Parkside PKSA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS CHAIN SAW PKSA 20-Li A1
AKUMULATOROWA PIŁA
ŁAŃCUCHOWA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE PRZE-
CZYTAĆ I PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM
MIEJSCU, ABY MÓC Z NICH KORZYSTAĆ W
PRZYSZŁOŚCI.
IAN 327520_1904
AKKU-KETTENSÄGE
Originalbetriebsanleitung
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR
SPÄTEREN GEBRAUCH SICHER AUFBEWAHREN.

Werbung

Kapitel

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PKSA 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS CHAIN SAW PKSA 20-Li A1 AKUMULATOROWA PIŁA AKKU-KETTENSÄGE ŁAŃCUCHOWA Originalbetriebsanleitung VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi SPÄTEREN GEBRAUCH SICHER AUFBEWAHREN. PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE PRZE- CZYTAĆ I PRZECHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU, ABY MÓC Z NICH KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI.
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona DE / AT / CH...
 • Seite 3 .375’’ (9.525mm) .05’’(1.27mm)
 • Seite 4 45° - 60°...
 • Seite 6 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah Charging times...
 • Seite 7: Inhaltsverzeichnis

  Włączanie / wyłączanie ....15 Sprawdzanie i regulacja smarowania łańcucha . .15 Sprawdzanie hamulca łańcucha ..16 │ PKSA 20-Li A1    1 ■...
 • Seite 8: Wstęp

  Stopnie zagrożeń AKUMULATOROWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA PKSA 20-Li A1 NIEBEZPIECZEŃSTWO! ► Oznacza bezpośrednio grożące niebezpie- Wstęp czeństwo, które prowadzi do poważnych Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Wybrany obrażeń ciała lub śmierci. produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi stanowi część niniejszego pro- OSTRZEŻENIE!
 • Seite 9: Wyposażenie

  Prąd znamionowy: 4,5 A 1 osłona prowadnicy (ochrona łańcucha) Czas ładowania: ok. 60 min 180 ml ekologicznego oleju do łańcucha tnącego (Made in Germany) Klasa ochronności: II / (podwójna 1 instrukcja obsługi izolacja) │ PKSA 20-Li A1    3 ■...
 • Seite 10 Należy przy tym uwzględnić wszystkie części cyklu pracy (na Noś okulary ochronne! przykład czas, w którym elektronarzędzie jest wyłączone, oraz czas, w którym jest Noś ochronniki słuchu! ono wprawdzie włączone, ale pracuje bez obciążenia). │ ■ 4    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 11: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  Długość prowadnicy pasować do gniazda zasilania. Dokonywanie zmian we wtyku jest zabronione. Nigdy nie używaj wtyków przejściowych w połączeniu z elektronarzędziami mającymi uziemienie. Oryginalne wtyki oraz pasujące gniazda wtykowe zmniejszają ryzyko poraże- nia prądem elektrycznym. │ PKSA 20-Li A1    5 ■...
 • Seite 12: Bezpieczeństwo Osób

  - w zależności od rodzaju zastosowania elektro- nia na bok wyciągnij wtyk z gniazda zasila- narzędzia - zmniejsza ryzyko odniesienia obra- nia i/lub wyjmij akumulator. Uniemożliwi to żeń. przypadkowe uruchomienie elektronarzędzia. │ ■ 6    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 13: Stosowanie I Obsługa Narzędzia Akumulatorowego

  ■ Nie używaj akcesoriów, które nie zostały dzi, śrub lub innych drobnych metalowych zalecone przez firmę PARKSIDE. Może to przedmiotów, które mogłyby powodować spowodować porażenie prądem elektrycz- zwarcie styków. Zwarcie między stykami aku- nym i pożar.
 • Seite 14: Wskazówki Bezpieczeństwa Dotyczące Pilarek Łańcuchowych

  śliskie i prowadzą do utraty kontroli nad Jeżeli łańcuch tnący dotknie przewodu pod urządzeniem. napięciem, spowoduje to przejście napięcia do metalowych części elektronarzędzia, co grozi porażeniem elektrycznym operatora. │ ■ 8    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 15: Środki Ostrożności I Zapobieganie Odrzutowi

  Należy przekazać wówczas również instrukcję obsługi. ■ Niektóre zadania związane z piłowaniem wymagają specjalnego przeszkolenia i umiejęt- ności. W razie wątpliwości należy skonsultować się z ekspertem. │ PKSA 20-Li A1    9 ■...
 • Seite 16 łańcuchowej. Użytkownik pilarki łańcuchowej powinien stosować różne środki ostrożności, by uniknąć obrażeń i wypadków. Odrzut jest skutkiem nieodpowiedniego lub wadliwego użytkowania. Można mu zapobiec stosując odpowiednie środki ostrożności, które opisano poniżej. │ ■ 10    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 17: Środki Ochrony Indywidualnej (Śoi)

