæå Óêàçà Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹720 îò 16 èþíÿ 1997 ã. óñòàíàâëèâàåòñÿ ñðîê ñëóæáû äàííîé ìîäåëè - 7 ëåò ñ ìîìåíòà ïðîèçâîäñòâà ïðè óñëîâèè èñïîëüçîâàíèÿ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè...
 • Seite 5 7 Printer driver CD-ROM (AL-840 only) · Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, · If anything is not included or is damaged, wenden Sie sich bitte an Ihren Sharp-Händler. contact your Sharp dealer. · Bewahren Sie den Karton und das Ver- ·...
 • Seite 7: Kezelőmező

  1. Eredeti példány letakarására 6. Papírtálca 11. Papírkioldó kar szolgáló csapófedél 7. Papír hozzáigazítására 12. Dobkazetta 2. Eredeti példány elhelyezésére szolgáló vezetősín 13. Dobkazetta fogantyúja szolgáló üveglap 8. Hálózati megszakító 14. Festék + előhívó kazetta 3. Kezelőmező 9. Hálózati csatlakozó zsinór 15.
 • Seite 9 1 Original cover 7 Paper guide 12 Drum cartridge 2 Original table 8 Power switch 13 Drum cartridge handle 3 Operation panel 9 Power cord socket 14 TD cartridge 4 Paper output tray 10 Printer interfaces 15 TD cartridge handle 5 Front cover (AL-840 only) 6 Paper tray...
 • Seite 10 Ki: folyamatban lévo nyomtatást vagy vészhelyzetet jelez. Villogás: Azt jelzi, hogy a számítógépbol érkezo adatok kinyomtatása félbeszakadt és a másolás folyamatban van. Az ON LINE jelzőlámpa nem képezi az AL-800 szállítmányának részét. 9 Energiatakarékos üzemmód jelzőlámpa Akkor gyullad fel, ha a másoló energiatakarékos üzemmódban van.
 • Seite 11 Indikátor ON LINE není použit u modelu AL-800. komputera zostało przerwane i podjęte zostało kopiowanie. 9 Kontrolka režimu úspory energie W kopiarce AL-800 brak jest wskaźnika przyłączenia ON LINE. Svítí, pokud kopírka pracuje v úsporném režimu 9 Wskaźnik oszczędzania energii (viz str.
 • Seite 12 Blinkt: Zeigt an, daß das Drucken von Daten aus einem The ON LINE indicator is not included in the Computer unterbrochen wurde und der Kopiervorgang ausgeführt wird. Der AL-800 ist nicht mit einer ON AL-800. LINE-Anzeige ausgestattet 9 Power save indicator...
 • Seite 13 été interrompue et qu'une copie est en cours. Le ON LINE indikator er ikke inkluderet i AL-800 voyant EN LIGNE n’apparaît pas sur le modèle AL-800. 9 Energispare indikator 9 Témoin d’économie d’énergie Lyser, hvis kopimaskinen befinder sig i en energi- S’allume lorsque le copieur se trouve dans un mode...
 • Seite 14: Inhaltsverzeichnis

  BEVEZETÉS Az Ön másológépének szerkezeti kialakítása könnyű, megértést követő kezelést tesz lehetővé és ugyanakkor kis helyet foglal el. Ahhoz, hogy hasznosítsa a másológép összes funkcióját, előbb tanulmányozza át a kezelési utasítást és ismerkedjék meg a másológéppel. Annak érdekében, hogy gyorsan utána tudjon nézni a másológép használata közben felmerülő...
 • Seite 15: A Másológép Helyes Telepítése

  A MÁSOLÓGÉP HELYES TELEPÍTÉSE A helytelen telepítés megrongálhatja a másológépét. Kérjük, fogadja meg az alábbi tanácsokat a másoló első telepítésekor és más felállítási helyre történő áthelyezésekor. Ha a másológépet hideg helyiségből meleg helyiségbe viszi át, a gép belsejében kondenzvíz kicsapódására kerülhet sor.
 • Seite 16 6. Bizonyosodjon meg arról, hogy a másológép megszakítója KI pozícióban van-e. Dugja be a géphez mellékelt hálózati csatlakozó zsinórt a másológép hátoldalán található dugaszolóaljzatba. Ha nem abban az országban használja másológépét, mint ahol vásárolta azt, akkor bizonyosodjon meg arról, hogy a helyi áramellátás megfelel-e az Ön által használt modell specifikációjának.
 • Seite 17: Elővigyázatossági Rendszabályok

  À‚…”PMA‡À„ O CEPTÀ…À¤œ‡ÀÀ –PO’Œ¤‡ÀÀ ú‘›¤◊—”Ã◊œ◊À·›Ã¤”› ”–À—”Õœ‘÷‚”› ŒÃ◊—”⁄Ã◊Õ” fl”’›‘÷ AL-800/840 “œ—– CeÏÚÊÂÊ˚ÊÏÓËÍ˝ ¤Ó˙ÎÍ˝Ê¯ı POCTECT - MOC¤Õœ OÂÊ˚ÊÍÔÒ˝˜˙ Îϯ ÁÚÍËÊÚ¯Ô¯˙ fi”ÃÃ◊œ‚’œ—◊œ —ÓÁÁÊÊ flÓ ¯ÔÒ AL-800/840 “œ—– ÎÓ ¬¯ÙÓÎÍÁ˝ÓÁÚÊ - fi”Ã◊ — 50377-92, ÁÓÓÚ˯ÚÁÚËÈ¯Ú Úϯ¬ÓËÍ˝Ê˛˙ - fi”Ã◊ 12.2.007.0-85 ˝ÓÏ˙ÍÚÊË˝˜‰ ÓˆÈ˙¯˝ÚÓË: ÎÓ úflà - fi”Ã◊ 23511-79 - fi”Ã◊...
 • Seite 18 CAUTION: HIGH TEMPERATURE ZUR BEACHTUNG: HOHE TEMPERATUR ATTENTION: TEMPERATURE ELEVEE CUIDADO: TEMPERATURA ELEVADA CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM. VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERERÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.
 • Seite 19 Ha az itt leírtaktól eltérő működtetési eljárásokat, beállításokat és teljesítményt alkalmaz, egészségre ártalmas sugárzásnak teheti ki magát. FŐ MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK 1 Nagy sebességű lézeres másolás · Mivel a felmelegedési idő nullával egyenlő, közvetlenül · a hálózati megszakító bekapcsolása után megkezdheti a másolást.
 • Seite 20: Felállítási Utasítás

  FELÁLLÍTÁSI UTASÍTÁS 1. Csomagolja ki a másológépet és mindkét oldalánál megfogva vigye azt felállítási helyére, ahogy azt az ábra mutatja. 2. Távolítsa el a csavart a másológép bal oldaláról úgy, hogy a nyíl által jelzett irányba forgatja el azt. Távolítsa el a csomagolóanyagot úgy, hogy egyenes irányban felemeli az eredeti példány letakarására szolgáló...
 • Seite 21: A Festék + Előhívó Kazetta Behelyezése

  A FESTÉK + ELŐHÍVÓ KAZETTA BEHELYEZÉSE Mielőtt behelyezné a festék + előhívó kazettát győződjön meg arról, hogy előzőleg eltávolította a védőpapírt a dobkazettáról. 1. Vegye ki a festék + előhívó kazettát a tasakjából. Mindkét oldalánál megfogva tartsa kezében a kazettát és rázza meg négyszer-ötször vízszintes irányban.
 • Seite 22: Másolópapír Betöltése

  MÁSOLÓPAPÍR BETÖLTÉSE 1. Tartsa kezében a papírtálcát úgy, hogy a papírtálca vezetősínje a homlokoldal felé nézzen, majd helyezze be a papírtálcát a másológép erre szolgáló hasítékaiba. 2. Húzza meg a másológép hátoldalán található papírkioldó kart. Papírtálca Ha e nélkül adagol be papírt, akkor az be fog szorulni.
 • Seite 23: Az Interfészkábel Csatlakoztatása (Csak Al 840-Nél)

