Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Entsorgung; Reinigung Und Wartung - Conrad CV Mobil 4000 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für CV Mobil 4000:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Veiligheidswenken
Bij beschadigingen ten gevolge van niet-naleving van deze
gebruiksaanwijzing vervalt uw garantie! Voor verder schade die
uit een schadegeval voortvloeit aanvaarden wij geen enkele aan-
sprakelijkheid! Bij materiële schade of persoonlijke ongelukken
die door onoordeelkundig gebruik of niet-naleving van de veilig-
heidswenken werden veroorzaakt, aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid! In dergelijke gevallen vervalt de garantie!
• De zendontvanger straalt tijdens het zenden HF-straling af. U dient een toereiken-
de veiligheidsafstand ten opzichte van de antenne in acht te nemen
• Om veiligheids- en vergunningsredenen (CE) is het eigenmachtig ombouwen
en/of veranderen van de zendontvanger CV Mobil niet toegestaan.
• In bedrijven dient men rekening te houden met de voorschriften ter voorkoming
van ongevallen opgesteld door de nationale bonden van de ongevallenverzeke-
ring voor elektrische installaties en productiemiddelen.
• U mag nooit vloeistoffen over het toestel gieten. Er bestaat brandgevaar! Indien
het toestel toch nat wordt, dient u het toestel direct van de stroombron los te kop-
pelen en zich tot een vakman te wenden.
• Ongunstige verlichting, b.v. zonlicht, kan de leesbaarheid van het display benade-
len.
• Gelieve zich tot onze technische hulplijn of een andere vakman te wenden indien
u vragen heeft omtrent de correcte aansluiting van het toestel of omtrent zaken,
die niet opgehelderd werden in deze gebruiksaanwijzing.
• U mag het toestel enkel door een vakman laten inbouwen en aansluiten, die met
de hiermee verbonden gevaren en de desbetreffende voorschriften vertrouwd is.
• Gelieve als automobilist bij het zenden en ontvangen ook rekening te houden met
de bepalingen van het betreffende verkeersreglement. Voor het zenden en ont-
vangen tijdens het rijden is een passende handsfree carkit noodzakelijk.
• U dient de veiligheidswenken en bepalingen van de autofabrikanten en de auto-
branche in acht te nemen.
• Wijzigingen van technische gegevens en uitvoering zijn zonder voorafgaande aan-
kondiging voorbehouden.
46

Entsorgung

Entsorgen Sie das unbrauchbar gewordene Gerät gemäß den geltenden gesetzli-
chen Vorschriften. Bitte machen Sie mit - der Umwelt zur Liebe.

Reinigung und Wartung

Vor einer Wartung oder Reinigung des CV Mobil ist das Gerät von
der Spannungsquelle zu trennen.
Zur äußerlichen Reinigung des Gerätes verwenden Sie lediglich ein weiches, fussel-
freies, antistatisches Reinigungstuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuer- oder
Lösungsmittel.
Eine Reparatur darf nur von einem Fachmann durchgeführt werden, der mit den Vor-
schriften und den damit verbunden Gefahren vertraut ist.
Kondensatoren im Gerät können noch geladen sein, selbst wenn das Gerät von allen
Spannungsquellen getrennt wurde.
Das Gerät darf nicht geöffnet werden. Eigenhändige Reparaturen oder Abgleich sind
nicht vorzunehmen, denn jede Veränderung bzw. Fremdabgleich können zum Erlö-
schen der Betriebserlaubnis sowie der Garantie- und Reparaturansprüche führen.
Bei Betriebsstörung sollte das Gerät nicht benutzt werden. Trennen Sie die Strom-
versorgung ab.
15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis