Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSS 65 B1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Tool Sharpening Station PSS 65 B1
Slibestation
Oversættelse af den originale driftsvejledning
Slijpstation
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 316707_1904
Aff ûteuse
Traduction des instructions d'origine
Schärfstation
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PSS 65 B1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSS 65 B1

 • Seite 1 Tool Sharpening Station PSS 65 B1 Slibestation Aff ûteuse Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine Schärfstation Slijpstation Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 316707_1904...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4 180°...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Introduktion Introduktion ......... 5 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Bestemmelsesmæssig anvendelse .. 5 parat.Du har besluttet dig for et produkt af Generel beskrivelse ..... 6 højeste kvalitet. Leveringsomfang .......6 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret Funktionsbeskrivelse ......6 under produktionen og det blev underkastet Oversigt ...........6 en slutkontrol.
 • Seite 6: Generel Beskrivelse

  16 Slibeskivemøtrik maskinen. Bortskaf indpakningsmaterialet Tekniske data forskriftsmæssigt. • Enhed Slibestation ....PSS 65 B1 • Slibeanordning til knive og sakse Nominel spænding .. 220 - 240 V~, 50 Hz • Slibeanordning til bor Effektforbrug ..... 65 W (S2 10 min)* •...
 • Seite 7: Sikkerhedsinformationer

  Sikkerhedsinformationer Tag strømstikket ud. Symboler og billedtegn Henvisningstegn med informationer til bedre omgang med apparatet. Symboler på maskinen: Generelle sikkerhedsinfor- mationer for el-værktøjer OBS! Læs betjeningsvejledningen! OBS! Ved brug af el-værktøjer skal man til beskyttelse mod Bær øjen. elektrisk stød, kvæstelses- og brandfare være opmærksom Advarsel! Fare pga.
 • Seite 8 • Opbevar ubenyttede elværktø- Benyt spændeanordninger eller en jer sikkert. Ubenyttede elværktøjer skruestik til fastholdelse af emnet. Såle- bør opbevares på et tørt, højtliggende des fastholdes det bedre end i hånden. eller aflåst sted, uden for børns række- • Undgå abnorme holdninger. vidde. Sørg for at stå sikkert og hold altid ba- •...
 • Seite 9: Yderligere Sikkerhedshenvisninger

  - Inden elværktøjet må bruges igen, • Udskiftning af stikket eller ledningen skal det undersøges omhyggelig om skal altid udføres af producenten af beskyttelsesanordninger eller let be- elværktøjet for at undgå farer. skadigede dele fungerer korrekt og • Start først sliberen, når den er monteret sikkert på arbejdsfladen.
 • Seite 10: Restrisici

  - hvis ledningen er beskadiget eller - Før idriftsættelse skal alle afdæk- filtret sammen, ninger og beskyttelsesanordnin- - ved usædvanlig støj. ger være monteret korrekt. - Træk strømstikket ud, før du fore- Restrisici tager indstillinger på sliberen. Opstilling Selvom dette elværktøj betjenes i overens- stemmelse med forskrifterne, vil der være en række restrisici.
 • Seite 11: Betjening

  Betjening Slibeskiven fortsætter med at køre, efter at sliberen er Pas på! Fare for kvæstelser! slukket. Der er fare for kvæ- - Træk strømstikket ud før alt ar- stelser. bejde på sliberen. - Anvend kun slibeskiver og til- Testkørsel: behør som anbefales af produ- Udfør en testkørsel i mindst 1 minut uden centen.
 • Seite 12: Slibning Af Mejsler Og Stemmejern

  Slibning af knive 10. Sluk maskinen, og vent indtil slibeski- ven (10) står stille. 11. Fjern borholderen (14) og sæt den i den drejbare boropspænding (11) igen, drejet 180 °. På den måde kan du med samme indstilling slibe borets Maskinen er ikke egnet til slibning modsatte skærekant.
 • Seite 13: Udskiftning Af Slibeskive

  7. Før det andet sakseblad ind i sliberil- slibeskiven kører urundt, betydelige len. svingninger opstår eller usædvanlig støj 8. Før bladet med et let tryk mod slibeski- kan høres. ven (10) fra skrue mod spids. Rengøring og service 9. Foretag en skiftevis slibning, indtil skæ- rekanterne er gratfrie og skarpe.
 • Seite 14: Bortskaffelse/Miljøbeskyttelse

