Parkside PBKS 53 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Benzin-kettensäge
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PETROL CHAINSAW PBKS 53 A1
GB
PETROL CHAINSAW
Operating and Safety Instructions
Translation of Original Operating Manual
READ CAREFULLY BEFORE USE AND STORE SAFELY FOR LATER
USE.
DE
AT
CH
BENZIN-KETTENSÄGE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR DEN SPÄTEREN
GEBRAUCH SICHER AUFBEWAHREN.
IAN 315116
PL
BENZYNOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I PRZE-
CHOWYWAĆ W BEZPIECZNYM MIEJSCU, ABY MÓC Z NICH
KORZYSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI.
PL

Werbung

Inhaltsverzeichnis

Fehlerbehebung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBKS 53 A1

 • Seite 1 PETROL CHAINSAW PBKS 53 A1 PETROL CHAINSAW BENZYNOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA Operating and Safety Instructions Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of Original Operating Manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi READ CAREFULLY BEFORE USE AND STORE SAFELY FOR LATER PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ I PRZE- USE.
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Operating and Safety Instructions Page Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents: Page: Explanation of the symbols on the equipment ..............................2 Introduction ..........................................4 Device description (fig. A, B) ....................................4 Scope of delivery ........................................4 Intended use ........................................4 Safety instructions ........................................5 Technical details ........................................7 Before use ..........................................8 Use ............................................9 Basic working procedures when felling trees ..............................10 Working with wood that is under tension ................................11 Transport ..........................................11...
 • Seite 6: Explanation Of The Symbols On The Equipment

  Explanation of the symbols on the equipment Read these operating instructions thoroughly before using the appliance for the first time and retain them for future reference. WARNING! Special safety precautions are required when working with the chainsaw. Read and observe all warnings! Wear snugly fitting protective clothing with a cut-resistant lining.
 • Seite 7 Fuel tank; Mixing ratio: 40 parts petrol to 1 part oil Petrol: ROZ 95 / ROZ 98 2-stroke motor oil: ISO-L-EGD/JASO FD Open flames or smoking in the vicinity of the appliance is strictly prohibited! Guaranteed sound power level of the appliance Attention! Hot surface Start lever (choke) “cold start”...
 • Seite 8: Introduction

  Introduction Device description (fig. A, B) MANUFACTURER: Front hand guard scheppach Front handle Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Air filter cover Günzburger Straße 69 Starter pull cord D-89335 Ichenhausen Cap for the air filter cover On/Off switch DEAR CUSTOMER, Fuel pump (primer) we hope your new tool brings you much enjoyment and suc- Cold start lever (choke) cess.
 • Seite 9: Safety Instructions

  First-time users must seek training to familiarise themselves with ■ Keep plastic wrapping away from children. There is a risk the characteristics of the appliance. For your safety, visit a state- of suffocation! sponsored chainsaw training session. ■ Insufficiently informed operators can be a danger to other people and themselves due to improper use.
 • Seite 10 ■ Wear a dust mask when sawing dry wood. Sawing can gen- Before use erate sawdust. m WARNING! Storage and transportation Always carry out checks before use and with the engine ■ Switch off the chainsaw before moving it anywhere, even switched off.
 • Seite 11: Technical Details

  ■ When sawing a branch that is under tension, expect it to ■ Follow the manufacturer’s instructions for sharpening and spring back. Once the tension in the wooden fibres is re- maintenance of the saw chain. Setting the depth limiter too leased, the branch can hit the operator and/or knock the low can increase the risk of kickback.
 • Seite 12: Before Use

  The above-mentioned noise emission values were measured in Adding fuel accordance with a standardised test procedure and can be m WARNING! used to compare one power tool with another. Fill the fuel tank only when the engine is switched off and The above-mentioned noise emission values can also be used cooled down.
 • Seite 13: Use

  • Turn the chain-tensioner screw (21) in a clockwise direction If the engine does not start after several attempts, read the using the flat-blade screwdriver (31) to increase the tension. “Troubleshooting”. • Tighten the two locking nuts (20) firmly using the spark plug spanner (31).
 • Seite 14: Basic Working Procedures When Felling Trees