  W czasie piłowa- w strefie zagrożenia nie ma ludzi, zwierząt nia może dojść do powstania pyłu. ani przedmiotów. ■ Nie pracuj w pobliżu ogrodzeń z drutu lub w miejscach, w których występuje luźny, stary drut. │ PKSA 20-Li A1    11 ■...
 • Seite 18: Drgania

  Pozwoli piecznych sytuacji. to uniknąć poważnych zagrożeń. Ładowarka nadaje się tylko do użytku w zamkniętych pomieszczeniach. │ ■ 12    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 19 Zawsze trzymaj pilarkę łańcuchową prawą ręką za tylną rękojeść, a lewą ręką za przednią ręko- jeść (patrz strona rozkładana, rys. C). Trzymanie pilarki w odwrotnej pozycji roboczej zwiększa ryzyko obrażeń i nie wolno tego robić. │ PKSA 20-Li A1    13 ■...
 • Seite 20: Ładowanie Akumulatora (Patrz Rys. A)

  łączaj ładowarkę na co najmniej 15 minut. W tym celu wyciągnij wtyk z gniazda. Wkładanie / wyjmowanie akumula- tora z urządzenia Wkładanie akumulatora: ♦ Włóż akumulator w uchwyt aż do jego zatrzaśnięcia. Wyjmowanie akumulatora: ♦ Naciśnij przycisk odblokowania i wyjmij akumulator. │ ■ 14    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 21: Naprężanie I Kontrola Łańcucha Tnącego

  ► Nowy łańcuch tnący ulega wydłużeniu i Jeśli smarowanie jest odpowiednie, na pniaku musi być częściej napinany. lub na powierzchni pod pilarką tworzy się cienka warstwa oleju (patrz strona rozkładana, Rys. D). │ PKSA 20-Li A1    15 ■...
 • Seite 22: Sprawdzanie Hamulca Łańcucha

  łańcuchowego ■ Nie piłuj drewna leżącego na ziemi ani nie próbuj wycinać wystających z ziemi korzeni. Należy bezwzględnie unikać zagłębiania łańcucha tnącego w ziemi, ponieważ grozi to natychmiastowym stępieniem się łańcucha tnącego │ ■ 16    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 23: Przygotowanie Rzazu Podcinającego

  ♦ Na około 1/10 średnicy drzewa pozostaw zawiasę C przed rzazem ścinającym B. Zawiasa C zapewnia opadanie drzewa na ziemię, jak na zawiasie i zabezpiecza go przed przedwczesnym upadkiem. │ PKSA 20-Li A1    17 ■...
 • Seite 24: Cięcie Naprężonych Sekcji Drewna

  (patrz strona rozkładana, rys. H). podczas piłowania skracają czas użytkowania. ♦ Następnie wykonaj rzaz odcinający 2 (ok. 2/3 średnicy pnia) po stronie rozciągania (patrz rozkładana strona rys. H). │ ■ 18    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 25: Czyszczenie I Konserwacja

  ♦ Teraz dokładnie oczyść cały obszar napędu ► Prace konserwacyjne należy wykonywać łańcuchowego i osłonę koła łańcuchowego regularnie (patrz rozdział „Terminy konser- pędzelkiem lub przedmuchaj sprężonym wacji”). powietrzem. Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. │ PKSA 20-Li A1    19 ■...
 • Seite 26: Konserwacja Układu Smarowania Łańcucha

  Niebezpieczeństwo skaleczenia o ostre zęby aż do oporu, aby zwolnić hamulec łańcucha tnące! (patrz strona rozkładana, rys. B). ♦ Poluzuj śrubę mocującą ♦ Zdejmij osłonę koła łańcuchowego ♦ Nasuń wzdłużny otwór prowadnicy na oba wystające kołki. │ ■ 20    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 27 łańcuchów tnących, postępując zgodnie z zaleceniami producenta. ► Jeśli masz wątpliwości dotyczące przeprowa- dzenia ostrzenia, wymień łańcuch tnący na nowy. ► W razie potrzeby zleć ostrzenie łańcucha tnącego w specjalistycznym warsztacie. │ PKSA 20-Li A1    21 ■...
 • Seite 28: Terminy Konserwacji

  Przy zamawianiu części zamiennych należy podać następujące informacje: ■ Typ urządzenia: Akumulatorowa piła łańcuchowa ■ Numer artykułu urządzenia: IAN 327520_1904 ■ Numer identyfikacyjny urządzenia PKSA 20-Li A1 WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA PILARKI ŁAŃCUCHOWEJ ► Zalecany łańcuch tnący Oregon: – Oregon 91P040X/E (np. dostępny w marketach budowlanych) ►...
 • Seite 29: Przechowywanie I Transport