  AZ INTERFÉSZKÁBEL CSATLAKOZTATÁSA (csak AL 840-nél) Ha lézernyomtatóként kívánja használni az AL 840-es készüléket, csatlakoztassa azt a párhuzamos interfészkábelhez. · Használja az AL 840-es szállítmányához · tartozó interfészkábelt. · A párhuzamos interfész műszaki leírásához lásd a nyomtatóként használt másológépről · szóló...
 • Seite 24 · PAPÍR Másolóközeg jellege Méret Súly Szabványos papír 56 - 80 g/m és vastag papír Papírbefogadó letter papíralak képesség: 250 ív legal papíralak 80 - 90 g/m invoice papíralak Papírbefogadó képesség: 200 ív Speciális Átlátszó 52 - 130 g/m másoló- fólia letter papíralak közeg...
 • Seite 25: Szokásos Módon Végzett Másolás

  SZOKÁSOS MÓDON VÉGZETT MÁSOLÁS 1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a kívánt méretű papír található a papírtálcában. Lásd. 1-9. old. MÁSOLÓPAPÍR BETÖLTÉSE. 2. Húzza ki a papírkirakó tálcát az ábrán illusztrált módon mindaddig, amíg meg nem akad. 3. Kapcsolja be a hálózati megszakítót. 4.
 • Seite 26 ON L 7. Írja be a példányszámot a másolandó < , < példányok száma gombok ( < , < segítségével. ZOOM > · Téves beírását a törlés ( ) gomb · megnyomásával helyesbítheti. > · Az eredeti beállítások · változtatása nélkül egy példányt másolhat, ekkor 0 látható...
 • Seite 27: Megvilágítás Beállítása / Fényképmásolás

  MEGVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA / FÉNYKÉPMÁSOLÁS Az automatikus megvilágítási üzemmódban rendszerint nincs szükség az optikai fedettség beállítására. Az optikai fedettség kézi beállításához vagy fényképek másolásához a másolat optikai fedettségét egymást követő öt lépésben lehet beállítani. 1. Helyezze be az eredeti példányt és ellenőrizze a másolópapír formátumát.
 • Seite 28: Automatikus Megvilágítás Beállítása

  AUTOMATIKUS MEGVILÁGÍTÁS BEÁLLÍTÁSA Az automatikus megvilágítási szintet az Ön másolási igényeinek megfelelően lehet beállítani. 1. A fényképezés ( ) üzemmód kiválasztása céljából nyomja meg a megvilágítási üzemmódot kiválasztó gombot. 2. Nyomja meg és kb. 5 másodpercig tartsa benyomva a megvilágítási üzemmódot kiválasztó...
 • Seite 29: Kicsinyítés/Nagyítás/Zoom

  KICSINYÍTÉS/NAGYÍTÁS/ZOOM A másolón három előre beállított kicsinyítési és két nagyítási arányt lehet kiválasztani. A zoom funkció lehetővé teszi a másolási arány 50% és 200% közötti 1%-os lépésekben történő beállítását. 1. Helyezze be az eredeti példányt és ellenőrizze a másolópapír formátumát. 2.
 • Seite 30: Kétoldalas Másolás

  KÉTOLDALAS MÁSOLÁS Ezzel a másológéppel kétoldalas másolást is végezhet. Példa: Az alábbi eredeti példányok kerülnek lemásolásra egy ív másolópapír két oldalára. Első eredeti Második eredeti példány példány A nyomat felszínével lefelé ill. felfelé A nyomat A nyomat felszínével felfelé felszínével lefelé 1.
 • Seite 31: A Különleges Funkciók Leírása

  A KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK LEÍRÁSA Festéktakarékos üzemmód (1-19. old.) Megközelítőleg 10 %-kal csökkenti a festékfogyasztást. Energiatakarékos üzemmódok (1-20. old.) A másoló két energiatakarékos üzemmóddal rendelkezik: előmelegítő üzemmód és az automatikus árammegszakító üzemmód. Előmelegítő üzemmód Amikor a másológép előmelegítő üzemmódba megy át, felgyullad az energiatakarékos üzemmód ( ) jelzőlámpa és az összes többi jelzőlámpa ugyanúgy világít vagy kialudt...
 • Seite 32: Festéktakarékos Üzemmód

  FESTÉKTAKARÉKOS ÜZEMMÓD Ha számítógép csatlakoztatásával nyomtatóként használja másológépét (csak AL 840-nél), az alábbiakban leírt festéktakarékos üzemmód nem működik. A nyomtatómeghajtó segítségével állítsa be a festéktakarékos üzemmódot. Ehhez lásd a nyomtató kezelési utasítását. 1 Nyomja meg a megvilágítási üzemmódot kiválasztó gombot a kézi ( üzemmód kiválasztásához.
 • Seite 33: Felhasználói Programok

  FELHASZNÁLÓI PROGRAMOK A felhasználói programok lehetővé teszik bizonyos funkciók paramétereinek kívánság szerinti beállítását, módosítását vagy törlését. A felhasználói programok és az automatikus törlési idő beállítása 1. Nyomja meg és tartsa több mint 5 másodpercig egyidejűleg benyomva a világos ( ) és a sötét ( ) gombot mindaddig, amíg az összes zavarjelző...
 • Seite 34: A Festék + Előhívó Kazetta Cseréje

  A FESTÉK + ELŐHÍVÓ KAZETTA CSERÉJE Ügyeljen arra, hogy csak eredeti SHARP alkatrészt és fogyóeszközt használjon. Ha a festék kifogyófélben van, felgyullad a festék utántöltésére felszólító ( ) kijelzés. A festék + előhívó kazetta megrendelésével kapcsolatos további tudnivalókhoz lásd OPCIONÁLIS ALKATRÉSZEK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK MEGRENDELÉSI SZÁMAI ÉS TÁROLÁSUK c.
 • Seite 35: A Dobkazetta Cseréje

  A DOBKAZETTA CSERÉJE A dobkazetta hasznos élettartama alatt megközelítően 20.000 másolatot lehet készíteni. Amikor a belső számláló eléri a 19.000-es példányszámot, kigyullad a dobkazetta cseréjére felszólító jelzőlámpa ( , jelezvén, hogy hamarosan ki kell cserélni a dobkazettát. A dobkazetta megrendelésével kapcsolatos további tudnivalókhoz lásd OPCIONÁLIS ALKATRÉSZEK ÉS FOGYÓESZKÖZÖK MEGRENDELÉSI SZÁMAI ÉS TÁROLÁSUK c.
 • Seite 36 7. Mindkét kezét használva fogja meg a dobkazetta füleit hüvelykujja és mutatóujja között, helyezze a két kinyúlást a kazetta két végére a vezetősínek mellett és óvatosan helyezze be a kazettát a nyíl által mutatott irányba. 8. Óvatosan távolítsa el a dobkazettáról a fekete védőpapírt ügyelve arra, hogy a másológépben ne maradjon széttépett papírszelet...
 • Seite 37: Alkalmazó Által Végzendő Karbantartás

  ALKALMAZÓ ÁLTAL VÉGZENDŐ KARBANTARTÁS A másoló megfelelő karbantartása elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy tiszta és éles másolatokat kapjon. Szánjon rendszeresen néhány percet a másoló tisztítására. Tisztítás előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati megszakító ki van-e kapcsolva és, hogy a hálózati csatlakozó zsinór ki van-e húzva a konnektorból.
 • Seite 38 4. Vegyen egy ív tiszta papírt és sodorja össze azt tekercs alakúra. Olyan szorosan sodorja össze a papírt, hogy a tekercs két végén található lyuk átmérője kis ujjánál kisebb legyen. 5. A papírtekerccsel óvatosan dörzsölje le a dob felületét (zöld mező), hogy eltávolítson minden dobra tapadt festékrészecskét.
 • Seite 39: Papírbeszorulás Megszűntetése

