Varnost Oseb; Uporaba In Ravnanje Z Električnim Orodjem - Parkside PAH 1300 A1 Originalbetriebsanleitung

Demolition hammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
c) Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali
vlagi. Vdor vode v električno napravo poveča
tveganje električnega udara.
d) Kabla ne uporabljajte za druge namene, na
primer za prenašanje ali obešanje električ-
nega orodja za kabel ali za vlečenje vtiča iz
vtičnice. Kabla ne približujte virom vročine,
olju, ostrim robovom ali premikajočim se
delom naprave. Poškodovani ali zasukani kabli
povečajo tveganje električnega udara.
e) Če z električnim orodjem delate na prostem,
uporabljajte samo podaljške kablov, ki jih je
dovoljeno uporabljati na prostem. Uporaba
podaljška kabla, primernega za uporabo na
prostem, zmanjša tveganje električnega udara.
f) Če uporabe električnega orodja v vlažni oko-
lici ni mogoče preprečiti, uporabite zaščitno
stikalo za okvarni tok. Uporaba zaščitnega
stikala za okvarni tok zmanjša tveganje električ-
nega udara.

3. Varnost oseb

a) Bodite vedno pozorni, pazite, kaj počnete,
dela z električnim orodjem se lotite premišlje-
no. Električnega orodja ne uporabljajte, ko
ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola
ali zdravil. Že en sam trenutek nepazljivosti pri
uporabi električnega orodja lahko privede do
resnih telesnih poškodb.
b) Nosite osebno zaščitno opremo in zmeraj
uporabljajte tudi zaščitna očala. Uporaba
osebne zaščitne opreme, kot je maska za zašči-
to pred prahom, nedrseči zaščitni čevlji, zaščit-
na čelada ali zaščita sluha, odvisno od vrste in
uporabe električnega orodja zmanjša tveganje
poškodb.
c) Izogibajte se nehotenemu zagonu napra-
ve. Prepričajte se, da je električno orodje
izključeno, preden ga priključite na vir elek-
tričnega toka in/ali akumulator, ga dvignete
ali prenašate. Če pri prenašanju električnega
orodja s prstom pritiskate na stikalo ali že vklop-
ljeno napravo priključite na oskrbo s tokom,
lahko to privede do nezgod.
20 
SI
d) Pred vklopom električnega orodja odstranite
nastavitvena orodja ali izvijače. Orodje ali
izvijač v vrtečem se delu naprave lahko privede
do poškodb.
e) Izogibajte se neobičajni drži telesa. Poskrbite
za varen položaj in vedno ohranjajte ravno-
težje. Tako lahko električno orodje še posebej
v nepričakovanih situacijah bolje nadzorujete.
f) Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih
oblačil ali nakita. Lase, oblačila in rokavice
imejte zunaj dosega premikajočih se delov.
Premikajoči se deli lahko zagrabijo ohlapna
oblačila, nakit ali lase.
g) Če lahko vgradite priprave za sesanje ali
prestrezanje prahu, se prepričajte, da so te
priključene in se pravilno uporabljajo. Upo-
raba naprave za sesanje prahu lahko zmanjša
nevarnost zaradi prahu.
4. Uporaba in ravnanje z električnim
orodjem
a) Naprave ne preobremenjujte. Za svoje delo
uporabljajte zanj predvideno električno
orodje. Delo s primernim električnim orodjem v
navedenem območju moči je boljše in varnejše.
b) Ne uporabljajte električnih orodij z okvarje-
nim stikalom. Električno orodje, ki ga ni mogo-
če vklopiti in izklopiti, je nevarno in ga je treba
popraviti.
c) Potegnite vtič iz vtičnice in/ali odstranite aku-
mulatorsko baterijo, preden začnete izvajati
nastavitve naprave, menjavati njene dele
in preden napravo odložite. Ta previdnostni
ukrep prepreči nehoteni zagon električnega
orodja.
d) Ko električnih orodij ne uporabljate, jih hrani-
te zunaj dosega otrok. Naprave naj ne upo-
rabljajo osebe, ki z uporabo niso seznanjene
ali niso prebrale teh navodil. Električna orodja
so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
PAH 1300 A1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

277023

Inhaltsverzeichnis