  Dotyczy to również wymienio- nych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. │ PKSA 20-Li A1    23 ■...
 • Seite 30 (IAN) ■ normalne zużycie pojemności baterii 123456. ■ komercyjne wykorzystanie produktu ■ uszkodzenie lub modyfikacja produktu przez klienta ■ nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i konserwacji, błędy w obsłudze ■ szkody spowodowane zjawiskami naturalnymi │ ■ 24    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 31: Serwis

  Informacje na temat możliwości utyli- wymi! zacji wysłużonego urządzenia można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta. Zgodnie z dyrektywą europejską 2012/19/EU zużyte elektronarzędzia należy zbierać oddzielnie i poddawać procesowi odzysku z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. │ PKSA 20-Li A1    25 ■...
 • Seite 32: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ / nazwa urządzenia: Akumulatorowa piła łańcuchowa PKSA 20-Li A1 Rok produkcji: 10 - 2019 Numer seryjny: IAN 327520_1904 Bochum, dnia 08.10.2019 r. Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania...
 • Seite 33: Zamawianie Zapasowych Akumulatorów

  Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, na wypadek wszelkich pytań należy przygotować numer katalogowy urządzenia (np. IAN 327520). Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji. │ PKSA 20-Li A1    27 ■...
 • Seite 34 │ ■ 28    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 35 Kettenschmierung prüfen und einstellen ..43 Kettenbremse prüfen ....43 DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    29 ■...
 • Seite 36: Einleitung

  Gefahrenstufen AKKU-KETTENSÄGE PKSA 20-Li A1 GEFAHR! ► Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die Einleitung zu schweren Körperverletzungen oder zum Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Tod führt. Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Betriebsanleitung ist Teil WARNUNG! dieses Produkts.
 • Seite 37: Ausstattung

  1 Führungsschiene Oregon 10“ 100NDEA041 Bemessungsstrom 4,5 A (vormontiert) Ladedauer ca. 60 min 1 Abdeckung für die Führungsschiene (Kettenschutz) Schutzklasse II / (Doppelisolierung) 180 ml Bio-Kettenöl (Made in Germany) 1 Betriebsanleitung DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    31 ■...
 • Seite 38 Schnittschutzeinlage. geschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft). Tragen Sie einen Schutzhelm! Tragen Sie eine Schutzbrille! Tragen Sie einen Gehörschutz! │ DE │ AT │ CH ■ 32    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 39: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Schlages. b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    33 ■...
 • Seite 40: Sicherheit Von Personen

  Finger am Schalter haben oder das Gerät Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- bereits eingeschaltet an die Stromversorgung werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von anschließen, kann dies zu Unfällen führen. unerfahrenen Personen benutzt werden. │ DE │ AT │ CH ■ 34    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 41: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Akkus kann zu Verletzungen und ■ Verwenden Sie kein Zubehör, welches nicht Brandgefahr führen. von PARKSIDE empfohlen wurde. Dies kann c) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von zu elektrischem Schlag und Feuer führen. Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegen- ständen, die eine Überbrückung der Kontakte...
 • Seite 42: Sicherheitshinweise Für Kettensägen

  Öl und Fett. Fettige, ölige Griffe sind rutschig berühren, machen metallene Teile des Elektro- und führen zum Verlust der Kontrolle. werkzeugs spannungsführend und könnten dem Bediener einen elektrischen Schlag versetzen. │ DE │ AT │ CH ■ 36    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 43: Vorsichtsmaßnahmen Gegen Rückschlag

  Erfahrung mit dem Gerät haben. Die Betriebs- anleitung ist dabei zu übergeben. ■ Einige Schneidaufgaben erfordern eine spezielle Schulung und besondere Fertigkeiten. Wenn Sie Zweifel haben, wenden Sie sich an einen Fachmann. Abb. A DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    37 ■...
 • Seite 44: Persönliche Schutzausrüstung (Psa)

  Niemals die Kettensäge loslassen Tragen Sie Schutzhandschuhe. (siehe Ausklappseite Abb. C). ■ Vermeiden Sie weite Kleidung, die sich verfangen kann. ■ Tragen Sie keinen Schal, keine Krawatte und keinen Schmuck! │ DE │ AT │ CH ■ 38    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 45: Lagerung Und Transport