  PAPÍRBESZORULÁS MEGSZŰNTETÉSE Ha a ( ) vagy papírbeszorulás jelzőlámpa villog, akkor a másológép papírbeszorulás miatt leáll. Állapítsa meg a papírbeszorulás helyét. Távolítsa el a beszorult papírt az alábbi illusztrációk által mutatott helyekre vonatkozó utasításokat követve. villog a kijelzőben, járjon el a „Papírbeszorulás a papírtálcában”.
 • Seite 40 4. Húzza ki óvatosan a festék + előhívó kazettát és helyezze azt az 1. lépésben előkészített hulladékpapírra. A festék + előhívó kazetta kivételéhez lásd 1-21. old., 3. lépés. 5. Vegyen kézbe egy darab olyan hulladékpapírt, amely nagyobb, mint a dobkazetta és hajtsa félbe azt. Tartsa készenlétben ezt a darab papírt, hogy a dobkazettának a másológépbol kivétele után megvédje a fénybesugárzástól...
 • Seite 41 C Papírbeszorulás a kivezetési övezetben 1. A másoló fedelének kinyitásához óvatosan nyomja meg a homlokoldali fedél mindkét oldalát. 2. Távolítsa el a beszorult papírt úgy hogy megfogja a papír Önhöz legközelebb eső szélét és egyenes irányban óvatosan kihúzza azt. Ha becsukott homlokoldali fedél mellett nehezen megy a beszorult papírt kihúzása, ne erőltesse azt annyira, hogy eltépődhessen vagy megkárosíthassa a...
 • Seite 42 1 – 29...
 • Seite 43 Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer. The descriptions contained in this manual assume that you are familiar with the operation of your computer and with how to send files to be printed.
 • Seite 44 Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer. The descriptions contained in this manual assume that you are familiar with the operation of your computer and with how to send files to be printed.
 • Seite 45: Hibakeresés

  HIBAKERESÉS Ha bármilyen probléma merül fel másológépe működése közben, mielőtt Sharp szerviz-központjához fordulna tanulmányozza át az alábbi listát. Az alábbiakban leírt esetekben a másológép működésében nem lépett föl zavar. Probléma Zavar lehetséges oka Orvoslás A másológép nem működik. Csatlakoztatva van a hálózatra a másoló? Dugja be a konnektort egy földelt...
 • Seite 46 1-11. old. Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer.
 • Seite 47 és a dobkazetta jól van behelyezve. Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer.
 • Seite 48: Állapotjelzők

  ÁLLAPOTJELZŐK Ha az alábbi jelzőlámpák felgyulladnak vagy elkezdenek villogni a kezelőmezőn vagy, az alábbi üzenetek jelennek meg a kijelzőben, haladéktalanul hárítsa el a zavart mind az alábbi táblázat, mind pedig a vonatkozó oldal utasításai alapján. Kijelzés A zavar oka és elhárítása Állandó...
 • Seite 49 Íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 220  ±10% (òðåáîâàíèÿ ïî ïàðàìåòðàì ýëåêòðîïèòàíèÿ äëÿ äàííîãî êîïèðîâàëüíîãî àïïàðàòà ñì. íà òèïîâîé òàáëè÷êå ñ ïðàâîé ñòîðîíû êîïèðîâàëüíîãî àïïàðàòà.) Çíà÷åíèÿ ñêîðîñòè êîïèðîâàíèÿ îêðóãëåíû äî áëèæàéøåãî öåëîãî ÷èñëà. 1 – 36...
 • Seite 50: Műszaki Adatok

  MŰSZAKI ADATOK Típus Digitális másológép, asztali kivitel Másolási rendszer Száraz, elektrosztatikus képátvitel Eredeti példányok Ívek, kötött okmányok Eredeti formátuma Max. A4 Másolat formátuma A6-tól A4-ig (Csak hosszirányban adagolja be a másolópapírt.) Üresen hagyott sáv: max. 5 mm (kötésoldali és vágásoldali margó) max.
 • Seite 51: Opcionális Alkatrészek És Fogyóeszközök

  SZÁMAI ÉS TÁROLÁSUK Opcionális és tartalék alkatrészek megrendelésekor kérjük, adja meg az alábbi jegyzék alapján az alkatrész helyes számát. Ügyeljen arra, hogy csak eredeti SHARP alkatrészt és fogyóeszközt használjon. A lehető legjobb másolási minőség elérése érdekében ügyeljen arra, hogy csak olyan eredeti SHARP fogyóeszközt használjon,...
 • Seite 52: Utasítások A Másológép Átköltöztetéséhez

  UTASÍTÁSOK A MÁSOLÓGÉP ÁTKÖLTÖZTETÉSÉHEZ A másológép átköltöztetésekor az alábbiak szerint járjon el. A másológép átköltöztetésekor bizonyosodjon meg arról, hogy a festék + előhívó kazettát előzőleg eltávolította. Ezzel megakadályozza, hogy szállítás közben festék kerüljön a gép belsejébe. 1. Kapcsolja ki a hálózati megszakítót és húzza ki a hálózati csatlakozó...
 • Seite 53: Úvod

  Model AL-840 lze použít jako kopírku a jako laserovou Kopiarka AL-840 może być użytkowana jako kopiarka i jako tiskárnu, zatímco model AL-800 může pracovat jen jako drukarka laserowa, podczas gdy kopiarka AL-800 posiada kopírka. V této příručce jsou popsány funkce kopírky.
 • Seite 54: Instalace Kopírovacího Stroje

  INSTALACE KOPÍROVACÍHO STROJE WKAZÓWKI INSTALOWANIA KOPIARKI Nesprávná instalace stroje může způsobit jeho Nieprawidłowe zainstalowanie może doprowadzić poškození. Při uvedení do provozu, každém do uszkodzenia kopiarki. Należy przestrzegać přemístění a při všech dalších instalacích poniższych wskazówek w czasie instalowania kopírovacího stroje dodržujte důsledně tyto kopiarki po raz pierwszy i każdorazowo przy przenoszeniu kopiarki w inne miejsce.
 • Seite 55 6. Ověřte, že je hlavní vypínač na kopírovacím 6. Upewnij się, że wyłącznik sieciowy kopiarki stroji v poloze "OFF" (Vypnuto). Zástrčku znajduje się w położeniu wyłączenia (OFF). sí ové šňůry, která je součástí dodávky, Wetknij dołączony przewód sieciowy do zasuňte do sí ové zásuvky na zadní straně gniazda sieciowego usytuowanego z tyłu kopírky.
 • Seite 56: Upozornění

  UPOZORNĚNÍ OSTRZEŻENIA Při použití kopírky dodržujte důsledně následující zásady: czasie użytkowania kopiarki należy przestrzegać następujących ostrzeżeń. · Kopírku umístěte na pevnou, rovnou plochu. · Kopiarkę należy ustawić na twardej, równej powierzchni. · Kopírku neinstalujte na místech vlhkých, prašných nebo se ·...
 • Seite 57 CAUTION: HIGH TEMPERATURE ZUR BEACHTUNG: HOHE TEMPERATUR ATTENTION: TEMPERATURE ELEVEE CUIDADO: TEMPERATURA ELEVADA INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. CAUTION AVOID EXPOSURE TO BEAM. VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERERÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.
 • Seite 58 Wykorzystanie regulacji i nastawień oraz wykonywanie Použití postupů ovládání nebo nastavení výkonu czynności innych niż te opisane w niniejszej instrukcji odlišných od těch, které jsou uvedeny v tomto návodu, obsługi może być przyczyną ekspozycji na niebezpieczne může vést k riziku vystavení se nebezpečnému záření. promieniowanie.
 • Seite 59: Uvedení Do Chodu

  UVEDENÍ DO CHODU NASTAWIANIE 1. Vybalte kopírku a uchopte ji na obou 1. Rozpakuj kopiarkę przytrzymując ją z obu stranách, jak je znázorněno, abyste ji mohli stron, jak pokazano na ilustracji, i przenie ją bezpečně přenést na místo, kde bude do miejsca zainstalowania.
 • Seite 60: Instalace Kazety Toneru

  INSTALACE KAZETY TONERU INSTALOWANIE KASETY TD Před instalací kazety toneru Przed zainstalowaniem kasety TD zadbaj nezapomeňte odstranit ochranný papír. o usunięcie arkusza ochronnego z kasety z bębnem. 1. Vyjměte kazetu toneru ze sáčku. Novou 1. Wyjmij kasetę TD z woreczka. Przytrzymaj kazetu držte na obou koncích a čtyřikrát kasetę...
 • Seite 61: Založení Kopírovacího Papíru

  ZALOŽENÍ KOPÍROVACÍHO PAPÍRU WKŁADANIE PAPIERU DO KOPIOWANIA 1. Rošt zásobníku papíru držte tak, aby vodítka 1. Przytrzymaj podajnik papieru, tak aby papíru směřovala dopředu, a vložte jej do prowadnica papieru podajnika była příslušného vybrání v kopírce. zwrócona do przodu, po czym włóż podajnik papieru do gniazd osadczych podajnika papieru w kopiarce.
 • Seite 62: Zapojení Kabelu Rozhraní (Jen U Al-840)

