Parkside PAPK 12 A3 Bedienungsanleitung

12-v-akku 2 ah
Vorschau ausblenden

Werbung

2Ah 12V BATTERY PAPK 12 A3
AKUMULATOR 12 V, 2 Ah
Instrukcja obsługicji obsługi
IAN 351899_2007
12-V-AKKU 2 Ah
Bedienungsanleitung

Werbung

Kapitel

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAPK 12 A3

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAPK 12 A3

 • Seite 1 2Ah 12V BATTERY PAPK 12 A3 AKUMULATOR 12 V, 2 Ah 12-V-AKKU 2 Ah Instrukcja obsługicji obsługi Bedienungsanleitung IAN 351899_2007...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustra- cjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Instrukcja obsługi Strona DE / AT / CH Bedienungsanleitung Seite...
 • Seite 4 All Parkside tools and the chargers PLGK 12 A1/A2/B2/PDSLG 12 A1 of the X12V Team series are compatible with the PAPK 12 A1/A2/A3/B1 battery pack. 2 Ah Charging 2 Ah 4 Ah Battery times Battery Battery pack pack pack Charging PAPK 12 PAPK 12 A1...
 • Seite 5 12V max. 10,8V LONGER BATTERY LIFE. INCREASED LIFESPAN. High-performance Li-Ion battery Cell Balancing – longer battery life, increased battery lifespan. Higher battery resources due to evenly used cells. Maximises the charge potential.
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Zamawianie telefoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PAPK 12 A3  ...
 • Seite 7: Wstęp

  Ten akumulator pasuje do: Ten akumulator nie nadaje się do zastosowań komer- cyjnych . Jakiekolwiek inne użycie lub modyfikacje urządzenia traktowane są jako niezgodne z prze- znaczeniem i narażają na poważne niebezpieczeń- stwo wypadku . ■ 2  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 8: Wyposażenie

  Czerwona dioda kontrolna ładowania Zielona dioda kontrolna ładowania Szybka ładowarka (brak w zestawie) Zakres dostawy 1 akumulator 12 V, 2 Ah 1 instrukcja obsługi Dane techniczne PAPK 12 A3 LITOWO-JONOWY Napięcie znamionowe 12 V (prąd stały) Pojemność 2000 mAh/24 Wh Ogniwa PAPK 12 A3  ...
 • Seite 9 UWAGA! ► W tej ładowarce można ładować tylko poniższe baterie: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/ PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ► Aktualna lista zgodności akumulatorów znajduje się pod adresem www .lidl .de/akku . ■ 4  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 10: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

  Używanie ładowarki do ładowania akumulatorów innych niż te, do których jest ona przewidziana, stwarza zagrożenie pożarowe . b) Stosuj zawsze akumulatory przewidziane dla określonego elektronarzędzia. Używanie innych akumulatorów może doprowadzić do obrażeń i niebezpieczeństwa pożaru . PAPK 12 A3   │  5 ■...
 • Seite 11 . PRZESTROGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU! Nigdy nie ładuj baterii jednorazowych. Chronić akumulator przed wysoką temperaturą, np. przed ciągłym działaniem promieni słonecznych, ognia, wody i wilgoci. Niebezpieczeństwo wybuchu . ■ 6  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 12: Zaawansowane Wskazówki Ezpieczeństwa

  Przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących ładowania i nie ładuj akumulatora lub narzę­ dzia akumulatorowego poza wskazanym w instrukcji obsługi zakresem temperatur. Niewłaściwe ładowanie lub ładowanie poza dopuszczonym zakresem temperatur może spowodować zniszczenie akumulatora oraz zwiększyć zagrożenie pożarowe . PAPK 12 A3   │  7 ■...
 • Seite 13: Ładowanie Akumulatora (Patrz Rys. A)

  Włóż akumulator do szybkiej ładowarki ♦ Włóż wtyk do gniazda zasilania . Dioda kontrolna ładowania świeci się w kolorze czerwonym . ♦ Zielona dioda kontrolna ładowania sygnalizuje zakończenie ładowania i gotowość akumulatora do pracy . ■ 8  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 14: Konserwacja I Przechowywanie

  50% a 80% . Optymalne warunki przechowywania to chłodne i suche miejsce . ■ Nigdy nie wolno naprawiać uszkodzonych akumulatorów. Każda konserwacja akumulatorów powinna być przeprowadzana wyłącznie przez producenta lub autoryzowany punkt serwisowy . PAPK 12 A3   │  9 ■...
 • Seite 15: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia . Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt . ■ 10  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 16 , lub części wykonanych ze szkła . Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli pro- dukt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie . W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w PAPK 12 A3   │  11 ■...
 • Seite 17 ■ normalne zużycie pojemności baterii ■ komercyjne wykorzystanie produktu ■ uszkodzenie lub modyfikacja produktu przez klienta ■ nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i konserwacji, błędy w obsłudze ■ szkody spowodowane zjawiskami naturalnymi ■ 12  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 18 . ■ Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcze- śniej adres serwisu . PAPK 12 A3   │  13 ■...
 • Seite 19: Serwis

  Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpo- średnio na stronę serwisu Lidl (www .lidl-service .com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 351899_2007 . Serwis Serwis Polska Tel .: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl .pl IAN 351899_2007 ■ 14  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 20: Importer

  środowiska i można poddać je pro- cesowi recyklingu . Oddanie opakowania do punktu zbiórki surowców wtórnych pozwoli zaoszczędzić surowce naturalne i zmniejszyć ilość odpadów . Zbędne materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami . PAPK 12 A3   │  15 ■...
 • Seite 21 . Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty . Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta . ■ 16  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 22: Wskazówki Dotyczące Deklaracji Zgodności We

  . Opisany powy- żej przedmiot oświadczenia spełnia wymagania przepi- sów dyrektywy 2011/65/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z 8 czerwca 2011 w sprawie ograniczenia stoso- wania określonych substancji niebezpiecznych w urzą- dzeniach elektrycznych i elektronicznych . PAPK 12 A3   │  17 ■...
 • Seite 23: Zamawianie Dodatkowego

  Promocja jest ograniczona do jednego akumula- tora na klienta/urządzenie oraz do dwóch mie- sięcy po zakończeniu okresu promocyjnego . Po tym czasie akumulator będzie można w dalszym ciągu zamówić jako część zamienną na innych warunkach . ■ 18  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 24: Zamawianie Telefoniczne

  Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować sobie numer katalogowy przy- pisany do urządzenia (np . IAN 351899) . Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji . PAPK 12 A3   │  19 ■...
 • Seite 25 ■ 20  │   PAPK 12 A3...
 • Seite 26 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 PAPK 12 A3 DE │...
 • Seite 27: Einleitung

  . Jede andere Verwendung oder Verände- rung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren . Für aus bestim- mungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung . ■ 22  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 28: Ausstattung

  Akku-Pack Entriegelungstasten Rote Ladekontroll-LED Grüne Ladekontroll-LED Schnell-Ladegerät (nicht im Lieferumfang) Lieferumfang 1 12-V-Akku, 2 Ah 1 Betriebsanleitung Technische Daten PAPK 12 A3 LITHIUM-IONEN Bemessungsspannung 12 V (Gleichstrom) Kapazität 2000 mAh/24 Wh Zellen PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 29 II / (Doppelisolierung) ACHTUNG! ► Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/ PAPK 12 A3/PAPK 12 B1 . ► Eine akutelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www .lidl .de/akku . ■ 24  │...
 • Seite 30: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Akkus verwendet wird . b) Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  25 ■...
 • Seite 31 Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonnen- einstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 26  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 32: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des zu- gelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  27 ■...
 • Seite 33: Akku-Pack Laden (Siehe Abb. A)

  Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose . Die Ladekontroll-LED leuchtet rot . ♦ Die grüne Ladekontroll-LED signalisiert Ihnen, dass der Ladevorgang abgeschlossen und der Akku-Pack einsatzbereit ist . ■ 28  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 34: Wartung Und Lagerung

  50 % und 80 % . Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken . ■ Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kunden- dienststeIlen erfolgen . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  29 ■...
 • Seite 35: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  . Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist . ■ 30  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 36 Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechli- chen Teilen, z . B . Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  31...
 • Seite 37 Abnutzung der Akkukapazität ■ gewerblichen Gebrauch des Produktes ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse ■ 32  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 38 Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  33...
 • Seite 39: Service

  Tel .: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch IAN 351899_2007 ■ 34  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 40: Importeur

  Die Rückführung der Verpackung in den Material- kreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfall- aufkommen . Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Ver- packungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  35...
 • Seite 41 Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe . Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . ■ 36  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 42: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Gegenstand der Erklärung erfüllt die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8 . Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elek tronikgeräten . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │  37...
 • Seite 43: Ersatz Akku Bestellung

  Die Aktion ist begrenzt auf einen Akku pro Kunde/Gerät, sowie auf eine Laufzeit von zwei Monaten nach dem Aktionszeitraum . Danach kann der Ersatzakku als Ersatzteil zu anderen Konditionen weiterhin bestellt werden . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 44: Telefonische Bestellung

  Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z . B . IAN 351899) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . PAPK 12 A3 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 45 ■ 40  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A3...
 • Seite 46 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Stand der Informationen: 11 / 2020 · Ident.-No.: PAPK12A3-102020-1 IAN 351899_2007...