  Working procedures NOTE Get to know the chainsaw before you start to use it. Note your country’s laws regarding felling work and contact the appropriate authority for more information. Checking and adjusting the chain lubrication • Make sure that no one can be injured by falling branches and trees.
 • Seite 15: Working With Wood That Is Under Tension

  Be prepared that the tree can slip uncontrollably when it falls Kickback (fig.H) onto the cut. • If the saw chain (17) jams on the upper edge of the guide Be prepared that the tree can jump uncontrollably in an unex- rail (16), the chainsaw can kick back violently towards the pected direction when it hits the ground operator.
 • Seite 16 • Keep all protective equipment, air vents and the engine hous- Afterwards, service the spark plug after every 50 hours of op- ing as free of dust and dirt as possible. Blow it out with low- eration.. pressure compressed air. •...
 • Seite 17 • Tighten the two locking nuts (20) hand tight. Do not tighten NOTE them too firmly. A properly maintained and sharpened saw chain reduces the • Use the flat-head screwdriver (31) to turn the chain-tensioner amount of bodily effort and level of wear and produces a bet- screw (21) clockwise until the lower part of the saw chain ter result.
 • Seite 18: Storage

  14 Storage 15 Disposal and recycling • Always use the cover for the guide rail (27) during storage. The equipment is supplied in packaging to prevent it from be- • Always clean and maintain the appliance before storage, ing damaged in transit. The raw materials in this packaging see section “Cleaning and maintenance”.
 • Seite 19: Warranty Certificate

  17 Warranty certificate Dear Customer, All of our products undergo strict quality checks to ensure that they reach you in perfect condition. In the unlikely event that your device develops a fault, please contact our service department at the address shown on this guarantee card. Of course, if you would prefer to call us then we are also happy to offer our assistance under the service number printed below.
 • Seite 20 Spis treści: Strona: Wyjaśnienie symboli na urządzeniu ................................17 Wprowadzenie .........................................19 Opis urządzenia (rys. A, B) ....................................19 Zakres dostawy .........................................19 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ................................19 Wskazówki bezpieczeństwa ....................................20 Dane techniczne........................................23 Przed uruchomieniem ......................................23 Uruchomienie ........................................24 Podstawowe wskazówki dotyczące pracy przy ścinaniu drzew ........................26 Obróbka drewna znajdującego się...
 • Seite 21: Wyjaśnienie Symboli Na Urządzeniu

  Wyjaśnienie symboli na urządzeniu Przed pierwszym uruchomieniem przeczytaj uważnie całą instrukcję obsługi i zachowaj ją w bez- piecznym miejscu do późniejszego użycia. OSTRZEŻENIE! Podczas pracy z pilarką łańcuchową konieczne jest stosowanie specjalnych środ- ków bezpieczeństwa. Przeczytaj i stosuj się do wszystkich wskazówek ostrzegawczych. Nosić...
 • Seite 22 Zbiornik paliwa; Proporcje mieszania: 40 części benzyny na 1 część oleju Benzyna: RON 95 / RON 98 Olej do silników 2-suwowych: ISO - L - EGD / JASO FD Otwarte płomienie lub palenie w pobliżu urządzenia jest surowo zabronione! Zagwarantowany poziom mocy akustycznej urządzenia Gorące powierzchnie Uruchomić...
 • Seite 23: Wprowadzenie