  ■ Reinigen und warten Sie die Kettensäge vor der Lagerung. ■ Lagern Sie das Gerät an einem sicheren und trockenen Ort. Sichern Sie es auch vor unbefugtem Zugriff. DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    39 ■...
 • Seite 46: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Sie verschlissene Teile rechtzeitig PAP 20 A3. aus. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge ♦ Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich finden Sie unter www.Lidl.de/Akku. weniger und sind leichter zu führen. │ DE │ AT │ CH ■ 40    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 47: Akku-Pack Laden (Siehe Abb. A)

  Wenn die Kettensäge mit Steinen, Nägeln oder sonstigen harten Gegenständen in Berührung gekommen ist, stoppen Sie sofort den Motor und überprüfen Sie die Sägekette und die Führungsschiene auf Beschädigungen. DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    41 ■...
 • Seite 48: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen/Entnehmen

  öfter nachgespannt werden. ► Verwenden Sie nur Sägekettenöl, Vorzugs- weise biologisch abbaubar. Verwenden Sie kein Altöl, Motoröl usw. ► Kontrollieren Sie während der Arbeit, ob die Kettenschmierung funktioniert. │ DE │ AT │ CH ■ 42    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 49: Inbetriebnahme

  Halten Sie die Kettensäge im laufenden Betrieb über einen abgesägten Baumstumpf oder einer passenden Unterlage. Ist die Schmierung ausreichend, bildet sich ein leichter Ölfilm auf dem Baumstumpf oder der Unterlage (siehe Ausklappseite Abb. D). DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    43 ■...
 • Seite 50: Grundsätzliche Arbeitshinweise Zu Fällarbeiten

  ■ Sollten Sie aus Versehen einen festen Gegen- Umfallen. stand mit dem Gerät berühren, schalten Sie den Motor sofort aus und untersuchen Sie das Gerät auf eventuelle Schäden. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 51: Entastungsarbeiten

  Stand beim Entasten ein. seite (siehe Ausklappseite Abb. H). ♦ Führen Sie dann den Trennschnitt 2 (ca. ⅔ des Stammdurchmessers) auf der Zug- seite aus (siehe Ausklappseite Abb. H). DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    45 ■...
 • Seite 52: Rückstoß (Siehe Ausklappseite Abb. F)

  Blasen Sie es mit Druckluft bei niedrigem Druck aus. ■ Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem feuchten Tuch und etwas Spülmittel. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Geräteinnere gelangen kann. │ DE │ AT │ CH ■ 46    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 53: Reinigung Des Kettenantriebes

  Uhrzeigersinn, um die Spannung zu erhöhen. ♦ Reinigen Sie die Nut der Führungsschiene  Hilfe eines Pinsels oder mit Druckluft. Wechseln Sie die Führungsschiene  aus, sobald die Nut verschlissen ist. DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    47 ■...
 • Seite 54: Sägekette Schärfen Und Pflegen

  Anweisungen des Herstellers. ► Im Zweifel über die Durchführung der Arbeit ist ein Austausch der Sägekette vorzunehmen. ► Lassen Sie ggf. das Schärfen der Säge- kette  von einer Fachwerkstatt durchführen. │ DE │ AT │ CH ■ 48    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 55: Wartungsintervalle

  ■ Typ des Gerätes: Akku-Kettensäge ■ Artikelnummer des Gerätes: IAN 327520_1904 ■ Ident-Nummer des Gerätes: PKSA 20-Li A1 HINWEIS ZUR SÄGEKETTE ► Empfohlene Oregon Sägekette: Oregon 91 P040X/E (z. B. im Baumarkt erhältlich) ► Beachten Sie zwingend die nachstehenden Spezifikationen bei Nachkauf von alternativen Herstellern: –...
 • Seite 56: Lagerung Und Transport

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vor- handene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. │ DE │ AT │ CH ■ 50    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 57 Eingabe der Artikelnummer ■ Beschädigung oder Veränderung des Produktes (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. durch den Kunden ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- vorschriften, Bedienungsfehler ■ Schäden durch Elementarereignisse DE │ AT │ CH │ PKSA 20-Li A1    51 ■...
 • Seite 58: Service

  Die Verpackung besteht aus umwelt- Möglichkeiten zur Entsorgung des freundlichen Materialien, die Sie über ausgedienten Produkts erfahren Sie die örtlichen Recyclingstellen entsorgen bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- können. waltung. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 59: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-2:2015 EN 60335-2-29:2004/A11:2018 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 62233:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typ/Gerätebezeichnung: Akku-Kettensäge PKSA 20-Li A1 Herstellungsjahr: 10 - 2019 Seriennummer: IAN 327520_1904 Bochum, 08.10.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 60: Ersatz-Akku-Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 327520) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PKSA 20-Li A1...
 • Seite 61 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stan informacji · Stand der Informationen: 12 / 2019 · Ident.-No.: PKSA20-LiA1-102019-1 IAN 327520_1904...

Inhaltsverzeichnis