  ZAPOJENÍ KABELU ROZHRANÍ (jen u AL-840) PODŁACZENIE KABLA ZŁĄCZA DRUKARKOWEGO (tylko AL-840) Při použití modelu AL-840 jako laserové tiskárny ji připojte W celu wykorzystania kopiarki AL-840 w funkcji drukarki pomocí paralelního kabelu. laserowej, należy podłączyć do kopiarki kabel złącza drukarkowego. ·...
 • Seite 63 PAPÍR Typ média Velikost Váha Standardní a tenký 56 až 80 g/m papír Zásoba papíru: Letter 250 listů Legal 80 až 90 g/m Invoice Zásoba papíru: 200 listů Speciální Průsvitná 52 až 130 g/m média fólie Letter Obálka* International DL International C5 Commercial 10 Monarch...
 • Seite 64: Běžné Kopírování

  BĚŽNÉ KOPÍROVÁNÍ KOPIOWANIE NORMALNE 1. Přesvědčte se o tom, že je v zásobníku 1. Upewnij się, czy w szufladka na papier požadovaná velikost papíru. Viz část została odpowiednio nastawiona ZALOŽENÍ KOPÍROVACÍHO PAPÍRU na str. papieru o wymaganej wielkości. Patrz 2-9. strony 2-9, WKŁADANIE PAPIERU DO KOPIOWANIA.
 • Seite 65 < < 7. Pomocí dvou tlačítek počtu kopií ( ON L 7. Nastaw liczbę kopii przez wykorzystanie nastavte požadovaný počet kopií. < < dwóch klawiszy ilości kopii ( > · Stisknutím tlačítka ( ) se vynuluje > ZOOM · Naciśnij klawisz kasowania ( číslo, které...
 • Seite 66: Nastavení Expozice/Fotorežim

  NASTAVENÍ EXPOZICE/FOTOREŽIM REGULACJA NAŚWIETLANIA/KOPIOWANIE FOTOGRAFII Nastavení sytosti kopií (úrovně expozice) není nutné u převážné Regulacja ekspozycji nie jest wymagana dla większości většiny kopírovaných originálů v režimu automatické expozice. oryginałów kopiowanych trybie automatycznego Při požadavku na nastavení vlastní sytosti kopií nebo při naświetlania.
 • Seite 67: Nastavení Automatické Expozice

  NASTAVENÍ AUTOMATICKÉ EXPOZICE REGULACJA NAŚWIETLANIA AUTOMATYCZNEGO Úroveň automatické expozice lze nastavit tak, aby vyhovovala Poziom naświetlania automatycznego można wyregulować dla vašim specifickým požadavkům na provedení kopií. dostosowania dla potrzeb użytkownika. 1. Stiskněte tlačítko výběru režimu expozice a 1. Naciśnij klawisz doboru trybu naświetlania vyberte fotorežim ( w celu wybrania trybu foto ( 2.
 • Seite 68: Zmenšení/Zvětšení/Zoom

  ZMENŠENÍ/ZVĚTŠENÍ/ZOOM POMNIEJSZANIE/POWIĘKSZANIE/ZOOM Lze zvolit jeden ze tří různých poměrů zmenšení a jeden ze dvou Istnieje możliwość dobrania trzech wstępnie nastawionych poměrů zvětšení. Funkce ZOOM umožňuje nastavení poměru pomniejszeń oraz dwóch wstępnie nastawionych powiększeń. velikosti originálu a kopie v rozmezí od 50 % do 200 % s Funkcja zoom umożliwia dobór stosunku pomniejszenia/ odstupňováním po 1 %.
 • Seite 69: Oboustranné Kopírování

  OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ KOPIOWANIE DWUSTRONNE Tato kopírka umožňuje oboustranné kopírování. Kopiarkę można także wykorzystać kopiowania dwustronnego. Příklad: Následující dva originály je třeba Przykład: Przedstawione poniżej dwa oryginały zkopírovat na dvě strany jednoho papíru. zostaną skopiowane dwie strony pojedynczego arkusza papieru kserografi- cznego.
 • Seite 70: Popis Speciálních Funkcí

  POPIS SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ OPIS FUNKCJI SPECJALNYCH Režim úspory toneru (str. 2-19) Tryb oszczędzania tonera (str. 2-19) Snižuje spotřebu toneru přibližně o 10 %. Powoduje zmniejszenie zużycia tonera o ok. 10%. Režimy úspory energie (str. 2-20) Tryby oszczędzania energii (str. 2-20) Kopírovací...
 • Seite 71: Režim Úspory Toneru

  REŽIM ÚSPORY TONERU TRYB OSZCZĘDZANIA TONERA Pokud je kopírka použita jako Gdy kopiarka jest użytkowana jako tiskárna ve spojení s počítačem (jen drukarka współpracująca u AL-840), nebude pracovat režim komputere (tylko AL-840) tryb úspory toneru, který je popsán níže. oszczędzania tonera nastawiony w Úsporný...
 • Seite 72: Uživatelské Programy

  UŽIVATELSKÉ PROGRAMY PROGRAMY UŻYTKOWNIKA Uživatelské programy umožňují provádět nastavení, změnu Programy użytkownika umożliwiają nastawianie, modyfikowanie nebo zrušení parametrů určitých funkcí podle požadavků lub kasowanie parametrów pewnych funkcji kopiarki zgodnie z uživatele. wymaganiami użytkownika. Nastavení úsporných režimů doby Nastawianie trybów oszczędzania energii i automatického návratu czasu automatycznego kasowania 1.
 • Seite 73: Výměna Kazety Toneru

  VÝMĚNA KAZETY TONERU WYMIANA KASETY TD Používejte výhradně originální díly a Należy stosować wyłącznie oryginalne spotřební materiál firmy SHARP. części i materiały eksploatacyjne firmy SHARP. V případě nedostatku toneru se rozsvítí kontrolka výzvy Wskaźnik potrzeby wymiany kasety TD ( ) zapala się z chwilą...
 • Seite 74: Výměna Kazety Válce

  VÝMĚNA KAZETY VÁLCE WYMIANA KASTETY Z BĘBNEM Životnost světlocitlivého válce je přibližně 20 000 kopií. Jakmile Trwałość użytkowa kasety z bębnem wynosi ok. 20.000 kopii. interní počítadlo dosáhne hodnoty 19 000 kopií a rozsvítí se Z chwilą gdy licznik wewnętrzny pokaże wartość ok. 19.000 indikátor výzvy k výměně...
 • Seite 75 7. Kazetu válce držte oběma rukama za 7. Przytrzymaj kciukiem i palcem wskazującym výstupky pomocí palců a ukazováčků, zaczepy z obu stron nowej kasety z bębnem, vyrovnejte oba výstupky s vodítky a opatrně umieść dwa występy usytuowane na obu vložte kazetu ve směru šipky. końcach kasety w prowadnicach i ostrożnie wsuń...
 • Seite 76: Běžná Údržba

  BĚŽNÁ ÚDRŽBA CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PODEJMOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Přiměřená péče o stroj je zárukou dosažení jasných, ostrých W celu uzyskania czystych, ostrych kopii konieczne jest kopií. Věnujte prosím několik minut pravidelnému čistění wykonywanie odpowiednich czynności pielęgnacyjnych. Należy kopírky. regularnie poświęcić kilka minut na czyszczenie kopiarki. Před čistěním se přesvědčte, že je vypnutý...
 • Seite 77 4. Vezměte list čistého papíru a stočte jej do 4. Weź arkusz czystego papieru i zwiń go w roličky. Stočte jej co nejtěsněji, aby otvor rurkę. Zwiń arkusz na tyle ściśle, aby byl menší než malíček. średnica uzyskanej rurki na obu końcach była mniejsza od średnicy małego palca.
 • Seite 78: Odstranění Zachyceného Papíru

