Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PWM 4 A1 Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

WATER METER PWM 4 A1
VATTENMÄTARE
Bruksanvisning
WASSERMENGENZÄHLER
Bedienungsanleitung
IAN 332669_1907
LICZNIK ILOŚCI WODY
Instrukcja obsługi

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PWM 4 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PWM 4 A1

 • Seite 1 WATER METER PWM 4 A1 VATTENMÄTARE LICZNIK ILOŚCI WODY Bruksanvisning Instrukcja obsługi WASSERMENGENZÄHLER Bedienungsanleitung IAN 332669_1907...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importör ..............16  │  1 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 5: Inledning

  Om ingenting görs för att åtgärda situationen kan resultatet bli sakskador. ► Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika sakskador. OBSERVERA ► Under Observera finns extra information som ska hjälpa dig att handskas med produkten. │ ■ 2    PWM 4 A1...
 • Seite 6: Säkerhet

  Använd inte produkten i närheten av öppna lågor. ■ Rikta inte vattenstrålen mot elektrisk utrustning, människor eller ■ djur! Den här produkten är inte avsedd för att tappa upp vatten. ■ Produkten tål inte frost. ■  │  3 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 7: Handskas Med Batterier

  Om någon råkar svälja ett batteri måste man omedelbart ► söka medicinsk vård. Batterier får aldrig kortslutas, tas isär, deformeras eller kastas ► i en eld. Ladda aldrig upp batterier som inte är uppladdningsbara. ► │ ■ 4    PWM 4 A1...
 • Seite 8 Ta genast ut urladdade batterier ur produkten. ► Den här produkten är försedd med en litiumknapp- ► cell som antingen redan sitter i eller medföljer i UN 3091 1 Tel. ____________ leveransen.  │  5 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 9: Leveransens Innehåll

  Service Hotline (se kapitel Service). Beskrivning (se bilder på den uppfällbara sidan) Kranstycke Koppling Turbinenhet Display Knapp Slanganslutning Knapp Batteri (3,0 V batteri av typ CR 2032) Lock till batterifack Packningar │ ■ 6    PWM 4 A1...
 • Seite 10: Visningar På Displayen

  För att produkten ska fungera säkert och utan problem måste monteringsplatsen uppfylla följande krav: ■ Det vatten som strömmar igenom produkten måste ha en temperatur mellan +5°C och +40°C. ■ Omgivningstemperaturen ska ligga mellan +5°C och +60°C. ■ Använd endast produkten med rent sötvatten.  │  7 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 11: Lägga I/Byta Batterier

  Bild 2 OBSERVERA ► När batteriet börjar bli urladdat kommer indikeringen för batteribyte upp på displayen. Då bör batteriet bytas ut så snart som möjligt. ► Alla minnesfunktioner nollställs automatiskt när man byter batteri. │ ■ 8    PWM 4 A1...
 • Seite 12: Ansluta Produkten

  ♦ Koppla en vattenslang till slanganslutningen Bild 3 Bild 4 Bild 5 OBSERVERA ► Beroende på ditt bevattningssystem kan det hända att du behöver en adapter. Vänd dig i så fall till en specialbutik.  │  9 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 13: Användning

  Vrid produkten eller kranstycket motsols för att skruva loss dem från vattenutkastet. För den främre delen av kopplingen bakåt för att dra av en slangspruta eller liknande tillbehör. ♦ Koppla bort vattenslangen från slanganslutningen │ ■ 10    PWM 4 A1...
 • Seite 14: Åtgärda Fel

  . Rengör packningarna insidan av kopplingen och kranstycket under rinnande vatten. Sätt tillbaka packningarna i kopplingen och kranstycket ♦ Ta ut turbinenheten ur produkten och dra isär turbinenheten ♦ Rengör alla delarna under rinnande vatten.  │  11 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 15: Förvaring

  Lämna bara in urladdade batterier. Kassera förpackningen Förpackningsmaterialet har valts med tanke på miljön och de tekniska förutsätt- ningarna för avfallshantering och kan därför återvinnas. Kassera förpacknings- material som inte behövs längre enligt gällande lokala bestämmelser. │ ■ 12    PWM 4 A1...
 • Seite 16: Bilaga

  Information om försäkran om EU-överensstämmelse Den här produkten uppfyller de grundläggande kraven och övriga relevanta föreskrifter i det europeiska direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU samt RoHS-direktivet 2011/65/EU. En fullständig försäkran om EU-överensstämmelse kan beställas av importören.  │  13 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 17: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt.Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial. │ ■ 14    PWM 4 A1...
 • Seite 18: Service