  Wprowadzenie Opis urządzenia (rys. A, B) PRODUCENT: Przednia osłona dłoni scheppach Przednia rękojeść Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Osłona filtra powietrza Günzburger Straße 69 Linka rozruchowa D-89335 Ichenhausen Zamek osłony filtra powietrza Włącznik/wyłącznik SZANOWNY KLIENCIE, Pompa paliwa Życzymy Ci wiele przyjemności i sukcesów dzięki Twojej nowej Dźwignia rozruchu zimnego silnika (ssanie) maszynie scheppach.
 • Seite 24: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Nie udzielamy żadnej gwarancji, jeśli urządzenie jest używa- Unikać niewłaściwego zastosowania; narzędzie użytkować ne w zakładach komercyjnych, rzemiośle lub przemyśle, jak tylko w sposób opisany w rozdziale „Użytkowanie zgodne z również do czynności o podobnym charakterze. przeznaczeniem“. Nowi użytkownicy muszą zostać przeszkoleni, aby zaznajo- ■...
 • Seite 25 Środki ochrony indywidualnej (PSA) ■ Nie pracować w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak deszcz czy wiatr. W takim przypadku istnieje m NIEBEZPIECZEŃSTWO! zwiększone ryzyko wypadku. Zawsze nosić środki ochrony indywidualnej! (PSA)! ■ Miejsce pracy powinno być utrzymywane w czystości i upo- - Nosić...
 • Seite 26 Drgania ■ Regularnie sprawdzaj sprawność hamulca łańcucha (przed- nia osłona dłoni, patrz rys. E). m OSTRZEŻENIE! ■ Sprawdź, czy prowadnica jest prawidłowo zamontowana. ■ Sprawdź, czy łańcuch tnący jest prawidłowo naprężony. Unikaj ryzyka związanego z drganiami, np. ryzyka wystąpie- Należy przestrzegać wskazówek dotyczących smarowania, nia choroby znanej jako zespół...
 • Seite 27: Dane Techniczne

  ■ Należy stosować się do zaleceń producenta na temat Hałas ostrzenia i konserwacji łańcucha tnącego. Zbyt niskie ogra- Poziom ciśnienia akustycznego L niczniki głębokości zwiększają skłonność do powstawania przez ISO 22868 ..........98,3 dB(A) odbić. Odchylenie K .............3 dB Poziom mocy akustycznej L ■...
 • Seite 28: Uruchomienie

  Używaj wyłącznie mieszanki benzyny bezołowiowej (min. • Przed nalewaniem zawsze wyczyść obszar wokół korka RON 95) i specjalnego oleju do silników 2-suwowych (JASO zbiornika oleju do łańcuchów (14), aby zapobiec przedo- FD/ISO - L - EGD). Mieszaninę paliwa należy mieszać zgod- stawaniu się...
 • Seite 29 m UWAGA! • Po jednokrotnym uruchomieniu dźwigni gazu (10) silnik pra- Nigdy nie pozwól, aby linka rozruchowa (4) się odbiła. Może cuje na biegu jałowym. to spowodować uszkodzenia. • Poczekaj chwilę na rozgrzanie się silnika. Rozruch ciepłego silnika • Zdejmij osłonę (27) z prowadnicy (16). (Urządzenie było wyłączone przez czas krótszy •...
 • Seite 30: Podstawowe Wskazówki Dotyczące Pracy Przy Ścinaniu Drzew

  • Zachowaj odległość co najmniej 2 1/2 długości drzewa od • W razie potrzeby smarowanie łańcucha można zwiększyć następnego stanowiska pracy. lub zmniejszyć za pomocą śruby regulacyjnej oleju (19). • Użyj do tego znajdującego się w zestawie wkrętaka (31). Użytkowanie i obsługa urządzenia - Najpierw nacisnąć...
 • Seite 31: Obróbka Drewna Znajdującego Się Pod Naprężeniem

  • Aby zapobiec zakleszczeniu się pilarki łańcuchowej w rza- Odrzut (rys. H) zie ścinającym B, należy odpowiednio wcześnie wbić w • Zaklinowanie się łańcucha tnącego (17) na górnej krawędzi rzaz ścinający B kliny z aluminium lub plastiku. Nie należy prowadnicy (16) może szybko i niekontrolowanie odrzucić używać...
 • Seite 32 Czyszczenie zespołu napędowego Konserwacja świecy zapłonowej • Wyciągnąć wtyk świecy zapłonowej (34). m OSTRZEŻENIE! • Odkręcić świecę zapłonową za pomocą załączonego do Niebezpieczeństwo poparzenia! urządzenia klucza do świec zapłonowych (31). • Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności. Nie dotykać gorących tłumików, cylindrów lub żeber chłodzą- cych.
 • Seite 33 • Pociągnij przednią osłonę dłoni (1) do tyłu, aby zwolnić ha- W razie wątpliwości co do wykonania ostrzenia, wymienić łań- mulec łańcucha (patrz rys. D). cuch tnący na nowy. • Wykręć dwie nakrętki mocujące (20) za pomocą klucza do Jeśli to konieczne, zleć ostrzenie łańcucha tnącego (17) w spe- świec zapłonowych(31).
 • Seite 34: Przechowywanie

