Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside IAN 102800 Originalbetriebsanleitung

Rohrreinigungsset
Vorschau ausblenden

Werbung

PIPE CLEANING SET
PIPE CLEANING SET
Translation of original operation manual
SET CURĂŢARE ŢEVI
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Σ ΛΗΝ ΣΕ Ν
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργία
IAN 102800
SET ZA ČIŠĆENJE CIJEVI
Prijevod originalnih uputa za uporabu
КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
ROHRREINIGUNGSSET
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside IAN 102800

  Inhaltszusammenfassung für Parkside IAN 102800

 • Seite 1 Translation of original operation manual Prijevod originalnih uputa za uporabu SET CURĂŢARE ŢEVI КОМПЛЕКТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИ Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Превод на оригиналното ръководство за експлоатация ΣΕΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Σ ΛΗΝ ΣΕ Ν ROHRREINIGUNGSSET Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργία Originalbetriebsanleitung IAN 102800...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instruc iunile, privi i imaginile şi familiariza i-vă cu toate func iile aparatului. Πριν...
 • Seite 4: Intended Purpose

  The pipe cleaning set clears blockages illustrations. from pipes, down pipes, drains and toilets. Overview The equipment is intended for use with the Parkside pressure washers PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, PHD 100 D2, 1 Pipe cleaning set PHD 150, PHD 150 A1, PHD 150 B2, 2 Marking ring PHD 150 C2, PHD 150 D3.
 • Seite 5: Safety Information

  1. Connect the connecting piece Pressure washers can be dan- (4) to the pressure washer spray gerous if used incorrectly. Do gun Parkside (8). Turn it by 90° not direct the jet at people, an- until it engages (bayonet joint). imals, live electrical equipment 2.
 • Seite 6: Cleaning/Maintenance/Storage

  (  6) on the hose, Tel.: 0871 5000 720 which is spaced at intervals of (£ 0.10/Min.) 1 m. E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 102800 Cleaning/Maintenance/ Service Cyprus Storage Tel.: 8009 4409 • Clean the equipment with a damp cloth. E-Mail: grizzly@lidl.com.cy IAN 102800 •...
 • Seite 7: Svrha Primjene

  WC-školjke. Uređaj je predviđen za primjenu s viso- 1 Set za čišćenje cijevi kotlačnim uređajima za čišćenje Parkside 2 Prsten za markiranje PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, 3 Crijevo za čišćenje cijevi PHD 100 D2, PHD 150, PHD 150 A1, 4 Priključni komad...
 • Seite 8: Sigurnosne Upute

  (8) visoko- uporabe. Mlaz se ne smije tlačnog uređaja za čišćenje usmjeriti na ljude, životinje, aktivnu elek- Parkside. Okrenite za 90° do tričnu opremu ili na sam uređaj. uklapanja (bajonetski zatvarač). 2. Uvucite crijevo za čišćenje cijevi •...
 • Seite 9: Čišćenje/Održavanje/ Skladištenje

  6. Prstenom za markiranje (2) Vi Tel.: 0800 777 999 možete markirati uvlačenje u cijev. E-Mail: grizzly@lidl.hr IAN 102800 Pomoću bijele skale (  6) otisnu- te na crijevo u razmaku od 1 m Vi Proizvođač možete očitati uvučenost u cijev.
 • Seite 10: Descrierea Modului De Funcţionare

  Pompa este prevăzută pentru utilizarea celor patru jeturi cu presiune orientate spre împreună cu aparatul de curăţire cu spate, furtunul este mişcat prin intermediul înaltă presiune Parkside PHD 100 A1, conductei, iar colmatarea este eliminată cu PHD 100 B2, PHD 100 C2, PHD 100 D2, ajutorul jetului de apă.
 • Seite 11: Date Tehnice

  8 Pulverizatoare pentru aparatul echipamentelor electrice active sau chiar de curăţire cu înaltă presiune (nu asupra aparatului de curăţire cu înaltă pre- fac parte din inventarul de livra- siune. • Acest aparat nu a fost desemnat pentru Date tehnice a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau spiritu- Furtun de înaltă...
 • Seite 12: Punerea In Funcţiune

  1. Fixaţi racordul (4) pe pulveriza- torul (8) aparatului de curăţat cu Predaţi aparatul, accesoriile şi ambalajul înaltă presiune Parkside. Rotiţi la către o unitate de reciclare ecologică. 90° până se cuplează în poziţie Predaţi aparatul către o unitate de reciclare.
 • Seite 13: Технически Данни

  четирите насочени назад струи с запушвания. високо налягане маркучът се движи Уредът е предвиден за употреба с през тръбата и водната струя разтваря водоструйки Parkside PHD 100 A1, запушванията. PHD 100 B2, PHD 100 C2, PHD 100 D2, PHD 150, PHD 150 A1, PHD 150 B2, Фигурите ще намерите върху PHD 150 C2, PHD 150 D3. Pаб.
 • Seite 14: Инструкции За Безопасност

  раб. налягане/Номин. налягане • Не лица под 16 години не се разре- ......mакс. 110 bar / 11 MPa шава да обслужват уреда. Макс. налягане ..mакс. 160 bar / 16 MPa • При работа носете защитни очила Макс. дебит, вода..... 450 l/h като...
 • Seite 15 дете ръчно маркуча за почист- България ване на тръбата (3) след нея. Тел.: 00800 111 4920 5. За разтваряне на запушвания Е-мейл: grizzly@lidl.bg IAN 102800 натиснете лоста няколко пъти едно след друго и го отпусне- Вносител те отново. 6. С маркиращия пръстен (2) мо- жете...
 • Seite 16: Σκοπός Χρήσης

  κινείται ο εύκαμπτος σωλήνας μέσα στον σεις και τουαλέτες από επικαθίσεις. αγωγό και διαλύει τις αποφράξεις με Η συσκευή προορίζεται για τη χρήση με υδροριπή. τους καθαριστές ψηλής πίεσης Parkside PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, Την απεικόνιση των σημαντικό- PHD 100 D2, PHD 150, PHD 150 A1, τερων εξαρτημάτων λειτουργίας...
 • Seite 17: Τεχνικά Στοιχεία

  εξοπλισμό ή πάνω στην ίδια τη συσκευή. 1. Βάλτε το τμήμα σύνδεσης (4) • Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για τη στο πιστόλι (8) του καθαριστή χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομέ- υψηλής πίεσης Parkside. Περι- στρέψτε το κατά 90 μοίρες για...
 • Seite 18 Tel.: 801 5000 019 χλό του πιστολιού ( (0,03 EUR/Min.) 4. Ενώ η κεφαλή-μπεκ (5) κινείται E-Mail: grizzly@lidl.gr IAN 102800 αυτόνομα στον αγωγό, οδηγείτε εσείς με το χέρι τον καθαριστικό σωλήνα (3). Service Cyprus/Σέρβις Κύπρος 5. Για να λύσετε αποφράξεις να...
 • Seite 19: Funktionsbeschreibung

  Das Rohrreinigungsset befreit Rohre, Fall- Übersicht rohre, Abflüsse und Toiletten von Verstop- fungen. Das Gerät ist vorgesehen für den Einsatz 1 Rohrreinigungsset mit den Hochdruckreinigern Parkside 2 Markierungsring PHD 100 A1, PHD 100 B2, PHD 100 C2, 3 Rohrreinigungsschlauch PHD 100 D2, PHD 150, PHD 150 A1, 4 Anschluss-Stück PHD 150 B2, PHD 150 C2, PHD 150 D3 5 Düsenkopf...
 • Seite 20: Technische Daten

  Gerät selbst gerichtet werden. 1. Stecken Sie das Anschluss-Stück (4) auf die Spritzpistole (8) des • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, Parkside Hochdruckreinigers auf. durch Personen (einschließlich Kinder) Drehen Sie das Anschluss-Stück mit eingeschränkten physischen, senso- um 90° bis zum Einrasten (Bajo- rischen oder geistigen Fähigkeiten oder...
 • Seite 21: Reinigung/Wartung/Lagerung

  Rohr befinden. Sie könnten von dem Hochdruckstrahl verletzt Tel.: 0800 54 35 111 werden. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 102800 3. Schalten Sie den Hochdruckrei- niger ein und drücken Sie den Service Österreich Hebel der Spritzpistole ( 4. Während sich der Düsenkopf Tel.: 0820 201 222...
 • Seite 22 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Stanje informacija Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 09 / 2014 · Ident.-No.: 30300133092014-7 IAN 102800...