  Med den här QR-koden kommer du direkt till Lidls servicesida (www.lidl-service.com) där du kan öppna bruksanvisningen genom att skriva in artikelnumret (IAN) 123456. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se Service Suomi Tel.: 09 4245 3024 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 332669_1907  │  15 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 19: Importör

  Importör Observera att följande adress inte är någon serviceadress. Kontakta först det serviceställe som anges. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM TYSKLAND www.kompernass.com │ ■ 16    PWM 4 A1...
 • Seite 20 Importer ..............31 │    17 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 21: Wstęp

  Aby uniknąć obrażeń u osób, przestrzegaj wskazówek zawartych w tym ostrzeżeniu. UWAGA Ostrzeżenie o tym stopniu zagrożenia oznacza możliwość powstania szkód materialnych. Nieuniknięcie takiej niebezpiecznej sytuacji może doprowadzić do powstania szkód materialnych. ► Aby uniknąć szkód materialnych, przestrzegaj wskazówek zaleceń zawartych w tym ostrzeżeniu. │ ■ 18    PWM 4 A1...
 • Seite 22: Bezpieczeństwo

  Przed użyciem sprawdź prawidłowe zamocowanie urządzenia ■ i jego przewodów zasilających. Chroń urządzenie przed bezpośrednim nasłonecznieniem. ■ Nie używaj urządzenia w pobliżu otwartych płomieni. ■ Nie kieruj strumienia wody na urządzenia elektryczne, osoby ■ lub zwierzęta! │    19 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 23: Postępowanie Z Bateriami

  Urządzenie jest zasilane jedną baterią. Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może doprowadzić do pożaru, wybuchu, wycieku sub- stancji niebezpiecznych lub powstania innych groź- nych sytuacji! Dzieci nie mogą bawić się bateriami. Przechowuj baterie ► w miejscu niedostępnym dla dzieci. │ ■ 20    PWM 4 A1...
 • Seite 24 Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, ► wyjmij baterie. Zużyte baterie wyjmij niezwłocznie z urządzenia. ► Produkt jest wyposażony w litową baterię pastyl- ► kową lub jest ona dołączona do produktu. UN 3091 1 Tel. ____________ │    21 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 25: Zakres Dostawy

  Opis urządzenia (Ilustracje - patrz rozkładana okładka) Końcówka do montażu na kranie Złączka Moduł turbinki Wyświetlacz Przycisk Przyłącze węża do wody Przycisk Bateria (3,0 V typu CR 2032) Pokrywka wnęki na baterię Pierścienie uszczelniające │ ■ 22    PWM 4 A1...
 • Seite 26: Wskazania Na Wyświetlaczu

  ■ Temperatura przepływającej wody musi mieścić się wyłącznie w zakresie temperatur od +5°C do +40°C. ■ Temperatura otoczenia musi mieścić się wyłącznie w zakresie temperatur od +5°C do +60°C. ■ Stosuj wyłącznie czystą wodę słodką. │    23 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 27: Wkładanie/Wymiana Baterii

  Rys. 1 Rys. 2 WSKAZÓWKA ► Przy niskim poziomie naładowania baterii jest wyświetlany wskaźnik wymiany baterii Baterię należy jak najszybciej wymienić. ► Po wymianie baterii wszystkie funkcje pamięci są automatycznie resetowane do wartości 0. │ ■ 24    PWM 4 A1...
 • Seite 28: Podłączanie Urządzenia

  Podłącz wąż do wody do przyłącza węża do wody Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5 WSKAZÓWKA ► W zależności od systemu nawadniania może być potrzebny dodatkowy adapter. W takim przypadku skontaktuj się ze specjalistycznym sprzedawcą. │    25 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 29: Obsługa

  Obracając w lewo odkręć urządzenie lub końcówkę do montażu na kranie z przyłącza wody. Korzystając z pistoletu ogrodowego lub podobnego urządzenia, przesuń przednią część złączki do tyłu i wyciągnij pistolet ogrodowy złączki. ♦ Odłącz wąż do wody przyłącza węża do wody │ ■ 26    PWM 4 A1...
 • Seite 30: Rozwiązywanie Problemów

  Ponownie włóż pierścienie uszczelniające do złączki i końcówki do montażu na kranie ♦ Wyjmij moduł turbinki z urządzenia i rozłóż moduł turbinki ♦ Wyczyść wszystkie części pod bieżącą wodą. │    27 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 31: Przechowywanie

