Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PET 25 C3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

ELECTRIC NAILER/STAPLER PET 25 C3
ELEKTRISK HÄFT- OCH SPIKPISTOL
Översättning av bruksanvisning i original
ELEKTRINIS KABIŲ KALIMO ĮRANKIS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
IAN 331116_1907
ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
ELEKTROTACKER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PET 25 C3

 • Seite 1 ELECTRIC NAILER/STAPLER PET 25 C3 ELEKTRISK HÄFT- OCH SPIKPISTOL ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi ELEKTRINIS KABIŲ KALIMO ĮRANKIS ELEKTROTACKER Naudojimo instrukcijos originalo vertimas Originalbetriebsanleitung IAN 331116_1907...
 • Seite 2 Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 TYPE 55 TYPE 47 15–25 mm 15,20,25,32 mm 4a 8a...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Innehållsförteckning Inledning ............2 Föreskriven användning .
 • Seite 5: Inledning

  Tekniska data ELEKTRISK HÄFT- OCH PET 25 C3 SPIKPISTOL PET 25 C3 Nominell spänning 230 V∼, 50 Hz Inledning (växelström) Grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen Nominell strömstyrka ingår som en del av leveransen. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och...
 • Seite 6: Allmän Säkerhets Information För Elverktyg

  1. Säkerhet på arbetsplatsen VARNING! a) Håll alltid arbetsplatsen ren och sörj för god ► I den här anvisningen har den angivna vibra- belysning. Oordning och dålig belysning på tionsnivån mätts med standardmätning och arbetsplatsen kan leda till olyckor. mätresultatet kan användas vid en produkt- b) Använd inte elverktyget där det finns risk för jämförelse.
 • Seite 7: Personsäkerhet

  3. Personsäkerhet 4. Användning och hantering av  elverktyget a) Var alltid uppmärksam på din arbetsuppgift och använd sunt förnuft när du arbetar med a) Överbelasta inte elverktyget. Använd alltid elverktyg. Använd aldrig ett elverktyg om du rätt sorts elverktyg till det arbete som ska är trött eller om du är påverkad av alkohol, utföras.
 • Seite 8: Produktspecifik Säkerhetsinformation För Spik- Och Häftpistoler

  Produktspecifik säkerhets- Innan produkten tas i bruk information för spik- och OBSERVERA häftpistoler ► Fyll aldrig på magasinet när produkten är på! Ställ PÅ-/AV-knappen på 0 och dra ur ■ Utgå alltid ifrån att det finns häftklamrar i stickkontakten! elverktyget. Om häftpistolen hanteras vårdslöst kan per- Ladda magasinet sonskador uppstå...
 • Seite 9: Ta Produkten I Bruk

  Ta produkten i bruk Underhåll och rengöring VARNING! Sätta på och stänga av RISK FÖR PERSONSKADOR ♦ Ställ PÅ-/AV-knappen på I för att sätta på ► Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du produkten. gör några arbeten på produkten! ♦...
 • Seite 10: Garanti Från Kompernass Handels Gmbh

  Garantin upphör att gälla om produkten skadas el- Garanti från ler används och servas på fel sätt. Alla anvisningar Kompernass Handels GmbH i bruksanvisningen måste följas exakt för att pro- Kära kund dukten ska kunna användas på rätt sätt. Produkten får aldrig användas i andra syften eller hanteras För den här produkten lämnar vi 3 års garanti från på...
 • Seite 11: Service

  Kontakta först det serviceställe som EN 61000-3-2:2014 anges. EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 KOMPERNASS HANDELS GMBH Maskinens typbeteckning: BURGSTRASSE 21 Elektrisk häft- och spikpistol PET 25 C3 44867 BOCHUM Tillverkningsår: 10 - 2019 TYSKLAND Serienummer: IAN 331116_1907 www.kompernass.com Bochum, 18.11.2019 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på...
 • Seite 12 Importer ............17 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......18 │ PET 25 C3    9...
 • Seite 13: Wstęp