  ODSTRANĚNÍ ZACHYCENÉHO PAPÍRU USUWANIE ZAKLESZCZONYCH ARKUSZY PAPIERU Když začne blikat indikátor ( ) nebo symbol na displeji, Gdy migocze wskaźnik zakleszczenia papieru ( ) lub na znamená to, že k zastavení chodu stroje došlo v důsledku wyświetlaczu migocze wskazanie kopiarka zatrzymuje nesprávného podání...
 • Seite 79 4. Opatrně vytáhněte kazetu toneru a položte 4. Ostrożnie wysuń kasetę TD z kopiarki i ji na papír, který jste si připravili v kroku 1. połóż ją na papierze makulaturowym Při vyjmutí kazety toneru postupujte podle przygotowanym w czynności 1. Usuwanie popisu na str.
 • Seite 80 C - zachycení v oblasti výstupu C Zakleszczenie papieru w strefie wyjścia papieru 1. Opatrně zatáhněte za obě strany předního krytu a otevřete jej. 1. Wywrzyj ostrożnie nacisk z obu boków pokrywy czołowej w celu otwarcia pokrywy. 2. Odstraňte zachycený papír z oblasti výstupu tak, že jej držíte za nejbližší...
 • Seite 81: Odstraňování Poruch

  ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH Pokud se setkáte s problémy, v každém případě si předtím, než budete kontaktovat středisko služeb firmy Sharp, pročtěte následující seznam. V uvedených případech se nejedná o závadu kopírovacího stroje. Problém Možná příčina Řešení Kopírka nepracuje Je kopírka zapojená? Zapojte kopírku do sítě...
 • Seite 82 V následujícím přehledu jsou uvedeny příčiny, které jsou nejvíce pravděpodobné, nemusí však vystihovat všechny případy, k nimž může v běžných provozních podmínkách dojít. Pokud se setkáte s problémem, který není uveden v tomto přehledu nebo se týká jiných aspektů kopírování a tisku, obra te se na technické středisko firmy SHARP. Řešení...
 • Seite 83 řádně instalovány. řádně instalovány. Str.2-21, 2-22 Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer.
 • Seite 84 NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRACY KOPIARKI W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w trakcie użytkowania kopiarki należy poddać kopiarkę kontroli na podstawie poniższego zestawienia przed porozumieniem się z ośrodkiem serwisowym firmy Sharp. W przypadkach opisanych poniżej kopiarka pozostaje sprawna. Problem Możliwa przyczyna Środek zaradczy Kopiarka nie pracuje Kopiarka nie jest podłączona do sieci.
 • Seite 85 2-11 Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer.
 • Seite 86 TD i kasety z bębnem, str. 2-21, 2-22 Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer.
 • Seite 87: Indikátory Stavu

  INDIKÁTORY STAVU Jestliže následující kontrolky na ovládacím panelu svítí, blikají nebo je na displeji zobrazen některý z uvedených symbolů, pokuste se bezodkladně příslušný problém vyřešit s pomocí níže uvedené tabulky a textu na uvedené stránce. Indikátor Příčina a způsob nápravy Trvale Kontrolka výzvy k Brzy bude třeba vyměnit válec.
 • Seite 88: Technické Údaje Výrobku

  Čas první kopie se může lišit v závislosti na pracovních podmínkách, což jsou sí ové napětí a teplota místnosti. Hodnoty rychlosti kopírování jsou zaokrouhleny na nejbliþãí vyããí celé ˜íslo. Jako souèást snahy o neustálé zlepšování si firma SHARP vyhrazuje právo na zmìny konstrukce a technických údajù vzniklé pøi zdokonalování výrobkù bez pøedchozího upozornìní. Uvedené hodnoty výkonu pøedstavují jmenovité...
 • Seite 89 Czas pierwszej kopii może zmieniać się w zależności od warunków pracy, takich jak napięcie zasilania i temperatura otoczenia. Szybkość kopiowania zaokrąglono do wartości najbliższej liczby całkowitej. W ramach naszej polityki stałego wprowadzania ulepszeń, firma SHARP zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian konstrukcyjnych i zmian specyfikacji na potrzeby ulepszania wyrobu bez uprzedniego powiadomienia. Dane zawarte w specyfikacji osiągów są...
 • Seite 90: Označení Spotřebního Materiálu A Jeho Skladování

  životnost kopírek SHARP. Používejte użytkowej i maksymalizacji osiągów kopiarek kazety toneru s označením Genuine Supplies na SHARP. Na opakowaniu tonera znajduje się etykieta obalu. wskazująca oryginalne materiały eksploatacyjne dla kopiarki. Seznam dílů...
 • Seite 91: Pokyny Pro Manipulaci

  POKYNY PRO MANIPULACI INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA KOPIARKI Jestliže kopírku přemis ujete na jiné místo, postupujte podle Przy przenoszeniu kopiarki należy postępować zgodnie z následujících pokynů. poniższą procedurą. Při dopravě kopírky vyjměte kazetu W przypadku potrzeby przeniesienia toneru ze zařízení. Zabráníte tak kopiarki zadbaj o usunięcie kasety zaprášení...
 • Seite 92: Introduction

  The AL-840 can be used as a copier and as a Kopierer einsetzbar ist. In dieser Bedienungsanlei- laser printer while the AL-800 can be used only tung wird nur die Kopierfunktion beschrieben. Die as a copier. This manual describes only the cop- Erläuterungen der Druckerfunktionen entnehmen...
 • Seite 93: A Word On Copier Installation

  A WORD ON COPIER INSTALLATION RICHTIGE INSTALLATION DES KOPIERERS Improper installation may damage the Eine falsche Installation kann dem Ko- copier. Please note the following during pierer schaden. Beachten Sie bitte die initial installation and whenever the cop- folgenden Punkte, wenn Sie den Kopie- ier is moved.
 • Seite 94: Initial Settings Of Operation Panel Anfängliche Einstellungen Des Bedienfelds

  6. Ensure that the power switch of the 6. Darauf achten, daß der Netzschalter des copier is in the OFF position. Insert Kopierers ausgeschaltet ist (AUS/OFF). the attached power cord into the pow- Das beiliegende Netzkabel in die Netzka- er cord socket at the rear of the cop- belbuchse an der Rückseite des Kopie- ier.
 • Seite 95: Cautions

  CAUTIONS WARNHINWEISE Follow the cautions below when using this copier. Bei der Bedienung des Kopieres sind folgende Warn- hinweise zu befolgen: · Place the copier on a firm, level surface. · Den Kopierer auf einer festen, ebenen Unterlage · Do not install the copier in a humid or dusty location. aufstellen.
 • Seite 96 CAUTION: HIGH TEMPERATURE ZUR BEACHTUNG: HOHE TEMPERATUR ATTENTION: TEMPERATURE ELEVEE CUIDADO: TEMPERATURA ELEVADA INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. CAUTION AVOID EXPOSURE TO BEAM. VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERERÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.
 • Seite 97 Use of controls or adjustments or performance of Die Verwendung von Bedienelementen oder Ein- procedures other than those specified herein may stellungen und die Durchführung von Verfahren, result in hazardous radiation exposure. die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrie- ben sind, kann zum Auftreten gefährlicher Strah- lung führen.
 • Seite 98: Setup

  SET UP AUFSTELLEN 1. Unpack the copier and hold it on both 1. Kopierer auspacken, dabei an beiden sides as shown to carry it to the instal- Seiten, wie abgebildet, halten und lation location. zum Aufstellungsort tragen. 2. Remove the screw from the left side of 3.
 • Seite 99: Installing The Td Cartridge

  INSTALLING THE TD CARTRIDGE INSTALLIEREN DER ENTWICKLEREINHEIT Be sure to remove the protective Darauf achten, daß vor der Installa- paper from the drum cartridge be- tion der Entwicklereinheit das fore installing the TD cartridge. Schutzpapier von der Trommelein- heit entfernt wird. 1.
 • Seite 100: Loading Copy Paper

  LOADING COPY PAPER KOPIERPAPIER EINLEGEN 1. Hold the paper tray so that the paper 1. Das Papierfach so halten, daß die guide of the paper tray is facing front Papierführung des Fachs nach vorne and then insert the paper tray into the weist.
 • Seite 101: Connecting The Interface Cable (Al-840 Only)

  CONNECTING THE INTERFACE CABLE (AL-840 only) ANSCHLIESSEN DES SCHNITTSTELLENKABELS (nur AL-840) To use the AL-840 as a laser printer, connect it to the Den AL-840 für die Verwendung als Laserdrucker an parallel interface cable. das Kabel für die parallele Schnittstelle anschließen. ·...
 • Seite 102 PAPER Type of media Size Weight Standard paper and 56 to 80 g/m² thick paper Paper capacity: Letter 250 sheets Legal 80 to 90 g/m² Invoice Paper capacity: 200 sheets Special Transparency 52 to 130 g/m² media film Letter Envelope* International DL International C5 Commercial 10...
 • Seite 103: Normal Copying