  Mogą one zawierać toksyczne metale ciężkie i należy je traktować jako odpad specjalny. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Baterie należy oddawać tylko w stanie rozładowanym. │ ■ 28    PWM 4 A1...
 • Seite 32: Utylizacja Opakowania

  Informacje dotyczące deklaracji zgodności UE Urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi obowiązującymi przepisami dyrektywy w sprawie zgodności elektromagnetycznej 2014/30/EU i dyrektywy RoHS 2011/65/EU. Pełny oryginalny tekst deklaracji zgodności jest dostępny u importera. │    29 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 33: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji. │ ■ 30    PWM 4 A1...
 • Seite 34: Serwis

  Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 332669_1907 Importer Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NIEMCY www.kompernass.com │    31 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 35 │ ■ 32    PWM 4 A1...
 • Seite 36 Importeur ..............48 DE │ AT │ CH │    33 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 37: Einführung

  Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden. Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden. │ DE │ AT │ CH ■ 34    PWM 4 A1...
 • Seite 38: Sicherheit

  Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. ■ Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen. ■ Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf elektrische Einrichtungen, ■ Personen oder Tiere! DE │ AT │ CH │    35 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 39: Umgang Mit Batterien

  Gefahrensituationen führen! Batterien gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie Batterien ► für Kinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische ► Hilfe in Anspruch genommen werden. │ DE │ AT │ CH ■ 36    PWM 4 A1...
 • Seite 40 Entfernen Sie verbrauchte Batterien umgehend aus dem Gerät. ► Das Produkt ist mit einer Lithium-Knopfzelle ausge- ► rüstet bzw. liegt dem Produkt bei. UN 3091 1 Tel. ____________ DE │ AT │ CH │    37 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 41: Lieferumfang

  Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel Service). Gerätebeschreibung (Abbildungen siehe Ausklappseite) Hahnstück Kupplungsstück Turbinen-Einheit Display Taste Wasserschlauchanschluss Taste Batterie (3,0 V-Batterie Typ CR 2032) Batteriefachdeckel Dichtungsringe │ DE │ AT │ CH ■ 38    PWM 4 A1...
 • Seite 42: Anzeigen Im Display

  Die Temperatur des durchfließenden Wassers darf ausschließlich in dem Bereich zwischen +5 °C und +40 °C liegen. ■ Die Umgebungstemperatur darf ausschließlich in dem Bereich zwischen +5 °C und +60 °C liegen. ■ Verwenden Sie ausschließlich klares Süßwasser. DE │ AT │ CH │    39 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 43: Batterie Einlegen/Wechseln

  HINWEIS ► Bei schwacher Batterie erscheint die Batteriewechselanzeige . Die Batterie sollte sobald wie möglich gewechselt werden. ► Bei einem Batteriewechsel werden automatisch alle Seicherfunktionen auf 0 zurückgesetzt. │ DE │ AT │ CH ■ 40    PWM 4 A1...
 • Seite 44: Gerät Anschließen

  Abb. 3 Abb. 4 Abb. 5 HINWEIS ► Je nach Bewässerungssystem kann es sein, dass Sie einen zusätzlichen Adapter benötigen. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Fachhandel. DE │ AT │ CH │    41 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 45: Bedienung

  Bei Verwendung einer Gartenspritze oder Ähnlichem, schieben Sie den vorde- ren Teil des Kupplungsstücks 2 nach hinten und ziehen die Gartenspritze ab. Trennen Sie den Wasserschlauch vom Wasserschlauchanschluss 6. ♦ │ DE │ AT │ CH ■ 42    PWM 4 A1...
 • Seite 46: Fehlerbehebung

  Hahnstücks unter fließendem Wasser. Setzen Sie die Dichtungsringe wieder ins Kupplungsstück und ins Hahnstück ein. ♦ Entnehmen Sie die Turbinen-Einheit aus dem Gerät und ziehen die Turbinen-Einheit auseinander. DE │ AT │ CH │    43 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 47: Aufbewahrung

  Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PWM 4 A1...
 • Seite 48: Verpackung Entsorgen

  Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie zur elektro- magnetischen Verträglichkeit 2014/30/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige EU-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. DE │ AT │ CH │    45 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 49: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PWM 4 A1...
 • Seite 50: Service

  Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 332669_1907 DE │ AT │ CH │    47 ■ PWM 4 A1...
 • Seite 51: Importeur

  Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 48    PWM 4 A1...
 • Seite 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stan informacji · Stand der Informationen: 12 / 2019 · Ident.-No.: PWM4A1-102019-2 IAN 332669_1907...