  Zakres dostawy ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY 1 zszywacz elektryczny PET 25 C3 300 zszywek 25 mm Wstęp 200 zszywek 15 mm Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. 300 gwoździ 32 mm Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką 200 gwoździ 25 mm jakością. Instrukcja obsługi stanowi część tego 1 klucz imbusowy produktu.
 • Seite 14: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Uszkodzone lub poskręcane kable wykorzystania. zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycz- Użyte we wskazówkach bezpieczeństwa pojęcie nym. „elektronarzędzie” dotyczy narzędzi elektrycznych zasilanych z sieci (przez kabel sieciowy) oraz narzędzi elektrycznych zasilanych akumulatorami (bez kabla sieciowego). │ PET 25 C3    11 ■...
 • Seite 15: Bezpieczeństwo Osób

  Sprawdź, czy ruchome elementy dzia- w obracającej się części urządzenia może łają prawidłowo i nie blokują się, czy żaden spowodować obrażenia ciała. z elementów nie pękł ani nie jest uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe działanie elektronarzędzia. Przed użyciem │ ■ 12    PET 25 C3...
 • Seite 16: Serwis

  Gdy urządzenie wbijające jest podłączone do zasilania, przy ► Jeśli czerwona linia z przodu suwaka usuwaniu zaklinowanej zszywki może zostać gazynka pokrywa się ze znakiem wskaźnika przypadkowo uruchomione. poziomu , magazynek jest pusty. │ PET 25 C3    13 ■...
 • Seite 17: Ustawianie Siły Uderzenia

  ♦ Usuń zszywkę lub gwóźdź. wbijać gwoździe. ♦ Naciśnij spust WSKAZÓWKA ► Wbudowane w płytce czołowej zabezpie- czenie przed wystrzeleniem zapobiega niezamierzonemu wyzwoleniu urządzenia. │ ■ 14    PET 25 C3...
 • Seite 18: Konserwacja I Czyszczenie

  Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty. Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta. │ PET 25 C3    15 ■...
 • Seite 19: Gwarancja Kompernaß Handels Gmbh

  Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowy- mi, powodują utratę gwarancji. │ ■ 16    PET 25 C3...
 • Seite 20: Serwis

  Lidl serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć punktem serwisowym. instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 123456. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NIEMCY www.kompernass.com │ PET 25 C3    17 ■...
 • Seite 21: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 60745-2-16:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Oznaczenie typu maszyny: Zszywacz elektryczny PET 25 C3 Rok produkcji: 10 - 2019 Numer seryjny: IAN 331116_1907 Bochum, dnia 18.11.2019 Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 22 Atitikties deklaracijos originalo vertimas ....... . 26 │ PET 25 C3  ...
 • Seite 23: Įžanga

  Techniniai duomenys ELEKTRINIS KABIŲ KALIMO Tipas PET 25 C3 ĮRANKIS PET 25 C3 Vardinė įtampa 230 V ∼, 50 Hz Įžanga (kintamoji srovė) Sveikiname įsigijus naują įrankį. Pasirinkote kokybiš- ką gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio Vardinė srovė dalis. Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų.
 • Seite 24: Elektrinių Įrankių Naudojimo Bendrieji Saugos Nurodymai

  Jei elektrinis įrankis neišvengiamai turi būti jungiamus ir akumuliatoriais maitinamus (be maitini- naudojamas drėgnoje aplinkoje, naudokite mo laido) elektrinius įrankius. pažaidos srove valdomą jungtuvą. Naudojant pažaidos srove valdomą jungtuvą sumažėja elektros smūgio pavojus. │ PET 25 C3    21 ■...
 • Seite 25: Žmonių Sauga

