Podešavanje Vizira, Slika E; Održavanje, Čišćenje, Skladištenje I Transport; Rok Upotrebe; Odlaganje - Parkside PFSH 3 A2 Originalbetriebsanleitung

Forstschutzhelm
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Podešavanje vizira, slika E:
Pomeranjem vizira možete da podesite rastojanje
od vizira
do lica (vidi sliku E) . Dodatno, možete
i potpuno da preklopite vizir
Održavanje, čišćenje, skladi-
štenje i transport
Pre svakog korišćenja, prekontrolišite komponen-
te na oštećenja i pojave habanja .
Očistite šlem po završetku posla .
Koristite vlažnu krpu za čišćenje šlema, štitnika
za sluh i vizira . Nikada ne koristite benzin, ra-
stvarače ili sredstva za čišćenje, koja nagrizaju
plastiku .
Šlem i štitnike za sluh dezinfikujte samo sredstvi-
ma koja ne sadrže rastvarače ili jake hemikalije .
Šlem, štitnike za sluh i vizir skladištite u čistom
i suvom okruženju, zaštićenom od ultraljubiča-
stog zračenja .
Šlem može da se transportuje u njegovoj pro-
dajnoj ambalaži .

Rok upotrebe

Šlem podleže prirodnom procesu starenja kori-
šćenih materijala i sme da se koristi maksimalno
samo 5 godina .
Datum proizvodnje ćete naći na preklopnoj stra-
ni (vidi sliku H) . Ovaj simbol se takođe nalazi
ugraviran na šlemu .

Odlaganje

O mogućnostima za odlaganje
dotrajalog proizvoda saznaćete u
Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi .
Ambalažni materijali su izabrani
prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i
jednostavnosti odlaganja, te su zato
podobni za reciklažu . Odložite
nepotrebni ambalažni materijal u skladu sa
važećim lokalnim propisima .
PFSH 3 A2
nagore .
Odložite ambalažu na ekološki
prihvatljiv način . Obratite pažnju na
oznaku na različitim ambalažnim
materijalima i, ako je potrebno,
odvojite ambalažne materijale zasebno . Ambalaž-
ni materijali su označeni skraćenicama (a) i
ciframa (b) sa sledećim značenjem:
1–7: Plastika,
20–22: Hartija i karton,
80–98: Kompozitni materijali

Servis

Servis Srbija
Tel .: 0800 30 01 80
E-Mail: kompernass@lidl .rs
IAN 313241_1904

Uvoznik

Napominjemo da sledeća adresa nije adresa servisa .
Obratite se najpre navedenom servisu .
Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova, Republika Srbija,
tel . 0800-300-199, e-mail: kontakt@lidl .rs
Proizvođač
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
NEMAČKA
www .kompernass .com
 5
RS

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltsverzeichnis