Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie; Bezpečnosť Na Pracovisku; Elektrická Bezpečnosť - Parkside PAH 1300 A1 Originalbetriebsanleitung

Demolition hammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
UPOZORNENIE
Vibračná hladina uvedená v týchto pokynoch
bola meraná v súlade s uvedeným postupom
merania a môže sa použiť na porovnanie
prístrojov. Uvedená hodnota emisií vibrácií sa
môže tiež použiť na počiatočné posúdenie
prerušenia.
VÝSTRAHA!
Vibračná hladina sa mení podľa používania
elektrického náradia a v niektorých prípa-
doch môže byť väčšia ako hodnota uvedená
v týchto pokynoch. Zaťaženie vibráciami by
sa mohlo podceniť, keď sa elektrické náradie
používa pravidelne takýmto spôsobom.
Pokúste sa zaťaženie vibráciami udržať na
čo najnižšej hodnote. Príkladom opatrení
na zníženie zaťaženia vibráciami je nosenie
rukavíc pri používaní náradia a obmedzenie
pracovného času. Pritom sa musia zohľadniť
všetky časti prevádzkového cyklu (napríklad
časy, v priebehu ktorých je elektrické náradie
vypnuté a tie, počas ktorých je síce zapnuté,
ale beží bez zaťaženia).
PAH 1300 A1
Všeobecné bezpečnostné
pokyny pre elektrické
náradie
VÝSTRAHA!
Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny
a upozornenia. Zanedbania pri dodržiavaní
bezpečnostných pokynov a upozornení môžu
mať za následok zásah elektrickým prúdom,
požiar a/alebo ťažké poranenia.
Pre prípad budúceho použitia uschovajte
všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia.
V bezpečnostných upozorneniach používaný
pojem „elektrické náradie" sa týka elektrického
náradia napájaného zo siete (so sieťovým káblom)
a elektrického náradia prevádzkovaného s akumu-
látorom (bez sieťového kábla).
1. Bezpečnosť na pracovisku
a) Udržiavajte svoje pracovisko v čistote a dobre
osvetlené. Neporiadok a neosvetlené pracovné
oblasti môžu viesť k úrazom.
b) Nepracujte s elektrickým náradím na miestach
s nebezpečenstvom výbuchu, na ktorých sa
nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo
horľavý prach. Z elektrického náradia vychá-
dzajú iskry, ktoré môžu tento prach alebo výpary
zapáliť.
c) Počas používania elektrického náradia za-
bráňte prístupu detí a iných osôb. Pri odvrátení
pozornosti môžete stratiť kontrolu nad prístrojom.
2. Elektrická bezpečnosť
a) Prípojná zástrčka elektrického náradia musí
byť vhodná pre danú zásuvku. Zástrčka sa
nesmie žiadnym spôsobom modifikovať. Spolu
s elektrickým náradím, ktoré má ochranné
uzemnenie, nepoužívajte žiadne sieťové
adaptéry. Nezmenené zástrčky a vhodné zá-
suvky znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
SK
 35

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

277023

Inhaltsverzeichnis