Servis; Posebni Varnostni Napotki Za Kladiva; Montaža; Dodatni Ročaj - Parkside PAH 1300 A1 Originalbetriebsanleitung

Demolition hammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
e) Električna orodja skrbno vzdržujte. Prever-
jajte, ali premični deli naprave delujejo brez-
hibno in niso zataknjeni, ali deli niso odlom-
ljeni ali tako poškodovani, da je ovirano
delovanje električnega orodja. Pred uporabo
naprave poskrbite za popravilo poškodova-
nih delov. Veliko nezgod nastane zaradi slabo
vzdrževanih električnih orodij.
f) Vaša rezalna orodja naj bodo ostra in čista.
Skrbno vzdrževana rezalna orodja z ostrimi
rezili se manj zatikajo in so lažje vodljiva.
g) Električno orodje, pribor, delovno orodje itd.
uporabljajte v skladu s temi navodili. Pri tem
upoštevajte delovne pogoje in vrsto opravila,
ki ga izvajate. Uporaba električnih orodij za
nepredvideno uporabo lahko privede do nevar-
nih situacij.

5. Servis

a) Električno orodje dajte v popravilo samo
usposobljenemu strokovnemu osebju, ki naj
uporablja izključno originalne nadomestne
dele. S tem zagotovite, da se ohrani varnost
električnega orodja.

Posebni varnostni napotki za kladiva

Nosite zaščito sluha. Učinek hrupa
lahko povzroči izgubo sluha.
Uporabljajte dodatne ročaje, dostavljene z
napravo. Izguba nadzora lahko privede do
poškodb.
Napravo med delom, pri katerem lahko
orodje naleti na skrite električne napeljave
ali lastni električni kabel, držite za izolirane
površine ročajev. Stik z napeljavo pod nape-
tostjo lahko povzroči prenos napetosti tudi na
kovinske dele naprave in privede do električne-
ga udara.
Nosite masko za zaščito pred
prahom.
PAH 1300 A1
Montaža
Dodatni ročaj:
Dodatni ročaj
lahko poljubno obračate.
Odvijte nazobčano matico
Obrnite dodatni ročaj
ali za 180° naprej ali nazaj v želeni položaj
(glejte zložljivo stran).
Znova zategnite nazobčano matico

Vstavljanje orodja:

Povlecite zaporno pušo
Orodje med obračanjem vstavite v nastavek
za orodje
, tako da se samodejno zaskoči.
Spustite zaporno pušo
zapahne. Povlecite za orodje in preverite, ali je
dobro pritrjeno. Orodje ima sistemsko pogojeno
radialno zračnost.

Odstranjevanje orodja:

Povlecite zaporno pušo
orodje izvlecite iz nastavka za orodje
Spreminjanje položaja dleta:
Plosko dleto
lahko prestavite v položaj, ki je
optimalen za vaše delo.
Vstavite plosko dleto
Potisnite obroč za nastavitev dleta
z obročem za nastavitev dleta
obrnite v želeni položaj.
Obroč za nastavitev dleta
obračajte, tako da se zaskoči.
.
okrog osi naprave in/
.
nazaj.
. Tako se nastavek
orodja nazaj in
.
v nastavek za orodje
naprej in
plosko dleto
spustite in ga
SI
 21
.

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

277023

Inhaltsverzeichnis