  Bortskaffelse/ miljøbeskyttelse Aflever maskine, tilbehør og emballage til miljøvenligt genbrug. Apparater må ikke bortskaffes med husholdningsaffald • Aflever apparatet på en genbrugssta- tion. De anvendte plast- og metaldele kan sorteres efter materiale og således afleveres til genbrug. Spørg i denne forbindelse vort servicecenter. • Vi bortskaffer dine defekte indsendte apparater gratis. Reservedele / Tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles på...
 • Seite 15: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Før du går i gang med arbejdet, skal netstikket altid tages ud af stikkontakten. Fare for elektrisk stød. Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Lad en elektriker kontrollere el- Der er ingen strømHussikrin- ler reparere stikkontakt, elkabel, gen slår fra ledning og strømstik,kontrollér Sliberen starter ikke hussikringen.
 • Seite 16: Garanti

  Garanti Garantiens omfang Apparatet blev produceret meget omhyg- Kære kunde! geligt efter strenge kvalitetsretningslinjer På dette apparat yder vi 3 års garanti fra og kontrolleret grundigt inden det forlod købsdato. fabrikken. Skulle der forekomme defekter på dette produkt har du lovpligtige rettigheder mod Garantiydelsen gælder for materiale- eller sælgeren af produktet.
 • Seite 17: Reparations-Service

  Service-Center • Et som defekt registreret produkt kan du, efter aftale med vores kundeservice og med vedlagt købsbilag (kassebon) Service Danmark samt en kort beskrivelse af, hvori de- Tel.: 32 710005 fekten består og hvornår denne defekt E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 316707_1904 er optrådt indsende portofrit til den ser- viceadresse, som du får meddelt.
 • Seite 18: Introduction

  Sommaire Introduction Introduction ....... 18 Toutes nos félicitations pour l’achat de Fin d’utilisation ......18 votre nouvel appareil. Vous avez ainsi Description générale ....19 choisi un produit de qualité supérieure. La qualité de l’appareil a été vérifiée pen- Etendue de la livraison ....19 Description du fonctionnement ..19 dant la production et il a été...
 • Seite 19: Description Générale

  Caractéristiques • Disque abrasif de remplacement • Notice d’utilisation techniques Description du Affûteuse ....... PSS 65 B1 fonctionnement Tension d’entrée nominale ....220 - 240 V~, 50 Hz L‘affûteur permet d‘aiguiser les outils (par Puissance absorbée ..65 W (S2 10 min)* ex.
 • Seite 20: Consignes De Sécurité

  Corps de base ......métal Écrou de disque abrasif Vitesse de fonctionnement ..max. 60 m/s Vitesse de rotation ..max. 23100 min Angle d‘affûtage Niveau de pression acoustique Taille des pièces à travailler ) ....59,3 dB(A); K = 3 dB Niveau de performance sonore Pour l‘affûtage de couteaux ) ....
 • Seite 21 et respectez scrupuleusement les convient d’entreposer les outils en un consignes de sécurité. lieu fermé et sec, hors de la portée des enfants. Le terme «outil» dans les avertissements fait • Ne pas forcer l’outil. Il réalisera référence à votre outil électrique alimenté mieux le travail et de manière plus sûre par le secteur (avec cordon d’alimentation) au régime pour lequel il a été...
 • Seite 22 raccordement des équipements pour et lors du remplacement des acces- l’extraction et la récupération des pous- soires. sières, s’assurer qu’ils sont raccordés et De telles mesures de sécurité préven- correctement utilisés. tives réduisent le risque de démarrage • Ne pas utiliser le câble/cordon accidentel de l’outil.
 • Seite 23: Consignes De Sécurité Spécifiques

  toute condition de fixation et autres dommagement ou de sectionnement, débranchez immédiatement la fiche de conditions, susceptibles d’affecter le fonctionnement de l’outil. la prise de courant. Ne touchez pas - Il convient de réparer ou de rem- au câble aussi longtemps qu’il n’est placer correctement un protecteur pas débranché du secteur. Danger de ou toute autre partie endommagée décharge électrique.
 • Seite 24: Autres Risques

  dans ce cas, vos mains pourraient en- Avertissement ! Pendant son fonc- trer en contact avec la bande abrasive tionnement cet outil électrique pro- ou le disque abrasif. duit un champ électromagnétique • La pièce à travailler chauffe au cours qui, dans certaines circonstances, du ponçage.
 • Seite 25: Monter Les Dispositifs D'affûtage