  Terminy konserwacji Podane tutaj informacje odnoszą się do normalnych warunków użytkowania. W trudnych warunkach, jak np. silne pylenie i przy pracy długo- trwałej należy odpowiednio skrócić podane terminy. Część urządze- Przed rozpo- W razie W razie W razie po- Czynność Co tydzień...
 • Seite 35: Rozwiązywanie Problemów

  16 Rozwiązywanie problemów Problem Możliwa przyczyna Usuwanie usterek Silnik nie uruchamia się. Nieprawidłowe postępowanie podczas rozruchu. Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rozruchu. Silnik uruchamia się, ale Zanieczyszczony filtr powietrza (33) Oczyścić filtr powietrza (33) nie osiąga pełnej mocy. Silnik pracuje nieregu- Nieprawidłowa odległość...
 • Seite 36: Gwarancja

  17 Gwarancja Drodzy Klienci, Wszystkie nasze produkty przechodzą przez rygorystyczną kontrolę jakości, aby zapewnić, że dotrą do Państwa w idealnym stanie. W mało prawdopodobnej sytuacji wystąpienia usterki w Państwa urządzeniu, proszę skontaktować się z naszym działem serwisu pod adresem podanym w niniejszej karcie gwarancyjnej. Oczywiście, jeśli wolelibyście Państwo do nas zadzwonić, jesteśmy również gotowi zaoferować pomoc pod numerem telefonu serwisu wydrukowanym poniżej.
 • Seite 37 Inhalt: Seite: Erklärung der Symbole auf dem Gerät................................34 Einleitung ...........................................36 Gerätebeschreibung (Abb. A, B) ..................................36 Lieferumfang ........................................36 Bestimmungsgemäße Verwendung ..................................36 Sicherheitshinweise ......................................37 Technische Daten ......................................40 Vor Inbetriebnahme ......................................40 Inbetriebnahme .........................................41 Grundsätzliche Arbeitshinweise zu Fällarbeiten .............................43 Unter Spannung stehendes Holz bearbeiten ..............................44 Transport ..........................................44 Reinigung und Wartung ....................................44 Lagerung ..........................................47...
 • Seite 38: Erklärung Der Symbole Auf Dem Gerät

  Erklärung der Symbole auf dem Gerät Lesen Sie die gesamte Betriebsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch und be- wahren Sie diese für den späteren Gebrauch sicher auf. WARNUNG! Beim Arbeiten mit der Kettensäge sind besondere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich. Lesen und beachten Sie alle Warnhinweise! Tragen Sie eng anliegende Schutzkleidung mit Schnittschutzeinlage.
 • Seite 39 Kraftstofftank; Mischverhältnis: 40 Teile Benzin auf 1 Teil Öl Benzin: ROZ 95 / ROZ 98 2-Takt-Motoröl: ISO - L - EGD / JASO FD Offene Flammen oder das Rauchen in der Nähe des Geräts sind streng verboten! Garantierter Schallleistungspegel des Gerätes Warnung vor heißen Oberflächen Starthebel (Choke) „Kaltstart“...
 • Seite 40: Einleitung

  Einleitung Gerätebeschreibung (Abb. A, B) HERSTELLER: Vorderer Handschutz scheppach Vorderer Handgriff Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH Luftfilterabdeckung Günzburger Straße 69 Startseilzug D-89335 Ichenhausen Verschluss für die Luftfilterabdeckung Ein- / Ausschalter VEREHRTER KUNDE, Kraftstoffpumpe „Primer“ Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Arbeiten mit Kaltstarthebel (Choke) Ihrem neuen Gerät.
 • Seite 41: Sicherheitshinweise