  NORMAL COPYING NORMALKOPIEN 1. Ensure that paper of the desired size 1. Darauf achten, daß sich im Papier- is set in the paper tray. See page 3-9, fach Papier des gewünschten For- LOADING COPY PAPER. mats befindet (siehe Seite 3-9, KO- PIERPAPIER EINLEGEN).
 • Seite 104 ON L 7. Set the number of copies using the 7. Die Anzahl der Kopien über die beiden < < < < Kopienanzahl-Tasten ( ) einstel- two copy quantity ( ) keys. len. ZOOM > · Press the clear ( ) key to ·...
 • Seite 105: Exposure Adjustment/Photo Copying

  EXPOSURE ADJUSTMENT/PHOTO COPYING BELICHTUNGSEINSTELLUNG/PHOTO-MODUS Copy density adjustment is not required for most orig- Im automatischen Belichtungsmodus ist bei den mei- inals in the automatic exposure mode. sten Originalen eine Einstellung der Kopienqualität To adjust the copy density manually or to copy photo- nicht erforderlich.
 • Seite 106: Automatic Exposure Adjustment

  AUTOMATIC EXPOSURE ADJUSTMENT AUTOMATISCHE BELICHTUNGSKORREKTUR The automatic exposure level can be adjusted to suit Die automatische Belichtungskorrektur kann Ihren your copying needs. Kopieranforderungen gemäß eingestellt werden. 1. Press the exposure mode selector 1. Die Wahltaste für den Belichtungs- key to select the photo ( ) mode.
 • Seite 107: Reduction/Enlargement/Zoom

  REDUCTION/ENLARGEMENT/ZOOM VERKLEINERUNG/VERGRÖSSERUNG/ZOOM Three preset reduction ratios and two enlargement Es stehen drei voreingestellte Verkleinerungs- und ratios can be selected. The zoom function enables zwei Vergrößerungsmaßstäbe zur Auswahl. Die Zoom- copy ratio selection from 50% to 200% in 1% incre- Funktion ermöglicht die Einstellung des Kopiermaß- ments.
 • Seite 108: Two Sided Copying

  TWO-SIDED COPYING ZWEISEITIGES KOPIEREN Two-sided copying can be made on this copier. Mit diesem Kopierer kann zweiseitig kopiert werden. Example: The following two originals will Beispiel: Die folgenden beiden Originale be copied onto two sides of copy paper. werden auf die beiden Seiten eines Ko- pierpapierblatts kopiert.
 • Seite 109: Description Of Special Functions Beschreibung Spezieller Funktionen

  DESCRIPTION OF SPECIAL FUNCTIONS BESCHREIBUNG SPEZIELLER FUNKTIONEN Toner save mode (page 3-19) Tonersparmodus (Seite 3-19) Reduces toner consumption by approximately 10%. Verringert den Tonerverbrauch um ca. 10%. Energiesparbetrieb (Seite 3-20) Power save modes (page 3-20) Der Kopierer verfügt über zwei verschiedene Strom- The copier has two power save modes of operation: sparfunktionen: die Vorwärmphase und den automati- preheat mode and auto power shut-off mode.
 • Seite 110: Toner Save Mode

  TONER SAVE MODE TONERSPARMODUS When the machine is used as a Wird das Gerät in Verbindung printer with a computer (AL- mit einem Computer als Druk- 840 only), the toner save mode ker verwendet (nur AL-840), which is set as described below funktioniert der gemäß...
 • Seite 111: User Programs

  USER PROGRAMS BEDIENERPROGRAMME The user programs allow the parameters of certain Mit Hilfe der Bedienerprogramme können bestimmte functions to be set, changed, or canceled as desired. Funktionen nach Bedarf eingestellt, verändert oder gelöscht werden. Setting the power save modes and Einstellung des Energiesparbetriebs auto clear time und der automatischen Rückstellzeit...
 • Seite 112: Td Cartridge Replacement

  TD CARTRIDGE REPLACEMENT AUSWECHSELN DER ENTWICKLEREINHEIT Ausschließlich Originalteile und Origi- Be sure to use only genuine SHARP nalzubehör von SHARP verwenden. parts and supplies. The TD cartridge replacement required ( ) indicator Die Anzeige für den erforderlichen Austausch der will light up when toner is needed. For more information Entwicklereinheit ( ) leuchtet auf, wenn Toner benö-...
 • Seite 113: Drum Cartridge Replacement

  DRUM CARTRIDGE REPLACEMENT AUSWECHSELN DER TROMMELEINHEIT The useful life of the drum cartridge is approximately Die Lebensdauer der Trommeleinheit beläuft sich auf 20,000 copies. When the internal counter reaches ca. 20000 Kopien. Wenn der interne Zähler etwa approximately 19,000 copies, the drum replacement 19000 Kopien erreicht, leuchtet die Anzeige für den required ( w ) indicator will light up indicating that erforderlichen Austausch der Trommeleinheit ( w )
 • Seite 114 7. Using both hands hold the tabs on the 7. Die Laschen an der neuen Trommel- new drum cartridge between your einheit mit den Daumen und Zeigefin- thumb and index finger, place the two gern beider Hände fassen, die beiden projections on both ends of the car- Sicherungsknöpfe an den Enden der tridge along the guides, and gently...
 • Seite 115: User Maintenance

  USER MAINTENANCE WARTUNG Richtige Pflege ist unerläßlich, um stets saubere und Proper care is essential in order to get clean, sharp scharfe Kopien zu erhalten. Nehmen Sie sich auf jeden copies. Be sure to take a few minutes to regularly clean Fall ein paar Minuten Zeit für die regelmäßige Reini-...
 • Seite 116 4. Take a sheet of clean paper and roll it 4. Ein Blatt sauberes Papier zu einer into a tube. Roll it tightly so that the Röhre aufrollen. Der Durchmesser diameter of the hole at each end is der Röhre sollte die Dicke des kleinen less than the thickness of your little Fingers nicht übersteigen.
 • Seite 117: Misfeed Removal

  MISFEED REMOVAL PAPIERSTAUBESEITIGUNG When the misfeed ( ) indicator blinks or blinks Wenn die Papierstauanzeige ( ) oder auf der Anzeige blinkt, unterbricht der Kopierer wegen eines in the display, the copier will stop because of a misfeed. Papierstaus den Betrieb. Check the misfeed location.
 • Seite 118 4. Gently pull the TD cartridge out and 4. Die Entwicklereinheit vorsichtig her- place it on the scrap paper which was ausziehen und auf dem Stück Papier prepared in step 1. To remove the TD ablegen, das in Schritt 1 vorbereitet cartridge, see page 3-21, step 3.
 • Seite 119 C Misfeed in the exit area C Papierstau im Ausgabebereich 1. Push gently on both sides of the front 1. Vorsichtig an beiden Seiten der Front- cover to open the cover. abdeckung drücken, um sie zu öff- nen. 2. Remove the misfed paper from the exit area by holding the edge of the 2.
 • Seite 120: Copier Trouble

  COPIER TROUBLE If any problem occurs, check the list below before contacting the Sharp Service Center. Problem Possible cause Solution Copier does not operate. Copier plugged in? Plug the copier into a grounded out- let. p. 3-3 Power switch on? Turn the power switch on.
 • Seite 121 3-11 Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer.
 • Seite 122 3-21, 3-22 Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer.
 • Seite 123 FEHLERSUCHE Sollte ein Problem auftreten, überprüfen Sie zunächst die nachfolgende Liste, bevor Sie sich an den Sharp- Kundendienst wenden. In den unten beschriebenen Fällen liegt keine Fehlfunktion des Kopierers vor. Problem Mögliche Ursache Lösung Der Kopierer kopiert Kopierer am Netz angeschlossen? Den Kopierer an eine geerdete nicht.
 • Seite 124 Spezifikationen auf- weist. S. 3-11 Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer.
 • Seite 125 Trommeleinheit richtig installiert sind, siehe S. 3-21, 3-22 Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer.
 • Seite 126: Status Indicators