  Monter les dispositifs sente pour un vous un risque de d‘affûtage blessures. - Ne faites jamais fonctionner l’ap- 1. Sélectionnez l‘un des trois dispositifs pareil sans bouclier de protection d‘affûtage. des yeux. 2. Pour retirer un dispositif d‘affûtage de - Ne mettez l’appareil en marche la position de travail, vous devez ap- que lorsqu‘il est monté...
 • Seite 26: Affûter Les Forets

  La meule de rectification 7. Retirez le support de foret (14) et insé- rez-le avec l’écrou moleté pour fixer le continue de tourner après que l’appareil ait été arrêté. foret (12) vers le bas dans le porte-foret Il y a risque de blessures. pivotant (11). 8. Vérifiez l‘orientation du foret. Les bords Marche d’essai: de découpe du foret doivent toucher le Effectuez une marche d’essai sans charge...
 • Seite 27: Affûter Les Couteaux

  4. Fixez à nouveau la vis de blocage pour 7. Effectuez l‘affûtage des deux côtés le réglage de l‘angle (7). jusqu‘à ce que la lame soit coupante et 5. Allumez l‘appareil et déplacez le sans bavure. porte-outils (6) régulièrement d‘avant 8.
 • Seite 28: Changez Le Disque Abrasif

  Changez le disque abrasif Arrêtez immédiatement l’appareil lorsque la meule ne tourne pas correc- Consignes relatives au tement, si des vibrations considérables changement : se produisent ou si des bruits anormaux • Ne jamais utilisez l’appareil sans se font entendre. dispositif de protection.
 • Seite 29: Rangement

  Elimination et protec- • Nettoyez soigneusement l’appareil après chaque utilisation. tion de l’environnement • Nettoyez la surface supérieure de l‘appareil avec une brosse douce, un Respectez la réglementation relative à la pinceau ou un chiffon. protection de l’environnement (recyclage) pour l’élimination de l’appareil, des acces- Rangement soires et de l’emballage.
 • Seite 30: Dépannage

  Dépannage Avant tout travail sur l’appareil, il est indispensable de débrancher la prise de courant (mise hors circuit). Danger de choc électrique. Problème Cause possible Dépannage Contrôler le prise de courant, le cordon secteur, le câble, la fiche Absence de tension de réseau de contact, et le cas échéant, faire Les fusibles fonctionnent.
 • Seite 31: Garantie

  Garantie Volume de la garantie L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Chère cliente, cher client, de sévères directives de qualité et il a été Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 entièrement contrôlé avant la livraison. ans, valable à compter de la date d’achat. En cas de manques constatés sur ce La garantie s’applique aux défauts de produit, vous disposez des droits légaux matériel ou aux défauts de fabrication.
 • Seite 32: Service Réparations

  Service-Center • En cas de produit défectueux vous pou- vez, après contact avec notre service clients, envoyer le produit, franco de Service France port à l’adresse de service après-vente Tel.: 0800 919270 indiquée, accompagné du justificatif E-Mail: grizzly@lidl.fr IAN 316707_1904 d’achat (ticket de caisse) et en indi- quant quelle est la nature du défaut et quand celui-ci s’est produit.
 • Seite 33: Inleiding

  Inhoud Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van Inleiding ........33 Gebruiksdoeleinde ..... 33 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....34 een hoogwaardig apparaat gekozen. Dit apparaat werd tijdens de productie op Omvang van de levering ....34 Beschrijving van de werking .....34 kwaliteit gecontroleerd en aan een eind- Overzicht ........34 controle onderworpen.
 • Seite 34: Algemene Beschrijving

  15 Justeersysteem • Slijpsysteem voor boren 16 Slijpschijven-moer • Slijpsysteem voor beitels en steekbeitels Technische gegevens • Reserveslijpschijf • Gebruiksaanwijzing Slijpstation ..... PSS 65 B1 Beschrijving van de werking Nominale ingangsspanning ..220 - 240 V~, 50 Hz Het slijpstation is geschikt voor het scher- Krachtontneming ..65 W (S2 10 min)* pen van gereedschap (bijv. boren, messen, Toegekend onbelast toerental n ..6700 min...
 • Seite 35: Veiligheidsinstructies

  Slijphoek Geluidsdrukniveau Werkstukgrootte ) ....59,3 dB(A); K = 3 dB Voor het slijpen van messen Geluidsvermogensniveau ) ....73,5 dB(A); K = 3 dB en scharen * Na de ononderbroken gebruiksduur van Draaibare boorhouder 10 minuten volgt een rustpauze, tot de tem- peratuur van het apparaat minder dan 2 K Symbolen in de gebruiksaanwijzing (2 °C) afwijkt van de kamertemperatuur.
 • Seite 36 netvoeding (met netsnoer) en op elektrisch veiliger in het aangegeven capaciteits- gereedschap met batterijvoeding (zonder bereik. netsnoer). • Gebruik het aangewezen elek- trische gereedschap. Veilig werken: - Gebruik geen machines met een laag vermogen voor lastige werkzaamhe- • Houd uw werkterrein in orde. den.
 • Seite 37 om de stekker uit het stopcontact te keling dat sleutel en instelgereedschap verwijderd zijn. trekken. Bescherm het snoer tegen hitte, olie en scherpe kanten. Gereedschap of een sleutel, die zich in • Beveilig het werkstuk. Gebruik de een draaiend apparaatonderdeel be- spaninrichtingen of een bankschroef vindt, kan tot verwondingen leiden.
 • Seite 38: Meer Gedetailleerde Veiligheidsinstructies

  reglementair voorgeschreven door • De stekker of het elektrisch snoer moet een erkende servicewerkplaats gere- steeds door de producent van het pareerd of uitgewisseld worden voor elektrisch werktuig of de klantendienst zover niets anders in de gebruiksaan- ervan worden vervangen, zodat risico’s wijzing aangegeven is.
 • Seite 39: Restrisico's

  tabletten. Las steeds tijdig een werk- sonen met medische implantaten, pauze in. hun arts en de fabrikant van het • Schakel het apparaat uit en trek de medische implantaat te raadplegen stekker uit het stopcontact voordat de machine bediend wordt. - om een geblokkeerd gebruikt werk- Montage tuig los te maken, - als de elektrische leiding beschadigd...
 • Seite 40: Bediening

  deze kunnen gewoon naar boven uit Houd de handen uit de buurt van de slijpschijf en de slijp- de geleidingsrails worden getrokken. 5. Om het gekozen slijpsysteem in de band als het apparaat in werkpositie te fixeren, schuift u het van werking is. Er bestaat gevaar voor verwondingen. boven in de geleidingsrails. Duw het slijpsysteem tot over het vergrendelpunt In- en uitschakelen naar beneden.
 • Seite 41: Slijpen Van Boren

  Slijpen van boren 13. Schakel het apparaat uit en wacht tot de slijpschijf (10) tot stilstand is geko- men. Slijpen van beitels en Boren met een diameter van 3-10 mm kun- steekbeitels nen worden geslepen. 1. Monteer het gekozen slijpsysteem (zie slijpsysteem monteren). 2. Verwijder de boorhouder (14) uit het slijpsysteem. 1. Monteer het gekozen slijpsysteem (zie slijpsysteem monteren). 3. Plaats de boor in de boorhouder (14). 2. Leg het snijblad zodanig op het werk- Fixeer de boor niet.
 • Seite 42: Scherpen Van Messen

  Scherpen van messen 4. Voer een van de schaarbladen in de slijpgleuf in. 5. Beweeg het blad met lichte druk van de schroef tot aan de punt naar de slijpschijf (10). 6. Neem de schaar weg van het slijpsta- Met het apparaat kunnen geen ge- tion en draai de schaar om zodat het kartelde messen worden geslepen.
 • Seite 43: Reiniging En Onderhoud

  Bij het losmaken of aandraaien Controleer het apparaat telkens vóór ge- van de slijpschijfmoer (16) moet de bruik op klaarblijkelijke gebreken, zoals slijpschijf (10) met de hand of de as losse, versleten of beschadigde onderde- met een tang worden tegengehou- len, correcte zitting van schroeven of van andere onderdelen. Kijk in het bijzonder den. de slijpschijf ( 10) na. Wissel bescha- 1. Maak de slijpschijven-moer (16) vol- digde onderdelen uit. gens de wijzers van de klok los (linkse Reiniging schroefdraad).
 • Seite 44: Reserveonderdelen/Accessoires