  Wir übernehmen keine Gewährleistung, wenn das Gerät in Ge- ■ Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung Ihres werbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben sowie bei gleich- Gerätes und beachten Sie besonders die Sicherheitshinweise. zusetzenden Tätigkeiten eingesetzt wird. ■ Die an dem Gerät angebrachten Warn- und Hinweisschilder Erstbenutzer müssen sich einweisen lassen, um sich mit den Ei- geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb.
 • Seite 42 ■ Vermeiden Sie weite Kleidung, die sich verfangen kann. Kraftstoff einfüllen ■ Tragen Sie keinen Schal, keine Krawatte und keinen ■ Benzin ist sehr leicht entzündlich. Halten Sie beim Betanken Schmuck! Abstand von offenem Feuer und rauchen Sie nicht dabei. Es ■...
 • Seite 43 ■ Führen Sie die Arbeiten nie alleine durch. Im Notfall muss Vorsichtsmaßnahmen gegen Rückschlag jemand in der Nähe sein. m WARNUNG! ■ Benutzen Sie die Kettensäge nur, wenn Sie auf festem, si- cherem und ebenem Grund stehen. Vermeiden Sie eine ab- Achten Sie beim Arbeiten auf Rückschlag des Gerätes.
 • Seite 44: Technische Daten

  ■ Beginnen Sie den Schnitt mit voller Kraft und halten Sie Vibration die Kettensäge während des Sägens immer auf Höchstge- Vibrationswert am hinteren schwindigkeit. Handgriff nach ISO 22867 ........6,4 m/s ■ Sorgen Sie dafür, dass keine Gegenstände am Boden lie- Vibrationswert am vorderen Handgriff...
 • Seite 45: Inbetriebnahme

  • Reinigen Sie immer den Bereich um den Kraftstofftankver- • Vor dem Spannen müssen Sie die beiden Befestigungsmut- schluss (13) vor dem Einfüllen, damit kein Schmutz in den tern (20) mit dem Zündkerzenschlüssel (31) etwas lösen. Kraftstofftank fällt. Benutzen Sie hierzu ein trockenes, fussel- •...
 • Seite 46 • Ziehen Sie nun den Startseilzug (4) rasch an, bis der Motor • Halten Sie die Kettensäge am vorderen Handgriff (2) fest startet. Sollte der Motor nicht starten, wiederholen Sie den und ziehen Sie den Startseilzug (4) langsam bis zum ersten Vorgang.
 • Seite 47: Grundsätzliche Arbeitshinweise Zu Fällarbeiten

  Kettenbremse prüfen • Sollten Sie aus Versehen einen festen Gegenstand mit dem Gerät berühren, schalten Sie den Motor sofort aus und unter- m WARNUNG suchen Sie das Gerät auf eventuelle Schäden. Die Kettenbremse muss vor jeder Inbetriebnahme geprüft wer- • Warten Sie das Gerät sorgfältig. Kontrollieren Sie, ob be- wegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, den.
 • Seite 48: Unter Spannung Stehendes Holz Bearbeiten

  • Stehen Sie nicht auf dem Stamm beim Entasten. • Prüfen Sie nach Fallenlassen das Gerät auf signifikante • Sägen Sie nicht mit der Schienenspitze. Schäden oder Defekte. • Sägen Sie nie mehrere Äste auf einmal. • Benutzen Sie das Gerät nicht auf einer Leiter stehend oder •...
 • Seite 49 Reinigung des Luftfilters Wartung der Kettenschmierung Verschmutzte Luftfilter verringern die Motorleistung durch zu • Siehe Kapitel „Kettenschmierung prüfen und einstellen“. geringe Luftzufuhr zum Vergaser. Regelmäßige Kontrolle ist daher unerlässlich. Der Luftfilter (33) Wartung der Vergasereinstellungen • Wenn sich die Sägekette (17) im Leerlauf bewegt oder der sollte regelmäßig kontrolliert werden und bei Bedarf gereinigt werden.
 • Seite 50 • Setzen Sie die Kettenradabdeckung (22) wieder auf. Achten Hinweis Sie darauf, dass der innenliegende Kettenspannstift (23) in Eine optimal gepflegte und geschärfte Sägekette verringert die die passende Bohrung (25) der Führungsschiene (16) passt. körperliche Belastung, den Verschleiß und führt zu einem guten Verstellen Sie ggf.
 • Seite 51: Lagerung

  14 Lagerung 15 Entsorgung und Wiederverwertung • Verwenden Sie stets die Abdeckung der Führungsschiene Das Gerät befindet sich in einer Verpackung, um Transport- (27) bei der Lagerung. schäden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und ist • Reinigen und Warten Sie das Gerät vor jeder Lagerung, sie- somit wiederverwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zu- he Kapitel „Reinigung und Wartung“.
 • Seite 52: Garantieurkunde