  STATUS INDICATORS When the following indicators light up or blink on the operation panel or the following displays appear in the display, solve the problem immediately referring to both the table below and the relevant page. Indication Cause and remedy Steadily Drum replacement Replacement of drum cartridge will be needed soon.
 • Seite 127: Specifications

  The values for copy speed are rounded to the nearest whole number. As a part of our policy of continuous improvement, SHARP reserves the right to make design and specification changes for product improvement without prior notice. The performance specification figures indicated are nominal values of production units.
 • Seite 128: Technische Daten

  Raumtemperatur, ändern. Die Werte für die Kopiergeschwindigkeit wurden auf die nächste ganze Zahl aufgerundet. SHARP behält sich im Rahmen der ständigen Produktverbesserung das Recht auf Änderung der Konstruktion und der technischen Daten ohne Vorankündigung vor. Die Leistungsangaben sind nominelle Werte von Produktionseinheiten.
 • Seite 129: Supply Part Numbers And Storage

  Bei der Bestellung von Verbrauchsmaterialien bitte die numbers as listed below. richtigen Artikelnummern verwenden, die nachfolgend aufgelistet sind. Be sure to use only genuine SHARP parts and Nur Originalteile und Originalzubehör von supplies. SHARP verwenden. For best copying results, be sure to use only Für beste Kopierergebnisse, maximale Le-...
 • Seite 130: Moving Instructions

  MOVING INSTRUCTIONS TRANSPORTANWEISUNGEN When moving this copier, follow the procedure below. Beim Transport des Kopierers die nachfolgenden An- weisungen befolgen. When moving this copier, be Vor dem Transport des Kopie- sure to remove the TD cartridge rers unbedingt die Entwickler- from the machine.
 • Seite 131: Introduction

  Le AL-840 peut être utilisé à la fois comme copieur et AL-840 kan både anvendes som kopimaskine og som comme imprimante laser, tandis que le AL-800 ne laserprinter medens AL-800 kun kan anvendes som peut servir que de copieur. Ce manuel ne décrit que kopimaskine.
 • Seite 132: Installation Du Copieur

  INSTALLATION DU COPIEUR KORREKT INSTALLERING Une installation incorrecte peut causer Forkert installlering kan ødelægge kopi- des dommages au copieur. Observez maskinen. Vær opmærksom på følgen- les indications suivantes lors de la pre- de under den første opstilling og hvis mière installation et à chaque fois que le kopimaskinen eventuelt flyttes.
 • Seite 133 6. Veillez à ce que l’interrupteur d’alimen- 6. Kontroller om netkontakten på kopi- tation du copieur se trouve en position maskinen er i OFF stilling. Stik netled- d’arrêt. Introduisez le cordon d’alimen- ningen i netbøsningen på bagsiden af tation fourni dans la fiche du cordon kopimaskinen.
 • Seite 134: Précautions

  PRÉCAUTIONS ADVARSLER Veuillez respecter les précautions ci-après lors de Følg henvisningerne nedenfor, når kopimaskinen be- l’utilisation du copieur. nyttes. · Installez le copieur sur un socle stable et horizontal. · Anbring kopimaskinen på en fast, plan flade. · N’installez pas le copieur dans un endroit humide ou ·...
 • Seite 135 CAUTION: HIGH TEMPERATURE ZUR BEACHTUNG: HOHE TEMPERATUR ATTENTION: TEMPERATURE ELEVEE CUIDADO: TEMPERATURA ELEVADA INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. CAUTION AVOID EXPOSURE TO BEAM. VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERERÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN. ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION.
 • Seite 136 L’utilisation de commandes ou de réglages ou la Anvendelse af andre kontroller, justeringer eller mise en œuvre de procédures différentes des procedureudførelser end her specificeret kan présentes instructions peut entraîner une exposi- medføre farlig strålebelastning. tion dangereuse à un rayonnement. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE VIGTIGSTE FEATURES 1 Reproduction laser ultra-rapide...
 • Seite 137: Mise En Service

  MISE EN SERVICE OPSTILLING 1. Déballez le copieur et tenez-le par les 1. Kopimaskinen udpakkes og holdes poignées prévues des deux côtés de på begge sider som vist ved transport l'appareil pour le transporter jusqu'à til opstillingsstedet. son emplacement d'installation. 2.
 • Seite 138: Installation De La Cartouche Toner/Développeur

  INSTALLATION DE LA CARTOUCHE TONER/DÉVELOPPEUR ISÆTNING AF TD PATRON Assurez-vous que vous avez bien Kontroller, at beskyttelsespapiret er enlevé le papier de protection de la fjernet fra kopitromlen før isætning cartouche du tambour avant de af TD patronen. mettre en place la cartouche toner/ développeur.
 • Seite 139: Chargement Du Papier De Reproduction

  CHARGEMENT DU PAPIER DE REPRODUCTION ILÆGNING AF KOPIPAPIR 1. Tenez le magasin à papier de maniè- 1. Hold papirbakken således, at papir- re à ce que le guide-papier du maga- bakkens papirføring vender fremad sin soit dirigé vers l’avant; glissez og isæt derpå...
 • Seite 140: Connexion Du Cable D'interface (Al-840 Uniquement)

  CONNEXION DU CABLE D’INTERFACE (AL-840 UNIQUEMENT) TILSLUTNING AF INTERFACE-KABLET (KUN AL-840) Pour utiliser le modèle AL-840 comme imprimante For at anvende AL-840 som laserprinter skal det paral- laser, branchez-le sur le câble d’interface parallèle. lelle interface-kabel tilsluttes. · Utilisez le câble d’interface parallèle ·...
 • Seite 141 PAPIER Type de support Format Grammage Papier standard et 56 à 80 g/m² papier épais Capacité : Lettre 250 feuilles Légal 80 à 90 g/m² Facture Capacité : 200 feuilles Support Film pour ré- 52 à 130 g/m² spécial troprojecteur Lettre Enveloppe* International DL...
 • Seite 142: Reproduction Normale

  REPRODUCTION NORMALE NORMAL KOPIERING 1. Assurez-vous que le magasin con- 1. Kontroller, at der er lagt papir af det tient du papier du format souhaité. rigtige format i papirbakken. Se side Reportez-vous à la page 4-9, CHAR- 4-9, ILÆGNING AF KOPIPAPIR. GEMENT DU PAPIER COPIE.
 • Seite 143 ON L 7. Indiquez le nombre de copies à l’aide 7. Indstil det ønskede antal kopier med des deux touches d’indication du nom- < < de to taster ( ) for antal af kopier. < < bre de copies ( ZOOM >...
 • Seite 144: Réglage De L'exposition/Reproduction De Photographies

  RÉGLAGE DE L’EXPOSITION/REPRODUCTION DE PHOTOGRAPHIES EKSPONERINGSINDSTILLING/FOTOKOPIERING Il n’est pas indispensable d’ajuster le contraste de Indstilling af sværtningsgraden for kopierne er ikke reproduction pour la plupart des originaux en mode de nødvendig for de fleste originaler i den automatiske réglage automatique de l’exposition. Pour ajuster ma- eksponeringsmodus.
 • Seite 145: Réglage De L'exposition Automatique

  RÉGLAGE DE L’EXPOSITION AUTOMATIQUE AUTOMATISK EKSPONERINGSINDSTILLING Le niveau d’exposition automatique peut être adapté Det automatiske eksponeringsniveau kan indstilles en fonction de vos besoins de reproduction. efter ønske ved kopiering. 1. Appuyez sur la touche de sélection du 1. Tryk på tasten for valg af automatisk mode d’exposition pour choisir le eksponeringsniveau for at vælge foto mode photo (...
 • Seite 146: Réduction/Agrandissement/Zoom

  RÉDUCTION/AGRANDISSEMENT/ZOOM FORMINDSKELSE/FORSTØRRELSE/ZOOM Trois taux de réduction préréglés et deux taux d’agran- Der kan vælges mellem tre forudindstillede formind- dissement préréglés peuvent être sélectionnés. La skelsesformater og to forstørrelsesformater. Zoom- fonction de zoom permet d’effectuer précisément la funktionen muliggør valg af kopiformater fra 50% til sélection du taux de reproduction entre 50% et 200% 200% i trin på...
 • Seite 147: Copie Recto Verso

