Parkside PAPK 12 A2 Originalbetriebsanleitung

Akku 2 ah+ladegeräte
Vorschau ausblenden

Werbung

2 Ah BATTERY PAPK 12 A2 + CHARGER PLGK 12 A1
AKUMULÁTOR 2 Ah + NABÍJAČKA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
AKKU 2 Ah + LADEGERÄT
Originalbetriebsanleitung
IAN 320149_1901

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAPK 12 A2

 • Seite 1 2 Ah BATTERY PAPK 12 A2 + CHARGER PLGK 12 A1 AKUMULÁTOR 2 Ah + NABÍJAČKA Preklad originálneho návodu na obsluhu AKKU 2 Ah + LADEGERÄT Originalbetriebsanleitung IAN 320149_1901...
 • Seite 2 Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všet- kými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Preklad originálneho návodu na obsluhu Strana DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4 Charging 4 Ah 2 Ah 2 Ah times Battery pack Battery pack Battery pack PAPK 12 B1 PAPK 12 A1 PAPK 12 A2 Charging currents max. 2.4 A 60 min 60 min 120 min Charger 2.4 A 2.4 A 2.4 A PLGK 12 A1 max.
 • Seite 5 All Parkside tools and the chargers PLGK 12 A1 / PLGK 12 B2 of the X12V Team series are compatible with the PAPK 12 A1 / PAPK 12 A2 / PAPK 12 B1 battery pack. 12V max. 10,8V...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Telefonická objednávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1  ...
 • Seite 7: Úvod

  . Používanie v súlade s určením Táto nabíjačka je určená výlučne na nabíjanie akumulátora PARKSIDE PAPK 12, série A1/A2/B1 . Tento akumulátor je vhodný pre: Tento akumulátor nie je určený na komerčné použitie . Akýkoľvek iný spôsob používania alebo zmeny prístroja sa považujú...
 • Seite 8: Technické Údaje

  ťažké poranenia . Pre prípad budúceho použitia uschovajte všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia. PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1   │  3 ■...
 • Seite 9: Používanie A Manipulácia S Akumulátorovým Prístrojom

  POZOR! NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU! Nikdy nenabíjajte batérie, ktoré nie sú nabíjateľné. Chráňte akumulátor pred sálavým teplom, napr. aj pred dlhšie trvajúcim slnečným žiarením, ohňom, vodou a vlhkosťou. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu . ■ 4  │   PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1...
 • Seite 10: Rozšírené Bezpečnostné Pokyny

  . VÝSTRAHA! ■ Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané spoloč- nosťou PARKSIDE . Môže to viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom a požiaru . Bezpečnostné pokyny pre nabíjačky Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 ■...
 • Seite 11: Pred Uvedením Do Prevádzky

  . POZOR! ♦ Táto nabíjačka môže nabíjať iba nasledovné batérie: PAPK 12 A1/PAPK 12 A2/PAPK 12 B1 . ♦ Aktuálny zoznam kompatibility akumulátorov nájdete na stránke www .lidl .de/Akku . Pred uvedením do prevádzky Nabitie boxu s akumulátorom (pozri obr .
 • Seite 12: Údržba A Skladovanie

  50 % až 80 % . Na uskladnenie je najvhodnejšie chladné a suché prostredie . ■ Nikdy nevykonávajte údržbu poškodených akumulátorov. Akúkoľvek údržbu akumulátorov by mal vykonávať iba výrobca alebo splnomocnené zákaznícke servisy . PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1   │  7 ■...
 • Seite 13: Záruka Spoločnosti Kompernaß Handels Gmbh

  časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu, a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebiteľné diely ani na poškodenia kreh- kých dielov, ako sú napríklad spínače, akumulátory alebo diely vyrobené zo skla . ■ 8  │   PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1...
 • Seite 14 . Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www .lidl-service .com) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 123456 otvoríte váš návod na obsluhu . PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1   │  9 ■...
 • Seite 15: Servis

  Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného stredis- ka . Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM NEMECKO www .kompernass .com ■ 10  │   PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1...
 • Seite 16: Likvidácia

  1 – 7: plasty, 20 – 22: papier a lepenka, 80 – 98: kompozitné materiály Informácie o možnostiach likvidácie výrobku, ktorý doslúžil, získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy . PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1   │  11...
 • Seite 17: Upozornenia K Es Vyhláseniu O Zhode

  Náhradný akumulátor pre váš prístroj si môžete objednať buď pohodlne na internete na adrese www .kompernass .com alebo telefonicky . Tento výrobok sa z dôvodu obmedzených skladových zásob môže v krátkom čase vypredať . ■ 12  │   PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1...
 • Seite 18: Telefonická Objednávka

  Na zaistenie rýchleho spracovania vašej objednávky si pripravte, prosím, pri všetkých požiadavkách číslo tovaru (napr . IAN 320149), pridelené prístroju . Číslo tovaru nájdete na typovom štítku alebo na titulnej strane tohto návodu . PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1   │...
 • Seite 19 ■ 14  │   PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1...
 • Seite 20 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1 DE │...
 • Seite 21: Einleitung

  Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus . Bestimmungsgemäßer Gebrauch Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen von Akkus der PARKSIDE PAPK 12 A1/A2/B1 Serie bestimmt . Dieser Akku ist passend zu: Dieser Akku ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt . Jede andere Ver- wendung oder Veränderung des Gerätes gilt als nicht bestimmungsgemäß...
 • Seite 22: Technische Daten

  Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursa- chen . Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 23: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Batterien niemals auf. Schützen Sie den Akku vor Hitze, z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung, Feuer, Wasser und Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsgefahr . ■ 18  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1...
 • Seite 24: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . WARNUNG! ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht von PARKSIDE empfohlen wurde . Dies kann zu elektrischen Schlag und Feuer führen . Sicherheitshinweise für Ladegeräte Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und ■...
 • Seite 25: Vor Der Inbetriebnahme

  ACHTUNG! ♦ Dieses Ladegerät kann nur die folgenden Batterien laden: PAPK 12 A1 / PAPK 12 A2 / PAPK 12 B1 . ♦ Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www . l idl . d e/Akku . Vor der Inbetriebnahme Akku-Pack laden (siehe Abb .
 • Seite 26: Wartung Und Lagerung

  50 % und 80 % . Das optimale Lagerungsklima ist kühl und trocken . ■ Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevoll- mächtigte KundendienststeIlen erfolgen . PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1 DE │ AT │ CH   │  21...
 • Seite 27: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z . B . Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind . ■ 22  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1...
 • Seite 28 Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service- Seite (www .lidl-service .com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 29: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist . Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www .kompernass .com ■ 24  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1...
 • Seite 30: Entsorgung

  Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 31: Hinweise Zur Eg-Konformitätserklärung

  Internet unter www .kompernass .com oder telefo- nisch abwickeln . Dieser Artikel kann aufgrund begrenzter Vorratsmenge nach kurzer Zeit ausverkauft sein . ■ 26  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1...
 • Seite 32: Telefonische Bestellung

  Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 320149) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 33 ■ 28  │   DE │ AT │ CH PAPK 12 A2 + PLGK 12 A1...
 • Seite 34 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stav informácií · Stand der Informationen: 06 / 2019 Ident.-No.: PAPK12A2+PLGK12A1-062019-1 IAN 320149_1901...

Diese Anleitung auch für:

Plgk 12 a1