  17 Garantieurkunde Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht einwandfrei funktionieren, bedau- ern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf dieser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die unten angegebene Servicerufnummer zur Verfügung.
 • Seite 55: Konformitätserklärung

  декларира съответното съответствие съгласно Дирек-тива на ЕС и норми för följande artikeln за артикул Marke / Brand: Parkside Art.-Bezeichnung / Article name: PETROL CHAIN SAW - PBKS 53 A1 Art.-Nr. / Art. no.: 3910108974 - 3910108980;39101089915 Ident.-Nr. / Ident. no.: 01001 - 42570 2014/29/EU...
 • Seite 60 C142442 ® C142442 ® SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen C142442 ® Last Information Update · Stan informacji · Stand der Informationen Update: 01 / 2019 · Ident.-No.: 315116_ 3910108976 IAN 315116...
 • Seite 61 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Operating and Safety Instructions Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa Translation of Original Operating Manual Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 315116...
 • Seite 62 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Operating and Safety Instructions Page Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa...
 • Seite 64 Table of contents: Page: Introduction ..........................................2 Scope of delivery ........................................ 2 Intended use ........................................2 Safety instructions ........................................ 2 Technical data ........................................3 Unpacking ...........................................3 Adjustment and use ......................................3 Cleaning and storage ......................................4 Disposal and recycling ....................................... 4 Service ..........................................5 Declaration of conformity ....................................16...
 • Seite 65: Introduction

  1. Introduction An element of the intended use is also the observance of the safety instructions as well as the assembly instructions and op- MANUFACTURER: erating information in the operating manual. scheppach In addition, the applicable accident prevention regulations Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH must be strictly observed.
 • Seite 66: Technical Data

  Ear muffs Damping values of the ear muffs Please pay close attention to the following infor- mation and safety instructions to ensure the best Frequency (Hz) 1000 possible protection and comfort: a) Please adhere to all instructions and tips regarding assem- Median value Mf 10,1 17,1...
 • Seite 67: Cleaning And Storage

  9. Disposal and recycling Ear muffs • Adjust the ear muffs to the largest head size by pushing the muffs downwards to the end of the headband. The accessory is supplied in packaging to prevent it from being • Pull the muffs apart a little to put them on. damaged in transit.
 • Seite 68: Service

  10. Service Service-Hotline (GB): +800 4003 4003 (0,00 EUR/Min.) Service-Email (GB): service.GB@scheppach.com Service Address (GB): Forest Park & Garden Coed Court, Taffsmead Road Treforest, Ind. Estate, Pontypridd CF375SW At www.lidl-service.com you can download this and many more manuals, product videos plus installation software.
 • Seite 69 Spis treści: Strona: Wprowadzenie ........................................7 Zakres dostawy ........................................7 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ................................7 Instrukcje bezpieczeństwa ....................................7 Dane techniczne........................................8 Rozpakowanie ........................................9 Ustawianie i użytkowanie ....................................9 Czyszczenie i przechowywanie ..................................9 Utylizacja i recykling ......................................9 Serwis..........................................10 Deklaracja zgodności .......................................16...
 • Seite 70: Wprowadzenie

  1. Wprowadzenie 3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem PRODUCENT: scheppach Osprzęt wolno użytkować wyłącznie zgodnie z jego przezna- Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH czeniem. Każde użycie, odbiegające od opisanego w niniej- Günzburger Straße 69 szej instrukcji jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia. D-89335 Ichenhausen Za powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania szkody lub zranienia odpowiedzialność...
 • Seite 71: Dane Techniczne

  5. Dane techniczne c) Chronić okulary przed ekstremalnymi tempe- raturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wil- Okulary ochronne gocią, łatwopalnymi gazami, oparami i roz- Norma ................EN166 puszczalnikami. Klasa ochrony ..........F (uderzenie o małej d) Podczas korzystania z okularów należy zacho- ................
 • Seite 72: Rozpakowanie

  6. Rozpakowanie Ochronniki słuchu • Przed każdym użyciem należy sprawdzić elementy pod ką- • Otworzyć opakowanie i wyjąć ostrożnie osprzęt. tem uszkodzeń i śladów zużycia. • Usunąć materiał opakowaniowy oraz zabezpieczenia opa- • Do czyszczenia ochronników słuchu należy używać wilgot- kowania/transportowe (jeśli występują).
 • Seite 73: Serwis

  10. Serwis Infolinia serwisu (PL): +800 4003 4003 (0,00 €/Min.) Adres e-mail (PL): service.PL@scheppach.com Adres serwisu (PL): Arconet Sp. Z o.o ul.Grobelnego 4 PL - 05-300 Minsk Mazowiecki Na stronie www.lidl-service.com można pobrać ten oraz wiele innych podręczników, filmów produktowych oraz programów instalacyjnych.
 • Seite 74 Inhalt: Seite: Einleitung ...........................................12 Lieferumfang ........................................12 Bestimmungsgemäße Verwendung ..................................12 Sicherheitshinweise ......................................12 Technische Daten ......................................13 Auspacken .........................................13 Einstellung und Benutzung ....................................14 Reinigung und Lagerung ....................................14 Entsorgung und Wiederverwertung .................................14 Service ..........................................15 Konformitätserklärung .......................................16 DE/AT/CH...
 • Seite 75: Einleitung

  1. Einleitung Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise, sowie die Montagean- HERSTELLER: leitung und Betriebshinweise in der Bedienungsanleitung. scheppach Darüber hinaus sind die geltenden Unfallverhütungsvorschrif- Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH ten genauestens einzuhalten. Günzburger Straße 69 Sonstige allgemeine Regeln in arbeitsmedizinischen und sicher- D-89335 Ichenhausen heitstechnischen Bereichen sind zu beachten.
 • Seite 76: Technische Daten

  e) Beachten Sie, dass die Schutzbrille bei direk- Materialien: tem Kontakt mit Hochgeschwindigkeitsteilchen Brillenglas ..............Polycarbonat (wenn sie über eine Korrektionsbrille getragen Rahmen ................Nylon wird), Schläge übertragen kann und dadurch eine Gefahr für den Träger darstellt. Hersteller Identifikation ............YKFT f) Beachten Sie, dass einige Materialien bei emp- Brillenglas ..............YKFT 1 F CE findlichen Personen bei Hautkontakt allergi-...
 • Seite 77: Einstellung Und Benutzung

  7. Einstellung und Benutzung Schutzbrille m WARNUNG! Überprüfen und reinigen Sie die Schutzbrille vor dem Gebrauch. Zerkratzte oder beschädigte Sichtscheiben beeinträchtigen die Sicht und bieten nur noch eine stark verminderte Abb. 1 Schutzwirkung. Eine Schutzbrille mit zerkratzten oder beschädigten Sichtscheiben ist sofort zu er- Service-Informationen setzen.
 • Seite 78: Service

  10. Service Service-Hotline (DE): Service-Hotline (AT): Service-Hotline (CH): +800 4003 4003 +800 4003 4003 +800 4003 4003 (0,00 EUR/Min.) (0,00 EUR/Min.) (0,00 EUR/Min.) Service-Email (DE): Service-Email (AT): Service-Email (CH): service.DE@scheppach.com service.AT@scheppach.com service.CH@scheppach.com Service-Adresse (DE): Service-Adresse (AT): Service-Adresse (CH): scheppach Fabrikation von Gausch Hubert Green Clean Schweiz AG Holzbearbeitungsmaschinen GmbH...
 • Seite 79: Konformitätserklärung

  CE - Declaration of Conformity Translation of the original EC declaration of conformity scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH, Günzburger Str. 69, D-89335 Ichenhausen erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und Normen für den Artikel deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE i normami hereby declares the following conformity under the EU Directive and standards pareiškia, taip atitiktis pagal ES direktyvos ir standartai šį...
 • Seite 80 C142442 ® C142442 ® SCHEPPACH FABRIKATION VON HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN GMBH Günzburger Str. 69 D-89335 Ichenhausen C142442 ® Last Information Update · Stan informacji · Stand der Informationen Update: 02 / 2019 · Ident.-No.: 315116_ 7909601701 / 7909601702 IAN 315116...

Inhaltsverzeichnis