  COPIE RECTO VERSO TOSIDET KOPIERING Ce copieur permet la reproduction double face. Tosidet kopiering kan gennemføres med denne kopi- maskine. Eksempel: De følgende to originaler bli- Exemple: les deux originaux suivants ver kopieret på begge sider af kopipapi- sont copiés sur les deux faces du papier ret.
 • Seite 148: Description Des Fonctions Particulières

  DESCRIPTION DES FONCTIONS PARTICULIÈRES BESKRIVELSE AF SPECIALFUNKTIONER Mode d’économie de toner (page 4-19) Tonersparemodus (side 4-19) Réduit d’environ 10% la consommation de toner. Reducerer tonerforbruget med ca. 10%. Modes d’économie d’énergie (page 4-20) Energisparemodier (side 4-20) Le copieur possède deux modes d’économie d’éner- Kopimaskinen har to energisparemodier: Foropvarm- gie: le mode d’économie d’énergie et le mode de ning og automatisk slukning af energitilførsel.
 • Seite 149: Mode D'économie De Toner

  MODE D’ÉCONOMIE DE TONER TONERSPAREMODUS Lorsque l’appareil est utilisé Når maskinen anvendes som comme imprimante d’ordina- printer sammen med en com- teur (AL-840 uniquement), le puter (kun AL-840), virker to- mode d’économie du toner dé- nersparemodien, der er indstil- crit ci-dessous n’est pas opéra- let som beskrevet nedenfor, tionnel.
 • Seite 150: Programmes Utilisateur

  PROGRAMMES UTILISATEUR ANVENDERPROGRAMMER Les programmes utilisateur permettent de régler, de Anvenderprogrammer tillader at vælge, ændre eller changer ou d’annuler à volonté les paramètres de slette parametre for visse funktioner, som ønsket. certaines fonctions. Réglage des modes d’économie d’énergie Indstilling af energispare modien og et du temps de réinitialisation automatique auto klartiden 1.
 • Seite 151: Remplacement De La Cartouche Toner/Développeur

  REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE TONER/DÉVELOPPEUR UDSKIFTNING AF TD PATRON Anvend kun originale SHARP dele og Veillez à n’utiliser que des pièces et tilbehør. fournitures SHARP d’origine. Indikatoren ( ) for udskiftning af TD patronen lyser, Le témoin de toner usagé ( ) s’allume lorsqu’il devient...
 • Seite 152: Remplacement De La Cartouche De Tambour

  REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TAMBOUR UDSKIFTNING AF KOPITROMLE La durée de service de la cartouche de tambour est Levetiden for en tromle er ca. 20000 kopier. Hvis den d’environ 20 000 copies. Lorsque le compteur interne interne tæller når ca. 19000 kopier, lyser indikatoren atteint environ 19 000 copies, le témoin de remplace- ( w ) for udskiftning af kopitromlen for at advisere om, ment de tambour ( w ) s’allume pour indiquer qu’il sera...
 • Seite 153 7. En vous servant de vos deux mains, 7. Hold tappene på den nye kopitromle saisissez entre les pouces et les in- med tommel- og pegefingrene og an- dex les ergots de la nouvelle cartou- bring forsigtigt de to fremspring på che du tambour, posez sur les guides patronen langs med føringerne og les deux saillies aux deux extrémités...
 • Seite 154: Entretien Par L'utilisateur

  ENTRETIEN PAR L’UTILISATEUR VEDLIGEHOLDELSE Un entretien adéquat est essentiel pour obtenir des Rigtig vedligeholdelse er vigtig for at opnå rene, skarpe copies claires et nettes. Consacrez régulièrement quel- kopier. Giv Dem tid til at rense kopimaskinen regel- ques minutes au nettoyage du copieur. mæssigt.
 • Seite 155 4. Prenez une feuille de papier propre et 4. Tag et stykke rent papir og rul det til et roulez-la pour en faire un tube. Veillez rør. Rul papiret således, at diamete- à ce que le rouleau de papier soit ren af røret i begge ender er mindre serré...
 • Seite 156: Blocage De Papier - Extraction

  BLOCAGE DE PAPIER – EXTRACTION UDTAGNING AF FORKERT INDFØRT PAPIR Lorsque le témoin de blocage du papier ( ) clignote Hvis indikatoren ( ) for forkert indført papir blinker ou que l’indication clignote sur l’affichage, le eller blinker i displayet, stopper kopimaskinen på copieur s’arrête en raison d’un blocage du papier.
 • Seite 157 4. Sortez précautionneusement la car- 4. Træk forsigtigt TD patronen ud og touche toner/développeur et déposez- anbring den på det i trin 1 anbragte la sur la feuille de protection préparée papir. Vedr. udtagning af TD patro- au point 1. Pour sortir la cartouche nen, se side 4-21, trin 3.
 • Seite 158 C. Bourrage dans la zone de sortie C Forkert ført papir i udgangsområ- 1. Appuyez doucement sur les deux cô- tés du couvercle avant pour l’ouvrir. 1. Tryk forsigtigt på begge sider af front- afdækningen for at åbne den. 2. Retirez le papier responsable du bour- rage en saisissant le bord de la feuille 2.
 • Seite 159: Guide De Dépannage

  GUIDE DE DÉPANNAGE Si un quelconque problème apparaît, passez en revue la liste ci-dessous avant de vous adresser au service d’entretien Sharp. Dans les situations décrites dans ce tableau, le copieur n’est pas en panne. Problème Cause possible Solution Le copieur ne fonctionne Le copieur est-il raccordé...
 • Seite 160 4-11 ches. Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer.
 • Seite 161 Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer.
 • Seite 162 PROBLEMER MED KOPIMASKINEN? Hvis der opstår problemer, skal nedenstående liste gennemgås, før der rettes henvendelse til Sharp Service Center. I de nedenstående beskrevne problemer, er der ingen fejl i selve kopimaskinen. Problem Mulig årsag Løsning Kopimaskinen virker ikke Er netkablet sat i? Forbind kopimaskinen til en jordet stikdåse.
 • Seite 163 S. 4-11 flader eller print Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer.
 • Seite 164 S. 4-21, 4-22. Thank you very much for buying a SHARP laser printer. This manual tells you how to set up, operate and maintain your new printer, and contains advice on how to get the best performance from the printer.
 • Seite 165: Fonction D'autodiagnostic

  FONCTION D’AUTODIAGNOSTIC Lorsque les témoins suivants s’allument ou clignotent sur le tableau de commande ou que les indications suivantes apparaissent sur l’affichage, résolvez immédiatement le problème en vous aidant du tableau ci- dessous et des instructions données à la page adéquate. Indication Cause et solution Allumé...
 • Seite 166: Fiche Technique

  Les valeurs de la vitesse de copie sont arrondies au nombre entier le plus proche. Dans le droit fil de notre philosophie d’amélioration permanente, Sharp se réserve le droit de modifier sans préavis la conception et les caractéristiques pour amélioration. Les chiffres de performances indiqués sont des valeurs nominales d’unités de production.
 • Seite 167: Specifikationer

  Tiden for den første kopi kan variere afhængig af anvendelsesbetingelserne, såsom netspænding og rumtem- peratur. Værdierne for kopieringshastigheden er afrundet til nærmeste hele tal. Som en del af vor politik med kontinuerlig forbedring, forbeholder SHARP sig ret til at foretage ændringer i design og specifikationer uden forudgående meddelelse. De viste specifikationer er gennemsnitlige produktionsværdier.
 • Seite 168: Ekstraudstyrs- Og Reservedelsnumre Og Opbevaring

  Lors de la commande de fournitures et d’éléments en korrekte delnumre som oplistet nedenfor anvendes. option, veuillez utiliser le numéro de référence correct indiqué ci-dessous. Anvend kun originale SHARP dele og tilbe- Veillez à toujours utiliser des fournitures et hør. des éléments de marque Sharp.
 • Seite 169: Transport

  TRANSPORT DU COPIEUR TRANSPORT Pour transporter le copieur, suivez la procédure ci- Hvis kopimaskinen skal transporteres, skal nedenstå- dessous. ende procedure følges. Hvis kopimaskinen flyttes, skal Lorsque vous déplacez le co- TD patronen tages ud af maski- pieur, veillez à retirer la cartou- nen.
 • Seite 171 SHARP CORPORATION © 1998 SHARP CORPORATION PRINTED IN HONG KONG TINSZ7292XCZZ...

Diese Anleitung auch für:

Al-840