  įrenginys prijungtas ir naudojamas 5. Klientų aptarnavimas tinkamai. Susiurbiant dulkes, sumažėja dulkių keliamas pavojus. a) Elektrinį įrankį gali taisyti tik kvalifikuoti speci- alistai ir tik naudodami originalias atsargines dalis. Taip užtikrinama, kad elektrinis įrankis išliks saugus. │ ■ 22    PET 25 C3...
 • Seite 26: Įkalimo Įrankių Naudojimo Specialieji Saugos Nurodymai

  Smūgio jėgos reguliatorius Smūgio jėgos padidinimas ♦ smūgio jėgos reguliatorių sukite prieš laikrodžio rodyklę. Smūgio jėgos sumažinimas ♦ smūgio jėgos reguliatorių sukite pagal laikrodžio rodyklę. │ PET 25 C3    23 ■...
 • Seite 27: Naudojimo Pradžia

  įrankį. sužinosite savo savivaldybės arba Sprendimas miesto administracijoje. ♦ ištraukite dėtuvės stūmiklį . Taip sumažinsite pradinį įtempimą. Vidiniu šešiabriauniu raktu (D pav.) išsukite varžtus iš priekinės plokštės ♦ išimkite kabę arba vinį. │ ■ 24    PET 25 C3...
 • Seite 28: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Šis garantija netaikoma įprastai dylan- čioms dalims, priskiriamoms prie susidėvinčių dalių kategorijos, arba lūžtančių (dužių) dalių, pavyz- džiui, jungiklių, akumuliatorių ar iš stiklo pagamintų dalių, pažeidimams. │ PET 25 C3    25 ■...
 • Seite 29: Klientų Aptarnavimas

  BURGSTRASSE 21 EN 61000-3-3:2013 44867 BOCHUM EN 50581:2012 VOKIETIJA Įrankio tipas: www.kompernass.com Elektrinis kabių kalimo įrankis PET 25 C3 Pagaminimo metai: 2019-10 Serijos numeris: IAN 331116_1907 Bochumas, 2019-11-18 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas – Galimi techniniai pakeitimai tobulinant gaminį. │...
 • Seite 30 Original-Konformitätserklärung ........36 DE │ AT │ CH │ PET 25 C3    27...
 • Seite 31: Einleitung

  Technische Daten ELEKTROTACKER PET 25 C3 PET 25 C3 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Bemessungsspannung 230 V ∼, 50 Hz Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges (Wechselstrom) Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bemessungsstrom Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 32: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). DE │ AT │ CH │ PET 25 C3    29 ■...
 • Seite 33: Sicherheit Von Personen

  Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden. │ DE │ AT │ CH ■ 30    PET 25 C3...
 • Seite 34: Service

  Klammer kräftig ausgestoßen wer- zinschieber mit der Markierung der Füll- den, während Sie versuchen die Verklemmung standsanzeige übereinstimmt, dann ist das zu beseitigen. Magazin leer. DE │ AT │ CH │ PET 25 C3    31 ■...
 • Seite 35: Schlagkraft Einstellen

  Entfernen Sie die Klammer oder den Nagel. die Stelle des Materials, die Sie heften/nageln möchten. ♦ Drücken Sie den Auslöser HINWEIS ► Die eingebaute Schusssicherung in der Stirn- platte verhindert eine unbeabsichtigte Aus- lösung. │ DE │ AT │ CH ■ 32    PET 25 C3...
 • Seite 36: Wartung Und Reinigung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- waltung. DE │ AT │ CH │ PET 25 C3    33 ■...
 • Seite 37: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei miss- bräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. │ DE │ AT │ CH ■ 34    PET 25 C3...
 • Seite 38: Service

  IAN 331116_1907 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ PET 25 C3    35 ■...
 • Seite 39: Original-Konformitätserklärung

  EN 60745-2-16:2010 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Elektrotacker PET 25 C3 Herstellungsjahr: 10 - 2019 Seriennummer: IAN 331116_1907 Bochum, 18.11.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 40 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Informationsstatus · Stan informacji Informacijos data · Stand der Informationen: 11 / 2019 · Ident.-No.: PET25C3-112019-1 IAN 331116_1907...