  • Geef het apparaat in een recyclage- park af. De gebruikte onderdelen van kunststof en metaal kunnen per catego- rie gescheiden worden en zodoende gerecycleerd worden. Raadpleeg hier- voor ons servicecenter. • De afvalverwijdering van uw defecte ingezonden apparaten voeren wij gra- tis door. Reserveonderdelen/Accessoires Reserveonderdelen en accessoires verkrijgt u op www.grizzly-service.eu Ondervindt u problemen bij het orderproces, gebruik dan het contactformulier.
 • Seite 45: Foutopsporing

  Foutopsporing Trek vóór iedere instelling, instandhouding of reparatie de netstekker uit. Mogelijke oorzaak Probleem Foutherstel Stopcontact, elektrische leiding, Spanning ontbreekt stekker controleren, eventueel repa- Huiszekering wordt ratie door elektricien, huiszekering aangesproken Apparaat start nagaan. niet Aan-/uitschakelaar ( defect Reparatie door klantenservice Motor defect Slijpschijfmoer vastdraaien Slijpschijfmoer (...
 • Seite 46: Garantie

  Garantie garantieperiode tot stand komende repara- ties worden tegen verplichte betaling van Geachte cliënte, geachte klant, de kosten uitgevoerd. U krijgt op dit apparaat 3 jaar garantie, te Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product heeft Het apparaat werd volgens strikte kwali- teitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Deze wettelijke rechten...
 • Seite 47: Reparatieservice

  (IAN 316707_1904) als bewijs van de Opgelet: Gelieve uw apparaat gereinigd en met een aanwijzing op het defect naar aankoop klaar te houden. ons servicefiliaal te zenden. • Gelieve het artikelnummer uit het type- plaatje. Ongefrankeerd – als volumegoed, per • Indien er zich functiefouten of andere expresse of via een andere speciale ver- zendingswijze – ingezonden apparaten gebreken voordien, contacteert u in eerste instantie de hierna vernoemde worden niet geaccepteerd.
 • Seite 48: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........48 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......48 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 49 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang ........49 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung .....49 trolle unterzogen.
 • Seite 49: Allgemeine Beschreibung

  Verpackungsmaterial ordnungsgemäß. 16 Schleifscheiben-Mutter Technische Daten • Gerät • Schärfvorrichtung für Messer und Scheren Schärfstation ....PSS 65 B1 • Schärfvorrichtung für Bohrer Nenneingangs- • Schärfvorrichtung für Meißel und Beitel spannung ....220 - 240 V~, 50 Hz • Ersatzschleifscheibe Leistungsaufnahme ..
 • Seite 50: Sicherheitshinweise

  Lärm- und Vibrationswerte wurden entspre- Symbole in der Betriebsanleitung: chend den in der Konformitätserklärung genannten Normen und Bestimmungen Gefahrenzeichen mit Anga- ermittelt. ben zur Verhütung von Per- sonen- oder Sachschäden. Sicherheitshinweise Gebotszeichen mit Angaben zur Symbole und Bildzeichen Verhütung von Schäden. Bildzeichen auf dem Gerät: Schließen Sie das Gerät an die Netzspannung an.
 • Seite 51 • Berücksichtigen Sie Umgebungs- nicht vorgesehen ist. Benutzen Sie einflüsse. zum Beispiel keine Handkreissäge - Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht zum Schneiden von Baumästen oder dem Regen aus. Holzscheiten. - Benutzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen in feuchter oder nasser Umgebung. für andere als die vorgesehenen An- Das Eindringen von Wasser in ein wendungen kann zu gefährlichen Situa-...
 • Seite 52 • Vermeiden Sie abnormale Kör- • Benutzen Sie Verlängerungska- perhaltung. Sorgen Sie für sicheren bel für den Außenbereich. Stand und halten Sie jederzeit das Verwenden Sie im Freien nur dafür Gleichgewicht. Dadurch können Sie zugelassene und entsprechend gekenn- das Elektrowerkzeug in unerwarteten zeichnete Verlängerungskabel.
 • Seite 53: Weiterführende Sicherheitshinweise

  • Achtung! tens so hoch ist wie die auf dem Typen- Der Gebrauch anderer Einsatzwerkzeu- schild des Gerätes angegebene. ge und anderen Zubehörs kann eine • Unterziehen Sie die Schleifscheibe vor Verletzungsgefahr für Sie bedeuten. dem Gebrauch einer Sichtprüfung. Ver- •...
 • Seite 54: Montage

  Restrisiken bestehen. Folgende Gefahren Vor Inbetriebnahme müssen alle Ab- können im Zusammenhang mit der Bau- deckungen und Schutzvorrichtungen weise und Ausführung dieses Elektrowerk- ordnungsgemäß montiert sein. zeugs auftreten: Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie a) Lungenschäden, falls kein geeigneter Einstellungen am Gerät vornehmen. Atemschutz getragen wird.
 • Seite 55: Bedienung

  Die Schärfvorrichtungen 1. Zum Einschalten drücken Sie den Ein- stellen auch eine Sicherheits- schalter „I“( 3), das Gerät läuft an. einrichtung dar. Benutzen 2. Zum Ausschalten drücken Sie den Aus- Sie das Gerät nie ohne eine schalter „0“ ( 3) , das Gerät schaltet Schärfvorrichtung.
 • Seite 56: Schärfen Von Meißeln Und Beiteln

  5. Schieben Sie den Bohrer nach vorne in standhalter (4) anliegt. Der Magnethal- die V-Nut, bis an den Metallanschlag. ter (5) hält die Klinge auf ihrer Position. Die Schneidkanten des Bohrers müssen 3. Lösen Sie die Feststellschraube für dabei an den Metallflächen anliegen. Winkeleinstellung (7) und drehen Sie die Werkzeugauflage (6) in Position.
 • Seite 57: Schärfen Von Scheren

  3. Setzen Sie die Messerklinge ganz in 8. Führen Sie das Blatt mit leichtem Druck die Schleifkerbe ein. von der Schraube bis zur Spitze an die 4. Führen Sie die Klinge mit leichtem Schleifscheibe (10). Druck an die Schleifscheibe (10) und 9.
 • Seite 58: Reinigung Und Wartung

  ben-Mutter (16) gegen den Uhrzeiger- • Reinigen Sie das Gerät nach jedem sinn (Linksgewinde). Gebrauch gründlich. • Reinigen Sie die Oberfläche des Ge- 4. Probelauf: Führen Sie vor dem ersten Arbeiten und nach jedem Schleif- rätes mit einer weichen Bürste, einem scheibenwechsel einen Probelauf von Pinsel oder einem Tuch.
 • Seite 59: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie Probleme mit dem Bestellvorgang haben, verwenden Sie bitte das Kontaktformular. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an das „Service-Center“ (siehe Seite 61). Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Anleitung Explosionszeichnung 20+18 Schleifscheibe mit Schleifscheiben-Mutter 91103590 Schärfvorrichtung für Messer und Scheren 91103591 Schärfvorrichtung für Bohrer...
 • Seite 60: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 61: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Gerät können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 316707_1904 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich...
 • Seite 62: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at Slibestation af serien PSS 65 B1 Seriennummer 201911000001 - 201911339461 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationa- le standarder og regler anvendt: EN 61029-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 63: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  Traduction de la déclaration de conformité CE originale Nous certifions par la présente que l‘affûteur de construction PSS 65 B1 Numéro de série 201911000001 - 201911339461 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* En vue de garantir la conformité les normes harmonisées ainsi que les normes et décisi- ons nationales suivantes ont été...
 • Seite 64: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de Slijpstation bouwserie PSS 65 B1 Serienummer 201911000001 - 201911339461 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstemming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 61029-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 65: Original

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Schärfstation Modell PSS 65 B1 Seriennummer 201911000001 - 201911339461 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 61029-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 67: Eksplosionstegning

  Explosionszeichnung • Exploded Drawing Vue éclatée • Explosietekening Eksplosionstegning informative ∙ informativ ∙ informatif ∙ informatief 20190828_rev02_mt...
 • Seite 72 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 08/2019 Ident.-No.: 75019458082019-DK/BE IAN 316707_1904...